Tải bản đầy đủ

836 dịch học ngũ linh cao từ linh phan 6

Dq/do6n vd buon bdn kinh doanh, cAu

tii...

809

vbng (ngrrdi h6i bio d6 chinh lh didu mu5n h6i,

vi

dang phin v0n). Hgp tlOng chic ctrin th

thhnh c6ng mfic

di lfic diu hoi kh6 khln mQt

chrit. Thrl tinh gi6 Aau
khoang

tr


ban diu, gi6 mua vho

til 310 d6n 320, giilbi,rr- ra vio khoi,ng

420 d}n 430 (gat diu thila nhan). Hdo thA fii
Dung thin phuc dtt6i hio 4, dugc Phi thitt til

li

sC

ngudn drrdng mQnh sinh cho, nhttng

th|

li

tin

tdi lU

tufln kh6ng nOn do6n khoing 9, 10 ngiy nta xu6t

kh6ng

-

sE drrgc.

ThrJc t6: K6t qui dfng nhrr dU do6n.

Vi drl

-

Ir{gnv gid: Gid Tan

Mti,

nghy Gi6p Ty (12),th6ng Tu6t, n[m Tdn Ty.

-

Chfi ilb,

chr&

tlich drtdo6n: TIi vfln (chung nhau

kinh doanh dia 6c).

-

Qu& lSp

bi

ihfs:

Sao ThiAn tAm

QuZ Thu]

TruhnbiiSn thl'nh quT Dla l6i Phuc.

r r
DOng

r r
tii Ngq (Phuc ttrin;
-r -r
NguY0ndudng

ThO

stTh\n.

Huynh@Tf
QuanqulTudt. LIngGuinkhOng)
PhUmiuThdn
Quan

qu!'lhin

tritOnoin.m6
Huynh@Tf

-

Thuf loiTruan


g]qg

8. Dr,Itlodn theo ch0 dd th6ng dung

r r

r r
r r
r r
r r

PhumiuDiu

Huy0n

v[

HuynhdeHgi(Tuinkh6ng) Bachh6
Quanqu!,Srnr.

tlng(M0) Dingxi

QuanqulThin

Ciu trin

Tirt6nDin

Chu tu6c

rhanhrong

,;r:'rhderi.rh6
-

LuQn qu6: X6t tugng qul, Tru6n
vh. Phwc

li

chd dgi,

li

gian nan, v5t

li

chua g4p thdi. eu6 Hd
Ki6n ld,kh6 khin, gian nan. Ldi tho6n qu| Trudn:
Kh6ng nOn ti6n hinh vQi uhg, g[p ngudi hiBn
th0n gi6p minh. Nhu vfly li c6n phii xem lai v6
quy hoach hoflc vb mg gidy td ph6p li. Va hrd.ng

qu6li kh6ng

rhuQn

Dung sinh Th6

h

lqi.

t6t, ngly Tf, qu| Chiin MQc

vuqng. eu6 Bii5n rh6 bi tho6i khi.

Sao ThiAn tdm chi v0 thi lQc, mua b6n thi tdt.
Chri sinh cho kh6ch li minh kh6ng lgi, bi dOng.
Hdo phu mdu Thdn Kim

lI

DUng thin, ngiy Tf,

Kim bi tho6i khi nhung dtro.c th6ng sinh. euan
qujtTu6trn6 tuin kh6ng, dQng biiin tr6i aiu mrdc

vi biiin tho6i li

khOng hay. Tu6t Th6 tuy ngQ

tuin

kh6ng nhung dOng, khi xu6t kh6ng ho{c nghy
di6n thgc (ngiy fu6t) thi sinh cho Dpng thin
ho{c ng}ry Thin xung TuSt

sE

sinh cho Dr,rng th6n


D{do6n v6 ttr6r

(ngiy
tin

vi

16), c6 the

vit

811

niy sinh th6ng tin gisc gi6 hoflc

mua b6n. Phqt mdu cntgc quan

azj

Srh: Th6

trdi Odu sinh cho ndn hdo ph4r, mdu tuong diSi
vugng. Hio 0ng h d6i phuong ngQ tudh kh6ng,
h d6i phrrong khdng thflt ldng, Chu tu6c ffi thii h
c6 dibu ti6ng. otii phuong dQng, ttriS tintr lh do

ni minh. Hio thA rrii PhIc tfrin n
kh6ng c6 l6i, kh6ng c6 tiin. Quan qu] dQng li
phitp ly ling nhing, nOu,mua thi cin phii thQn
ngudi kh6c

trgng vd mit ph6p

'

lf

vh phii hi6u 16 quy hopch.

Que Dung Khdmlh & noi d6t

trrng.

ll

v. DUDoANVETHATVAT

L xfrrruoNcQut
Dodn vb tt*.it vat lay qu6 Th6
Drlns

lim

s&

hfiu chri, qu6

li

vQt

-

Drlng sinh Th6 ho{c Th6 khdc Dgng lh vOt bi

bi m6t.

m6tc6th6 tim lai drrqc.

-

ThA sinh Dqng ho{c Dgng kh{c Th6 thi vflt mdt

-

h kh6 c6 thc tim lai drroc.
ThA Drlng ngang hoi lir v$t kh6ng m6t, tim sE
th6Y.

L4i 6y qu6 Bi6n iI6 suy x6*

-

Qu6 Bii5n Dr Cdn: ld thuQc vd phuong

liu

Tiy

bdc, 6

g6c, hoic 6 khu vQ sinh c0ng cQng,ho[c 6


812 Ch 8. D{dodn theo ch0 dA th6ng dgng

canh c6c

thf khi kim loai,

d6, hof,c 6 trong nhfrng

vQt hinh trdn, ho{c 6 ch6 d6t cao.

