Tải bản đầy đủ

669 dịch học ngũ linh cao từ linh phan 5

56. H6a sdn

.

L0

641

C6 triQu chfrng bay cao. (Ngrrdi c6 dia vi r6i

thi m5t, ngrrdi chrla c6 thi drrgc. D6 lh
tu) ngrrdi trong ph6p bii6n dich).
+ ^.1
lteu nnan

.
.

Dudng trit thi bi hao t6n.

HoIc


nOn ddi ch6 6

vi

tu qo thi tr6nh duoc

tai hog.

.
.

16

HoIc bf dau mdt, ai 6ch lfia diQn.
Dar kh6i c6i vinh

1)r

mim cria c6i hoa.


642 Ch 5. Dlch

t{bin

nghia

57.TIIUANT6N
(Thugng T6n,HeT6n)

-9

I

II
II
-

Cdchl\

thuf'" (Ttuyin c6 fiAl mdc cqn grti ttul).
Ban diu gip kh6 khln sau ciing gip thuin lgi.
"CO chu ddc

Ttf@g

"Tui phong tin"

(Theo gi6 md thdnh

Gi6 to. O6i v6i tiiSng tIm
kh6ng lgi.

li

t6fl.

c6 lgi, kinh doarih tgi lQc rhi

Ngliia
TOn

li

vio, nfp vdo, nhflp vho (gi6 mBm hoi tan vho v6t

khic). Tugng qu6 c6 2 hio duong chim hin vdo quZ dqi Khdm
6 du6i. Li qu& Lgc xung nhung kh6ng ph&i tan 16 mh lai kiit
hgp vho.

-ld nhfn, thufln, nhfin nhudng, thu0n theo. (Dodi cflng l]r
=Tuvno--thu$n theo, nhung quA Dodi ld trong cudng ngoii nhu, tfrc li
TOn


57. ThuAn

T6n 643

thufn theo c6 chfi ki6n, c6 nghQ thuQt, ding ph6p nhu, thufn
theo

mi

hanh thOng.QuT TOnLd ngoi.,i cudng trong nhu,

tinh mdm fic

li

li

tdng theo, tdng theo thuQc nhu kh6ng c6

chinh kii5n, ti6u hanh thdng, da hung).
T6n

ld.6

Oqng' "t5n di c6 chi", sg quing c6o, marketing, sg

ktruiictr trudng rhanh rh6. (Que Ngfr linh ddi ngudi: hqp v6i
quang c6o,b'anhing, chio hlng).

T6n chi s{ thay O6i lttreo gi6

li

sU

d6i),


ti

sg kh6ng ki6n

ding trong Ttl vi.

qu| Tbn: ngudi thich vfln dQng, cdng viQc, trr tu8ng,
suy ngtri thay d6i, tinh hay thay d6i. Kh6ng lim ldnh d4o, chi

MOnh

v6i thuin Chin: ngudi ldnh dpo, c6 tiiing
vang). Xem viQc ra quT thuin TOn: xdu, d6 giii th6. Ntrung
nOn c6 dOng, kh6c

khi ta lQ thuQc vho mQt c6i chinh thi ta thing. Vi dp: C6ng ty
A, ta le.6 COng Y thi ta thdng.

Ldi qu6
"T6n ti6u hanh, tdi hfiu du ving, tgi ki6n d4i nhin"

(Thuqn

theo duqc hanh thbng nh6, n\n eqp bAc dqi nhin ma tiiin hdnh cbng viQc thi

thuQnlqi).

Tii

qu6

niy c6 ttrO ofro nh6 hanh th6ng, tS

cho vigc

tli,lgi

thdy bgc il3i nhin. Qub T6n vi, qu\ Dodi di)ul]r kG crrdng &
ch6 trung chinh, nhfin vi dgp l6ng, ngtria cfrng giting nhau,
thO

mi qut Dodi thi hanh, qub T6n thi nh6

Dodi daangllrn

viOc, qub T$n am

hrn

vi?.c,

hanh, lh v\ qub

qu\Dodi hho nhu


644 Ch 5. Dich

t{bin

li dring cSch nhu, qu| TOn hho nhu E trong, trlc

6 ngoii, trfc

Ii tinh
Hio

nghia

n6 mbm, vi vQy hanh thOng cia qub Tl;n m6i nh6.

