Tải bản đầy đủ

Phương pháp xem mạch theo đông phương nguyễn văn minh

\(,1.\f \,- i1 1, \.-,

[htt$]lg fllry

xEt_ ril*G]l

thsr
$on$
HVYDHCT\-TN

TT TT TV
616.001

KM.00045

\HA xt.A l tlA\ I {)\4,

H(,1'

})(l\(; l H.\l'NGUYETS

VAN MINH

,

PH'UU}{G PHAP

XEIVI N$ACH THEO
'n

tr}ONG PH[IONG

l.ltri xtr,lil tlirr

tr1r111

ltr.rp

l t0rr11

r990


Ph6'n

$f rnurfiN

th-

thri

nh$t

MACH Ouflsr


ucn unA
Qtan dilm


t'd Y

hp cd

lar.ty/ln

y

h1rc

cia

chiory ra

xuAr eAu
hiln

nay

ld:

ktr hyp $rta Y hqc hiln

tqi'

()dng Tdy Y ktt httil,

Sy phdt rriin aia khoa hgc (rtic bilr td Y hsc) dd Xirtp con ngu)i hilu bi(t
plrr)r6 ngrlra tlch cyt chti ttQng, hnt vn dilu rrl chlnh hiiint nghdo. Tuy ttlti4n t'ilc rhdr: kt nhftng kitth nghifm, cdch khdn vd chfia
blnh rhm phwnry phdp cd ntstn cio clu dttg p thud na vin cnlr kln d& txti tiCc cltlt,lr. stx srfr &/r& con ngall Dfn. nay rhl khdnS' ai phi finh
d\rc giti nl cio ctic bdi ttudc Nom,.cria 1*utng phdp b& mgct, chdm cdu tti chia
blnh bdng rlt li tri lift+
Iri gifip bSn df, nhdt ld cdc thdy thudc, nhfing ngurli tdm con1 tdc Y t( cd
tr lilu tlnm khio, thn hilu th1m vdn dt huy{r n*ch trong cofi non';i vd plr[p xun
hiln vl cd tdc'
nvch cd ,ntylrt - mlt ph.Irnrg phtip rr! blnh md hiNn nuy vdn cdn
'hlrc phrrrr{ cia
theo
Dong
nrgch
rcm
phdp
utdn
ru
nufi
tii
cho
"Phuvng
Nliuvln Vitn Minh.
r1lng, hlnt,

Cu$r stich gdm cd 3 phdn

:

- N qufii nqch quYli.
- T'hdi d mgch qu"-ei
- 't'hdn chint
ti di,; hi atdn sich tlqch bi tntrin tt1tt c6 thtm phdn chtt Nlrc dl gittp
,t,t;ti tt\ (nhing, ai biti kxli chft ndy) hiiu &ryc r1n mgc1, t€n hfnlq' tqrt rludc
trt\tr tth rlrrim uic wi lrit hilt r,ic giti cin chuyin uQt sd nQi dung thdtrh t'dtt viin (tho lltc bdt,
.rtrrg tltir lv l,,it) nhrtn 6iti1t cho ngtt:i|i cll tttit llir nlilt ti philt ,uitt 1,1 6,itr1 hqt li nlt si thr ltt li cf,nS ktutng trinh *lnii ttluittg sti .ttit, rii tttttttg bgn ttqc lqnrg thtt 'd nao dy rlthrr rtii chrirrl; trli.

NrrA xuAT nAx

b-

tdrlc llgP odnc ruAP.


Aru

DuoNG,

ttCtj
FH0,

!-rAruH,

Taruc

MACH I4C

FHEP XEM
M

r-V H6a,

frk

MACH

'&

N6i vd Mqch, ra hay dinii ngh'ia chfr M4ch rru6c. Tqi
vily

sao

'!

xin thua rlng : v) Mqch rJ6 li nrach irriu chqy trong ngurii,
milch thi dQng hOi & Nhlin nghinh vi khi khdu,
t rrrrll rrhu ri' hai tay siiu b0, ti ngoii vio li Th0rr, Quan. Xich.

nri tinh thdn cia

'l-rong sdch lvtach

di n6i rlng : M4ch li huyit nrach, li
cia con nguoi, ph:it nguyen tn'fAfr4 CAN Ti' Pt{E THAN
l,rii vi lr'llrlrr lr) Gan, cii d(r li'r 1qdc, ntrrnrg nrii vC cdt ydu lai phii nhd r]
rrrri l(lri lrri:r, crin11 nlrtr l:i'l',V, v:l Vi ir giiia kho:ing trung gian
trr"I l0 khi triri v;i hrri rrp,ri l hi lrrry{rt rrr;rt lr l:l rrr.r t'hu luu th,lin lhd dC nuOi sfirrg ngur)i ta
vit Llr, ',i rrt4rtlr
rrltrrrlrr sdng

It('ri thC cho n0n chfr' tvtqch ngirv xua ngudi ia vidt bing chir
I luyCi nria ben chi Phr{i. DAy l:i chi Mach. Ng}y xua thco nhu trong
srich "Thuydt vdn giili tg nghia li khi huydt chu luu Kinh lqc trong
vinh ngoii vQ, ph0n phdi khdp th"ln thd, phdn cdt ydu chi lgc b&i
iv Th;ii ,A,m Kinh, tric Li bQ Vi, & thdu khdu n6i ri6ng, Nhdn nghinh
vi Iihi khdu n6i chung v{y.

!-


-]lx
a7

,{f.

cHdil
Ch{n m4ch

li

.,&

'sf

MACH v€u OUYST

cOng viQc cr5t ydu cria ngu&i lAm

th{y thu6c'

Clrdn mqch dC bidt khi huydt thinh, hay su/, bidt tlugc
BiCu, Ly, Hin, Nhiqt, [lu, Thu. c.
dugc b$nh co, biit dugc BiCu, Lj, [lln, NhiQt, Hu,
'l'lruc, tl6i chring l.!p phtnmg chia quAn thCn td s4 thi hiQu nghiQm mdi
,hin11, thudc m(ri hay, bQnh mdi ch6ng hdt' Vi thd. cho n0n viQc xcm
,,,,;i, ,(t l;i trgng ydu ctia ngr-.rri lirrn th'liy thudc v{y'

Biit

thiv cia ngutiri ta, li m4ch di drro.c ba tdc' MQt
lrrri hit viro, nrqrch cfrng di ,Irryc ba tdc. L{Qt ngey m$t d0m,
rrllrrur lrr tlrr'r ra hit vio, li mQt v4n ba nghin ntrm trim hoi thd'
nghia li
rrr4r lr rti thdn
kinh
f,m
thrii
thfr
Llriil, rrrQt virng 50 d(l m4ch lai hQi ri
xcm
ngudi
ta
dily
Lhjirr, t.ho rrCrr r..ic tldng Thiinlr hidn xua suy ug,hiQnr,
hUydt
khi
ntri
lir
Ir,1, lr l,r xr.rrr rr rrrri Khi ktriiu, & Nlrliu rrldrinh,
rlrrillr

tvlQt

hri

lrr'i

rrry.

lr,li\rr[', lr/;i r'r llrrr tlriri lur kinh, tri'c le tliu Thdn khdu'
tr urrr lr,'t grlr.lr ( .rrr ( rt ,'r r:hO cao cdt, hay li bing cdt nui cd tay,
r lrri r,ru r,,1 l:r tltrittt bQ, tr& ICn mQt tdc (tinh thco Ddng th8n
xrt.lr) 1ir.ri la 'l'h(in t)0, tr(i xudng nrQt thu0c (tinh thoo Deing thdn
rit h) nrri xich tr4ch 89i lI Xich bO. Khi . xcm, b5t ddu mQt
rrllirr tay dft v)ro "thing giira cao c6t dlnh vi li quan bQ, rdi d{t
u,,,, l,iri ng6n tay tr6 vi ngOn vO danh tren vi dudi g6m ci li Thdn
( )trau Xiclr.
l\t,r,

11r

t

'


.

Xin hiry dlnh nghia cltir
Quan nghia

quan.

li gi ?

Quan chinh li chd Duung ra, Atn vio, Iliy bQ quan linr
quan gi6i, cho n0n ggi la Ouan BQ. Thdn ring trii li Thu'yng
bQ, Quan ring ngur&i li trung b$, Xich 'ring ddt ln Ha bQ gdnr cii
thiy Trdi-d{t-Ngurii li Tarn nguy0n hay li Tam' bQ Cuu lfilu v{y.

