Tải bản đầy đủ

Bài kiểm tra cuối kì i lớp 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)
Họ và tên học sinh: ……………………………....................Lớp 1…..
Trường Tiểu học: …………………………………………...................

Điểm

Lời nhận xét

Chữ kí
giám thị

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Phần I: Trắc nghiệm
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính 8 - 3 là:

A. 10
B. 7
C. 5
Câu 2: 9 bé hơn số nào sau đây:
A. 8
B. 9
C. 10
Câu 3: Kết quả của phép tính 4 + 6 là:
A. 8
B. 10
C. 9
Câu 4: Kết quả của phép tính 10 - 4 - 3 là:
A. 3
B. 1
C. 2
Câu 5:

: 9 quả cam
Ăn
: 3 quả cam
Còn lại : ...... quả cam ?
A. 5
B. 6
C. 4
Phần II: Tự luận
Câu 1: Viết các số 2, 9, 4, 8, 5
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...............................................................
Câu 2: Tính.
a,
4
10
b,
3+2+4=
+
5
3
8–4+3=
Câu 3:
>
a, <


=

5 + 4 .... 9

b, (Số ?)

5+

= 9

Chữ kí
giám khảo


4 + 6 .... 6 - 2

- 3 = 4

7 + 0 .... 5 – 0 + 3

10 +

Câu 4: quan sát hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Câu 5: Điền dấu và số thích hợp để được phép tính đúng.

=

7

Câu 6: Trong hình dưới đây có ... hình vuông?

Đáp án:

= 2+8


Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: 1 điểm

Câu 2: 1 điểm

Câu 3: 1 điểm

Câu 4: 1 điểm

Câu 5: 0,5 điểm

C

C

B

A

B

Phần II: Tự luận
Câu 1: ( 0,5 điểm)
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 4, 5, 8, 9.
Câu 2: ( 1 điểm)
- Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a,
4
10
+
5
3
9
7
Câu 3: (2 điểm)
- Mỗi ý sai trừ 0,3 điểm.
a,
5+4 = 9
4+6 > 6- 2
7+0 < 5–0+3

(0, 5 điểm)

b,

b,

3+2+4=9
8–4+3=7

5 +
7
10 +

Câu 4: (1 điểm)
5

+

2

=

7

Câu 5: ( 0,5 điểm)
8 - 4 = 4 (0,2 điểm)
9 + 1 = 10 (0,2 điểm)
5 + 2 = 7 hoặc có thể đáp án đúng khác ( 0,1 điểm)
Câu 6: (0,5 điểm)
- Hình vẽ bên có 5 hình vuông.

4 = 9
- 3 = 4
0 =2+8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×