Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn sơ sinh 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Văn Chiêm xã Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc và so sánh hiệu quả của 2 phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------------------

VŨ THỊ THÙY DUNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON
(GIAI ĐOẠN SƠ SINH - 21 NGÀY TUỔI) NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN VĂN
CHIÊM (XÃ ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC)
VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y


Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 – 2017

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------------------

VU THỊ THÙY DUNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON
(GIAI ĐOẠN SƠ SINH - 21 NGÀY TUỔI) NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN VĂN
CHIÊM (XÃ ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC)
VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

Thú y – K44

Khoa:

Chăn nuôi Thú y


Khóa học:

2012 – 2017

Giảng viên HD:

PGS.TS. Trần Huê Viên

Thái Nguyên - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hoàn thành khóa luận
của mình, tôi đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn, sự
giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Chăn nuôi thú y và Ban lãnh đạo
trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi cũng nhận được
sự cộng tác nhiệt tình của các bạn sinh viên, đội ngũ kỹ sư, công nhân trong
trang trại, sự giúp đỡ, cổ vũ động viên của người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
PGS.TS Trần Huê Viên đã rất tận tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện
thành công khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều
kiện thuận lợi và cho phép tôi thực hiện khóa luận này. Tôi xin cảm ơn Ban
chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi thú y đã tạo
điều kiện, giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Trang trại lợn nái của
ông Nguyễn Văn Chiêm, đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất trong suốt
quá trình thực tập tại trang trại.
Tôi xin cảm ơn đội ngũ kỹ thuật trại anh Triệu Văn Thọ chia sẻ kinh
nghiệm nghề nghiệp quý báu cho tôi.
Cuối cùng, tôi xin dành lòng biết ơn tới người thân, gia đình và bạn bè
đã giúp đỡ, cổ vũ, động viên về tinh thần và vật chất cho tôi trong suốt thời
gian tiến hành thực tập và hoàn thành khóa luận này.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả sự giúp đỡ đó!
Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2016
Sinh viên
Vũ Thị Thùy Dung


ii
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm điều trị bệnh phân trắng lợn con ............... 31
Bảng 4.1: Kết quả thực hiện công tác vệ sinh chăn nuôi ................................ 37
Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho đàn lợn con và lợn nái của trại lợn ............... 38
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 45
Bảng 4.4 Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại............................... 46
Bảng 4.5. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo dãy chuồng ..................... 47
Bảng 4.6. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con qua các tháng theo dõi ........... 48
Bảng 4.7. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tuần tuổi ......................... 50
Bảng 4.8. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tính biệt .......................... 52
Bảng 4.9. Triệu chứng, bệnh tích lợn con mắc bệnh phân trắng lợn con ....... 53
Bảng 4.10. Kết quả điều trị phân trắng lợn con .............................................. 55
Bảng 4.11. Sơ bộ hạch toán chi phí thú y ....................................................... 57


iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

Cl.

: Clostridium

ĐVT

: Đơn vị tính

PTLC

: Phân trắng lợn con

TB

: Trung bình

TT

: Thể trọng

STT

: Số thứ tự


iv
MỤC LỤC
Trang
Phần 1 MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1
1.1. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.2.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................................. 3
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 8
2.2.1. Một số đặc điểm của lợn con giai đoạn theo mẹ ..................................... 8
2.2.2. Bệnh phân trắng lợn con ....................................................................... 13
2.2.3. Một số loại thuốc dùng trong điều trị bệnh phân trắng lợn con tại
trang trại ............................................................................................... 23
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 26
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 26
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 27
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....30
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 30
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 30
3.3.1. Nội dung ................................................................................................ 30
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 30
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 30
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin ........................................ 31
4.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 32
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................................33
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................... 33
4.1.1. Công tác chăn nuôi tại cơ sở ................................................................. 33


v
4.1.2. Công tác phòng và trị bệnh ................................................................... 34
4.2. Kết quả nghiên cứu đề tài......................................................................... 46
4.2.1. Kết quả theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại .......... 46
4.2.2. Tình hình mắc bệnh theo dãy chuồng ................................................. ..49
4.2.3. Tình hình mắc qua các tháng theo dõi ................................................ ..50
4.2.4. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tuần tuổi ... ..51
4.2.5. Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con theo tính biệt ....................... ..54
4.2.6. Những triệu chứng và bệnh tích của lợn con mắc bệnh phân trắng ... ..54
4.2.7. Kết quả điều trị phân trắng lợn con..................................................... ..56
4.2.8. Sơ bộ hạch toán chi phí thú y ................................................................ 58
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................58
5.1. Kết luận .................................................................................................... 58
5.2 Đề nghị ...................................................................................................... 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................61


