Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị tại trại lợn Nguyễn Văn Chiêm xã Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
…..…..

TRƢƠNG CÔNG SƠN
TÊN ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON VÀ
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN VĂN CHIÊM,
XÃ ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Chăn nuôi – thú y


Khóa:

2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
…..…..

TRƢƠNG CÔNG SƠN
TÊN ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON VÀ
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN VĂN CHIÊM,
XÃ ĐẠO TÚ, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 – TY

Khoa:

Chăn nuôi – thú y

Khóa:

2012 - 2017

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Phùng


Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
– Đại học Thái Nguyên, được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã
nắm được những kiến thức cơ bản ngành học của mình. Kết hợp với 6 tháng
thực tập tốt nghiệp tại trại lợn ông Nguyễn Văn Chiêm, đã giúp em ngày càng
hiểu rõ kiến thức chuyên môn, cũng như đức tính cần có của cán bộ nông
nghiệp. Từ đó, đã giúp em có lòng tin vững bước trong cuộc sống cũng như
trong công tác sau này. Để có sự thành công này, em xin tỏ lòng biết ơn chân
thành tới:
Ban Giám hiệu trường đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Ban
chủ nhiệm khoa và tập thể các thầy, cô giáo trong Bộ môn chăn nuôi thú y,
những người đã tận tụy dạy dỗ và dìu dắt em trong suốt quá trình học tập,
cũng như trong thời gian thực tập.
Tập thể lớp Thú y – K44 - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
luôn sát cánh bên em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Các bác, các cô chú và các anh chị trong trại chăn nuôi lợn ông Nguyễn
Văn Chiêm đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong thời gian thực tập để giúp em
hoàn thành tốt khóa thực tập.
Đặt biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ bảo tận
tình của thầy giáo hướng dẫn PGS. TS. Trần Văn Phùng.
Nhân dịp này, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều
kiện vật chất cũng như tinh thần, động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình
học tập.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2016
Ngƣời viết Khóa luận
Trƣơng Công Sơn


ii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn ông Nguyễn Văn Chiêm (2014 –
2016 )................................................................................................................. 5
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm điều trị phân trắng lợn con ....................... 30
Bảng 4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 45
Bảng 4.2. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng qua các tháng theo dõi ........... 46
Bảng 4.3. Tỷ lợn lợn con nhiễm phân trắng theo tính biệt ............................. 47
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng lợn con theo lứa tuổi. .................... 48
Bảng 4.5. Triệu chứng lợn con mắc bệnh phân trắng ..................................... 50
Bảng 4.6. Bệnh tích lợn con mắc bệnh phân trắng ......................................... 51
Bảng 4.7. So sánh hiệu lực của hai phác đồ.................................................... 52
Bảng 4.8. Sơ bộ hạch toán chi phí thú y ......................................................... 53


iii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

cs:

Cộng sự

ĐVT:

Đơn vị tính

LMLM:

Lở mồm long móng

n:

Dung lượng mẫu

Nxb:

Nhà xuất bản

SS:

Sơ sinh

TN:

Thí nghiệm

TT:

Thể trọng


iv

MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài .................................................................... 2
1.3 Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 2
1.3.1 Ý nghĩa trong khoa học ............................................................................ 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trại chăn nuôi lợn ông Nguyễn
Văn Chiêm......................................................................................................... 3
2.1.2. Cơ sở vật chất của trang trại.................................................................... 3
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của trại............................................................................ 4
2.2. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cơ sở ............................................. 5
2.2.1. Đối tượng chăn nuôi của trại ................................................................... 5
2.2.2. Kết quả sản xuất của cơ sở ...................................................................... 5
2.2.3. Đánh giá chung ....................................................................................... 6
2.3. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 6
2.3.1. Đặc điểm của lợn con bú sữa .................................................................. 6
2.3.2. Đặc điểm cơ năng điều tiết.................................................................... 10
2.3.3. Đặc điểm về khả năng miễn dịch .......................................................... 11
2.3.4. Một số hiểu biết về E.coli ..................................................................... 12
2.3.5. Bệnh phân trắng lợn con ....................................................................... 15
2.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 25
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 25
2.4.2. Tình hình nghiên cứu về ở Việt Nam.................................................... 26


