Tải bản đầy đủ

MA TRẬN đề THI học kì i LỊCH sử 8 có MA TRẬN và đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG
MA TRẬN CHÍNH THỨC

Cấp độ
Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017 – 2018
Môn: Lịch sử.
Lớp: 8
Vận dụng
thấp

1. Lịch sử thế
giới cận đại.
Chủ đề 3. Châu

Á thế kỉ XVIII
– đầu thế kỉ
XX.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2. Lịch sử thế
giới hiện đại.
Chủ đề 1: Cách
mạng
tháng
Mười Nga năm
1917 và công
cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã
hội ở Liên Xô.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2. Lịch sử thế
giới hiện đại.
Chủ đề 2. Châu
Âu và nước Mĩ
giữa hai cuộc
chiến tranh thế
giới
(19181939)

Câu 2. Hiểu
được vì sao
ở nước Nga
năm 1917
lại diễn ra
hai
cuộc
cách mạng.

Câu 3. Rút ra
được vai trò
của


Lê-nin
trong
cách
mạng tháng
Mười
Nga
năm 1917.

1(C2)
3.0
30%

1(C3)
2.0
20%

Câu 4. Nêu
được những
hậu
quả
nghiêm
trọng

cuộc khủng
hoảng kinh
tế
19291933 đã gây
ra đối với
châu Âu và
thế giới.

Ma trận này gồm có 02 trang

Vận dụng
cao
Câu 1. Rút
ra được nét
mới trong
phong trào
đấu
tranh
của
nhân
dân Ấn Độ
đầu thế kỉ
XX.
1 C1)
1.5
15%

Tổng

1
1.5
15%

2
5.0
50%


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ

1(C4)
3.5
35%
1
3.5
35%

1
3.0
30%

1
2.0
20%

Ma trận này gồm có 02 trang

1
1.5
15%

1
3.5
35%
4
10
100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×