Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại nuôi tại công ty Thiên Thuận Tường Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN HIỆP
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI
NGOẠI NUÔI TẠI CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:

Chăn nuôi - Thú y


Khóa học:

2012 - 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN HIỆP
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI
NGOẠI NUÔI TẠI CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 - TY

Khoa:

Chăn nuôi - Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn:


T.S. VŨ HOÀNG LÂN

THÁI NGUYÊN - 2016


i
LỜI CÁM ƠN
Sau những năm tháng học lý thuyết trên lớp thì không thể thiếu những lần đi
thực tế nhằm tích luỹ và củng cố thêm kiến thức đã học đó. Để không ngừng tích
luỹ thêm kinh nghiệm thì không thể không kể đến những năm tháng thực tập tại các
cơ sở thực tập đã được khoa và nhà trường tổ chức liên kết nhằm tạo cho chúng em,
những sinh viên đang cần quá trình học hỏi thực tế nhằm nắm vững hơn những kiến
thứ đã học trên sách vở một môi trường tốt để thực hiện.
Để hoàn thành tốt sáu tháng thực tập tai cơ sở em đã nhận được dạy bảo,
hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý rất nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, bạn bè và các
cô (chú), anh (chị) tại cơ sở thực tập.
Với suy nghĩ và lòng biết ơn đó em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Ban
Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, toàn thể các thầy cô
giáo trong Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các
thầy cô giáo đã giảng dạy em trong suốt quá trình học và thực tập.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới:
Thầy giáo T.S. Vũ Hoàng Lân - giảng viên bộ môn Vi Sinh Vật Giải Phẫu,
trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, dành nhiều
thời gian, công sức để hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ cũng như động viên và đóng góp
những ý kiến quý báu cho em thực hiện và hoàn thành bài khóa luận này.
Tiếp đến, em xin chân thành cảm ơn công ty Thiên Thuận Tường – Quảng
Ninh và toàn thể ban lãnh đạo và các anh chị kỹ thuật cũng như toàn thể các anh chị
công nhân tại công ty đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ em trong suốt sáu
tháng thực tập tại công ty.
Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bạn bè, người
thân những người đã luôn bên em, giúp đỡ, động viên và khuyến khích em trong
quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Trần Văn Hiệp


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn sinh sản từ năm 2013- 2016. ................................... 5
Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm. ................................................................... 23
Bảng 4.1. Lịch tiêm phòng vaccine tại trại ..................................................... 29
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất tại trại. ..................................... 32
Bảng 4.3. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái nuôi tại trại. .............. 33
Bảng 4.4. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử theo các giống và dòng khác
nhau ................................................................................................................. 34
Bảng 4.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ....................................... 36
Bảng 4.6. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng trong
năm. ................................................................................................................. 38
Bảng 4.7. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử cung theo dãy chuồng. ........ 39
Bảng 4.8. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị. ............. 40
Bảng 4.9. Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến khả năng sinh sản của lợn
nái tại trại. ........................................................................................................ 41


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CP

: Cổ phần

Cs

: Cộng sự

DP

: Duroc x Pietrain

LY

: Landrace x Yorkshire

Nxb

: Nhà xuất bản

PD

: Pietrain x Duroc

PRRS

: Porcine reproductive and respiratory syndrome –
Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn.

STT

: Số thứ tự

TP

: Thành phố

VTM

: Vitamin

YL

: Yorkshire x Landrace


iv
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩ trong khoa học ............................................................................. 2
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .............................................................................. 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Điều kiện cơ sở thực tập .............................................................................. 4
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập ............................ 4
2.1.2. Đối tượng và kết quả sản xuất của cơ sở thực tập .................................. 5
2.2. Cơ sở khoa học............................................................................................ 6
2.2.1 Cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh dục cái....................................................... 6
2.2.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục cái ................................................................ 8
2.2.3. Cơ sở khoa học về bệnh viêm tử cung trên lợn nái............................... 12
2.2.4. Giới thiệu một số thuốc dùng trong đề tài ............................................ 18
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 19
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 19
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước .......................................................... 21
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 22
3.1. Đối tượng và phạm vi tiến hành nghiên cứu .................................... 22
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ............................................................... 22
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 22
3.3.1. Nội dung thực tập .................................................................................. 22
3.3.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 22


v
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi ................................................................................ 22
3.4. Các phương pháp nghiên cứu.................................................................. 23
3.4.1. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin ......................................... 23
3.4.2. phương pháp bố trí thi nghiệm .............................................................. 23
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 26
3.4.4. Phương pháp sử lý số liệu ........................................................................ 27
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 28
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 28
4.1.1. Công tác phòng bệnh ............................................................................. 28
4.1.2. Công tác điều trị bệnh ........................................................................... 29
4.1.3. Các công tác khác trong chăn nuôi ....................................................... 31
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 32
4.2.1. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lớn nái nuôi tại trại ...................... 32
4.2.2. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử cung theo các giống hoặc các
dòng khác nhau................................................................................................ 34
4.2.3. Tỷ lệ mác bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ ............................................. 35
4.2.4. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng trong năm . 38
4.2.5. Tỷ lệ và cường độ mắc bệnh viêm tử cung theo dãy chuồng ............... 39
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị ..................... 40
4.2.7. Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến khả năng sinh sản của lợn
nái tại trại ....................................................................................................... 41
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 43
5.1. Kết luận .................................................................................................... 43
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 45
I. Tài liệu trong nước ....................................................................................... 45
II. Tài liệu nước ngoài ..................................................................................... 46