I

"Ti6n thodi, tqi vfi nhdn chi trinh"

Qibnthoiicitangudivd,chin

chinh thi duqc thuQn lgi).

Hlro 6m l6y chdt dm nhu 6 ch6 nhrin thdp

mi

kh6ng tldoc

trung, tfic ngrrdi 6 ch5 rdt tn6p mi v0ng theo k6 cuong mQt
chch quhnhrin th6p vpy. C6i ngudi 6m nhu nhrfu th6p thdi

qu6 thi chi

f sg hii kh6ng y€n, ho{c tiGn ho{c lui, kh6ng

ti6t ai drrdng nio.

C6i lgi cira n6 chi

1)r niSt

trinh cria ngudi

v6. N6u n6 c6 th6 dirng theo c6i chi crfdng trinh cria hgng
v6 nhfln thi hay. Vi riing cii

l6i vb srf qud hEn,

sg

tin crfdng trinh, thi kh6ng bi

hii.

Dgng trfsrg

.

:1;:T

o6i b6tdinh, kiom quydn, trong kh6

c6 d6.

.
+

Vio vdn lgi hon v6.

Ti6u nhin

.
.

C6 ciim6tciiduoc.
SO xdu

hay bi nghi ngd dEm pha.

Hio 2
"T6n Qi sing h4, dgng srl vu phan nhrtgc, c6t vO cfirr"
(ThuQn theo nhu

ntp duii giudng, ding vdo viic ciing tit thi tl;t, khbng c6 15il.


57. ThuAn

T6n 645

Hho 2 thgc th cudng trung, tuy th6r T6n nd,6 ch5 nhu, lh k6
qu6 nhrin, kh6ng phii lh c6 ti tOm. Kinh nhrin qu6 iIQ, tuy

li

ching phii

16

chinh, nhrrrrg cfing c6 th6 xa s{ si nhgc,

tuyQt sqf odn tr6ch. Thdy b6i

thiy cring li ngudi thOng

tl4t

ldng thlnh tin v6i d6ng thhn,minh. "BAi vay" t(rc lir nhiiiu.

N6t rdt thinh thrfc
khi6n cho thinh
l5i, ngtiia

f

mi

yGn vb aludng khiOm

nhrin, c6 ttr6

th6ng tl4t ilrt'{cnhiiiu thi tiit

mi khdng

li ldng thinh cfia minh dn dA cim tlQng ngrrdi ta

vQy. Ngrrdi ta kh6ng x6t d6n crii
cho srtqu6 nh(n

thinh

f cria minh, thi s6

li srtninh h6t.

Dqng ttlgltg

.

:-::iil

d6i, hoac sang ngr,nh ng6n luQn, srl

quan v.v...

.
+

Ti6u nhfln

.
.
Hio

Tha",nh danh.

Thhh thlrc nOn ngudi ci,rn phuc.
Kinh doanh duoc vi9c.

3

"Tin t6n l$n" @hrtn mQt cdch ngd ngin tti xliu nlr.
Hho 3

li

ch6t duong d6ng ng6i crrdng, kh6ng drrqc trung, lai

E b6n tren tfre drr6i,

6y ch6t drrong kh6ng mi & vio thi
phii kG c6 tn6 nhfin, mi6n crldng mi

nhfin thu$n, kh6ng
Iim, cho nGn hay l5i. ouong thdi nhrin, 6 tfr6 auOi mh k6 6


646 Ch 5. Dlch tr/ban nghia

tron dd

6y su nhrin

v6i, vh hio 4 rai rdy chdt nhu nhrin
gin nhau v6i n6, kE n6 crf6l IGn Ii ch6t cddng, & tr€n
[i c6
hai If,n crfdng nfia, diu mu6n kh6ng nhfin drtgc ching? Vi
vQy liin t5i mi libn phii nhdn, tI6Ii d6ng ti6c v{y.
s6r

Drlng trfgng

+

D?r

.
.
+

nhin

Bi khi6n ff6ch, c6ch gi6ng.
Lo c6 sg t6n ttr6t.

