Tải bản đầy đủ

Sinh Hóa tế bào

SINH HỌC TẾ BÀO

Hình 2.1 (a): phân loại monosaccharide

Hình 2.1 (b): alpha-glucose và peta-glucose

1


Hỡnh 2.2: sửù hỡnh thaứnh glucose maùch voứng

Hỡnh 2.3 sửù hỡnh thaứnh sucrose (-1,2 glycoside) , maltose (-1,4
glycoside)

2


Hình 2.4: lactose

34


Hình 2.5 Amylose vaø amylopectin

5


Hình 2.6: glycogen

Hình 2.7: caáu truùc cuûa cellulose
6


Hình 2.8: liên kết giữa các đơn phân trong starch, glycogen và
cellulose

Hình 2.9: monomer của chitin

7


Hình 2.10: Acid béo no và không no

Hình 2.11: tổng hợp và cấu trúc của mỡ – triacylglycerol

8


Hỡnh 2.12: caỏu truực cuỷa phospholipid

Hỡnh 2.13: lụựp phospholipid keựp (biolayer)

9


Hình 2.14: steroid: cholesterol, vitamin D, testosterone vaø
cortisone


10


11


Hình 2.15: caáu truùc chung cuûa amino acid

12


Hình 2.16: caáu truùc cuûa polypeptide

Hình 2.17: caáu truùc cuûa hemoglobin

13


Hình 2.18: bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm: đột biến thay
thế một Glu thành Val

Hình 2.19: Cấu trúc bậc hai

14


Hình 2.20: caáu truùc baäc 3

Hình 2.21: caáu truùc baäc 4

15


Hỡnh 2.22: doứng thoõng tin di truyen trong teỏ baứo

(a)

16


(b)

(c)

17


(d)

Hình 2.23: caáu truùc nucleotide

18


(a)

19


(b)
Hình 2.24: caáu truùc chuoãi nucleic acid

(a)

20


(b)

(c)
Hình 2.25: cấu trúc chuỗi xoắn kép của DNA

21


Caực daùng xoaộn cuỷa DNA

(a)

22


(b)

Hỡnh 2.26: teỏ baứo ủoọng vaọt (a) vaứ teỏ baứo thửùc vaọt (b)

23


Hỡnh 2.27: Nhaõn vaứ maứng nhaõn

(a)

(b)

Hỡnh 2.28 : Ribosome (a) vaứ tieồu phan cuỷa ribosome (b)

24


Hỡnh 2.29: maùng lửụựi noọi chaỏt

Hỡnh : Boọ maựy Golgi
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×