Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con và biện pháp điều trị bệnh tại trại CP Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TẠ NHƢ TRỌNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON VÀ
BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI CP ĐẶNG ĐÌNH DŨNG,
HUYỆN LƢƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2017


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TẠ NHƢ TRỌNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON VÀ BIỆN
PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI CP ĐẶNG ĐÌNH DŨNG,
HUYỆN LƢƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên hƣớng dẫn:

Chính quy
Thú y
K44TY
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2017
TS. Dƣơng Thị Hồng Duyên

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn
tới toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm
học vừa qua.


Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Dương Thị Hồng Duyên đã tận
tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành báo
cáo tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi
Thú y, đặc biệt là các thầy cô giáo trong Bộ môn Dược lý và Vệ sinh an toàn
thực phẩm đã giúp đỡ tôi hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp đại học này.
Tôi xin chân thành cảm ơn chủ trại ông Đặng Đình Dũng cùng toàn thể
anh em kỹ thuật, công nhân trong trang trại đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi
trong suốt quá trình thực tập.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè đã
giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian
thực tập tốt nghiệp.
Trong quá trình thực tập vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa
vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên khóa luận không tránh
khỏi sai sót.
Kính mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô để giúp cho kiến
thức của tôi ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công
việc sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng 12 năm 2016

Sinh viên
Tạ Nhƣ Trọng


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Để có thể vững vàng hơn trong nghề nghiệp sau này mỗi sinh viên khi
ra trường cầ n trang bi ̣cho mình vốn kiến thức khoa học , chuyên môn vững
vàng và sự hiểu biết xã hội . Do vâ ̣y, thực tâ ̣p tố t nghiê ̣p là giai đoạn hế t sức
quan tro ̣ng giúp sinh viên củng cố và hê ̣ thố ng hóa toàn bô ̣ kiế n thức đã
học,vâ ̣n du ̣ng lý thuyế t vào thực tiễn sản xuấ t , tiế p câ ̣n và làm quen với công
viê ̣c. Qua đó , sinh viên sẽ nâng cao trình đô ̣ , đồ ng thời ta ̣o cho mình tác
phong làm viê ̣c khoa ho ̣c , có tính sáng tạo , để khi ra trường là một cán bộ
nắm vững lý thuyết, giỏi về tay nghề đáp ứng yêu cầu của sản xuất góp phần
vào sự phát triển của đất nước.
Xuấ t phát từ quan điể m trên đươ ̣c sự nhấ t trí của nhà trường , Ban chủ
nhiê ̣m Khoa Chăn nuôi Thú y , trường Đa ̣i ho ̣c Nông Lâm Thái Nguyên và cô
giáo hướng dẫn cũng như sự tiế p nhâ ̣n của cơ sở. Tôi đã tiế n hành thực tâ ̣p ta ̣i
trang trại Công ty CP Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với
đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con và biện pháp điều
trị bệnh tại trại CP Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình”.
Được sự dẫn dắ t tâ ̣n tiǹ h của cô giáo hướng dẫn TS. Dương Thị Hồng
Duyên, cùng với sự nỗ lực của bản thân , tôi đã hoàn thành khóa luâ ̣n . Tuy
nhiên, do trin
̀ h đô ̣ có ha ̣n , bước đầ u còn bỡ ngỡ trong công tá c nghiên cứu .
Nên khóa luâ ̣n của tôi không tránh khỏi những sai sót và ha ̣n chế

. Tôi rấ t

mong nhâ ̣n đươ ̣c sự quan tâm và giúp đỡ của thầ y cô giáo để khóa luận được
hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiê ̣m ................................................................... 31
Bảng 4.1: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 40
Bảng 4.2: Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo đàn và theo cá thể .......... 41
Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi ........................................ 42
Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tháng .............................. 46
Bảng 4.5: Tỷ lệ lợn chết do mắc bệnh phân trắng theo tháng ........................ 48
Bảng 4.6: Hiệu quả điều trị bệnh phân trắng lợn con theo hai phác đồ .......... 49
Bảng 4.7. Chi phí thuố c thú y dùng trong điề u tri ̣bê ̣nh phân trắng ............... 49


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CNTY:

Chăn nuôi thú y

Cs:

Cộng sự

ĐVT:

Đơn vị tính

HCL:

Acid Chclohydiric

H2S:

Hydro sunfua

PTLC:

Phân trắng lợn con

LMLM:

Lở mồm long móng

Nxb:

Nhà xuất bản

SS:

Sơ sinh

Tr:

Trang

TT:

Thể trọng


v

MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu ................................................................................................................ 2
1.2.2. Yêu cầu ................................................................................................................. 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của cơ sở thực tập ............................. 3
2.1.2. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cơ sở .................................................... 4
2.1.2.1. Đối tượng sản xuất ............................................................................... 4
2.1.2.2. Kết quả sản xuất của cơ sở trong những năm gần đây ........................ 4
2.2. Tổng quan tài liệu và những kết quả nghiên cứu trong ngoài
nước có liên quan đến nội dung của đề tài ........................................... 6
2.2.1. Tổng quan tài liệu ................................................................................................ 6
2.2.1.1. Đặc điểm của bệnh phân trắng lợn con .......................................................... 6
2.2.1.2. Nguyên nhân gây bệnh phân trắng lợn con ................................................... 8
2.2.1.3. Cơ chế gây bệnh .............................................................................................18
2.2.1.4. Triệu chứng, bệnh tích ...................................................................................20
2.2.1.5. Phòng và trị bệnh ............................................................................................21


vi

Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
TIẾN HÀNH ..................................................................................... 29
3.1. Đối tượng ................................................................................................. 29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành...........................................................................29
3.2.1. Địa điểm tiến hành.............................................................................................29
3.3. Nội dung tiến hành ................................................................................... 29
3.3.1. Các nội dung ......................................................................................................29
3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ...................................................... 29
3.4.1 Các chỉ tiêu theo dõi ...........................................................................................29
3.4.2. Phương pháp theo dõi........................................................................................30
3.4.3. Phương pháp bố trí thí nghiê .........................................................................
30
̣m
3.4.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ...................................................................31
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 33
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 33
4.1.1. Nô ̣i dung, phương pháp tiế n hành....................................................................33
4.1.1.1. Nội dung ............................................................................................. 33
4.1.1.2. Phương pháp tiế n hành....................................................................... 34
4.1.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất...................................................................34
4.1.2.1. Công tác vệ sinh thú y ........................................................................ 34
4.1.2.2. Công tác tiêm phòng bệnh ................................................................. 35
4.1.2.3. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh .................................................. 35
4.1.2.4. Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng lợn ............................................... 37
4.1.2.5. Các công tác khác............................................................................... 39
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 40
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo đàn và theo cá thể..........................40
4.2.2. Kết quả về tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi .........................42
4.2.3. Kết quả tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con qua các tháng theo dõi..............44


vii

4.2.4. Tỷ lệ lợn chết do mắc bệnh phân trắng lợn con qua các tháng
theo dõi ...........................................................................................................46
4.2.5. Hiệu quả điều trị bệnh phân trắng lợn con theo hai phác đồ .........................47
4.2.6. Chi phí thuốc thú y dùng trong điều trị bệnh phân trắng ở lợn con ..............48
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 50
5.1. Kết luận .................................................................................................... 50
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ngành chăn nuôi nước ta trong những năm gần đây đã và đang phát
triển mạnh với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, từ chăn nuôi theo hộ
gia đình đến các mô hình chăn nuôi theo mô hình trang trại với số lượng
vật nuôi lớn.
Chăn nuôi lợn ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong nền sản xuất
nông nghiệp. Nó là nguồn thu nhập đáng kể của người nông dân, góp phần
xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế
chung của đất nước.
Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, sự gia tăng của đàn gia
súc, người chăn nuôi gặp không ít khó khăn do dịch bệnh gây ra. Một trong
những bệnh thường gặp gây nhiều thiệt hại trong chăn nuôi là bệnh phân
trắng lợn con (Colibacillosis). Bệnh này phát triển mạnh, đặc biệt ở các
vùng chăn nuôi lợn tập trung. Nếu không được quan tâm chăm sóc, hộ lý
tốt, tỷ lệ nhiễm bệnh có thể tới 100% và tỷ lệ chết cũng rất cao, nhất ở giai
đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi.
Nguyên nhân chính gây bệnh lợn con phân trắng trong giai đoạn theo
mẹ chủ yếu là do trực khuẩn đường ruột, cụ thể là do trực khuẩn Escherichia
coli (E. coli) sống ở ruột già gây nên. Vi khuẩn E. coli thuộc họ vi khuẩn nhỏ,
Gram (-), có sức đề kháng cao đối với điều kiện ngoại cảnh. Ngoài ra, điều
kiện thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường, chuồng trại, điều kiện vệ sinh, chế
độ nuôi dưỡng kém… cũng là nguyên nhân gây ra bệnh phân trắng lợn con.
Nếu không điều trị kịp thời thì sẽ dẫn tới còi cọc chậm lớn, sức khỏe yếu và
có thể dẫn tới tử vong. Từ đó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng con
giống cũng như năng suất chăn nuôi và gây thiệt hại to lớn đến nền kinh tế.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×