Ti6u nh6n

.

Ctng kh5n, chrg ho4t

dQng cimg thSt bai,

thOm xdu h6.

Hio 4
"HOi vong, diirn ho?ch tam phim,,

(Di sdn duqc ba phim vQt, hl;i

hQnfiAutun).

Am nhu khdng c6 rtrg vi0n, mi k6 n6 v6ng theo vi k6 n6
ct/6i lOn ddu cuong, d6ng c6 in nIn, nhung hio 4 6y chdt dm
d6ng 6 ng6i 0m, dugc tE chinh cfia sqf nhdn, & drr6i th6 tr0n

ti

nhrin vdi ngrfdi tr6n; 6y sr{ nhrin t6i k6 dufi, ti nhfin
v6t k6 dudi; kh6o xfi nhrr the, cho nGn rhr-dc sqr In nin di
mdt. Sd di dugc srr En nln
s5n duo.c ba phim.

du6i.

h

di

mdt, l]r vi n6 gi6ng nhu viOc di

Di sin dugc ba phim trlc li kip t6i trOn

trong khi sln bdn, chia li.rn ba phim: mQt
phan u6p mdm, hai lA phhn d6 cung kh6ch khfia vi ding

vio

St5 Udt Cu-oc

bi5p ndc, ba

li

phin

A6 ban cho qudn

si vh k6 d6nh xe.


57. ThuAn

T6n 647

Hio 4 Ui6t ntrfin vfi c6c hio drfdng tr0n drr6l, nhusln biin
dugc ba phAm, ngtiia li kh{p tdi tr6n drffi vQy. Dia vi cfia

hio 4 v5n c6 in ndn, vi n6 6 h6o, cho n€n srfIn nin m6t
tli mi [i c6 c6ng.
Dqng tugng

+

D4i nh6n

.

HoIc t6ng

chO ba quOn ngohi biOn.

: :;:-ffi;:*[:ffic'i'c6'cs
+

Ti6u nhffn

.
Hio

Dtr_d.

c

lo.

i, dugc phric.

5

"Trinh cdt hiii vong,
Canh tam

nhi!

bdt lgi, vO s6 hrlu chung, ti6n
hQu Canh tam nh$t, cAt" lTrinh chinhthi t6t
vO

khing dn ndn, khing c6 gi ld khbng lqi, m6i diiu chrra

cin

thQn trudc

ba

ngdy, AAm

atk

W

sau

tbt sau sd kh6, xcm

xit

ba ngiy thi tiit).

Hio 5 6 ngOi t6n lirm chri thi nhdn,

mQnh lQnh do d6 mh ra.

O duqc trung chinh, h6t srr kh6o cfia dgo nhrin, nhung nhrin

li

lgi E chinh bbn, ching phli h}o 5 c6
thi6u dfic d6, 6 thi nhdn thi phii r5n th6. DE chinh bbn thi
tiit mi srt in n5n sE *dt. Khdrrg gi kh6ng lgi, vi n6 trinh
vi trung chinh vay. 6 thi nhrin, ra mQnh lenh dOu ldy trung
cr{ch nhu thu$n,

chinh l)rm t5t, nhrin thuan mh kh6ng trinh, thi c6 5n nin,
dugc kh6ng gi kh6ng lqi? Mpnh lQnh ban ra, c6 ch5

dQu

phii


648 Ch 5. Dlch tri b6n nghia

diu" li

Ific tl6u chrra phii, "c6 ch6t" li
a6i Oi cho phii. N6u dd phli r0i, thi dr)ng gi diSn mQnh lgnh?
thay tl6i, "kh6ng

Ding gi dtin s{ thay d6i? "Tru6c Canh ba ng}ry, sau Canh ba
ngdy, t5t" nghia le c6i d4o ra lQnh canh cii n6n nhrf th6 d5.
Gi6p

li

Cau mt5i cria viOc, Canh lh 16c

Trong mudi Can, Mflu,

ili,

cho nOn m6i ggi

nguyOn

li

diu

sU

bi6n canh.