4f ,ft, A$-, *

$x,
QUA]T
plrtruIlc

B0 vr MAcH

t,Urfu,

c'il^u u4<:tI

rlxc

Chdn rnqch c6t chia ngOi b{c, dlnh
:.illl

nQ

rd phdn t4ng phri

nhu

li tlinh v! .cria TAm (tim) vi

Tidu

2.- Tay trrii b0 Quan li dinh vi cia Can (gan) vi

D6rrn

l.- 'l'ay triii

bO Th6n

non).

ril;rt ).
.1

-

1'ay trrii bQ Xich

li

dinh

vi

(xin

12

cunc

:

trinli (ru0t
(

PHAp

cua Th4n (trrii c{t)

xcn

hinh tay

trii

(t,6)

13


4.- Tay phii h0 Thdn
gii).
(ru$t
tring
5.- Tay phii bQ Quan

li dinh vi cia Phd (phdi) vi
li

itinh vi cia

Dr1i

*fr&-r.ffi,futrxtr+

Vi (rlq diy)

6.- Tay phJi lx) Xich li dirrh vi cia Mqnh m0n,
quang, Tllm bio lqc, vir Tanr ti0u.

Bing

oteu cOr vEu Kttl xEM MAGrI LUc

Xin xem hinh toy bfln ph,ii (hiirt)

NGO
Trtrrrc hdt ta

I'rri,n tay trdn hdi li
tlrrr lxr lir Xri:/r lrQ.

PHO

TANG

chia ra thri b{c, ba ng6n lay Ii lra EQ Vi:
Tttiitt bQ; ng5n thf hai li Quan bQ' vi ng6n

hiy

'tay minh li cAn, li thurrc. Thoqt ti0n di tay- nhi nhq dd'
nr;r rrldtc. Vi du nhu : Niing blng ba hqt d+u dd nghc mr'rch
ttqlu dd nghc
1'lr,l, (Chir bi nrao); riii dn dn nlng bing sriu h4t
'fini.
chin hat
bing
din
ti6p
nqng
riii
,,',,, l'
lctri huyit nrach),
12 hat
birig
ntrng
(Chir
riii
nhuc);
c(v
,l,ur tlii nghc rnqch 1'!
dC
tl4u
t-]
hqt
birrrlt
(larr
nitnli
(Chir gAn); do4rr
,1.,r, rl[] n11lrt' rniteh
rr1,lr. rnnch lh|ti (Chi xurrng).
xurrng cao cfit cling sau thing
xr ('ng gi&a r:hd cao c6t lir
df,u
bQc
[>a
larn
, , ,lirr11 truric, chia
'i Xich' Ngu&i cao thi dd
()uan
rJurii
Th6rr,
Quun
lt'i
tturr, trcn
thuring thi cld vira vla;
binh
ngrnii
rit;
rl,,r,, lr:t nqrin l:ly rirng
lili clo dring, r(ii ;! ti'
iay
ng6rr
gin
ba
,,r,,i'i tlri^i[) 1in thi di khit
t6m thiin vlo dfy'
hdt
phiii
di
,,,, r,1,lrr'. tltinh phii cint tri,
oggi
nghi
.viQc khiic ho[c vi(c
ll,,',,i, r( rr lirng tri, khOug nen .r r,r .1,, lr:rv rtlurrg rO tltrii.

Ilinh v! c{rr tinl chii d6t

'l'llrn,
Xcrn rnQt ntri rrtilclr d0rrg trQi rnri cti thC I'idi dugc
Can, T!, Ph{ Thin, lriit <1uyft r0 bi:nh ngrry0n,
xdo crla nguoi

lim thdy thudc

viy.

L

lh'rr hiirr ln P/tdi' chir l/ri l! v!' 'liJrnh rnOn, larn ti0u dirr
\,rr lr{);t cr]a khi chtr rlcn tidp thco nti d6'

llt rr tii lir 'fittt chir /rrr.vcj , nri Or'n, Dmr, Thin vi tiirng
l6i ctia tinh huy6t c:ho nCtt ti6;r titco nri
,t,r
',rt, ,h rr l;r t
,1,, l,r.r :.r thiri rirng. Ktri, ring l{uy6r rir'g lvlirch'
'1.5

1.t

\


'l'tinr lqi, thi cirug chi cluy khi huy& v{n' hinh m:'r tlr0i. Cho
nen, khi huydt thinh thi mqch thinh, khi huydt logn rhi mqch
bQnh. B& thd ngucY ta bidt duhuydt, mi khi' huy& Ii chd c6t ydu ding cia nr4ch v{y.

{\S

Tdnr vst TiCu rriing l} trong ngoii, c[ng nhu n6i : TiCu tring
(ruQt non) li phri cria tlinr v{y.
Vugrrg

I'rnm

&

li

mira

tld mi' dinh vi & b0 Thdn ray trrii.

hqu cria 'I'lm,

g+

tll

Can (gan, D&nr (m{t)

XuAu

rni dinh vi ri
Triim

li

Phi li h{u cria 'I'iCu 'I'rirrg.

li

trong ngoiri (biCd I;l) vuqng & mia

bQ Quan tay triii.

Can (gan),

Phi li Dtnrr

W Th{n vui Bing quang l} biCu lf :
rni dirrh vi & Xich b0 tay trdi.
Trdm
NL

Arf
rntla

nAru H SANH N6A.

'thco thri tq tudn h,rin h6a, lhiri Ta Xich Thiy sinh Ti Quan
sinh Tii thdn I-16a, Tri Th6n FI6a tiip voi Hiru
Xir:h l-lira, tl&u Xich Hr'ra sinh iu Th6n Kim; Hfru Th6n Kim sinh l'ai
Xich'I'hiry.
Miic, 'l-i Quln MOc

'Ihco dri ki phip sinh hr5a, h6a cOng vi$c nh6n sinh mi trdi
tllft cirng di an lrr\i ncri d6, that le thdn k] tuyQt diQu v0 cring.

(rnAt).

nrEch vuqmg

r} mria

D0ug

D4i tring li biCu l! trong ngoii : vuqng ti
Thu mi iint vi & BQ Thdn vd ben tay phei.

vi, &

.

li

hi,u cria PlrC (plr6i), phir
vrrTng

ki hflu cia D4i

rt

cudi bdrr mdc

..;(lViiii l.i'.:.,: I

trlng.

mi

li

lrf,u

!.,

cia 'I), Plrir li hiru cria

Mqnh mOn cing Tam ti0u

vi ir b0 Xich tay lfn
Trdrn

li

li

Ridu

ly :

-.

i.ar

iiiu'i1fl

THLi Viri''l

dinh

bQ Quan tay phrii.

I'rdnr

L.

4tr

li h{u cia 'thin, Phi li h{u cia. B}rng quang.

7i cing V! lir biiu lt,

l(t

sLr MAU NHreM $rco

,l

P/rc' cr)ng

'Irdm

rlinh

.fi^ Itt

r)'

Vi.

vu<7ng

6

n:r)a FId mi

h&u.

h{u cira l\{anh m(rn, Phi lA hiu cria Tam

tiOu.

t'l


W
ff\M

MACI-I

*.ffi

^ ctrorltc

DAI

T.{rrr rn4clr d4i ctrr.rrrg. (.hoo sr; th.ng thrrinrg vir girin
d!, el6y t.
!r.rv rhin lcy trirn rnqch crin thidt tld cho dE hicu;
sau adn thai
th,Irrlt. I\t6t khi nrinh dii linh h6i dug<, thi tdt nhien
rdi nhtng
rrr.rr'h khthia cldn tldn

vi

.,, rt thfc

dtrgc. ngay.

,rr.,rtlr ngay,

1.- pHlr : L6y tay khe dd len rr6n da mi ra th{y
goi lii phir, chri vd bQnh ngoii.da (tlidu bQnh).

2.- TITAM : t,lly tay {n manh xudng du6i lin da miri
rl,r,y nrach, goi I;\ trdrn cht'r vd bQnh & bd trong (Lf
bQnh)
I-lai phcp rren

3.- TRi

lil do su dd tay nhg, nlng mi

:

.Dtri

tly

bidt

mqch.

.nu.rch),

viur bQ vi (cdr rhi6t
d{tl,.r nlrin tay 1'hr:n, Ouau, Xich nghe xcrn trong m6i hcfra
,rrr,rlr, rni nr4ch dfn ba luot, hoic chi cil rnO( hai
lugt. goi ii
,,.r. lr 'l'r). clrii bgrrlr hirn (lanh rrit).

