Tải bản đầy đủ

Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 22 ngày tuổi tại trại lợn ông Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng, trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

VŨ MINH ĐỨC
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ SƠ SINH
ĐẾN 22 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN ÔNG ĐẶNG ĐÌNH DŨNG
HUYỆN LƢƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Chăn nuôi Thú y


Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

VŨ MINH ĐỨC
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ SƠ SINH
ĐẾN 22 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN ÔNG ĐẶNG ĐÌNH DŨNG
HUYỆN LƢƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN QUANG TÍNH
Khoa Chăn nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên - 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trước hết em xin gửi lời cảm ơn
tới toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm
học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Quang Tính
đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập để hoàn
thành báo cáo tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Thú y, đặc
biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn Dược Lý và Vệ Sinh An Toàn TP đã
giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn ông Đặng Đình Dũng cùng toàn thể anh em
kỹ thuật, công nhân trong trang trại đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em trong
suốt quá trình thực tập.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè đã giúp
đỡ và động viên em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực
tập tốt nghiệp.
Trong quá trình thực tập vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa
vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh
khỏi sai sót.
Kính mong được sự góp ý nhận xét của quý thầy cô để giúp cho kiến
thức của em ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công
việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Vũ Minh Đức

năm 2016


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1:Kết quả sản xuất của cơ sở ................................................................ 6
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 34
Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái ............................................................... 39
Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 40
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 41
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh theo đàn và theo cá thể............................. 42
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn con từ sơ sinh đến 22 ngày tuổi mắc hội chứng tiêu chảy
theo các tháng ...................................................................................... 44
Bảng 4.6. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) .............. 45
Bảng 4.7. Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt tính biệt .............................. 49
Bảng 4.8. Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy (%) .............................. 50
Bảng 4.9. Bảng kết quả triệu chứng lợn con mắc tiêu chảy (n = 52) ............. 51
Bảng 4.10. Kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn bằng hai loại thuốc CP
Nor 100 và Nova Amcoli .................................................................... 53


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Hình 4.1. Tỷ lệ lợn con từ sơ sinh đến 22 ngày tuổi mắc hội chứng tiêu chảy
theo các tháng ................................................................................. 44
Hình 4.2. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) ............... 46


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................... 4
2.1. Điều kiện cơ sở........................................................................................... 4
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập ............................ 4
2.1.2. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cơ sở .......................................... 5
2.1.2.1. Đối tượng sản xuất ............................................................................... 5
2.1.2.2. Kết quả sản xuất của cơ sở trong những năm gần đây ........................ 5
2.2. Cơ sở khoa học. .......................................................................................... 6
2.2.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con .................................................................. 6
2.2.2. Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy ............................................................ 8
2.2.3. Nguyên nhân gây ra hội chứng tiêu chảy .............................................. 10
2.2.3.1. Do vi khuẩn ........................................................................................ 10
2.2.3.2. Do virus .............................................................................................. 12
2.2.3.3. Do ký sinh trùng ................................................................................. 14
2.2.4. Cơ chế sinh bệnh ................................................................................... 18
2.2.5. Triệu chứng ........................................................................................... 20


v

2.2.6. Bệnh tích ............................................................................................... 21
2.2.7. Một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy. ................................ 21
2.2.8. Biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn ............................................. 22
2.1.8.1. Phòng bệnh ......................................................................................... 22
2.2.8.2. Trị bệnh .............................................................................................. 24
2.2.9. Một số loại thuốc để điều trị bệnh phân trắng lợn con tại trại ông Đặng
Đình Dũng ....................................................................................................... 26
2.2.9.1. Thuốc Nor - 100 ................................................................................. 26
2.2.9.2. Thuốc Nova - amcoli.......................................................................... 27
2.3. Vài nét về tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ
trong và ngoài nước ......................................................................................... 28
2.3.1. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trong nước .................................... 29
2.3.2. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trên thế giới .................................. 31
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 33
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 33
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 33
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 33
3.3.1. Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 22 ngày tuổi.. 33
3.3.2. Đánh giá hiệu lực điều trị hội chứng tiêu chảy của hai phác đồ
khác nhau......................................................................................................... 33
3.4.1. Điều tra gián tiếp ................................................................................... 33
3.4.2. Điều tra trực tiếp ................................................................................... 33
3.4.3. Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng của hai phác đồ .................... 34
3.4.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu ....................................................... 34
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 35


vi

Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................. 36
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 36
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 36
4.1.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng .......................................................... 36
4.1.1.2. Phát hiện lợn nái động dục ................................................................. 37
4.1.1.3. Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái ............................................................ 38
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 38
4.1.2.1. Công tác vệ sinh ................................................................................. 38
4.1.2.2. Công tác phòng bệnh bằng vacxin ..................................................... 39
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 40
4.2. Kết quả nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn con từ sơ
sinh đến 22 ngày tuổi tại trại ........................................................................... 42
4.2.1. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh theo đàn và theo cá thể ........................ 42
4.2.2. Kết quả theo mắc dõi tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh
đến 22 ngày tuổi qua các tháng ....................................................................... 43
4.2.3. Tình hình hội chứng tiêu chảy trên lợn con theo mẹ theo lứa tuổi ....... 45
4.2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc tiêu chảy ở lợn theo tính biệt ............... 49
4.2.5. Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy ............................................ 50
4.2.6. Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng ở lợn mắc tiêu chảy ................. 50
4.2.7. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn ............................. 52
Phần 5. KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ .......................................................................... 54
5.1. Kết luận .................................................................................................... 54
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 56
1. Tài liệu trong nước ...................................................................................... 56
2. Tài liệu nước ngoài...................................................................................... 59


