Tải bản đầy đủ

Mau CV xin viec CV anh 6

Name
Position

+

2015 – Hiện tại

2015 – Hiện tại

Duration

PHONE: 098223344

TÊN CÔNG TY

Year

VỊ TRÍ

+


TÊN CÔNG TY

Result
Year

VỊ TRÍ
Mô tả công việc

+

University
Major

Mô tả công việc

+

Duration

EMAIL: Adtjob.net@gmail.com

Education

Experience

2015 – Now

WEB: https://adtjob.net/

+

University
Major
Result

TÊN CÔNG TY
VỊ TRÍ
Mô tả công việc

Skills


O

Skill 1
Skill 2
Skill 3

Your decision?
Or

Skill 4
Skill 5
Skill 6

5

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×