-

h

QuE Bi6n

lI

Kh6n:

thuQc vd phuong T0y nam,

6 noi d6ng ruOng, E ch5 nhi kho, hoic 6 du6i d6t

ch5 Oi5ng rom, d5ng r6c; ho{c 6 trong hang, h5c
d6t, trong kho dd d3c.

-

QuE Bi6n

h Chiin: h rhuQc vd phrrong D6ng,

hoflc ndi rilng nfii, lau l6ch hoflc bOn cpnh qui
chu6ng, tr5ng, ho{c noi chg bfa 6n ho, ho{c

t€n

dudng ciiL6n.

-

h T6n: thuQc vi: phuong D6ng nam, 6

QuE Bii5n

ndi dtng n6i, chta chiEn, vtldn rau, hoflc 6 thuydn
bE, trong c6c vQt

-

h Khdm: thuQc phuong Bic, E b6n m6p
bd gi6ng, mudng rdnh, holc 6 qnh ndi d6

Qu6 Bii5n

nu6c,

ci, mu5i.

d6m, rugu,

-

bing 96.

Qu6 Bii5n

h Ly: thuQc phrrong Nam, 6 trong b6p,

trong 16, c4nh cita s6, nhi b6 hoang, bOn c4nh biur

gi6y, ho[c 6 ch5 c6 kh6i lfia,

-

QuE Bi6n
trong drng

h CAn: thuQc phtrong D6ng bic, &
nfi, noi chia chidn,

bOn vQ dudng, c4nh

-

v[ khi.

h

thhp.mi6u, ho{c

t6ng d6,hay ch6n drr6i d6t.

Dodi: thuQc phuong Tdy, 6 t€n bd
ao, bd ddm, bd gi6ng cfr, hoic 6 noi trrdng xiOu
QuE Bii5n


DqJdodn vd ttr6t vqt 813

vichnit,hqc gAn mO mi, quan tii.
Vi dB

-

NSiy gid: Gid MQu Ngs, ngey Quf, Stnr (27),
th6ng DQu, n5m Canh Ngg.

-

Chli db, chri tlich

dqr dor{n: Th6t vpt 1m6t s6 tiiSt

kiOm).

-

Qu6 l$p tlrr6: Sao Thihn kh6ng ct Ty.
thuin Dodibidnthhnh qu| Thiin trqch L!.

Nguy0n dudng.DQng

r- r-

PhU

miu Mii. Th6

HuynhilgD0u

TfrtdnHgi

-PhumauSt/u.0ng

Th|tiiMio

- QuanqulTy
ttruinOoii

-

QuZ

--I
I

-

Thi0ntrgchLi

Lu{n qu6: Th6ng thudng qu6 G6c Lgc xung li
qu6 ngang

hol lh khdng m6t, nhung qu6

BiiSn Luc

xung thi m5t, bi6n thA,nh xung thi kh6ng th6 quay
vd

dtro. c

nfra, kh6ng

tim thdy.

Sao ThiAn kh6ng

li

trrgng cfra sr.r nhim t6n. Qu6 Gdc thuin Dodi c6
tuOng Th6 Dung ngang hoh, qu6 Bi6n

qu|

ThiAn

trqch Ly cflng c6 hrqng Th6 Dung ngang hoi

l]

tugng kh6ng m5t. Vi vgy mh ludn do6n lir kh6ng

mdt.}uZ thuin Dodi cdnc6 tugng lir ngin k6o, li


814 Ch 8. Dr/dodn theo ch0 6d th6ng dgng

d6 quOn trong ngln k6o (mQt tir bhng sit), & ngin
trOn.

z.

Thrfc t5: Dfing Ih nhu vfly.

xfr4lcmo
Theo Luc hio khi do6n th6t vQt dr) bi rdi, bi b6 qu6n, bi

phii cin crf vio v$t Ui mdt mi
chgn Dgng thin, n6u chgn Dung thin sai sE do6n kh6ng
chuin. N6i chung vQt dpng thtrdng drrqc chia lim ba loai:
trQm cip, crr6p giflt tICu

-

Xe, d6, y phgc,

vii v6c, vIn kiQn, gi6y td, thtl tin,

ban 46... adu l6y hdo

-

Gia sric, gia cim, lqc sfc, n6i chung
l6y hdo trt t6n

-

phtt mdulimDqng th6n.

li dQng vflt

lirn Dgng than

Tiiin cfia, tem phi6u, chttng khofur, viurg bgc, d6
qui... dbu l6y hdo thA tdilirn Dgngthan.

O Aay cin phnn biQt gifra vflt bi m6t (ai5i tugng) t(rc hio
Dung thin v6i chri s6 hfru (chti ttr61. trong Lgc hho,

hio

rn6 udn ludn lim chri th6.

-

Hdo trt tbn ui ttri5 lh tg minh d6nh m6t nhu b6 roi,

bi b6 quOn...

qul ho{c hdo quan
qul tuan khdng li tU minh b6 qu6n mh m6t,
kh6ng phii m6t trQm. Hho fh6 dqng ciurg 16.
Ni5u qu6 kh6ng c6 hdo quan

-

Hdo t* tbn dQng, fi

tin h thih phfc vi v[y

dQng lir tiOu chi khdng m6t.

trt tbn

ptri xn @ing xh) ldm


Dqldodn vd ttr6t vqt 815

hho Thi5

Dr

bf quOn dhu d6.