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, trồng trọt và chăn nuôi là hai thành phần quan trọng trong
cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn
nói riêng luôn đóng góp một phần lớn vào thu nhập của người dân. Chăn nuôi
không những cung cấp một lượng lớn sản phẩm cho nhu cầu tiêu thụ trong
nước mà còn cung cấp cho xuất khẩu. Vì thế chăn nuôi ngày càng có vị trí hết
sức quan trọng trong cơ cấu của ngành nông nghiệp. Sản phẩm của ngành chăn
nuôi là nguồn thực phẩm không thể thiếu được đối với nhu cầu đời sống con
người. Chủ trương hiện nay của nhà nước là phát triển ngành chăn nuôi thành
ngành sản xuất hàng hóa thực sự nhằm tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất
lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần cho xuất khẩu.
Nói đến ngành chăn nuôi phải kể đến chăn nuôi lợn bởi tầm quan trọng
và ý nghĩa thiết thực của nó đối với đời sống kinh tế xã hội của nhân dân.
Chăn nuôi lợn đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo,
tăng thu nhập và là cơ hội làm giàu cho nông dân.
Theo thống kê của tổ chức nông lương thế giới (FAO), Việt Nam là
nước nuôi nhiều lợn, đứng hàng thứ 7 thế giới, hàng thứ 2 châu Á và ở vị trí
hàng đầu khu vực Đông Nam Châu Á. Hiện nay nước ta đang có 23 triệu đầu
lợn, bình quân tốc độ tăng hàng năm là 3,9%. Đảm bảo cung cấp 80% sản
phẩm thịt cho thị trường nội địa và một phần xuất khẩu. Kế hoạch đến năm
2010, Việt Nam sẽ có 25 triệu đầu lợn và sẽ đạt sản lượng 2 triệu tấn thịt,
chiếm tỷ trọng trên 30% tổng thu nhập của ngành nông nghiệp (Đoàn Thị
Kim Dung, 2004) [4].


2

Để có được kết quả trên ngoài việc tăng nhanh số đầu lợn, ngành chăn
nuôi lợn nước ta đã và đang từng bước đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
thực tế sản xuất, từ khâu cải tạo con giống, nâng cao chất lượng thức ăn đến
việc hoàn thiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy vậy bên cạnh những
tiến bộ đạt được, chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng còn gặp
không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề dịch bệnh. Dịch bệnh thường xuyên xảy
ra đã gây nhiều thiệt hại, làm hạn chế sự phát triển, giảm hiệu quả kinh tế của
ngành chăn nuôi. Trong đó hội chứng tiêu chảy với đặc điểm dịch tễ hết sức
phức tạp đang gây nên những thiệt hại to lớn, làm giảm năng suất, chất lượng
đàn vật nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Ở Việt Nam tỷ lệ lợn mắc
hội chứng tiêu chảy rất cao, có địa phương 70% -80%, tỷ lệ chết 18% - 20%.
Lợn không chết cũng còi cọc và chậm phát triển.
Hội chứng tiêu chảy xảy ra ở các giống lợn mọi lứa tuổi, gây hiệu quả
nghiêm trọng và tổn thất rất lớn. Hội chứng tiêu chảy do nhiều nguyên nhân
gây ra như vi khuẩn, virus, thức ăn kém phẩm chất, chăn nuôi không đúng
quy trình, thời tiết thay đổi đột ngột hay do một số bệnh truyền nhiễm, bệnh
nội khoa và bệnh ký sinh trùng... Ở nước ta do nhiều yếu tố tác động như thời
tiết, tập quán chăn nuôi, điều kiện dinh dưỡng, môi trường sống, trình độ khoa
học kỹ thuật nên hội chứng tiêu chảy rất cao. Trong hội chứng tiêu chảy ở lợn
con, E. coli và Salmonella là hai nguyên nhân gây bệnh quan trọng và rất phổ
biến.Để giảm thiểu thiệt hại do hội chứng tiêu chảy gây ra đối với cơ sở nuôi
lợn tập trung, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình hội chứng tiêu
chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 22 ngày tuổi tại trại lợn ông Đặng Đình
Dũng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng, trị”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Đánh giá được tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con
theo mẹ tại trại lợn ông Đặng Đình Dũng.
- Thử nghiệm một số phác đồ điều trị.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×