4.- SAC : D:it riiy vio b0 Vi,: nghe tronj ,rr6i hoi
lr,, r'ri;r nr'irrir mi .ruch ddn 5, 6 lu.r1, hoqc 7 lrrtvt, goi Ii S:ic,
, lrr. r' lrlpfu r;hiqi (nting).
t

,1,r,

t

i rrri l,h,ip lr6n rJliy !;'r r.lo su di.u ch{m, hoic mau,
.
rr. rtr:n it hrrn, clC rni\ ph0n bi(t ma.ch.

dCh

19


clri nh6 tim
s.- re : Dit tav viro bQ vi' thdv m'1ch
Ftu'
vd
bqnh
tdp nhu sgt to, gqi lh nr4ch T6, chri

*qn/*

Dtrt tay vio bQ vi' th(y mqch n6i
'I'hu' c'
tay, goi lh nrqch Dai' chi vd trQnh

6.- DAI

Xntto len duoi

ng(rn

Hai ph6p tr0n

:

li

do

s1r

hinh dung ltnr hai nh6

mi

ciin

Nor

phfln bi$t'

(Crlng, ntur

7.- DOAN

lvtach

mach k6o.dii
8'- TRTIC/Nc : D+t tav vio bQ Vi' th{v
b0)' phia trong viro khiri
phia ngohi ltn quii ngu td (ngoiri thdn
D6 h r'5n nguli bdm thg
xich trach trong xictr," goi li i'rtt-g'
culng trdng hay li'r bQnh dtnrng culng'

Hai ph6p nly lii do
ph0n biQt mqch dri'

sqr

quii

dii

ngdn' hnu du' hay bdt cQp mir

vd nry<* tuwtg. ki€nr v|y)

ahuOc

li tri cho ph0n minh.

l'hir rni rhdy kiem cri Sric li bidu nhiQt. Phir mi

ki0rn r:ii 'i'ri lir
N{:rch
rli{iy !.i0rn ci

fl

trt

Ciin pluii y lhric cho r0 ring,

suy nhiQt thi6u th6n'

&-fu '

nii

r#

: Dut tay vio bQ vi'

th:iy msch ng6n ngiri'
m4ch kh0ng ddn
trorrg
phia
^tb ngoii mqch chua phia
k6nr' khi lurydt
thu
bdm
Xich, li mqch Ooin, tlti lir ng":'i udn

trd ly.r
fl.(

ve sU H6 KteN cUA MAcH cdrvr cA
MACH NO CO MACH KIA

thdy

Biriu hin.

triirn nrii tlriiy ki0m cii Sric li t-f nhi$t. Trdm mi
Tri L\ l-y hi\n.

Lili d tronlt 4 tli(ju : Ilidu, Lf, Hin,
I{u. Xct thfy Dl1i li thuQc Thrrc.

NhiQt,

xdt thdy Td

li

Lqi il trong 6 die'u Bidu, Lf, Hiin, NhiQt, Hu', Thu. c mii x6t
rhfy Dodn la vdn blim thu suy nhtroc' X6t thdy Truurg li vdn
lriinr thu crrDAy lir trim tit nh&ng ph6n cirt ydu cria ph6p xcm mEch.
I hu6c drrrrc bliy nhi6.u cho ki, rrghi nggi dugc ci mu&i phdn
tirrh vi, thui viQc lirm thfy thudc c0ng .nhu ti6n tdi clugc quri phAn
'ul.:r

v,ly.

21

20

L


tr,

ffi

rNd MAC!-r

mil,lu

/t

Arr

TRANG

Khi chh'n mqch th{y nhu thd nio ?
r.- ruacu

puu:

Vi

ggi

h

mqch

gi

?

nglria Ii ndi, mgch ndi' ngay b0n
clAu ng6n tay, trOn lin da thit. An

Phi

i4w

tay xu6ng nhu khOng th{y

dQn!

mdy, nh{c tay l0n nhu thdy ndi len c6

'mqch phn nghia
thia, d6 gSi li
mqch di ndi v{y.

2.- MACI{

ifl,

TRAIt
n.d<

)A.nr3.- MACIT TRI

:

I

Trfm nghia h chlm. Mqch trdm
chim ,i tluoi lin da thit. an tay
xudng thfy nhu vdn cdn c6. d6ng
nhu' li c6 thla, nhdc tay lOn thi y nhu
lir kh0ng thdy ct)n dQng rndy, d6
gsi li m4ch trdm. Tr6m nghia le
mach di chirn trong lin da th!t.
Tri nghia li chinr chqp. 'frong InQt
hoi th& cria nrinh, thti ra hit vio,
mach rdi dusc ba l6n hotrc mQt
hai ldn, d6 h m4ch tri. Tri li
mqch cli thong

"W-w
4.- Ma\CH SAC

:

:

lA

thi, di chfm

ch4m v{y.

Sdc nghia la lu6n luOn, ln mau 19.
Trong mQt hoi th& c&a minh th& ra
hit vio, mqch t(Yi sdu ldn ho{c biy
tiinr liin, d6 lii' mEch S;ic. Sr{c lil
lu6n luCrn chqy nhanh ch4y qua tay lu6n.
23


5.- M ACH HO4 T:

Ho4t nghia la tron tru. Phirn

.)F W

chily tr
!a

Siic lii nghia rit cinr cqrt nhu lriyi
dao cao viro vd trc, nghe nhu rit
gdn gdn, kh0ng du'gc tron tru chay dE,.
dri li m4ch slic.

#{'*
D{r

rrrQt

hinh nhu (lua mQt chudi hing hqt
kio qua tay minh, d6 li m4ch hoqt.

rI.- MACH SAC:

7.- M{CH

m.1ch

D4i nghia ln ltrn. Nhdc tay lOn
thdy mqch ch1y d 4t qua ddu ngrin
tay (trp nhu m4ch hrSng) nhrmg {n tay

:

X/lK

xuring

k;i

kh0ng cli mqch dqi.

thua v&a mdrn, d6
tr.- MACH HOAN

W*fr&

:

Hoin nghia lA thong the. M4ch
holn c[ng tlra nhu mqch lri, nhung
khirc mOt didu li m4ch tri di lai
chim chqp, mdi hsi th& c6 ba ldn
qua tay. Mqch hodn ctng thong the di
lai, nhrmg mdi nldn qua tay ndn da c6 ceu 'l-Ioln
thi b6n ddn, Tri thl ba th0i'.
Mqclr dqi vr\ ruqch ltoiin L'r do sq urau
thu'a iv drrtii lrg(xr tay nri biit. M4ch

diri Li lA khi ct)n m4nh.
Mqch Hoin
9.- MACH

ndNc:

# frr*

24

L

li

chinh khi dA

1().- M AC H'r'lr$T

SF
fr.

flt,

tay, nrur'rng ttrgng nhu lin s(rng nu'(rc
lqt dAng len. An tay xu(xrg, irh{c tay
I0n ddu thdy c6 lr,rc, d6 li m4ch hdng.
Ildng li mrtch ring vd mia h4.

ddu thdy cring ch:ic nr4nh rne nhtr m$t

ll.- MACIf I{UYEN:

li

giAy cung. Phirm m4ch

cfing thing nhu giay cung du'ong
giuHuydn I:i m4ch fing ve' nria xuAn.

XUAN

12.- I\,IACH

Huydn nghia

rhar.

nhdc tay l0n, dn tay xu6rg, ddu th{y

iti ntr

:

f* na

Khdn nghia li gring ging nhu sgi giiy
viin vtrn oai oiii lrai ddu, mutmg tugng

nhu lugn qui,n sqi giAy
v{n rlfu giAy.

th&rg

chuydn
13.- N,IACH

&-ty-*
KHAU

14.- M4\CH

iLfrK
r5.- M4(:r-l

16.- M{,CH

li clii. Phim mach th{y
chqy dai ngoii chd drit ngdn try
ru, dri li m4ch Truimg.

TRIXINC:'Inr&ng nghtu

vl

lai.

H6ng nghia la nudc lqt. Phim
m4ch curJn cuQn chiy 'qua
dei drlc. Phinr
. /irr tily xu0ng,

l0n,

v4r d6y d{c,' d6 li m4ch

tlLAr?

trd

That nghia li
mach nhllc lity

:

TE:

fu frt-

:

: Khiu gi6ng nhu le r6ng,

mut)rng

nhu 6ng rau nrudng rdng ruQt.
FIai ddu c6 mi & giia kh6ng, khfic
ddt rOng rdng, d6 Ii mgch KhAu.
tur,rng

Vi

nghia k\ nh6, c,ti .thd nnhir ly ty khOng r0, lo thlrr nlrfn dutmg nhu c6 drring nhu kh0ng.
coi nhrr cri thi dqt Cugc, lty li mach
vi.