Kj'li trung, qu6 trung thi phii tl6i

Canh. ViQc tI6

cii

canh, thi n6n suy

tfc tliu, .tit t4i hic ch6t, nhu nghia

"tnr6c Gi6p sau

Gi6p", nhu thti thi tt5t. Ldi giai ngtiia d6 da E qu| C6.

Dgng hfsrg

.

:1*T,

h6u thugn viQc

phii c6 kj,hen, muu

vong c6 chuy6n bii5n.

.
+

NOn danh.

Ti6u nhffn
C6 phfic,lgi.

Hio

6

"T6n t4i sang hq, king

ki

hr phfi, hung"

(Nhrtn nbp dudi

7

t .\

li

ch6 ngudi ta 6 yOn. "6 du6i giudng" trlc lh vrrdt

c

'

giudng, mAt ca fiAn cua d6 ding, hung).

Giudng

qua ch6 6 y6n. Hio drrong 6 ch6 ctng cgc

f6n, tfc 1)r kE
qu6 nhfin. "Cira" 1)r vflt n6 c6, "bfia" li Od O6 chit. Duong
cudng viSn c6 tinh quy6t do6n, vi n6 qurf, nhrfu mi mdt crf,i
tinh crfdng -Iodn, m6t cdi sfrn c6, tfic th m6t cfia, b6a d6. d
tn6,


57. ThuAn

tr6n

vfi

mi

d4o

qu6 n[fin, t\r mirh tim mdt

"thing" li

T6n 649

bin tinh cria minh,

hung.

DUng hr$ry

+

D?r

.
+

nhin

ThOi viQc, t6n hai diSn cing.

Ti6u nhdn

.

C6 lo t6n, nhung sti t6t thi trong x6u c6
ngudi gi6p, noi ddt cnd:t hi tim ra s6ng,
c6ng thhnh vui v6.


650 Ch 5. Dlch tr.Jbin nghia

ss.nruaNnoll
(Thuo.ng

Dodi,HaEodi)

rI
Ir

{*,

A

EI
II
IT
IE
Cdch

"Lrfdng trgch trtdng tq,, (Hai c6i itin
Gdn U6, niSi ti5t nhau, th6ng

trmng th6ng nhau).

d6ng.

,

Tugng

"Lp tr1ch doii" (Ii:

bhu sqbdmchqt).

Ngliia
Dgp ldng (Dodi critrg trong mi mOm ngoii,
crtrg trong n6n
dep l6ng mi hanh, dgp ldng thi lqi vi
chinh b6n). B6m cria
Dodi k}rirc vdi b6m crta T6n (hi6n tt), ngoi,i
mdm trong crlng

(c6 suy ngto, kh6c v6i mdm cfra thuin
Khdm (mOm thfi
doan), li dgp ldng hanh rh6ng (dpt kiit qui
nhu mong mutin).
Thuin Dodilirhai c6i miQng: nhanh nhgn th6ng
minh.

Li

duyQt, sg phO duypt,

vi6n lai" (gin duyQt

s{ mg rhuAn vi viy ggi lh ,,cfln duyOt
xa bing ldng).

Li l0 (dep, tr6ng lQ, my le). Tuoi vui nhanh nhen.


58.

Lh mdm miQng, in n6i kh6o

16o, d6ng

thdi lir

Thuin Doii
trro.

651

ng cfia sg

tranh c6i.

Li

"song

hf",

tud.ng h6n nhdn 16 cu6i "song

hf' ldm m6n

c6ch".

Lh "bing hfiu gilng tflp" (ban bB trao A6i nnn

nghiQm),

"ludng tqch trrong tp". Hai ngudi c6 tri th(rc trao d6i v6i nhau
d6

ctng

tiiSn b0.

SU khii5m

khuy6t, sU thii5u hgt, sg sai s6t mQt chtit nlo d6 (vi

Dodi lir Cdn dtnmOt n6t mh thiurh).
Llr ngdn k6o tri, gi6sich,tugng mb m6, nhh crla, am phin.

Dodi dQngraphq mdulirmb mi, lim Bgch tr6 ti tang t6c.

