Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Trần Văn Tuyên, huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

VŨ XUÂN BIÊN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN,
HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Thú y

: K 44 - TY
: Chăn nuôi thú y
: 2012 - 2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

VŨ XUÂN BIÊN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN,
HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thu Quyên

Thái Nguyên - năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tại trƣờng, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình
của các thầy cô trong trƣờng, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Chăn nuôi
Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành
chƣơng trình học tập và thực tập tốt nghiệp.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu


sắc tới Nhà trƣờng, các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y. Đặc biệt tôi
xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo TS. Nguyễn Thu Quyên, giảng viên Khoa Chăn
Nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nhiệt tình hƣớng
dẫn tôi trong suốt thời gian thực tập để tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên trại chăn nuôi Trần
Văn Tuyên xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đã tạo điều kiện
giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài trong quá trình thực tập tại cơ sở.
Tôi xin cảm ơn bạn bè và ngƣời thân đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên
tôi trong suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài này.
Trong quá trình thực tập, bản thân tôi không tránh khỏi những thiếu sót.
Kính mong đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô để tôi đƣợc trƣởng
thành hơn trong cuộc sống sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Vũ Xuân Biên


ii

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

cs

: Cộng sự

Nxb

: Nhà xuất bản

P

: Độ tin cậy

STT

: Số thứ tự

TT

: Thể trọng

ĐD

: Động dục

ml

: Mililít


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung .............................. 28
Bảng 3.2: Sơ đồ thử nghiệm hai phác đồ điều trị............................................ 29
Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái ............................................................... 32
Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng vắc xin trong trại ................................................. 33
Bảng 4.3: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 41
Bảng 4.4: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn ..................... 42
Bảng 4.5: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng trong năm ... 43
Bảng 4.6 Tỷ lệ viêm tử cung ở từng giai đoạn (n = 114)................................ 44
Bảng 4.7: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ .......................... 46
Bảng 4.8: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị ........ 49
Bảng 4.9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung và khả năng sinh sản của lợn nái
sau khi khỏi bệnh............................................................................................. 51


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học.............................................................................. 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn .............................................................................. 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ...................................................................... 3
2.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh sản và một số đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái ..... 3
2.1.2. Những hiểu biết về bệnh viêm tử cung ở lợn nái ........................... 13
2.1.3. Các dạng viêm tử cung thƣờng gặp ............................................... 16
2.1.4. Biện pháp phòng và trị bệnh viêm tử cung .................................... 19
2.1.5. Một số loại thuốc kháng sinh và hóa dƣợc sử dụng điều trị bệnh
viêm tử cung ...................................................................................... 22
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .......................................... 24
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc ................................................... 24
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc .................................................. 25
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN .. 27
3.1. Đối tƣợng và phạm vi thực hiện .......................................................... 27
3.2. Thời gian và địa điểm thực hiện .......................................................... 27
3.3. Nô ̣i dung thực hiện và các chỉ tiêu theo dõi......................................... 27
3.3.1. Nội dung thực hiện ......................................................................... 27
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi ....................................................................... 27
3.4. Phƣơng pháp tiến hành theo dõi........................................................... 27
3.4.1. Phƣơng pháp theo dõi thu thập thông tin ....................................... 27
3.4.2. Phƣơng pháp chẩn đoán lâm sàng .................................................. 28


v

3.4.3. So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị. 29
3.4.4. Phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu................................................. 30
3.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu.................................................................... 30
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 31
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ................................................................... 31
4.1.1. Công tác vệ sinh thú y .................................................................... 31
4.1.2. Công tác thú y ................................................................................ 32
4.1.3. Công tác chẩn đoán bệnh ............................................................... 34
4.1.4. Công tác điều trị bệnh .................................................................... 34
4.1.5. Công tác chăm sóc và nuôi dƣỡng ................................................. 38
4.1.6. Các công tác khác ........................................................................... 40
4.2. Kết quả thực hiện đề tài ....................................................................... 42
4.2.1. Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn ................... 42
4.2.2. Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng trong năm ... 43
4.2.3. Kết quả khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo từng giai đoạn.... 44
4.2.4. Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ .......................... 46
4.3. So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị . 49
4.3.1. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị ........ 49
4.3.2. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung và khả năng sinh sản của lợn
nái sau khi khỏi bệnh ................................................................................ 50
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 52
5.1. Kết luận ................................................................................................ 52
5.2. Đề nghị ................................................................................................. 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 54
PHỤ LỤC