'td nghia li nho nhr'r, nhung c6 thd nrii
n6 cmi mach 'I'd n6 di lqi cd khdc, di c6
chring dQ, d6 li mgch Td.
a<
LI


17.- MACH NHU

: Nhu c6 nghia h

mdm mqi ydu dt'

Nhdc tay l6n thinh linh ch4y. lqi, dn tay
xudng thi kh6ng thdy gi Nhq tay, n{ng
taY ddu khOng c6 llrc chic ch{n' D6

n#
',9 t{.ttiq

tqr:r nhrr

fX)lrtr
23.- IVIACI{ [HL,C

l,lr m4ch Nhu'

lA ydu. Mdi tlQng t6i dw;ng
nhu c6 chsy mi lai ydu ot nhu lir
mu6n dft. Ndu nh{c lon thl kh0ng

18.-MACHNHUQC: Nhugc

"
2?r151il
't.t ?e

thdY
19.-

nghia le hu khOng trdng rdng.
Nhfc tay IOn, dn taY xudng ddu thdY
rQng lfo, nhulg khOng bdn* chtrt,
muimg tr4mg nhu lir r6ng haY loing,
d6 lir mach I{u'

&ATK

+x&
21.- MACH DONG

.$rt

frK

; Cdch nChh li cdi da trdng' Nhdc
tay lOn, 6n tay xudng tldu thdY
thing cing, mu'&ng trrgmg nhu li cai
cla mll trdng d6 ll mqch Cdch.
:

DQug nghia

&4,e
2(t

2"1.-

MACI{ TUYIT

ki liu

chuydn' Nhdc

*fr

m4ch di lei
li rdi rir
nhu
tuqng
kh0ng rO mu&ng
chSc
khOng
biin,
tan t6c,'khOng c6. cdn
ch6n & ddrr ng6n taY, dn nhg thi cdn
thdy ti chrit, dn m4nh thi im b4t

thdy.

: TuyQt nghia li dti,t. Dinh v! niro cfrng
nghir

flrr-

25.- MACI{ DOAN

li

kh0ng cdn mqc lgc

gi

Doiin lrCm thr; vdu suy k6nr

TNNfL
26." IVINCH XUL]

:

: 'I'dn nghia lA tan. Phirn

Xric nghia lA gln. Mqch Xric cfing
nhu rn4ch Sa'c khric nrQt didu lA
nr4clr chOy rnau ln:i khOng nglri, crJn
rnach Xric thi cfrng chay lnau mi
chdc chdc lai nghi. Nd nghi r{ii lai
trii, tdri rdi lai nghi, dri li rnilch

Ii

,xnt*
DAr

huydt

Kdt nghia le kdt buQc. M4ch kh6ng
tiip trtc hirrh nhu kdt nghen, rti l+i
kh6 khlin ch{nr c}rap. Mach d:rcmg
di thinh thoing . ngr)rrg !4i nrQt cdi. Ay

l!{zlC}I KET:

2n.- MA.Clr

lhi

nlrugc,

Xric-

i* I/e
27.-

n&a.

: Doiin nghia I} ngdn. Dqo mqch thdy
ngin ngirn. Phia ngoii chua tl6n thrin
kh{u. i}hia lrong ctng chtra drirr
xich t,0 d6 li mqch Doin. Mqch

til'fc

tay

DQng.

rn{lt

kh0ng thdy gt hdr. An tay n{ng nhg ctng
khOng th(y gi nfa, d6 Ii m4ch TuyQt,

l0n thfy nhu kh0ng' c6, rrhung luOn
rlt'r lqi thdy cri ngiy' Khi cir thl nhu
ira, diu hic l5c, LhOng ra kh6i ch6,
kh0ng di cfrng kh0rrg lai' muimg
tugng nhrr n6 lung laY hic l{c, d6 li
m4ch

22.- MACTI{ TAN

mqch Nhugc'

nlnr phgc xudng rdi

m4ch l':in.

: Fhrlc nghia li ndp. An ddn tin
xuunlt mrii thfy (chinr siit trong t$n
xu(rng thd thit), d6 li m4ch Fhqc
nglria Ii phii {u srit vio tdi xuong
kia m(ri

lL/,k

Hu

MACI{ Hl..f :

20, MACH CeCg

gi, d6 li

li nill

di, dri li

:

nrqch

KCi.

DEi nghia li thay dili. Mqch d4i c0ng
ltdn nhu nrach S6c, nrach Nhu. Nhmlg


S{c vi Nhu thi chi .li! kh6, nhio
rndm nri khOng nghi, cdn mqch Dqi
thi dit kh6, chdc chirc lqi nghi'

M{ch dqi c0ng gdn tia tgo . nhu mqch
Xric, mqch Kit, nhung. mqch Xtic vit
m4ch Kdt mdi lfn ngh! . thi tdi

kh0ng nhdt dinh, cOn
nr;1ch Di1i thi mdi ldn nghi ho{c 10
holc 20-30 40 ddn nhdt d!nh. vi
.tU, tru&c 10 lfP dQng mQt ldn
nghi thi cti sau ddn c9n sd 10 lai
nghi. Ho{c l6n ddu mi 20, 30'
ho{c 40, mui nghi mQt uii, thi cri''

nlridu' it

tfting nhu dn nChi ld1 truoc'
nghia li tru6c satt ddu ngiri dfng sd
nhu viy.

#nr*
29., MACH TAN

:

Tdn m4ch tric l}r m4ch cia

kiri MEch Tim Phti D+i Divi Nhu. N'l4ch
Phdi Phn S{c D6i Dqi, ciifig tu.a nhu i6rn
viy. HE that le T{n thi nguY, ndu hcri
tiin rhi rnia tltu, mia hd cirng uhi6u khi

Xcnr mi.rch nio cll
l.- IUACII

rRi

biit

frf{
rvI4t:ll

durrc bQnh

gi

?

Clrii .binh ngo4i ciirn, beuh phong (giri)'
Phi mi khOng c6 sric cfrng li hu'

l'llU:

3.- MACH

:

Chrl nQi thtrong khi kdt, trong

dau
:

minh

dm.

La lfnh dumg htr, li hin, &

trong

l4nh nri bOn ngoiri c6 khi cfrng c6

hiQn

ra chring hi\n.
4.- MACI{ SAC

;

' Li

n6ng trong haY li n6ng l{m, n6ng
niy c6 thi ph{t cudng phiit di0n' Mqch

lir nhifr. nhung Sd,c mh kh0ng c6 luc
nghin lir dn tay vio thliy hdt, thi lqi
c0ng li hirn.

Sric

cri.
.5.-

MACI{ l{Lr:

Lir bQnh khi huYit ddu hu. Tdt nhi0n
nguiri iy thurrng hay sg hei, tinh
thiin hoang lrf*, lir chring thtrmg thr}'

(,.-

M{CliT}l\l'C:

Khi huydt ,Jdu rhyc, c6 khi n6ng

7.- MACH

211

seNt-l

ngxu ndt v6t

nhirng

chdt ddn noi. 'I'dn ln bdt tU, vtlY
m4ch Tdn rhCY ri Nhtn nghinh lir ti
khi th;dt Ja. ThdY & khi khdu le
tinh huydt lrao kiQt. Nhuug cCrng c6

vA

&#

2.- MACH TRAU

chring. nguy nan ct'r thd n6i hdu nhir slip

th{y

MACr-t

HdN(;:

nhi6u'

Khi huyit diu hi thi0u <16t. Trong
ngoii tliu nting.


8.- MACII

VI :

La khi huyit d$u . hu, cdang phrit mqnh vi hin khi hdt
rlgng

ntrng

MACII KI{AN

11.-

drnri r6n ndi

dau.

: Nhgc mft qud .d0,

9,- MACH HUYEN

10.-

.

bQnh tirrh

cti khi hqi ddn khi

khd

ngosi ti qudy nhidu lim hgi. Khi
huyCi phAn udt, rdi loiin, ccr thd s:io
lrQn hm ta dau nhric.

: [,a

chring

khi

huydr kh0ng d..rqc lrru
dau' c6n rft re rdi'

#"';# JI';i,*.
f2.- M{,CH SAC

.

:

TriQu chring tiuh huydt khO riio. Din
Ong thdy m4ch 6y li phong lao, tinh
kiQt" Din bi thdy mqch niy, ndu c6
chra li trong thai it huydt, hay dau
bqng. N6u khOag chira h trong b&i

'

c6
13.- MACH

KIIAU

.'

l6m.

huydt.

: Li

MACII HOAN

: LA khi huydt ddu suy. Duong hu, md
hOi hay ra nhi0u. Nguli gin thdY
m4ch niy' u)n khi, ndu trai tr6 mi
thdy mgch niy, tht hu hao 6m Ydu

m.- NI$CI{ NHU

ri huydt dong tr$ kh0ng th6ng.

: Li huydt hu trai qud hay la
hi rn(t huy,it rliru bqrrg.'

17.-

M{"CI{ NHW)C:

Li ngulri bi tinh khi hao tdn,
dring

18.- M.+CFI

lo l6m.