Trong qub hdo quan qu!, gap tuin kh6ng hoflc
phqc tlng, ho{c t& tuyQt m}r hdo thA rrii l}r hho
0ng ho{c 6 du6i
mugn,

mi

h}ro

6ng

quOn, nOn

l}r minh cho ngrrdi kh6c

cin crl vho LUc thdn

mh

do6n xem ai mrlQn.

Hdo thA tdi tdngphuc n6u bi nhQt thin, h)ro DOng
6m xung, hdo quan qu] yAn 6nh lir vflt dang bi ai

d6 dua di ch5 kh6c chil khOng phii bi m6t tr6m,
!c

nOu ra qu6 c6t lh s6

tim lai dugc.

Hdo quan qulY,h}ngxu6t hiQn, hodc hdo quan qul
tuiin khOng tir tuyet

$i

yOn 6nh lb kh6ng

bi trQm.

N6u ra qu6 Du h6n lb phhn nhiOu do minh qu6n.
Hho Th6 hho 0ng tr.rdng sinh, dic biet Dr hho 0ng
sinh thti thi d6lh m6t

gil tpo.

Hdo thA tdi b qub Nqi le m6t 6 ffong nhh, hdo thA

tdi & qt|,Ngosi lh mdt 6 bOn ngoIi.
Trong qul, hdo thA

hoi hdo

thA

fii

ho| trt tin hoic hdo tir tbn

fii lh kh6ng ph&i bi th6t 13c hay trQm

cdp, n6u Thanh long ra trt t6n ld bi mEo chuQt tha
di-

N6u Dung thin kh6ng hiQn trong qu6 thi ph6i
xem Phgc thin & hho nho. Phuc thdn b hdo phat

mdu th\ vflt 6 ctr6 Ud trOn 6 gian chinh, phdng


816 Ch 8. DrJdodn theo ch0 6d thOng dqrng

nhi hogc 6 trong quin 6o hay l6n vho
gi6y td (trong h6m quin 6o hay tfi s6ch).

kh6ch cria
dt5ng

N6u phuc dudi hdo huynh dQ lit vQt dang 6 ch5
anh chi em, ban bE. Niiu Phi

khdc hio Th6

thin lai sinh phqc

h c6 th6 dm ei

hi

drrgc.

Hdo quan qul it qu6 NQi ph6t dQng

li

ngudi nhh

hay ngudi thdn thich 6y, ho{c kE trQm 6 gin, E k6
ngay c4nh. Hdo quan qul b qu6 Ngogi

li

kE trqm

6 ngoi,i,6 noi kh6c d6n.

Hdo quan qul ldm nhflt, nguygt, tri th6 mi hho
Dung thih lai vugng, kh6ng bi tudn kh6ng nhQp
m0 thi kh6ng phli kE tr6m mh ngudi nhh giy nOn;

hoio hdo quan qul tudng sinh v6i hho ThiS l4i
dQng thi c0ng do ngudi thin hay b4n bE gdy nOn.
Hlro DQng ngQ quan qu] tAi ra Huy6n v0 thi
thrrdng

h

m6t trgm hay bi cu6p. Vr hdo quan

qul

ho{c sao Huyin v0 l}r tugng firng cho kE trQm
cdp, k6 pham tQi. Hdo quan qu] hinh xung hio
ThiS

thi k6 trQm

li kE trr thi v6i minh. Cnu trin

h

k& ph3m tQi c6 li6n quan d6n

hgp hho ThiS

cf vio hdo quan qu] im hay
duong a6 tuan nam, n&. Pham hdo quan qu] imlir
ngudi than. Lai c5n

nfi, duong

li

nam. Am ho6 duong

chuy6n cho nam, duong ho6

Ii

nfr trQm

im lh nam tr6m


Dqt'dodnvdmdtvat atz

chuy6n tu6n cho nfr. Tuy nhiOn

phii

rnr ti0n cho

trf{ng qu6.
QuE gap hdo huynh tt? ditne thi kh6 tim lai vflt,

hdo thA r,ir: tuhn kh6ng thi cfing kh6ng tim lei
dugc. Ho{c hdo th? tdi htnr

ti,

vO

khi

13i

NOi thi tim c0ng v6 ich, ni5u 6 qu6 Ngogi

6 qu6

li

cria

dd rdi xa m6t r6i.

Dung thin nOn yOn tinh, lai sinh thti, hgp thi5,

hi

kipn vrro.ng kh6ng bi xung ph6 mQ, kh6ng vong

lI

vflt d6 tim thdy. Niiu Dung thin ph6t dQng thi vflt
de bi phdn t6n, chuy6n ddi kh6

mi tim th6y dugc.

Hio Dung khfc hho Th6 h v0t d6 tim, hio ThiS
khfc hho Dung lh vflt kh6 tim. Dung thin tuin
kh6ng hay ho6 "kh6ng" cfing li khOng tim lai
du@. N6u nhflp mO thi phii x6t xem Dgng thin
suy hay vu-d.ng. N6u vrrgng chd dtin ngiy xung
mO s6

tim ttiSy vflt.

Hdo quan qu] dQng ha.p hdo the

Ita 6y

di. Hdo quan

qu]

yOn

fii

Dr

bi phq nfr

tinh thi dA tim, dQng

thi thudng thay d6i dia di6m tqzj kh6ng vong cing kh6 dd ra tung tich.

ttrfc hio quan qu],kh}ng n}n hdo
quan qa] khic hho fh6,. ndo quan qu] n0n yOn
Hlro Th6 cin

6nh, suy tuyQt, kh6ng nOn dQng, kiQn vugng.