Ldi qu6

"Doii hanh, ld trinh"
Dodi

li

(Hod vui, hanh thhng, thuin lqi, chinh bin).

tlgp ldng, tl.ep ldng trlc

ti c6ch tlem d6n sg hanh

th6ng. C6 the dgp ldng v6i ngrrdi ta, ngrrdi ta ai cflng tl-ep
I6ng mh ctng v6i minh? Nhrr thi! dfi dA dem diSn srr hanh
thdng. Nhung crii
n6u trdi ilgo

mi

tlp

li.rn srf dgp ldng, lqt t?i trinh chinh,

cflu tl.ep ldng thi

Ii ti

xi6m,

mi

c6 triii t6i,

cho nOn rln ring: "Lgi vd chinh bdn".

Hio 1
"Hoi doii, c6t" (Hodvui fup hng, tlifi.
Hio 1 tuy lh hio duong mh 6 th6 tlgp lbng, 6 ch6 rir- *5p,
kh6ng c6 he ,n g, 6y

li

kE biiSt

nhdn th6p hoi thufln a6 Um

c6i tlgp ldng mi kh6ng thiOn td. L6y

hoi thuin li,m

tlgp


652 Ch 5. Dich tr/ biln nghia

Idng

mi kh6ng

thi6n td

vfi ai, trlc li

cr{ch chinh

tling

trong tlqo tlgp ldng. Duong cudng thi kh6ng hbn, 6 du6i thi
bi6t nhfin, tlgp ldng thi c6 rhA hoh, kh6ng c6 trng thi kh6ng
thiOn trr.

d canh tlep ldng nhu th6, cho n6n drrgc ti5t.

D,Irrg trfdng

+

D?rnhfln

.

Hu6ng ttrg, hiQp lgc v6i nhau, li,m n6n
chinh

.

.

sU

t6t dpp.

Ban tt5t cing ti6n l6n.

:T;tff,

moi vioc ddu vra ldng, vs ch6ng

hoh thuQn.

.
iIio

56 x6u thi c6 th6

xiy tranh

t1rng.

2

"Phu tloii c.it, h6i vong"

(Tin nhau vui

vi

tbt, khhng c6 gi

phii

dn

ndn).

Hio 2 vdng Hdin v6i hho im nhu, hm nhu li kE ti6u nhdn d6,
tlgp ldng v6i n6 thi c6 in n5n. Hlo 2 c6 thfc crfdng trung, sqf
phu tin tliy 6 bGn trong, tuy libn v6t kG fi6u nh6n, mi n6
tr.f minh gifi gin, ching A6 m5t drlc cr/ttng trung, cho nGn
mdt ttit
DUng

mi srf 5n ndn mdt mdt.

hfgtg

+

D4inh6n

.

Du-d.c

thnng thu6ng, tiiSn t6i.


58.ThuAn

+

653

Ti6u nhdn

.
Hio

Ooii

Moi

viOc drroc thu0n

hoi.

3

"Lai doii, hung" (l4i hodvui, hung).
Hio 0m li ngrrdi im nhu kh6ng trung chinh, tfrc li kE tl-ep
ldng kh6ng theo d4o, tqf lAi tI6 ciu hoi vui, fibn vdt hio
drfdng 6 drr6t u5n minh, tr6i tl4o iI6 cnu tlgp ldng d ,4y
m6i hung. Di vho trong 1!r lpi. Tr0n du6i dOu duong mi riOng
di vio bOn trong vi n6 cing th6 mi tinh im th6p, thi5 Dr tr6i
dao di xu5ng.

Dqng hI$tg

:T*,inh,
.
+

Chay chqt bu6n dm.

Ti6u nhan

.
Irio

khu6t t6t.

Quy luy thOm tai ho3, c6 khi vong thdn.

4

"Thrfdng doii, vi ninh, gi6i tQt, hfru
phin

vdn? Bb tihu nhhn thi c6 su vui

hi"

(Xern

x\t

nAn

vui hod,

mhg).

ving theo hlo 5 li hlo trung chfnh md phia
du6i liin v6i hho 3 li hio dm ti, n6 tuy drrong cudng mh d
cfr6 U6t chinh, hho 3 6m nhu tfc li kE mi hio duong tl-ep tdng
cho n€n kh6ng th6 quy6t tlo6n mi adn eo chda yGn, ngliia
li so s6nh bin bqc n6n theo dulng nio mi chua th6 ilinh.

