Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt nvkd 3

Họ và tên

Nhân viên kinh doanh
123 phố XXX, quận YYY , thành phố ZZZ
Số điện thoại: 123456789 | Email: abc@gmail.com

Mục Tiêu
+ Với khả năng giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh gi ỏi giúp gia tăng doanh thu,
doanh số cho công ty.
+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của mình để xây d ựng m ối quan h ệ, khách hàng t ốt, nâng cao
uy tín của công ty.

Trình độ chuyên môn
Kỹ năng bán hàng: 8/10
Kỹ năng đàm phán giao dịch
trong kinh doanh: 8/10

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: 9/10
Kỹ năng quản lý công việc, lập kế
hoạch: 7/10
Khả năng chịu áp lực cao: 10/10


Tin học văn phòng: 7/10
Photoshop: 6/10

Kinh nghiệm
2014 – Hiện tại

Công ty ADT
Nhân viên kinh doanh:
- Xây dựng các kênh phân phối, đại lý mới cho công ty

- Xây dựng các Bussiness Plans mới cho công ty
2013-2014

Cửa hàng ADT
Nhân viên kinh doanh:
- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
- Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ r ơi...

Người tham chiếu
Nguyễn thị A
Số điện thoại:
(123) 937 9992
Email:
abc@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×