818 Ch 8. Dq/dodn theo chti dd thOng dung

Vi dq

-

Ngiy gid: Gid Ki Hqi (l6ltltTan Ty).

tli,

vit (m6t vi).
QuG ISp drrge DQn ra saoThiAn ffu ouMdo. euA
Chfi

Son

chri rlich dqrdorf,n: Thdt

dla Bdcbidnthinh

quT Son thujt Mbng.

r Th6tiiDin
ThAAiDil
E
r rTrit6nTf
- rr f&tOnff.fh6
phqm6uTu6t r r phgmiuTuSt
r!
r r Ih0tiiM1o(ryngtl,ih) r r QuanqulNgg
DQng
QuanqulTy.0ng
r- -rPhgm6uMii r-phumiuThin
rThCtAiDih
Son

-

iliaB6c

Son

thuf ivtdng

Lu$n quilz Qu\ Bdc Thb Dung ngang hoh
kh6ng mfu. guA Kh6n dQng hho 2 qu6 Ngi
quOn 6 nhh chrl kh6ng

phli

E ngohi. Nghy

h

lh
d6

Hgi tim

th6y, n6u kh6ng thi muQn nh5t, nghy M6o s6 th5y.

-

Thrfc t6: D6 tim th6y vho ngiy Hoi, dring
nhh trong ngin tfi.

-

Ngiy gid: Gid T0n Hgi, ngiy Nhdm Ngo (12),

h

d6 6

Vi dB
thane M6o (2), nIm Nhdm Ngg.

-

Chfi tlb, chri tlich dqr do6n: fh6t vflt (m6t dO
trong nhi).

-

Qu6 l$p

ihfs:

Sao ThiAn kh6ng cu lvtdo. eub
Trqch hod Cdch bii5n thi,nh qu| ThiAn hod Eing

nhAn.


DtJdodnvdttr6t$
DQng

r r-

r- Nguy0ndudng r

Phum6uD0u

QuanqufTu6t

E
r- r
r

Huynh@Hqi. Th6

Huynh@Hgi
Quanqu!,Stnr

Trit6nMio. flng

TrqchhoiCich

-

E

Quanqu!'Mii

819

PhUmiliThin
ThQtiiNgg
HuynhdQHgi
QuanqulSrtu
T&t6nM6o

Ihi6n hoi Ddng nh6n

LuQn qu6: Sao ThiAn kh6ng

1)r tu-ong cfra trQm

cip. Qu\ Cdch c6 ftIqng 1)r sU bi6n C6i tirc th c6
mdtmilt. Ding nhbn Dr cing v6i ai d6, Gia nhiln

lir ngudi nhi. Tuqng quA Cdch bdn du6i Ly

li

ngudi con g6i (qu6 Th6 Dr chri nhi), bOn rr;}n quA

Dodi cing lir ngudi con g6i (qu6 Dung lh ngttdi
gitip viQc nhi). N6 lai biiin thhnh qu| Cdn Kim lir
cing v6i mQt ngrrdi con trai ntra. Hdo quan qu]
dQng li ffqng cira trQm cip, hho 0m biiSn thlmh
hio duong th con giiliy dua cho con trai (theo
s6ch c6). Cho nOn ltran lir ngudi girip viQc d6 chic

chin c6 liOn quan d6n trOm cfp

vi cing th6ng

d6ng v6i mQt ngudi con trai lp, dQng 6 qu6 NgoA

cho nOn kh6ng phii h ngudi mi chir nhh biiSt
nhung lai th c6i ngudi gin gfri v6i c6 nhy, thflm
chi qub
1)r

Ding nhilnldtugng

cria trai trOn g6i du6i,

ngudi yOu cfia cO 6y. Cho nOn diy

mQt sU th6ng d6ng.

c.6 tuQng cria


820 Ch 8. Dqldodn theo ch0 66 thOng dgng

opn

6uAr HANH, xuAr DU, Hdt NHAN)
1. XET Cni,r rnffiN rrmr
Khi dqr do6n vb dich m6 phii htu f x6t Chfi tinh. N6u

vr. DUDoAU vE

mA

Chfi tinh IA MA tinh ti c6 trrgng di l?i. NiSu Chri tinh ra
Nhat ma lh thdi gian di r6t gir, thrrdng tinh bing nghy hay
thdi gian xu6t hhnh d6 duo.c 6n dinh tru6c. Chfr tinh ra

mi lh thdi gian gin tinh bing thang. NiSu Chri tinh
li Ni0n mi thi thdi gian xa hdn, c6 th6 hlng n[m. Dic biet

NguyQt

ntiu Chti tinh ra 2 sao ThiOn nhu6, Thi0n nham lh kh6ng di

phii hoin lai hay hu!'b6, ho[c gil niiu c6
di dugc thi cfrng r6tv6tvi, lgi hay phii chd dgi, chflm lut.
Vi dq
- Ngiy gid: Gid Qu!' Ho.i, nghy Mflu Thin (7),
dtt-o.c,

chuy6n di

th6ng Tan Ty (4), n5m Canh Thin.

-

Chfi db, chli ilich

dqf

do6n: Dich md (c6 di nu6c

ngohi khdng? th6ng nho?).

