Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV việt 1

Thông tin liên hệ

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ
SỐ ĐIỆN THOẠI:
EMAIL:
WEBSITE:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC


Thời gian | Công ty | Tên vị trí

- Mô tả công việc


Thời gian | Công ty | Tên vị trí

- Mô tả công việcThời gian | Công ty | Tên vị trí

- Mô tả công việc

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
+ Hãy giới thiệu ngắn gọn về mục tiêu nghề nghiệp của bạn nhé, bao g ồm c ả m ục
tiêu ngắn hạn và dài hạn.
+ Hãy nhớ viết thaath ngắn gọn, súc tích & mạch lac nhé.

HỌC VẤN
Trường
Thời gian

KỸ NĂNG
Kỹ năng 1:

Nội dung theo học

Kỹ năng 2:

Kết quả học tập

Kỹ năng 3:

GIẢI THƯỞNG

NGƯỜI THAM CHIẾU

Thời giàn

Anh... – Vị trí

Tên giải thường | Cuộc thi

Nơi làm việc | Điện thoại:...

FEEL FREE TO CONTACT ME: name@gmail.com
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×