Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt 2

HỌ VÀ TÊN

Ảnh của bạn

THÔNG TIN

Vị trí ứng tuyển

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
 THỜI GIAN

Address

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Date of birth

- Mô tả công việc

Telephone
Email address

Facebook

 THỜI GIAN
VỊ TRÍ LÀM VIỆC
- Mô tả công việc
 THỜI GIAN
VỊ TRÍ LÀM VIỆC

MỤC TIÊU

- Mô tả công việc

HỌC VẤN
- Giới thiệu ngắn gọn về bản thân bạn
(1-2 câu)
- Nói về mục tiêu nghề nghiệp của
bạn (dài hạn, ngắn hạn) (2-4 câu)
- Cho Nhà tuyển dụng thấy bạn có gì
đăc biệt (1 câu)

 TÊN TRƯỜNG
THỜI GIAN
- Nội dung theo học
- Kết quả học tập

KỸ NĂNG

SỞ THÍCH
Kỹ năng 1
Kỹ năng 2
Kỹ năng 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×