-

Qu6 lQp ilrrS: CIn cr? vho thdi gian h6i dOn duo. c
ra sao ThiAn php at fu6t. guT
tgch Quy

lii

muiibilnthinh

ouT thudn Dodi.

r r

**-ilflffilI
=
-ilHH*

UguyenOudngr

-PhgmiuTu6t.0ng

L6itrychQuymuQi

-

tnuanOoii


D{dodn vd oictr ma (xudt hinh, xudt du, hdi nh6n)

LuQn qu6: Cdn crl vho qu& Dich

821

6y dtro.c, th5y:

qub Quy muQi c6 hho 5 dQng. Trong khoa d1r b6o
bhng Chu Dich thi dQng hho 5 lh sU viQc xly ra
kh6 nhanh n6u di dugc hay kh6ng lh rO rhng ngay,

l4i trong n[m th6ng nghy gid 6y qu6 thi c6 M6
tinh d6ng 6 th6ng. Mit kh6c qu6 fn6 Dodi khdc
qu6 Dung Chlin, rn6 rurdc Dung lh c6 ti0u chi di
drrgc. d day, fn6 Uric Dung l4i ra Ma tinh thi
chfng ta x6t thdi gian di chi trong vdng th6ng
thOi. Vi vsy didu co bin lh phii x6c dinh duqc di
vio th6ng nio. Theo nguyOn tic "kh6ng xung thi
hgp" cfia hho DQng mi x6t c6 tfr6 do6n: Ngtrdi
nhy s6 di drrgc

vio trong

th6ng Thdn (th6ng 7)

theo tam hgp hho DQng huynh

dl Thdn Kim.

Thrtc t€: Ding nhrr dU do6n.

2. xftrrUONGQUft
X6t ttrgng qut trong xu6t hinh 6y qu6 ThaiH chfi, qu6
Drlng

li

rfurg

-

Dgng sinh Th6 ho{c Th6 khdc Dgng thi xu6t
hhnh t6t, fiSt qui nhrr f', chuytin di r6t an tofur.

-

Th6 sinh Dgng ho{c Dgng khfc ln6 th xu6t
hhnh bdt lgi, chuy6n di c6 th6 c6 hao t6n -6t mat

vio

viQc sdp

tti. Vi vfly:

hay tai hop.

-

Th6 D,lng ngang hoi

li

chuy6n di kh6 thgc hiQn


822 Ch 8. DqJdodn theo chti dd th6ng dgng

ho{c phii hu!,b6 hay thay A6i qcn cho chuy6n di.

Vi ds

-

NSiy gid: Gid Nh0m Thin, nghy Binh Tu6t (6),
th6ng 2,ndmNh0m Ngg.

-

Chfi db, chri rlich d{ilodn: Dich m6 (xu6t hinh).
Qu6 lgp tlugc

l6i

eu|

ThiAn dia

BI bldn qu|

ThiAn

Vb vqng.

E-

-

I

II

II

rI

II

Ihi6niliaBi

-

Thi0n l6i V6 vgng

-

Lu$n qu6: 87 li bti tfc [i bii5n ra ThiAn bi .V6
vqng lb. di sE gflp tai n4n. (Xem ngtiia qu| ThiAn
l6i VA vens).

-

Ngiy gid: 9 gid k6m 5 phrit t6i (gid Tu5Q, ngly

Vi d+
At

-

H-d.i

(23),thhng9, nlm T0n Ty.

Chfi tlb, chri dich dqr do6n: Dich mi (h6i vd
ngudi bi m6t fiOn lgc), frOi nnan.

-

Qu6 l$p ihf-de CIn cfi vho thdi gian dQn dugc sao
ThiAn phq ct Ngg. QuL Hod tbi phQ hqp dQng

hio 5 thinh quL Thi1n

bi

Vb veng.


mi (xu6t hinh, xudt du, hdi nh6n)

DqJrlodn vd aicn

E

E

DQng

- -

I

-II

I'

-r r

Nguy0ndrrdng

823

II
E

-

Thi0n l6i Vd v.ong

HoilOiPhQhgp

L0y H6 qu6i diOn dich
E
II

E
II
I

EI
-

II
-II

II
-

T

n

E

-

-

Ki6n

II
-

I
-II

-II

II
-II

vit6 Lfl

II
-II

I'

C0u DOn

TiGm

Qu| PhQ hqp lir chuyQn 1i0n quan d6n
ngqc bit b6 giam cim, tuy nhi0n Vi tb ld vrQc

LuQn

ti

I

II
E
IT

qurbz

chua xong, chua thhnh 6n hay cu th6 hon

chua bi

bit. Do c6 khi nlng bi ph6t

li

ngudi

hiQn dang

chuy6n hlurg pfum phip (Lfi), tinh hinh kh6 cdng

thing 6i6d, ngudi phli l6nh mdt (D\n),

nhd

kh6ng tham nfra (V6 vong), b6 lu6n kh6ng lim

(Ciiu ri, bi c6u v6o, m5t m6t), non hiQn tgi khong
c6 v6n dii g\ (TiQm). Vei ngiy sau sE c6 tin vb
(ngrrdi dang phii lanh m[t nOn mdt liOn 14c).

Thr/c tiiz Tdt

ci

ngtiia quL Hod l6i

dbu ding nhu dtr do6n (xem
PhQ hqp).


824 Ch 8. Dr,/rlodn theo ch0 dd th6ng dgng

Vi dB

-

NSiy gid: Gid NhAm Than, ngiy Ki,M6o, th6ng
Canh Tf', nIm Tin Ty.

-

Chfi ttb, chri dich

dqr

dodn: Dich md (c6 di du

lich duo.c kh6ng?).

