Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm vú và viêm tử cung trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại của công ty cổ phần Thiên Thuận Tường Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN VĂN HẢI
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM VÚ VÀ VIÊM TỬ CUNG
TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH VÀ THỬ NGHIỆM
MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN VĂN HẢI
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM VÚ VÀ VIÊM TỬ
CUNG TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƢỜNG - QUẢNG NINH VÀ
THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Lớp
: K44
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 – 2017
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Thị Mai Lan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực
của bản thân, tôi còn nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình, qúy báu của
các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y cùng gia đình, bạn bè và ngƣời thân
trong suốt thời gian thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú
y. Đặc biệt là cô giáo hƣớng dẫn, Thạc sĩ Đặng Thị Mai Lan - giảng viên khoa
Chăn nuôi Thú y đã chỉ bảo tôi tận tình trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ
trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp này.


Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty
Thiên Thuận Tƣờng, đặc biệt là chú Đinh Văn Ảnh đã tạo mọi điều kiện và
giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong quá trình thực tập tại cơ sở.
Tôi xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, bạn bè và ngƣời thân, những
ngƣời luôn động viên giúp đỡ tôi về mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi
trong suốt quá trình học tập và thực tập chuyên đề tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2016
Sinh viên
Trần Văn Hải


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .......................................................................... 37
Bảng 4.1: Lịch tiêm phòng cho lợn của trại .......................................................... 43
Bảng 4.2: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ....................................................... 48
Bảng 4.3: Cơ cấu đàn lợn nái tại trại ..................................................................... 49
Bảng 4.4: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú tại trại ............................. 50
Bảng 4.5: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú theo giống, dòng ........... 51
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở đàn lợn nái theo lứa đẻ...... 52
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở đàn lợn nái theo tháng....... 54
Bảng 4.8: Triệu chứng chính của lợn mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú............. 55
Bảng 4.9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú tại trại ........................... 56
Bảng 4.10: Kết quả một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản ............................................. 57
của đàn lợn nái sau khi điều trị............................................................................... 57


iii

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Cm

Centimet

FSH

Follicular Stimulating Hormone

G

Gram

IU

International Unit

Kg

Kilogam

LY

Landrace x Yorkshire

mg

Miligram

ml

Mililits

PD

Pietraine x Duroc

TT

Thể trọng

E. coli

Escherichia coli

CP

Cổ phần

0

Độ C

C

MMA

Metritis - Mastitis - Agalactia


iv

MỤC LỤC
Trang
Phần 1 ................................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2 ................................................................................................................ 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty cổ phần Khai thác khoáng
sản Thiên Thuận Tƣờng .................................................................................... 3
2.1.2. Cơ sở vật chất của trang trại.................................................................... 3
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của trang trại .................................................................. 5
2.2.4. Đối tƣợng nuôi của trại ........................................................................... 6
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 7
2.2.1. Đại cƣơng về cơ quan sinh sản và chức năng sinh lý của cơ quan sinh
dục lợn cái ......................................................................................................... 7
2.2.1.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục của lợn cái ................................... 7
2.2.1.2. Đặc điểm cấu tạo tuyến vú lợn cái ..................................................... 11
2.2.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn cái ................................................. 12
2.2.2.1. Sự thành thục về tính.......................................................................... 12
2.2.2.2. Tuổi phối giống lần đầu ..................................................................... 14
2.2.2.3. Chu kỳ sinh dục và thời điểm phối giống thích hợp .......................... 14
2.2.2.4. Sinh lý mang thai và đẻ ...................................................................... 16
2.2.3. Hiểu biết về bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái sinh sản ................ 18


v

2.2.3.1. Sơ lƣợc về bệnh viêm tử cung (Metritis) ........................................... 18
2.1.3.2. Sơ lƣợc về bệnh viêm vú (Mastitis) ................................................... 26
2.2.4. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 30
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .............................................. 31
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 31
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc .......................................................... 33
Phần 3 .............................................................................................................. 36
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 36
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 36
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 36
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 36
3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 36
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 36
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 36
3.4.1. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 36
3.4.2. Phƣơng pháp theo dõi, thu thập thông tin ............................................. 37
3.4.2.1. Phƣơng pháp điều tra ......................................................................... 37
3.4.2.2. Phƣơng pháp tính toán các chỉ tiêu .................................................... 38
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 39
Phần 4 .............................................................................................................. 40
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................................ 40
4.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 40
4.1.1. Công tác chăn nuôi tại cơ sở ................................................................. 40
4.1.1.1. Công tác chọn giống........................................................................... 40
4.1.1.2. Công tác chăm sóc, nuôi dƣỡng ......................................................... 40
4.1.2. Công tác phòng và trị bệnh ................................................................... 42
4.1.2.1. Công tác phòng bệnh .......................................................................... 42
4.1.2.2. Công tác trị bệnh ................................................................................ 44
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 46