TRI-.rONG:Li ngurii khi hrrydt tring thlnh vi
dCu d0. ts(nh gi thdy nra.tch niy cfing
d0 cht?a, li vi c6 chring thla.

i9.: MACI{ DOAN :

Li brlvi khi dqng tre ho{c h vi
khi suy k6m. llQnh nlo thdY mEch
niy ddu kh6 chfia, li vi chfng kh0ng
dit.

20.- N,racri

.I-6 (ddi)

ngrrdi

2i.- tirACH DAl

:

ngu&i nguy€n
huyit cfing thidu.

khi kh0ng di.

Li btli

klti suy kie!. BQnh

Lir

nguy0n

ntrng urir hE thdy mqch
14.- M,SCll IIOAT' : I'Iuydt 'nhidu nhurrSi huydt bi
l:'inr ngung tre, thiinh ra l{n:

.
15.- IUACI'I PlllJO

(dr'inr) ho hiing. ri huyi.t,
ddy, tri nan hilrr hoiin.

: Li inr dumg ddu b! tr{c tr&, t i
khi6n chri ngin cich. Hd diog kh0ug
giao tidp nhau rltrg<:, thirig gidng
thrrr'mg, duu llgng

rich ti6t ti.

ho{c lpqn, siin

nly thi

Tinh

nguy'

':j

22.- MACI.I XUC

2.i.- M.XCH

th{t

l0

tdc

kiri
dtiln
lhgc

cdt

triy tr6ng rdng, thutmg hay darr rninh.
Irtguli cia thfy rnqch ney thi khdng

Kfj'r:

:

I-i

chring nhiQt tich t'r trrrrig. Duorg
thlnh mi Am kh6ng suY.

r) Li flm thinh, duong phii liinh 'xa
NQi ti vl ngoEi te ctgng l+i thlnh
tich.

2) Vi thfi binh u{t kdt
kh6rrg hda. .

Am

'ducrng

,

3r


24.- M4\CH Da\l

(to):Li b6i ta khi 'duong thinh. Khi
huy6t kh0ng chd n6i n6. BQnh cdn
duong ting'

25.- MACII

'ch(nrg hu hao' Nhimg l4nh
DONG: Cung ki
blng huYdt, di lY, dEi .tiQn ra huYdt,
chAn taY co rdt, thudng c6 mqch niY'

26.: MACH CACH

NHI}NG CHI}NG BENH CO HAI, BA

: Li brii tinh huydt thay ddi. Dirn ong
thdY mach nay thi ln mQng tinh, cli
tinh. Din bir thi bdng huydt, liu huydt
Niu c6 thai th) sdp
sira tld con (tidu sin), phdi dd phdng'
c6 khi sE trilng Phong haY cim thdP'

MACI-I

TTIONG KIEM
Nhirng bQnh gdm c
li

Chri bQnh mach thd

nio

?

(huydt hu cri nrii).

27" MA.H rAN

: il '1'J. 'll.i,l*irx*1;uiu f'.n"ffi

nghinh la ti khi tho;it ra' Th{Y &
Khi khdu li tinh huYdt hao kiQt' Phem
bQnh thdy milch Tdn, tric thi khi cira

Phi t?ng dI tan, tdt nhi0n dai tiQn,
tidu tiQn tu nt'r chiiy ra, ho{c chAn tay
gia lr.rnh xdm nhqt (thri t(c quYit

MACH TUYBT: xom khOng thdy

Nhifl thli ltru

gi, m:i

r

m:;ch

nhu sdP chdt thu&ng Cai la
mdt m4ch.

thi

gdrn

c6 Phi, Dqi, Trulng,

IIin tluri tlgng trQ, gdm c6 Trfm, Tr'l Vi, Doin,
ri hrin v{y.

rlrrr0c vC
lit

thOng,

Siic,

,liirr thuQc nhiQt viy.

I'hr) that

linh).
2S.-

Nguoi ta khi phii bQnh Cdu kh0ng ngoii Hu, Thu. c, I{in,
I.lhiQt nhung khi xcm mqch thuirng thdy gdm ci m6ch kia. Vi thd cho
,i'n khi chCn mqch, plrii bidt m4ch nio v6i mqch nio, chu bQnh lim
',:ro ? Vi dg :

th{t

thli

cldu

rhuQc

cfnrg rdn, g,Sm c6 Khdn, Thu.c, Huydn, I-Io4t, ddu

v{y.

hdu

nguiri

I'hi hu thai
rl,rr,i vC I lrr viy.
t ilf.-r -

mdnr .ydu gdm

c6, Hu, Sdc, Nhu, Floin,

ddu

ci h.tc li bQnh vd logi phong (chri phong niy mi
ll,,r (:hunq tdt cii 4 kli : Pluurg Hirt Thft 'Ilrdp. Yi clu.: Plri
tlrtun, Plil luty[)1 lar thrrtrng phong. Phn Khdn lil thurmg hin.
I'lrrr llu' li thurmg thr'r (trring niing. P/rr) N/rrr l) thucrng thlip (trring
Phir mit

1,h.ii hrri dnr ur.rt). I3Qnh vC'

I'lrrr ,:i).
37.

L

4 khi, ne'u tir cdn & biiu th) rnqch

de'u


'i'n)tr mi nhu co gi dd n{ng, c6 khi goi lir
.Phi nfi kh6ng c6 /lru li nguli lhc. Phi mi Srjc li bQnlt
viia phong vria nhiel. P/ti Siic mi ki0m Mqch Vi' le ta khi

& kinh n9 saog kinh kia, bQnh s{p sira khtft nhien kh0ng cmit Niin vit Hogt li bQnh thutmg hin. P/rri mi Dai tlri trong minh
r0nr siy bft r[t, IAu ngiy thinh ghd l&. Plui mi Hogq .li phong ddm
cing chqy lin vio htryit rnqch trong minh, thudng hay dau nhu

li

chthrg ri' huYdt dgrg

I-y hu,

kinr ch0rn, nhu

kiin

cln.

',fu fr$-

h

thriy
uCt. khi b{t binh,
quy6t nghiclr, lii nudc udng chri:r

rtd v6 lyc le klri

Trdtn

li tiit ti li

nrO ntan,
ldng n$u.c

hdn phdt ra Trung hi.

li

ddy nghen, ho{c

li

troog bgng

-/n-.

Trim rnh m4ch ch4y kh6 khiin mrrinrg trrr.mg nhu li
li bQnh .thuung thti'
Trdm rni Nfttrot: iit co rgng
'frdrtr. nri Hrryrir

bi khi

lqrnh

lhn ra

li

u,,n,,r.
.\,4

L,'li,l .,i'

(ndu

,nll.

li\

Ti nrh sric tr\ khi iim uryt vi khi n6ng cd lray ti chua, ho{c trong bgng c6 hdn, phiit ra chrhrg trung chring
h).

Ti'

burrg rliiy. 'I'hdng 6 ri ti xich rhdy mqch
brti (Thd vr:ong thiy suy), nOn kip ph:ii bd thQn thiy

n'A

llout li\

li

.ff. ,flf-

d6.

4.- ,Slic ttrit c6 Lryc

li

nhiQt. Sdc

mi

khdng c6

Lu.

c

li

s{p

rxi ung nhr:t cirdc liv (nguoi ung nhgt' Trd cm thdy Sric li s5p
tliu. ICn su'tli;. Sric nii lai Ii', hay li 'Sric nrr\ klrOng c5 Luc' li
hu' h6r clQng, ch0 nen coi Lhu'&ng,.
iirit:

1m

nguli hay btrc dgc, n(rng
nhfit d{iu ho{c lir miQng hOi hay ria thd'

nrii Pttit li tridu c6

rrrQt, phiCin iruiitt, n6rrg, sdt,

10n

nhiQt,

t6c.

trong bung lqnlr dau,

'$rjc,

1'lri li hin & biCu, ch0n taY giri ranh.

nrii

ning

li

chring

ttm

phric

duu.

Trdm mi Kltin vi

Tri

'l'r'i L\ thin
ruiyi ctiu dtru. c

thfv ir khi Khdu ti Lf hln, huydt l4nh
Trdm
thi Ii huyit dong, khi tr$)J
khi khiiu tltly m4clt
nhqrc

7'i mi c6 lu.c li bQnh dau nhu l'0rn thdng, phric thdng, hidp
ttr$rrg brii huvft lim hqi.
t li lrrin ,i lY, burrg {t c6
' "'t r'tttt
I n firn

c6

'l-r6m mir Sdc li Li hin. N6u Nhtn nghinh tbdy nrqch
Trdnr .iric thi lA G khi ndp ,& enr kinh, dri li b$nh thrrc nhiQt.
T'rd'ttr mir

hirn'

'Jau'

^
'2.-ltrant nw cb /r1c li
bQnh t(ch (Phir li plrong hu, Dqi
l)' khi mqnh phong voi khi ddn d{p vrfi nhau & ph$n da th!t,
cho nOn phiit ra r0m'sAy brit rrit).

thtng,

trQ.