-

Qu6 lQp tlrrgc Cin cfr vho ngiy gid dQn ra sao
ThiAn cAm caHaj. euA thuinTiinbilnthinh quZ
Thul phong Tinh.
DOng

HuynhdQMlo. th6 (D+ng ttrin)

t&tOnTy

NguYondudng=ffftfr""
-

Thu0nTtin

- - PhumduTf C6utrin
_
The ti,i Tuft. Th6 Chutrr&
Quanqui'Thin Thanhlong
: QuanqulDgu

Huyinvfi

-

-il:ill#*"'3fl1;
firuf phongTinh

-

Lugnqu6

+

MQtngrrdi luQn

Qu| thuin Tbn

dQng hdo huynh

biiSn thhnh hdo

phlt miu Ty Thu!,,

it€ Meo Mw

Tf M6o


D{ do6n vd a;cn mi (xu6t hAnh, xu6t du, hdi nhin) 825

6y

tudng hinh. Trong trudng hgp nhy

DUng

thin lh hio Th6, Tf'M6o l4i tuong hinh, Qi qu6
Lqc xung lh tugng ctia giii t6n. QuE BiiSn l}r

qu| Tinh lh giiSng kh6ng d6i,

vQy

lI

kh6ng

nhftng kh6ng di drrgc mh ra ngohi c6 khi cdn

gip

han b6i

vi hdo quan qu] ldUng khdc Thti,

quan qu] Dflu Mdo tudng xung 6m dQng.

+

LuQn tu chinh
QuA Ttin Dr qu6 ngang

hoi, tugng cfia s1r ngang

hoh chi t6t dep trong tinh bgn hftu, choi bdi.

Du lich lh di choi chdng c6 gi phli

sQ,

lpi nfra

T6n trong ldi Dich c6 ngtiia lh thufln theo, Tbn
>.^
li mOm,
Am nhu mOm thuQn theo, cho nOn di
du lich qua c6ng iy du lich thi trrgng qu| T6n
lh ti5t qu6 rdi. t-di
hopch tam

Huynh d€

tt

hho

4 n6i: "H5i vong, didn

phim" (di sin

ti

duo.c ba vgt phim).

th6, h}ro B#n phyt mduTy Thu!

trong trudng hqp ndy phq mdu k}r6ng nhfrng
kh6ng hinh mh 13i cdn sinh cho h]ro Th6, m]t

tugng ld qu| Hodn (Tui h6), Phong cfrng lh
tuqng gi6 nhg nhiurg, Khdm

li

tugng c6{ xe

chpy bon bon. Qu| Tinh ndy lh "rdi 6p kh6ng

rdi gi6ng", qu| finh llr tugng kh6ng di nhung
chi tnrg v6i hio 1,2,3 hoflc 4 l]r cing, cbn n6u


826 Ch 8. Dqldodn theo ch0 dd th6ng dr.rng

trio 5, hho 6 h di. Tinh ttikhOng di
nhung nu6c n6 di, nu6c n6 trin. VQy nOn bio
quZ Tinh 6

li chuytin du tich t6t d-ep, c6 qui mang vd.

- Thr[c t6: Qui dfing l]r chuy6n di t6t d_ep, c6 qu]r.
- f6t IuQn: ThO m6i th6y Dich phong phri di5n nnfic
mi

nhibu khi ch6ng ta kh6ng tfre tn" nio cfrng
lufln hi5t drrgc.

Vi dB

-

Ngiy gid: Gid MQu Thin, ngiy 15 (Dinh M6o),
th6ng 9, nIm TOn Ty.

-

Chli tlb, chfi tlich dg dodn: Dich m6 (chuyiin di
c6ng t6c).

-

Qu6 lQp tt/gc Ra sao ThiAn cim cu Thin. euZ
Trqch phong Eqi qud dQng hio 3 thinh quA
Trqch thuj, Khbn.

rrThediMii
rrThe0iMii
r! Quanqu!,Dtu
Quanqu!,Dfu
phu miu Hgi. Ih5
phu miu Hgi
D6ng
- Quanqu!,Dau(L6ctOn)
- - Tfit$nNgq
phumiuHgi
ThatiiThin
Nguy0ndudng r r ThCtiiSrnr.ilng r
- - HuynhrlQDin
Trach phongD4i qui
Trych thuf Khiin
-

Lugnqu6

+

MQt ngrfdt lugn


Dfdodn vd Optr m5 (xudt hinh, xudl du, hdi nhin) 827

Dqi qudlh tugng tai n3n lai thhnh Kh1nli ho3,
lar qu7 Dqi qud c6 hdo quan qu! Dflu Kim
tlQng bii5n thhnh tlc

tin Ngq Hoi trdi Aiu Urdc

n6i ring: Cin than di lgi, c6 tai ngn, vh
kh6ng duqc viQc. Nhrrng thgc ti5 thi tiit qul
nOn

ngu-d.

+

c lpr,

vi

thiS

nhd lf' giai gi6p.

LuQn tu chinh
QuZ Dqi qud vd qu\ rut6n 6 ddy kh6ng phii
chi krit qul kh6ng t6t

mi ngugc lpi.

Eodi ld nfr gi6i, x6t hinh @ng vd tinh c6ch
theo quZ Dodi vi, sao ThiAn cdm n}n n6i
Ngudi di c6ng t6c (phq tr6ch chinh) lh nfr,
ngudi d6ng nh6 nhin, da trdng, n6i nlng r6t
kh6o, c6 duy6n, gia dinh li ngudi gilu c6...
(thia

nhQn d(rng).