vi

4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 49
4.2.1. Cơ cấu đàn lợn nái tại trại trong 3 năm gần đây ................................... 49
4.2.2. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái nuôi tại trại trong
thời gian thực tập ............................................................................................. 49
4.2.3. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái theo giống, dòng .... 50
4.2.4. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở đàn lợn nái theo lứa đẻ... 52
4.2.5. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú theo tháng theo dõi ......... 53
4.2.6. Triệu chứng chính của lợn nái mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ......... 55
4.2.7. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú ở đàn lợn nái tại trại ...... 56
4.2.8. Kết quả một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản ở đàn lợn nái sau khi điều trị 57
Phần 5 .............................................................................................................. 59
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 59
5.1. Kết luận .................................................................................................... 59
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................
I. Tài liệu Tiếng Việt ...........................................................................................
II. Tài liệu Tiếng Anh..........................................................................................
III. Tài liệu internet .............................................................................................


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi lợn hiện nay chiếm một vị trí quan trọng trong ngành chăn
nuôi bởi vì thịt lợn hiện là một trong những mặt hàng có giá trị dinh dƣỡng
cao, phẩm chất tốt, là nguồn Protein động vật có giá trị phục vụ cho nhu cầu
của con ngƣời.
Thịt lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn phù hợp với khẩu vị của
đại đa số ngƣời dân. Khi chế biến, thịt lợn không giảm phẩm chất nên nó là
nguồn nguyên liệu không thể thay thế đƣợc để sản xuất thành các loại thức ăn
khác nhau. Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn cung cấp phân bón cho ngành trồng
trọt và các sản phẩm khác cho ngành công nghiệp chế biến.
Trong những năm gần đây nhờ áp dụng những thành tựu tiến bộ khoa
học vào sản xuất, ngành chăn nuôi lợn nƣớc ta đã có những bƣớc phát triển
vƣợt bậc nhƣ: Tổng đầu lợn tăng mạnh, cơ cấu đàn lợn đa dạng, năng suất
cao… Quy mô trang trại ngày càng đƣợc mở rộng, để tăng sản lƣợng cũng
nhƣ chất lƣợng.
Tuy nhiên, những hiểu biết của ngƣời dân, các chủ trang trại có quy mô
nhỏ và vừa về phƣơng pháp chăn nuôi cũng nhƣ phòng chống dịch bệnh cho
lợn còn nhiều hạn chế, trong đó vấn đề gặp phải nhiều nhất trong quá trình
chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn nái là tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sản khoa nhƣ: Viêm tử
cung, viêm vú, sát nhau và đẻ khó… gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi,
làm giảm năng suất sinh sản, mất khả năng sinh sản, chết thai, tiêu thai, tỷ lệ
thụ thai thấp và là nguồn kế phát các bệnh truyền nhiễm khác nguy hiểm cho
đàn lợn ở trại.
Xuất phát từ thực tiễn sản xuất trong chăn nuôi lợn nái sinh sản chúng
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm vú và
viêm tử cung trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại của công ty cổ phần
Thiên Thuận Tường - Quảng Ninh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị”.


2

1.2. Mục đích của đề tài
- Nắm đƣợc tình hình mắc bệnh viêm vú và viêm tử cung ở đàn lợn nái
sinh sản nuôi tại trại lợn công ty cổ phần Thiên Thuận Tƣờng - Quảng Ninh.
- Xác định đƣợc hiệu quả một số phác đồ điều trị bệnh viêm vú và viêm
tử cung, từ đó chọn ra đƣợc phác đồ điều trị bệnh có hiệu quả nhất.
1.3. Mục tiêu của đề tài
- Xác định đƣợc tỷ lệ mắc bệnh viêm vú, viêm tử cung trên đàn lợn nái
sinh sản nuôi tại trại lợn công ty cổ phần Thiên Thuận Tƣờng.
- Đƣa ra đƣợc phác đồ điều trị tốt nhất để phòng và điều trị bệnh viêm
vú và viêm tử cung ở lợn nái sinh sản.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
- Từ kết quả của đề tài bổ sung thêm những hiểu biết về bệnh viêm vú
và viêm tử cung ở lợn nái sinh sản, là cơ sở khoa học cho những biện pháp
phòng và trị bệnh có hiệu quả.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Xác định hiệu lực của một số loại thuốc trong điều trị bệnh viêm vú
và viêm tử cung trên lợn nái sinh sản.
- Những khuyến cáo từ kết quả của đề tài giúp cho ngƣời chăn nuôi lợn
nái hạn chế đƣợc những thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×