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi lợn là nghề truyền thống ở nước ta, nhưng để chăn nuôi lợn
phát triển tốt hơn theo hướng gắn với thị trường, an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú
y, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và vệ sinh
an toàn thực phẩm, các địa phương đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chăn
nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư
chăn nuôi theo hướng trang trại, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi
truyền thống chuyển dần sang chăn nuôi trang trại và công nghiệp.
Cùng với việc chăn nuôi được mở rộng thì dịch bệnh là yếu tố đã ảnh
hưởng không nhỏ đến hiệu quả chăn nuôi. Một trong những bệnh gây thiệt
hại kinh tế cho các cơ sở chăn nuôi lợn sinh sản là bệnh phân trắng lợn con ở
giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Ở các
nước đang phát triển như Việt Nam bệnh xảy ra hầu như quanh năm, đặc biệt
khi thời tiết có sự thay đổi đột ngột (lạnh, ẩm, gió lùa) kết hợp với điều kiện
chăm sóc nuôi dưỡng không đảm bảo vệ sinh; lợn bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố stress, lợn con sinh ra không được bú sữa kịp thời hoặc do sữa đầu của mẹ
thiếu không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Khi lợn con mắc bệnh nếu điều
trị kém hiệu quả sẽ gây còi cọc chậm lớn ảnh hưởng đến giống cũng như khả
năng tăng trọng của chúng, gây tổn thất lớn về kinh tế. Do đó, phòng tiêu
chảy cho lợn con góp phần làm tăng hiệu quả chăn nuôi lợn sinh sản, đảm
bảo cung cấp con giống có chất lượng tốt.
Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn sản xuất cũng như góp phần tư liệu về quy
trình tiêm phòng, vệ sinh phòng bệnh, điều trị bệnh phân trắng lợn con tại trại
lợn giống có hiệu quả, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình
hình nhiễm bệnh phân trắng lợn con (giai đoạn sơ sinh - 21 ngày tuổi)
nuôi tại trại lợn Nguyễn Văn Chiêm xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh
Vĩnh Phúc và so sánh hiệu quả của 2 phác đồ điều trị”.


2

1.1. Mục tiêu của đề tài
- Tìm hiểu quy trình chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh của trại chăn nuôi.
- Nâng cao được trình độ chuyên môn.
- Nắm được thực trạng bệnh phân trắng lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày
tuổi tại trại chăn nuôi.
- Ứng dụng một số phác đồ điều trị bệnh phân trắng ở lợn con có
hiệu quả.
1.2. Ý nghĩa của đề tài
1.2.1. Ý nghĩa khoa học
- Số liệu nghiên cứu là cơ sở bổ sung vào nguồn tài liệu tham khảo và
nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Thú y.
- Kết quả của đề tài cung cấp thêm thông tin khoa học về bệnh phân
trắng lợn con. Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình phòng – trị bệnh
phân trắng lợn con.
1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả của đề tài là cơ sở để áp dụng quy trình phòng, trị bệnh phân
trắng lợn con, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
Xã Đạo Tú (Tam Dương - Vĩnh Phúc) có diện tích 7,88 km², dân số là
5270 người (năm 1999), mật độ dân số đạt 669 người/km². Giáp với các xã,
Thanh Vân, Kim Long, Hướng Đạo, An Hòa.
2.1.1.2. Khí hậu, thuỷ văn
Xã Đạo Tú nói riêng, huyện Tam Dương nói chung nằm trong vùng khí
hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, được chia thành 4 mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung
bình hàng năm là 230C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 6, tháng 7 là 29,40C, nhiệt
độ thấp nhất vào tháng 1 là 100C thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng. Bình
quân số giờ nắng trong năm là 1400 - 1600 giờ/năm. Lượng mưa trung bình
hàng năm 1400 - 1500 mm, phân bố không đều, tập trung vào tháng 6, 7, 8 và 9.
Độ ẩm không khí trung bình cao từ 80 - 84 %, tương đối đều các tháng trong năm.
Nhìn chung, điều kiện khí hậu, thủy văn của huyện thuận lợi cho sự
phát triển hệ sinh thái động, thực vật đa dạng cũng như các hoạt động sản
xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên khí hậu thủy văn ở
Tam Dương cũng có nét riêng biệt là do dãy núi Tam Đảo chắn hướng gió
mùa Đông Bắc nên thường xảy ra mưa nhiều, thỉnh thoảng có gió xoáy, tạo
lốc, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống dân sinh.
2.1.1.3. Tài nguyên đất
Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện theo kết quả kiểm kê 2009 là
10.718,55 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 60,89 %, đất lâm nghiệp chiếm
13,29 % đất chuyên dùng chiếm 18,83 % đất ở chiếm 13,09 % và còn lại 3,14
% là đất chưa sử dụng. Nhìn chung đất canh tác của huyện có độ màu mỡ
kém, đất phù sa phân bố chủ yếu ở xã Hợp Thịnh và các xã có địa hình thấp
trũng, thích hợp cho trồng lúa, rau và cây thực phẩm. Vùng đồi trung du gồm
các loại đất xám feralít xen kẽ đất cát, phù hợp cho trồng các loại cây ăn quả.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×