Qu6 U6 c$a Dqi qud td thuin Cdn t1c lb, di
lhm viQc, di cing hay gip gd l[,rn viQc v6i hai
ngudi dhn 6ng (thrla nhQn dfing).
QuZ Gia nhdn vd. Dodi

(H6 ctn quZ Kh6n),

phsc nOn blo lh di ll,m vigc lh dU mQt hQi nghi

gi d6 vh c6 mOt s{ thay O6i no{c t4o ra thOm
mQt dU

in m6i vi

sE duo.c viQc, viQc

nhy dem

lai duo.c loi cho don vi (thila nhOn dring). Di lai


828 Ch 8. D{dodn theo chri dA th6ng Or;ng

r,.it nhidu, kh6 v6t

vi vi c6ng viQc vi nghi &

kh6ch spn lopi ti5t (riOng viQc 6 kh6ch s4n loai

tiit

li kh6ng d0ng vi doiur 6 kh6ch san r5t tbi).

Hdo quan qu! DQu dQng ngQ LQc, euf' nh6n
lei bi6n thlnh til t6n Ngg (ra Dho hoa), nOn
n6i: C6 b4n trai (tugng qu& H5 qu| C6u, qu|

Gia nhdn), bgn trai sinh nim Din, Ngg hoic
TuSt ltam hgp), ngudi di c6ng t6c c6 tinh c6ch
ngohi rnit thi rndm d6o, bOn trong thi cung r;in
quyiSt do6n. (Phan tinh c5ch

thi dfng, cdn phin

c6 ban trai thi chua rd, nhtrng c6 cho biiSt thdi

gian tru6c

ffi

c6 du lufln trong cd quan vd

chuyQn d6 vh bi Lurh hu&ng dOn danh

dgqng

nii).

xtr4rcruo
a. Do6n

xu,5t nAnn

Khi x6t Lgc hio a6 U6n dodn vb xu6t hinh I6y:

-

Hio Thii le chri (ngrrdi xudt hinh).
Hio 0ng h tha huong, li sU viQc.
Hdo phqt. mdulithenh

Hdo th€ tdi

li

lQ

li.

phi, tidn nong.

Hdo gi6n khhng (hio nim giila hio Th6 vh hho
0nd h dudng di, li ngudi ddng hhnh.

Hdo quan qu]
dudng.

h

116

nggi, tai hop sy cti tren


Dfdodn

vA

optr mi (xuit hinh, xudt du, hdi nh6n) 829

Dodn xudt hinh theo Lgc

-

hio:

Hho ttri5 lam thin ph6c ftrt t6n), hio Thii kiQn
vuqng. Hho Thi5 dQng ho6 c6t lpi kh6ng bi tuin

kh6ng nhflp m0 lh viQc xudt hhnh sE t6t dgp,
thu0n lqi.

-

Hio Thi5 d6ng, 6m dQng holc bi hho DQng xung
lI chic chin sE di, n6u c6 th0m hho 0ng sinh,
vuqng 1)r xu6t hhnh cing nhanh vi thuin lgi.
Ngud.c lai hio Thti dQng mh ho6 hgp hay bi Nhat
thin, hho DQng hgp ch4t thi di ki5 hoach dd dugc
6n dinh v6n chua tha di duo.c.

-

Hio

ThiS

lim

quan qu]; hio ThiS suy nhugc; hho

Thi5 dQng ho6 hung; hho Th6 dQng ho6 quan

qu];

hio ThiS tuin khdng, nhflp m0 lh kh6 xu6t hhnh
holc di c6 xudt henh thi chuyiSn di cfrng kh6ng
thu|n lqi, gip nhibu di6u phiOn phrlc, U6t tr'ic.

- Vi do6n xudt hinh t6y hdo quan qu] ld sr.r tr6
nggi, sg c5, tai hog, nOn xu6t hhnh sg nh6t ftrio

tri th6, hoic hio Thi5 tlQng hoh quan
qu], hoic hdo quan qu] dQng khic thiS xung th6,
quan qu]
hinh

thr5

thi

ni5u

lila dtii thi cfrng

-

kh6ng m6t c&a hay bi ngudi kh6c
1)r

bi benh tQt hay tai npn.

Thudng hdo quan

qu]

Chin, cung Khdm

li

dQng

6 cung Cdn, cung

trrgng cria tai nan

tlu

xe,


830 Ch 8. Dr,/dodn theo ch0 dd th6ng dung

6 cung Ly, cung Eodi, cung Tdn

dQng

ctra tai nan do rUdu chE,

-

tugng

trai gili.

Hdo quan quj, dQng 10m Thanh long lh hoa do
nlgu chb, cd bpc,

-

lI

tru

g6i.

Hdo quan qul dQng ldm Chu trJ6c lh hoa cdi vd,
tranh tgng.

-

Hdo quan qul dQng l6m Cdu trin, Dhng
gian nan, tric trl.

-

Hdo quan qul dQng ldm Bach h6

':);:

,i:

quj,

h

x) th

hop vd UQnfr

dQngr'm Huyiin vn rh ho4 vd

chuyOn trQm ctt6p hla d&o.

-

ri

*u6t hinh cfing rdt ky g{p qu6 Lgc
xung hay li qut phin ngim, phgc ng0m. Q,rE
Do6n

gdp Luc xung lq.i hho Thi3 tinh

1)r

khOng th6 xu6t

hhnh. Lsc hgp bi6n Lsc xung lai

h bi6n khfc,

bii5n tuygt thi kh6ng nhfing kh6ng th6 xu6t hhnh

mi kh6ng th6
xudt hhnh. QuE gap phuc ngAm, n0u hio Thi5
mh cdn lh c6 tai hoa hay vi tai hop

dugc. Qu6 gap phfur ngOm lh dgc dudng sE tr6 vd,
n;Su hho

Vi

Th6 bi khdc nfra

h r5t x6u.

dr3

-

Ngiy gid: Gid Tdn Hoi, nghy Dinh Hqi
th6ng TOn Ty (4), nim Canh Thin.