3.''Ti ktfing c6 sm li uu vi

fr-fr*

ktrOng truydn

mqch Thqch'

chring

N(u ir0rr
'I ay hiu mir .!lc

.

;'ffi'"/&

rl6i nhu gi6c tidt.

,grroi kh( kinr' chrin tav bid's ,'ii<:

,li:rr

5.-

(ir1'

tii

li i+i

Inach

Slc va rnit dit lir can h6a thinh quzi'

den

vi

tidu tiQn ddu bi'

Iloqt t6ng ydu li

cltrm, nh"nrg cfrng

lir khi

huydt

iliuc.
35


t
cl m4ch Ho4t .li phong dlm, n6i bdc' Khi
Khdu tlrdy m4ch tloqt lh nudc udng kh0ng ti0u, dpng l{ thrirrh
NhAn nghinh thdy

clirm,

thinh

Hogt cung c6 khi

li ri huydt, li

dd

In

Hogt mit mqch chqy khi l6m khi nh6
Hogt mi

khOng ddu,

{t

c6

bQnh

tliu


lfr

Hogt mi, Nhrr.oc thi & 6m h0 (crra di tidu tiQn) dau' bu6t'
Lfc
Hogt mi, Tdn li ddm nhidu huy6i it, sdp c6 thd phrit

ra

chring bQnh t0 b4i.

Hodt.mir Tdn lit chring ma mQc b{ nhAn, til ngn hfru hoiin'
ndu 14i Thuc li da dfy n6ng. Hogt mi I4i Thgc h dq ddy n6ng' Hoqt
voi Thu.c mi lai Sdc li nhiQt k6t li ma bQc bdt.nh&n, li tri nan hiu
ho6n.

lrlnh ho{c

6.- Sdc li tinh kiQt, huydt kh6, ho{c chAn tay
co 0l ty.

Sc'c cing c6 khi ld mdt md h6i vong du
.ta'i mn Kfiu
tr(vt kdt dgng trong
trong

lit,

ch[ag t0 b4i,

li

trring

lir dau

tim'

l)ai

r.:hiing n&a

tlr) c0ng chinh

Sdc mit Trdm cfing

li

m,1ch vQy.

ii[;IfS t. r{oirt li mqch cua vi khi. C6 bonh mi rha'y m4c!r
l{oritr Ii vi F.lri dri tr& l4i, bQnh sdp lui rdi, ndu kdi thdi ma
tlidy mach f/odrr lir khi huy0i diu hu, ft c6 nhirng chrhtg cd criag
.d n13,ay, khii quay di qrtay lai, lruy li tay chAn rn6i rnQt.
lloin mi Triint li khi hrrydt hu quii, dt hay ch6ng m{t, tdi
siirn nrit lai, hriy ii nhr'rc ddu quay qu{t, hay ti trong c6 phdng
Hoi,t

bqi.

mii l4i fflrdn li'b(nh tlau

l,titr rrri -l-ri li\ hu vfi
ri;\ l;lrrh (t tirS-v dau l,rurrg.
iiain nri ,A//rrr9r it

phii hoi lqnh hoi dm

huYdt.

nglrOn.

Mqch Dai l,i cluing huyft cirng hu, nri khi cing thinh,
trifu chring c,i h4i, khi nio m4ch di hda hoin mqc ddu' c6

gi6

tj,.

hlin t:irtrg ltit;r nhau

hay

g

cirtta,

ir

dii in khti

Lr.r,rr1

kiri

irn

riCir.

!{sfi11 lii vi khi ci; I hi Lh0rrg di. r/i nrrr(irr [iCu h(ra nri duong khi khOng v$n
'
i ,ruc cho u0n lray sirrh r a thu ;ni vi cJ chua.
luX:1c\

Ii b! hoi l4nh, hoi dm u& kdt dqng

huydt.

{)iin hi c6 thai mri thdy m4rch Sdc Ii trong thai cri dau' Ndu
khOng co thai. mi thCy urilch Sdc Ii tir cung c6 chring bqi huyit'
36

bQnh cdn rlu
trQnh *'v hiCu.

I

I

li

nrqch Diri

Dgi ni Trd'nr trinh'ri l!. Doi nri l.ru'6c l0rr sau nh6 thi nhfc
clr6lrg mlt.

hirr, tia thit te

{K

:

Dqi mi trtrirc ulrir sau l
Ti lir khi nghEn.

Hogt mi P-lrri li bqng dudi trOn bgng ddu

t@

7.- Dai

Dtli tui Phi lii

khOng ti0u'

thrl td dau bgng.

,'lL

)\AL

dai.

,

'l'a xit,h ri0rrg th{y rn4ch ffoa';r thi tiuh m{nh sC nguy

ddn

,, ,l.
37


'X W' 9. Hdng li

mqch cira bqnh ddy bgng, nhric ddu'
dau lung, rlau minh; n6ng sr5t, byc dqc, dai tifn khOng thdng'

Iluytir nti Ntdn lir lrin khi tlpng & kinh l4c, 5t c6 l{nh
16n kiri hay bqnh tich.
I:/rr1,i)r

uri Tn$ng li tich

tg'

I

Hdng mi

l"/rtrc

I7rty6)1

liL sdP Phdt di0n.

Hdng mi for&r thdv 6 khi khdu li khi dQc chqy vit'
mgch {t c6 ung nhqrt, ho{c th& m4nh hay li diy trr6rg'

I'lai lay rrt4rir l-lut'riil cri lir

cdc

Il6ngrniPluilidumg'tAvll4rrhbit{c,bonngoii':itcir
nfp ndu' i'ldrr
Nhai ngirinh th{y rr..4ch. 'flr*u thi phdng ti c14y v;io' ciic ki,lr. li*r
cho nt,i+t lhi bi kd.t & tron& r) v! b! nxuyiirr.
kh0rrg, drrgc ngon, lhir mSnh hay ho, c6 khi lai tr(rn t:rtia phiit
10.- Thr;c

li

trong ngrriri ct! nhiilt khi

cqnh su&n tlau uhiri'


c4nh srrim tt;ru lX*'

D.- Ntiitt li chfng thuong hin' I'ldu Nhfln
nrEclr Khiln li kinh lilc c6 hin khi'

W ntf

duung chring d1i tiCu tif'n tlOu bi.

'ft" *f

mi lftirrg li & dudi

nghinh

Nriin mir 't-rdnt li dau 'bgng, hln khi kit dQng
truirng

&

vi

Klrin nrir Slc li\ c<) ctrn rdt ccvn sfit trr) di tr& lqi'
XJrdrr nrh Llogr

li

dd irn kh6ng tiou, ho{c c5 tring qudy

hay

tlrrj. 0a khan (6i kharr),

Tlqrcmi Sdc thliy & khi khdu lir khi hrrydt nghOn ldp, iam
ti0u. tri riic, lxri vi nhtng thric In cf hui n6ng,, hoi dnr udn" kdt dqng
rni thinh bQnh !y. Nlng tbi ly cfp iriu trqng' (nhu nrudn di
ngay vOi virng, khi cli lai kh0ng di ra dugc, ph{i r{n boii)' T16
,ra fndu li Am kh0ng ctich ndi voi duory;" rla diry bi ilnlr' dt c$
btinh tidr d (thd t,i), bo{c bQnh dau hmg, rn4ch tl6 cflng lh bQrilt
nguy kich klxi s6ng'

11.- uuydrr ii huydt ydu (l{uydn li mqch cria can
bQ, ndu bQ khric th6y m4ch Huye'n tlri lA huyf,r iru, chi v6 nhiing
chrhrg mdi h6i trQm, chen tay rlau nhi'cr, budn phi$n m6i m$t, da
aa tfrO sc). Boi vi mQt nhqc hu hao qu6 dQ mi dau, ir b€n
trong thi .hu hln, b&i vl nufc. udng kft rtgng lqi, lir luong loug
hic
cqnh suln dau trlc, li than thd co qu6p hay ld's6t r6t: hic n6ng
kinh'
bQnh
hay
li
l4nh sinh ra h6t hodrrg sg hii,

f* ftf*

Nl&t rni g{p ti

trong phd cri nhidu

luli

nudr:'

I(tdtt nti Pttit thliv & rn6n bO li khi lirnh ciim d
tay co
thugng tiCrr, {t c'Jr chrilg n6ng lanh, cti ngay, lwrg dau' chAn
1ri{t.