v

2.5. Giới thiệu về thuốc sử dụng trong thí nghiệm ......................................... 28
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
......................................................................................................................... 29
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 29
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 29
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 29
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu tình hình mắc bệnh....................................... 29
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học .................................................... 30
3.4.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 30
3.5. các chỉ tiêu theo dõi.................................................................................. 31
3.5.1. Chỉ tiêu theo dõi tình hình mắc bệnh .................................................... 31
3.5.2. Công thức tính một số chỉ tiêu .............................................................. 31
3.5.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 31
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 32
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 32
4.1.1. Công tác chăn nuôi tại cơ sở ................................................................. 32
4.1.2. Công tác phòng bệnh............................................................................. 38
4.1.3. Công tác trị bệnh .................................................................................. 41
4.1.4. Công tác khác ....................................................................................... 45
4.2. Chuyên đề nghiên cứu khoa học .............................................................. 46
4.2.1. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng theo các tháng trong năm. ..... 46
4.2.2. Tình hình lợn mắc bệnh phân trắng theo tính biệt ................................ 47
4.2.3. Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con theo lứa tuổi .......................... 48
4.2.4. Những triệu chứng và bệnh tích của lợn con mắc bệnh phân trắng lợn
con ................................................................................................................... 49
4.2.5. Hiệu lực điều trị của hai loại thuốc ....................................................... 51


vi

4.2.6. Hạch toán chi phí thuốc thú y ............................................................... 53
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 56


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ngành chăn nuôi nước ta đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong
sản xuất nông nghiệp nói riêng và trong cơ cấu nền kinh tế nói chung. Chăn
nuôi, với nhiều phương thức phong phú và đa dạng đã góp phần giải quyết
công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo
ra các nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại
thế giới WTO và các hiệp định tự do thương mại khác thì sản phẩm chăn nuôi
thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và sản phẩm thịt lợn nói riêng,
khi làm ra phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn toàn vệ sinh, không ảnh hưởng
tới sức khỏe con người mới xuất khẩu ra thị trường quốc tế và thu ngoại tệ về
cho đất nước.
Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, khi ngành chăn nuôi phát triển
mạnh trong đó có ngành chăn nuôi lợn, thì dịch bệnh cũng hoành hành nhiều,
nhất là các bệnh truyền nhiễm như: bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch
tả…và cả những bệnh thông thường như bệnh phân trắng lợn con, bệnh tiêu
chảy của lợn… làm tỷ lệ nuôi sống lợn con giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi
khá thấp. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam bệnh xảy ra quanh
năm (đặt biệt khi thời tiết thay đổi: lạnh, ẩm, gió lùa…). Kết hợp với việc
chăm sóc không hợp vệ sinh, lợn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố stress, lợn con
sinh ra không được bú sữa kịp thời hoặc sữa đầu của mẹ thiếu không đảm bảo
chất lượng dinh dưỡng. Khi lợn con bị bệnh điều trị kém hiệu quả sẽ gây còi
cọc chậm lớn ảnh hưởng đến giống cũng như khả năng tăng trọng của chúng,
gây tổn thất lớn về kinh tế. Do đó, phòng bệnh phân trắng cho lợn con góp
phần làm tăng hiệu quả chăn nuôi lợn sinh sản, đảm bảo đủ con giống và chất


2

lượng tốt. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nước về bệnh phân trắng ở
lợn con và đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh, góp phần không nhỏ trong
việc hạn chế những thiệt hại do tiêu chảy gây ra ở lợn con theo mẹ. Tuy
nhiên, do sự phức tạp của cơ chế gây bệnh, những tác động phối hợp của các
nguyên nhân, đặc điểm cơ thể gia súc non… đã ảnh hưởng không nhỏ đến
việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Vì thế các giải pháp đưa ra chưa thực
sự đem lại kết quả mong muốn. Bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ vẫn là
nguyên nhân gây thiệt hại lớn cho các cơ sở chăn nuôi lợn.
Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng
trị tại trại lợn Nguyễn Văn Chiêm - xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh
Vĩnh Phúc”.
1.2 . Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con ở giai đoạn theo mẹ tại
cơ sở chăn nuôi.
- Ứng dụng một số phác đồ điều trị tiêu chảy ở lợn con theo mẹ.
1.3 . Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học phục vụ cho các
nghiên cứu tiếp theo của cơ sở sản xuất lợn con giống và làm tư liệu
nghiên cứu về bệnh phân trắng.
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu đưa ra phác đồ điều trị có hiệu quả giúp cho thú
y cơ sở, cơ sở chăn nuôi phòng trị bệnh phân trắng cho lợn con, góp phần
giảm thiệt hại và tăng thu nhập cho người chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×