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ở nước ta nông nghiệp là một nghề truyền thống có từ lâu đời chiếm một vị trí
quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Trong đó ngành chăn nuôi là một ngành nghề
rất quan trọng và thu hút được nhiều lao động và vốn đầu tư từ trong và ngoài nước.
Đặc biệt chăn nuôi lợn cung cấp một nguồn thực phẩm tươi ngon có giá trị dinh
dưỡng cao, như thịt, sản phẩm từ thịt...cho con người, cung cấp phân bón cho ngành
trồng trọt, các phụ phẩm cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu thương phẩm.
Chính vì thế tại các địa phương ngày càng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tạo điều
kiện cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự túc truyền thống chuyển sang mô hình chăn
nuôi trang trại theo hướng công nghiệp hiện đại.
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai rộng lớn, có nguồn lao động trẻ rồi rào,
với nguồn thức ăn dư thừa hàng ngày rất lớn, cơ sở vật chất có sẵn. Công tác tăng
gia sản xuất phục vụ đời sống của nhân dân đặc biệt được coi trọng và thúc đẩy.
Các trại luôn áp dụng những tiến bộ khoa học, vào thực tiễn sản xuất, để tạo ra
những con giống cho năng xuất cao, chất lượng tốt. Nhằm đảm bảo cung cấp đủ
nguồn thực phẩm tươi sống, an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn cung cấp ra ngoài
thị trường để tăng lợi nhuận kinh tế.
Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trại và nông hộ thì việc phát
triển đàn lợn nái sinh sản, nhất là đàn nái ngoại là vấn đề cần được quan tâm. Tuy
nhiên, một trong những nguyên nhân làm hạn chế khả năng thích nghi của lợn nái
ngoại với khí hậu nước ta còn kém, đặc biệt là bệnh ở cơ quan sinh sản như: đẻ khó,
viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm… Các bệnh này do nhiều yếu tố như
điều kiện vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng kém, thức ăn nước uống không đảm bảo vệ
sinh, do vi khuẩn, virus gây nên…Và một trong những bệnh sản khoa thường gặp ở
lợn nái sinh sản có bệnh viêm tử cung. Bệnh viêm tử cung gây nên những tác hại:
giảm sức đề kháng của lợn (lợn ốm yếu, nhiễm trùng đường sinh dục...) giảm sức


2
sinh sản như: ảnh hưởng đến khả năng phối giống lần sau, mất sữa làm ảnh hưởng
đến thế hệ con, tăng tỷ lệ lợn loại thải, giảm tỷ lệ lợn nái sinh sản của cả đàn.
Vì những tác hại kể trên của bệnh viêm tử cung, em tiến hành nghiên cứu đề
tài: “Nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại nuôi tại công
ty Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh.”
1.2. Mục đích của đề tài
- Bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm tử cungở lợn nái ngoại nuôi tại trại
công ty Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh.
- Xác định hiệu quả của một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung, từ đó đề
ra được phác đồ điều trị hiệu quả nhất.
1.3. Yêu cầu của đề tài
- Xác định được tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại
trại giống lợn công ty Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh.
- Xác định được ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung tới một số chỉ tiêu năng suất
của lợn nái.
- Tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh viêm tử cung cũng như cách
phòng bệnh một cách có hiệu quả ở lợn nái sinh sản.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩ trong khoa học
- Củng cố kiến thức các môn học,áp dụng các kiến thức đã được học và nghiên
cứu vào thực tế sản xuất.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất, học tập và nâng cao
tay nghề, rèn luyện kỹ năng.
- Tiếp cận với thực tế sản xuất, học tập và bổ sung thêm những kiến thức từ thực
tiễn sản xuất.
- Nắm bắt được tình hình chăn nuôi, dịch bệnh tại cơ sở thực tập.


3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
- Qua điều tra nắm bắt được tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái ngoại
nuôi tại công ty Thiên Thuận Tường - Tỉnh Quảng Ninh.
- Xác định được hiệu lực điều trị của các thuốc điều trị bênh viêm tử cung.
- Sau khi nghiên cứu về đề tài có thể đưa được ra các khuyến cáo cho người
chăn nuôi nhằm hạn chế được thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×