l{lrdtr ntir Trdnt & xiclr bO li khi lanh ciinr vio hqr ti0u ft
nhdc tay lOn
i;ri nhiing chri'rrg ; <:hlirr lqnli, diii s6n' N6u 6n tay xu6ng'
chring
Laur-liOu'
ci
trring
diu th,i, u,,tJ Khdn, d6 li hirn khi
Ndu
sdng'
thi
tiQn
tien tidu
nliy chdn tay n6ng, c6 thd, co lqi
'lqi
r6tt dau, chAn tay ddu l4nh thi ch01'
,

d$c truvdn vio phri tqng di
ddu th{y m4ch Truimg thi
nghinh
:;liu. N6u & ti qrrau vi Nhan
lir nhiQt klri ri td,r can truydn xu6ng:h'1 ti0u, 6t crl nhftng chrircg sdt
;
rrhu than, bu0n phidn, ngdi nlrn kh6ng y0n'

&fre

L3.. l'nctnq

le

clucrng

39
10
T

L


r

Tnrury; md

cudng

rd

Dgi li dlm ldp & tlm can, sdp c6

chrhrg didn

dai.

l/i mi .57c 1;i qhrirg mft miiu, It c6 ng&y ngdy viia ,s6t
','ria rit, chrhrg niry niu tli phdt hin vii di hq, dy h ti;i thdy
tlrrrfrc

mi I,7 li ta khi di yiu, bQnh s.fp s&a
kh6i. Thdn khdu mi thdy mqch Tntury li chAn dau : bQnh ri noi hf
Tntdry mi Hodn

thC:

il AW r4.- Ktrlu ; ti triQu chfng
th6ng, NhAn nghirrh th{y mqch Kfiu
mach,

dt c6 nhfrng

th6y m4ch IOfiu

li

ri huydt, b4i luydt. Khong
H ti khi tdc &. huy6t

chring th6 ra huydt, dd nr6u cam. Khi Khdu
'rrQ.
huydt khi di trrii kinh lqc, thinh ra dgug

chia tr:ii v{y.

lvtgch Vi ni
rut'ri phiit sdt, d6 li

Slc, bgnh pluii truuc ngiy. ng(y sg l4nh, sau
lxii thdy rhudc di phrit hin, lim cho drrcrng
lilri siry di, liri dtng thufrc h4 lim cho 0nr klri ydu di : duong
,,uy thi sry. l4nh, Am ydu thi phrit s6t, fy li nhfirg didu cOt ydu nguui
l;inr th$y thu6c

r{t

cdn

phii

nho

l{y lirn

ldng.

frk

rc.- Te' rnqch. rd li chtng khi I4nir, khi dm
ti phir tilng, holc ri huyei mi1ch, {t c1111r'rrrp., clrthrg tiif ti.

,lorrg
chdng

Kltdu c6 khi ki nhiQt khi truydn vio tidu trulng dt
d{i rdt, drii ra nrdu m[, ho{c drii th{y bu6t..

Klau mi Klrdrr ho{c Srjc l} d

i.rui'nrg

vi c6 ung

c6

'f€' mi lloat li c6

nhgt.

rrlir'i tir)ng

Wrn{L

fi.- w ti trong minh c6 khi lqnh huydt suy. cu Trgng
Crinh n6i ring : nrach chqy ly ty nhu to nhiQn li drrmg khi suy ydu.
Cd khi phiit ra bing huy6t, hotrc dd nrdu cam. hay li ch6n tay co
qurp'

14

nri /'/rr)

rrri rr6u oc. Ndu

li

,chfmtr; n1;oitri ciinr

thi li\

ciinr

phong (gi6) ciinr thri (nring).

Nlu4x:, phdn nhidu

li

' Din bi thdy

tinh kigt, ho{c tidu tign ra
rnqch

m

N/rrrtr c6 thC phr{t ra chfng bing

huyei, hotrc cri kinh nguyQt lai rai kh(,ng dri1.

nOn rnria, n6ng sdt, ho{r: tlrinir linh

srr.

cri ch{'ng tnory chimg

,l.ru Irrng. dau rninh. Clrfng riQi tliuong
l,r rrghi luii dQ, tinh thlin nhoc rnQt.

mi

hd tich tg, hofr: li
't6' Kriirt le b&

mach

I du Khf Khiiu (hA , mqrch T0' fi'ttirt thi khi huydt di)u hu'
l,,l: vi cliinr, dirrrr dili 'krng ri n&n tqng. Vd rnia'dOrg rnr\
,,r ir I) tl(v 'lrirn Th|' vir lIotlt, ttrc li hap thoi ti6t, b(nh nhfn
llr,,n11 pi ii clrfra cring ui thr khiri du
,t1

-{\
EAT

14

huydt.

nhAn

..,: li
'li' nt. iilttirt

W md T'rdnt li tem khi de thidu, l4nh .ir trong t4ng, dr c6
nhimg chritgr : d:1i tiQn di nhidu, mr3i hOi ra lu0n, holc dutrng khi
dA kiQt thi kh0ng c6 rndi hOi.

14 mi A'/uruu li ydir kim. Din Ong thdy mqch

ra bdt tinh

u(,t
uay

-r{y pu

,fu fitMAC!"{

.',1'. rt,1

:,i,, IjrL 17.- Ntru n'1ch. I'lhu li bfnh rnd( huyit ho{c md
r,,,r rrr cri, vi tlu'l,r lrrrrrr h5p n6ug sdt ho{, ph:it ra chrirg ti6t ti (thrio chiy), !roic lJ
,l,rr (;r, irii oiri bu(in phi !n, sfic luc tlri ydu. 0t, ntrng minh.
41


ngoai thi l4nh, tdL cS nhitng
Nhut rni Nlllrpc li & trong n6ng,
kh6 di'
clrring rnt3 hOi ty ra nhidu, tiCu tiQn

'il

N[r4n
Nlrlrrcli rltnnrg hu' Nhcn nghinh thdy rnqch
thi phong (gt6), th{p (hoi {m) kdt dong'

fit-

.\r- -, :
:T ,lil*
l,;lu rilrau

18.-

Dirrr

llnh).
nrqch

N/uqr ii

nghich'

oghinh lir
t9.- IIw rnqch. J'lr rni thdy & Nhan
bi khi n&rg Ph4m viro kinh l4c'

,E fitt;

Ndu 'tfr{y ti xtti Kh{u li

huyd't nrqch

hu

chtirrg

bgc
chfmg kinh phong phtit ra budn bfu
ra'
tbdt
hOi
chri'ng ra rnd h6i tq hin : mdi

Trd cm mqch i/rr
dpc, kh0og y0n,

li

'

/y'tr mi Dgi
nguy0n khi'

IItr

mit Sdc

li

li bui ngu&i llm vi{c m{t'nhqc' hao tdn
li

ph6ng dgc quri rtQ,

thin thiry

khO khan,

cti khi l,i di non, hay li

blng

rnar:h (jriclr

ri t'lhin

li

di

tinh'

tnin6 phong, hc{c

cdnr

cl,thrg mdt hui'dt, chrhrg

NpJrintr

Ii

rhr'i (rrrlng.) iray ia cim thCrr (h'vi dm udt).
ir{;.,r:l: Cacii tLAy

i l(iri

Kir6u cri thd d6 noir, hay thcdt tinh.'

t- fl.'r,

2t.- DOng. M;gi:h )D1ttg' phin rriridu thfu b quan bQ.
l'l -*: ilrd;',r I'tlrAu nghinh li vi lSnh rrri rilru''Ihdy r'r Khi Khdu li
,.,, r;,,r kirih s,r. N{qch {),}tg thrrrinrg li thin thd hu'!uo, hodc blng
'tlitm,
cli ly i'a hny'St, hay !) chAn tay co quftp' t'ldrr
lruvtii- hay iihidrr
ttrfiy nrlch eliey nh:r li+t diiu lirt i/-rc lIc lu dri l;' phd kh0' vi

.t:t.l#.F

'7:

I

lrYi;t.

ft

?.?..-

i,i:ich Jrd,r

ydu rludi' hqi th& han h{t'
lvI4ch llr pirdn nhiOu Id ch0n ta3
king hoing hdt'
phl phiro, dtl.6n kh0ng tieu, ho{c li trong

thSy rnirch Circh

iri4ci: {-';Jch thfy

ili.

tdn''

li'i

i)irri i:r,g th{y

li

c6
chin ray rdi ri.
Ngri'i
lqnh'
khi
co
l}t
Nh''i'tv'c
nhiQt. l)lng sau (luau bQ cri mqch
dgr:.
giri
c{rn
mqch N[r4x lir bi
trrin tri sau krri sinlr rri 'ri thdy
macfr {11or. fA hu:dl
tron nriit {t cti phri thflng' Xich b0 thdv
th&
hrr :u'
UQ th{y mqch Nhtlc li duong
f'f'6n
giQt.
co
hav
1r0n
tl{p dinh' C6
i"rrr, i, thJ ngdr', litrnh todt
khi tinlr khi tr; ra {tinh tidt), cir khi ra chri'ng
thdy
tri mi.(quy6t
t'lgrinui
Ngu0i gin thfy nrq"b M'r'f'a li thu{n'

kh(ch

thiuih.

ll'.1\'cl.