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Viê ̣t Nam là mô ̣t nƣớc đi lên tƣ̀ nề n sản xuấ t nông nghiê ̣p và đây là mô ̣t
lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Trong quá trình
công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nƣớc thì nông nghiê ̣p nƣớc ta đã và đang có
nhƣ̃ng bƣớc phát triể n ma ̣nh mẽ , trong đó ngành chăn nuôi cũng có nhƣ̃ng
bƣớc phát triể n không ngƣ̀ng và đã trở thành ngành sản xuấ t hàng hóa quan
trọng trong. Chăn nuôi lơ ̣n đó ng vai trò rấ t lớn trong viê ̣c đáp ƣ́ng nhu cầ u
thƣ̣c phẩ m cho ngƣời tiêu dùng và xuấ t khẩ u , không nhƣ̃ng thế còn cung cấ p
nguyên liê ̣u cho sản xuấ t công nghiê ̣p , phân bón cho trồ ng tro ̣t và giải quyế t
viê ̣c làm , tăng thu nhâ ̣p và gi úp ngƣời dân thoát nghèo . Để cung cấp lợn
giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại và các nông hộ thì việc phát
triển đàn lợn nái sinh sản là việc làm cần thiết.
Bên cạnh đó, chăn nuôi lợn vẫn còn có những trở ngại rất lớn do dịch
bệnh xảy ra nhiều, trong đó phải nói đến bệnh đƣờng sinh sản xuất hiện nhiều
nhất là lợn nái ngoại đƣợc nuôi theo quy mô công nghiệp do khả năng thích
nghi của chúng với điều kiện khí hậu nƣớc ta còn kém, trong quá trình sinh đẻ
lợn nái dễ bị các vi khuẩn nhƣ: Streptococcus, Staphylococcus, E.coli...xâm
nhập và gây một số bệnh nhiễm trùng sau đẻ nhƣ viêm âm đạo, viêm âm
môn… đặc biệt là bệnh viêm tử cung, đây là bệnh xuất hiện nhiều ở lợn nái và
gây ảnh hƣởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của lợn. Nếu không điều trị kịp
thời, viêm tử cung có thể dẫn tới các bệnh kế phát nhƣ: viêm vú, mất sữa, rối
loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng huyết
và chết.


2
Những vấn đề nêu trên đã chỉ ra rằng việc nghiên cứu thực trạng bệnh
viêm tử cung từ đó đƣa phƣơng pháp phòng và trị bện viêm tử cung ở đàn
lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại là việc làm rất cần thiết.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sản xuất đồng thời bổ sung thêm
những tƣ liệu nghiên cứu về bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại chúng tôi
đã tiế n hành thực hiện đề tài : “Đánh giá thực trạng bệnh viêm tử cung
trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Trần Văn Tuyên, huyện Yên Thủy,
tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm trị”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá tình hình chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh của trại.
- Xác định đƣợc tỷ lệ lợn nái mắ c bê ̣nh viêm tử cung tại trại chăn nuôi
Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Lựa chọn đƣợc phác đồ điều trị viêm tử cung hiệu quả.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Cung cấp thêm tƣ liệu về thực trạng lợn nái mắc bệnh viêm tử cung tại
trại chăn nuôi lợn xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học góp phần phục vụ
cho các nghiên cứu tiếp theo của trại.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả của đề tài sẽ giúp cho cơ sở nhận biết đƣợc mức độ mắc bệnh
viêm tử cung trên đàn lợn nuôi tại trại và đề xuất liệu trình điều trị hiệu quả
hơn đối với bệnh viêm tử cung cho cơ sở.


3

PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh sản và một số đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái

2.1.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh sản của lợn nái
* Buồng trứng (Ovarium)
Buồng trứng còn gọi là noãn sào. Nó có 2 chức năng là sản sinh ra tế
bào trứng và tiết ra Hormone sinh dục có ảnh hƣởng tới giới tính, tới chức
năng tử cung( đặc tính thứ cấp). Buồng trứng của heo gồm một đôi nằm dƣới
hông, trƣớc cửa xoang chậu và đƣợc giữ bởi dây chằng rộng. Bề mặt buồng
trứng có nhiều u nổi lên. Buồng trứng dài 1,5 - 2,5 cm, khối lƣợng 3 - 5 gam
(Đặng Quang Nam, 2002) [10].
- Cấu tạo: buồng trứng đƣợc bọc ở ngoài bởi màng liên kết sợi chắc tựa
nhƣ màng bọc của dịch hoàn, bên trong đƣợc chia làm 2 phần, cả 2 phần đều
phát triển một mô liên kết sợi xốp tạo nên một loại chất đệm.
+ Phần vỏ đặc biệt quan trọng với chức năng sinh dục. Quá trình tế bào
trứng chín xảy ra ở phần này.
+ Phần tủy nhiều mạch máu và mạch bạch huyết.
Dƣới lớp màng liên kết của buồng trứng có nhiều tế bào trứng non phát
triển dần thành nang trứng nguyên thủy sau đó phát triển thành nang trứng sơ
cấp và cuối cùng phát triển thành bao noãn chín.
Dƣới tác dụng của kích tố đặc biệt là kích tố sinh dục tuyến yên, trứng
chín sẽ rụng. Sau khi trứng rụng phần còn lại của noãn bao biến thành thể vàng
(Corpus luteum). Thể vàng tồn tại lâu hay không phụ thuộc vào khả năng, thời
gian của trứng đƣợc thụ tinh hay không.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×