Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học kì i LỊCH sử 69 có MA TRẬN và đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Lịch sử.
Lớp: 9
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ:
Câu 1. (1.5 điểm)
Tại sao nói Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới
thứ hai kết thúc?
Câu 2. (2.0 điểm)
Nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật
Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.
Câu 3. (3.0 điểm)
Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau

chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 4. (3.5 điểm)
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những
thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

....................................... Hết ......................................
(Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

Đề kiểm tra có 01 trangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×