KhiKhduth{ymitrchN/rrqoelicflrr(eAo)tuy{t,,ho{c
phong
Dlng truoc quan bQ thdy mqch Nhugc

li l-lrl vi l-{in

)0.- Cd<:tt m',,r:h. Cdch m4ch

mi

Ttitt

iir nrqch

tl{'i i

crra chring nguy

I'lhtrr nfhinir lirr ti khi

c'i rhd

sdp chdt rii'
tadt

T'hdv ti l(hi l(hdir lir tinir huydt hao kiet' Phirrn t{nh
rir[;, nrilch Titt livc ti khi t1tr14 plrri dn tan, tf,t nhi0n cl4i tiQn, tidu
iri:n tV ,rd t'hi;- ra. hr;dc chirr'tay gid l4nh xdm nhrl (th0 tdc iluydt
l::nh).

'i:.3.-

mi th{y & }lhdn Ngliinh li
hiu kki, hoic thfr khi hay thfp khi bi t:lc, thlnh ra chring hofg
& XiF

Phltc

, *q*!,

Pftirc

,:hir),drr gnri, ho6c lh dd iin, iin vio kh0ng tidu, phdt -ra dau
l,,.rrrg. Itutr ra kil ht)n, iro&r: rJ:1i tign thrio chiy, ung ntrqt nlti rn{u'

l,,ln

huydt'suv ki$t'
42'

#


nri thdy & Tfr6n bg li cir dtnn. tich, nhiQt kdt.
bQ li c6 hin khi, tray li tich rq. Thdy d euan
c5 cri drim kdt, ntri4t tich, kic n6ng hic l+nh, klr0ng . nbdt
M4ch Ptrrlc

Thdy

tD Ii

d Xich

dinh.

vio

Mqch Pftuc cfing c6 khi

chria

dgng.

P/r4c

mi

.Sdc

Ne-u thdy

thdn hao

ki

li Lhi nghdn, li vi fr

nOn og, dn

ri f tr;

Khdu

vlo lai

le lo

nrrdc
.

udng

rhi lir thn rhjnh khi

kdt.

K€i mi flri li hin ta tlgng
vii c;u{ tlQ,

tinh

th1[t tinh,

cr'r diym i'nr ho{c ri huyit, lili cd
khi kdt. M4ch lac khOng rh6ng cing th{y m4ch kdt.

ffedt

zi.- Doi (,lli) M4ch Dqi rir chfing tqng khi

khi

de.

rrry(t. Nguui khIt;ri thi may cdn, chia duoc.

tdn.

lrL kt- 24.- Doin ti b&i chring ktri trQ, !i dau rirn, li tlau
bgng btli vi dd in vio. lihOng ti0u, li larn ti0u bi t{c. Illqclr
Dori,,r thAy & Nhfn nghinh li ra khi bi vir: & .Xiuh lac. Th{y
ti Khi Khdu li c6 vf,t gi tdn thurmg nim tqng b&i vi
khri txu

Kh"{u

.;-,
. -. r
Kit
nrii
Tidttt ki

thd.

nghi v6't

Niu thlfy t'y Khi

chrhrg dnr frung phgc rluong, cho nCn kJri huyit

thOng.

,ftnh

rlau nhu dau tinr, tlau

trgng.

BCnh gi5 rrhu <'iinr gi5, trfing giri.

'BQnh dtim, bQnh thdp vi dtin bi'i c6 thai 3 thdng mi
thiiy nrilch Dai thi kh0ng viQc gi. C6 ngrli khi huydt rinh linh
l,i ldn thurhrg dirng bii thudc chich cam thio thang mi criu viy.

C6 khi :in no. udng nhidu qud cirng thfy nrirch Dai,
MSch Doan l;ri cri kbi duong huyit khOrrg cti4y

i^E trF 2s.- xric Li chrhrg lluong thirrtr .lm $uj,, khi iruydr
dr)tn linr (,itl ir,,) tlqrrrg lni thiinh tfnli, hoirr: c,i phong ntrigt bi i{c
lim cho khi huydt ngtrlg [rf,. 5t cri uhihrlr chring phrit cuo'ng hay 1l],rir
ban, l4i c6 khi bc,i khi giiin dii bdc len, li,ni r:ho trOn thintq dufi
hq ciing hiQn ra rrl4ch .lric"

,\iic

khOng pk:ii hdi. thdy Ii tiidrn giri. Nd.u
dSn tliin. thi cthdy nr4ch dy, cfrng ch$ng phdi lir di$m hay v{y.
lvtqch

nhrmg

Ihirrrg viQc gi.

cldu.

f0 }l/e L\.- Tulgt M4ch TuyQr li

xcn) thf,y nr{r

nia. Phirn nhtng chring thdy m4ch TuyQt lir chrhg
f,t,r,h niry xua kia vdn li\ nrQt tin cd nrqch.

l lrrlrrg thliy chi

rnqch,
nguy.

u6 lii cli
ngiy, mi

rt

*.* ,V;- a;.- Ko!.

Mqch Kdt

dii tan du'rmg 44
[,

L

nri th{y & Nhan nghinh Ii

tm

sinh.
45


r

/\^

*

.D

JC 4t'l6i

vi : 7 l4ach

uldu

-c

)t,',t, f- ft.

*il::"t,

BIdu

- !0 Mqch.

- 9 ilIsch lltu

MACH

*rW
Vd loai Bi,fu nr:;ch (thuQc drrorg) c6 7 thir,

li

:

1.- IUach Phir
2.- Ntach I(hAu

J.- lzla.tch I-lcr4t

4.- lvlach 'l'huc

5.-

Mqch Huydn

(r.- l.4ach KhCn

7.-

Ir'Iqrclr IIdng

E

-'It*

L'f
Vi loai

i\'k1ch

l.- l\.tEch Vi

p.,t-

MAfit

I-.y (thu6c lini) cir

it tliri, li

:

2.- i'ulru:h 'l'rfur

47

t


F

3.-

Mqch Hoin

5.-

Mqch Tri

j

7.. Mrgclr Nhrr

4.- Mqch

sdc

5.- Mech

Phuc

8.. Mtgch

+

Nhrrlrc

9U

frtr<

NoI VE gAv rut3. MACH CHET
.ll^

xg_

DAO
V0 lo+i Dqo mqclr c6 9

W

TLTOC

MACH

th( li

lrr

-lt
r

nrac Tnic

rRAC:

Fit

:

3.- Mqch

li chim s6

lu
cric nhtr chim sd rnd th6c. Lu0n ludn

DQng

4.- M4ch Hu

5.- Ivlach Xfc

6.-

Mqch Kdt

7.- M4ch Trin

8.-

Mach D+i

9.- M4ch

li

nhi dQt, 16 tring giot
nhi dQt: Mqch CicLQu thdy
sdt gfln xuong lin da thd th!t.

dc

z.-dclAu:

LQu

nudc

hay lh mrii

E, iR

Tr4ng mqch thdnh th6t nhu gigt nu6c

mrii nhi 16 xu6ng, IAu
Crich

m6t gigt,

vi

ltu mdi drrgc

m4ch kh6ng c6 lqc.

Tu6c Trric vi dc Liu lh mqch
suy cuc ho{c tAm phd dn tuyQt.
3.- DAN ]'lrACIJ

s+a
4.- GLr\l SACH

'tw-k
.lx

mr1.

b+t & duiri ddu ng6n tay. Thinh
linh inr hin h6i lAu, rdi mdi trd lai.

1.- Mqch T6
2.- Mach Siic

nghia.

Mach Ttrtc T'rdc thdy d trong s6t
glin vi rhd rhir. Diing m4ch lxt nh{t,

:

:

tj,

v!

li nhu gei d;i. Mqrch
& sdt gen xuung vi
lin rla thd thit. Trong m4ch .cfinS
c6i nhu gd vio dd, nhung phtit ch6c
lai tan di ngay, d6 li didm phi' uryAt.
Dun T"ltgch nghia
Dgtt Ttwch. lhdy

Gidi Stictt lA coi gidy. Mqch Giii
Sriclt lurlg tung, toi bdi & dudi ng6n tay
nlrtr gti m6i gily rdr, kh6ng c6 th(r tu
gi hit, tfti li'r nirm turg ddu tuyet.
49