(26),

I


Dr/rlodn vd Oictr mi (xudt hinh, xu6t du, hOi nhAn)

Chli da, chri tlich

dqf

831

tlodn: Dfch md (sip t6i c6

dugc di nu6c ngobi?).

QuE l$p ihfQc: Theo ph6p gieo qu6 bing tibn
&tgc quT thuiin Khdm kh6ng c6 hio DQng (s6u
hho ddu frnh), nOn bio: Thii nhy thi kh6 mh di

h

qu6 Luc xung, th h6m hi6m
kh6ng di drro.c). Tii5p d6 biim qu6 Ngfr linh tlugc
sao ThiAn nhuA crt Ty, drlo.c qu| Son trqch Tin
drrgc. (Khrtm

thl,nh qui Son l6i Di.

-r r

QuanqufDin.(lrg
ThetiiTi

II
rrrHuynhtlQTu6t rr
Nguy0ndudng r r Huynh@Srlu.Th6
- Dong- QuanqulMlo r r

Quanqu!'Din

Ph$m6uTy

SdnldiDi
SontrgchT6n
-

-

Lu$n qu6: Cdn cfr vio qu6 NgU linh cho thdy qu|
Dr lh di ddi cfing th tugng rli lai rbi, chi c5 di0u lh
Th6 sinh Dung mh fui dQng hdo quan qul. Sao
ThiAn nhuA ti ffigng ntiu c6 di duo.c thi cfrng sinh

vi, kh6 di, cho nOn n6i ring: MQt
lli lich trinh khOng pha{ di vho thdi gian trong
thfurg, n6u s6m ra thi cfing phii li th6ng 7, thhng
8 (Than, D0u). Hai lh n6u c6 di drro.c thi trOn
drrong di anh sE gflp phii sg cri holc gil di5n noi
s1t,

gian nan vdt


832 Ch 8.O{dodn theo ch0 dd th6ng dqng

thi c6 th,i gip sq ct5 vi c6 khi nlng li sE phii
quay vb dgc drrdng. X6t ky qu6 ttr6y c6 hdo quan

qul

dQng ngQ Cdu

firqng quz Dodi

li

trin li gian nan, tric 16. X6t
c6i m6m, cflng c6 ngtiia

li su

khuyiit him, khuyiit ttririu mQt c6ri gi d6. Tugng
qu| Di lh tugng cfia 6 b\rng, qui Tinlh sg hao t6n
(t6n du6i ich trOn). Vi vfly c6

khi ning c6 sg c6

phi{ quay ve h Ao bi m6 xE (m6 bung)
drtng lai 6 mQt nu& thf ba mQt thdi gian.

-

v}r ph&i

Thr[c t6: Sau d6, dring l]r trOn dudng di ngudi 5y

bi dau bgng vi phii m6 ruQt thila, b6i vi tugng
quL Dodi vlin di cfrng li c6i ruQt thila, vi li sg
khuyiSt h6m mQt chft gi d6y. Qu| Tin c6 ngtria li
t6n tiOn m6i di dugc. Ngudi nhy cfrng phii chay
vgy mQt thdi gian m6i di drldc, cut5i cing dring lh
bf dtlrg lai m6 ruQt thrla 6 nu6c thf ba vi phii
quay ve.

Vi dB

NSiy gid: Gid drr dinh, xudt hhnh ti t2 gid 30
phit trua (gid Gi6p Ngq), ngiy Binh Ti e6),

-

Chfl ilb, chli ilich

d{iloin:

Dfch md (xuiit hAnh).

cf vio thdi gian dr.r dinh xu6t
hlurh dQn ra sao Thiin cim ctt Hgi. QuZ phong
QuE lgp drr-dc CIn


Dqddodn v6

aicn ma (xudt hinh, xu6t du, hdi nhin) 833

son TiQmbiiSn thi.,nh qu| Thul son Ki6n.

NguyOniludng.D6ng'- QuanqufMlo.flog

PhqmiuTy

TuqTi_

.

Huynh
-

PhongsrlnTi$m

-

- -

ThuisonKi6n

=ii*"ry =ili'iffi

LuQn qu6: Cln crl vlo qu6 Dich cho thdy: Thrl

Hoi dtrong mlr
cu Hgi lh kh6ng ttit dpp. Thfr hai, qu| nQmai6n
nh6t, sao ThiAn

cim

thuQc Hhnh

thlmh qu& KiZn. Tugng cia qu| TiQm c6 ngtria

chi gAn t6i, Kibn
cr5

Dr gian nan, hi6m tr&

tren drrdng di. Thfr ba

li

li

li gip sU

Dung khfc Th6. Nghy

Tf Thuj', qu6 DUng MQc drrgc sinh mh vuqng
khic qub

Ciinl\6

cho nOn 6 ddy Dung khfc Th6

I

th c6i x0u thrl ba.

Mit

kh6c, xu6t hlmh tiSi

ty nh6t h hdo quan qul

qu] vrla dQng vu-d.ng (ngny Ti')
vira hinh (Uii5n trOi diu sinh nhrrng trong c6i sinh
6V thi [i Ti M6o tudng hinh) cho nOn c]rng d6
dOng, 6 Cay quan

MI

0ng thi lai tudng khfc. Do d6
khuy6n dilng n€n di vio gid 6y t6t hon h6t h c(r
chd khofurg 40- 45 phft sau h6y di (t(rc lir qua I
gid trua hay di). QuE nhrr th6 niy thi di sE kh6ng
nfra.

ThiS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×