Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng và biện pháp phòng trị tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VI THỊ AN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH LỢN CON
MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
TẠI CÔNG TYCP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa

: Chăn nuôi thú y

Khóa học


: 2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VI THỊ AN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TÌ NH HÌ NH LỢN CON
MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNGTRỊ
TẠI CÔNG TYCP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa

: Chăn nuôi thú y

Khóa học

: 2012 - 2017

Giảng viên hƣớng dẫn: TS.Nguyễn Văn Sửu
Khoa Chăn nuôi thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành khóa luận của mình, tôi


đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn, sự giúp đỡ của
BCN khoa Chăn nuôi Thú y, và trang trại chăn nuôi lợn của công ty CP Bình
Minh. Tôi cũng nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, sự
giúp đỡ, cổ vũ động viên của người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.
Nguyễn Văn Sửu đã rất tận tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài và
hoàn thành khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn BCN khoa Chăn nuôi Thú y đã tạo điều kiện thuận lợi
và cho phép tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp đại học.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty CP Bình Minh, chủ
trang trại, cùng toàn thể anh chị em công nhân trong trang trại về sự hợp tác
giúp đỡ bố trí thí nghi ệm, theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở
cho khóa luận này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân cùng
bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành
khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày...... tháng .... năm 2016
Sinh viên

Vi Thị An


ii

LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong
chương trình đào tạo của các trường đại học.
Trong thời gian thực tập người sinh viên được tiếp cận với thực tiễn sản
xuất, rèn luyện tay nghề củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm được
phương pháp nghiên cứu khoa học. Đồng thời, thực tập tốt nghiệp cũng là thời
gian để người sinh viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trang bị cho
bản thân những hiểu biết về xã hội khi ra trường trở thành người cán bộ kỹ
thuật có trình độ chuyên môn có năng lực công tác. Vì vậy, thực tập tốt nghiệp
rất cần thiết đối với mỗi sinh viên cuối khoá học trước khi ra trường.
Xuất phát từ những đòi hỏi trên, được sự đồng ý của khoa Chăn nuôi
Thú y, được sự phân công của thầy, cô giáo hướng dẫn và sự tiếp nhận của
Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội chúng tôi đã
tiến hành đề tài:“Nghiên cứu tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng và
biện pháp phòng trị tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức - Hà
Nội”.Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của chủ trại, cán bộ
kỹ thuật và toàn bộ công nhân trong trại cùng với sự chỉ bảo tận tình của các
thầy, cô giáo và sự nỗ lực của bản thân, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và thu
được một số kết quả nghiên cứu nhất định.
Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức
chuyên môn chưa sâu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều và thời gian thực tập
còn ngắn nên trong bản khóa luận này của tôi không tránh khỏi những hạn
chế, thiếu sót. Tôi kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của
thầy, cô giáo cùng các bạn đồng nghiệp để bản khóa luận của tôi được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 27
Bảng 4.2. Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 28
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 33
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng lợn con tại công ty cổ phần
Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội................................................ 34
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi (%) .................... 35
Bảng 4.6. Tình hình lơ ̣n con mắ c bê ̣nh phân trắng theo tháng điều tra .......... 37
Bảng 4.7. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng theo tính biệt ................... 38
Bảng 4.8. Tỷ lệ lợn con chết do mắc bệnh phân trắng theo tuổi .................... 39
Bảng 4.9. Triệu chứng lâm sàng lợn con mắc bệnh phân trắng...................... 40
Bảng 4.10. Kết quả điều trị bệnh phân trắng ở lợn con .................................. 41


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

BCNK:

Ban chủ nhiệm khoa

Cl.perfringens: Clostridium perfringens
Cs:

Cộng sự

E.coli:

Escherichia coli

KHKT:

khoa học kỹ thuật

Nxb:

Nhà xuất bản

P:

page

Tr:

Trang


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của lợn con trong thời gian
theo mẹ.................................................................................................... 3
2.1.2. Đặc điểm tiêu hóa của lợn con ................................................................ 4
2.1.3. Những hiểu biết về vi khuẩn E.coli gây bệnh phân trắng
lợn con. ................................................................................................... 4
2.1.4. Những hiểu biết về bệnh phân trắng lợn con .......................................... 5
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 17
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 17
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 17
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU.................................................................................... 19
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 19


vi

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 19
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 19
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 19
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 19
3.4.2.Các chỉ tiêu theo dõi ............................................................................... 19
3.4.3. Điều tra gián tiếp ................................................................................... 20
3.4.4. Điều tra trực tiếp ................................................................................... 20
3.5. Phương pháp xác định hiệu quả của hai phác đồ ..................................... 21
3.6. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 21
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 23
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 23
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 23
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 23
4.1.3. Biện pháp thực hiện .............................................................................. 23
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................ 24
4.2. Kết quả thực hiện chuyên đề .................................................................... 33
4.2.1. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng ở lợn con nuôi tại công
ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế - huyện Mỹ Đức - Hà Nội.............. 33
4.2.2. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi.................................. 35
4.2.3. Tỷ lê ̣ lơ ̣n con mắc bệnh phân trắng qua các tháng trong năm .............. 37
4.2.4. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo tính biệt................................. 38
4.2.5. Tỷ lệ lợn con chết do mắc bệnh phân trắng theo tuổi ........................... 39
4.2.6. Triệu chứng lâm sàng lợn con mắc bệnh phân trắng ............................ 39
4.2.7. Kết quả điều trị bệnh phân trắng ở lợn con ........................................... 41
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 43
5.1. Kết luận .................................................................................................... 43
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 43
5.3. Đề nghị ..................................................................................................... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp phát triển từ lâu đời, nó đã
và đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nền nông
nghiệp nước ta dựa trên hai nghành chính là trồng trọt và chăn nuôi, trong đó
nghành chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt là chăn nuôi lợn. Thịt
lợn không chỉ cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người mà còn phù
hợp với khẩu vị của đại đa số người dân. Thịt lợn chiếm 78-80% so với các
loại thịt khác trong chăn nuôi, nhu cầu sản phẩm thịt gia cầm chiếm 15%, thịt
trâu bò và các thịt khác là 10%.
Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này Đảng và Nhà nước ta không ngừng
quan tâm đầu tư phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng.
Tuy nhiên, giá thành thịt lợn nước ta đang cao hơn thị trường khu vực và quốc
tế. Một trong những nguyên nhân làm cho số lượng lợn con ít là thời gian
nuôi của lợn kéo dài, hao mòn cơ thể dẫn tới số lứa/năm thấp, lợn con hay
mắc bệnh đường tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm dẫn đến chết hoặc
chữa khỏi nhưng bị còi cọc chậm lớn làm giảm hiệu quả kinh tế trong chăn
nuôi. Để phát triển chăn nuôi lợn cần thực hiện tốt khâu chăm sóc, nuôi
dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi lợn, đảm bảo lợn con sinh
trưởng nhanh phát triển khỏe mạnh và cung cấp con giống có chất lượng tốt
cho chăn nuôi sau này.Xuất phát từ thực tế trên,tôi tiến hành thực hiện chuyên
đề: :“Nghiên cứu tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng và biện pháp phòng
trị tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức - Hà Nội”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nâng cao được trình độ chuyên môn xác định tình hình mắc bệnh phân
trắng ở lợn con và biện pháp phòng trị.


2

1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Xác định tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con và biện pháp phòng
trị tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức - Hà Nội.
Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài là công trình khoa học, cung cấp bổ sung các số liệu về bệnh
phân trắng ở lợn con giai đoạn bú sữa.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đánh giá được tình hình mắc bệnh
phân trắng ở lợn con giai đoạn bú sữa, và biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×