Hio 4 phia

trOn


654 Ch 5. Djch

tr,J

bln nghia

N6u n6 kiOn quyi5t gifr dudng chinh dinh

mi xa gh6t kE th 6c
thi c6 s{ mfoig. Theo hio 5 chinh d6ng tl.ep ldng, hio 3 l}r
cong queo. Hio 4 6 ng6i gin vua n6u n6 kiGn quy6t giri
.hfdng chinh gh6t xa kE ti 6c thi s6 itfgc vua d6 hdnh d3o,

h

phric kh6nh t6i ngrrli th5

c6 mrlng.

DBng hrStg

+

D?rnhdn

.
.
+

C6 mrnr du6i qudn
Du-dc lqra chgn

ti,

drrgc

thing chuy6n.

vui mrlng.

Ti0u nhin

.
.

c6loi, thOm nhOn khiu.
K6m hon thi benh t4t cheng y6n, t6m chi
BuOn b6n

chua yOn 6n.

Hio

5

"Phu vu b6c, hfrrr le"

ginvdoxiangbntQnhsdcthinguy).

"Bai'li

tiiing n6i viQc l)rm ti6u khi drrong. Khi am h thf llmr
tiOu khi duong d6 li chi vt neo 6 im cho nOn "tin xio ng6n"

thi nguy. Vi hho 5 A rhi il.ep tdng mi li6n s6t v6i hio 6 6m,
cho nOn m6i liryn ra ldi rin d6. Th6nh nhrr vua Thudn, cdn
sg
mG

xio ng6n

lQnh sfc, khdng r5n sao

dd*? Sg dgp ldng

hoic ngrfdt ta, d6 vio mi d6ng sg nhuth6

DBng trfdng

+

:H::-

ninh, d.m pha.

.16.


58. ThuAn

Doii

655

.i"lH:Hquanh*mhai
Hio

6

"D6n doii" gAodaisyvuidugc
QuE kh6c Orin ctr5

sao).

cing thi bi6n, qu| Dodi licuQc

d.ep l6ng,

ctng clrc thi ci,ng dgp ldng. Hio 6 am h chfr li.'rn thinh

cuQc

tlgp ldng, 6 ch6 ctng cgc cuQc tlgp ldng, tfrc li tlgp ldng
kh6ng bi6t ttrOi, cho nOn s{.Igp l6ng tIf, cring crfc

din

cho

dii

ra. VQy mh khOng

diSn

trtii l5i

h

mi

sao? D6p

ring:

Duong khi n6i n6 tl.ep ling kh6ng bi6t th6i, chua th6y
n6 dgp ldng

lqi
crf,i

li thipn hay 6c.

Dgng tuglrg

.

:lffi
.

hrr6ng d6n & cdp cao.

Cfrng ti6n d6n, l6nh dao, nhung chua 16 rOt.

" :Tr;tfi
hi6n dat

d6ng v6i moi ngudi, nhung khong
duo. c.

56 x6u thi c6 tat ech E mit,hoic bi 6 u0.


656 Ch 5. Dlchlr,/bin nghia

se.PH0NGTnUinOAX
(Thuo.ng T6n,Hq,Khdm\

E
E
ET
IE
EE
EI

-9
I

A

C6ch

"Hi

vgng kim" (Nhin qaa sbng thiiy ving).

Nhin th5y phia tru6c.

Dich

ttf

Nhu ngudi dang reo lOn nhu vrla tho6t drrgc ra kh6i tinh tryng
kh6 chiu.

Tugng
"Phong hanh thui thrfqn g"

(

Gi6 thiii

ffin

mrtt nutc ).

Nglfia
Llr t6n, phin tan. (Vi du: Xem h6n nhin ra quL Hodn thi sd ly
h6n, ly

'

bi-Oq

nhau).

Le hanh th6ng, phdn t6n thinh c6ng, ti6u hanh th6ng (thdi
gian ngiin). Hanh thOng cfia srl ph0n t6n the,nh c6ng nhtr vi6c

ly h6n

Li

sE

xong xuOi chrlkh6ng phii h6n nhdn sE ttit hon.

hrt lQi, dar h6ng thu!'tri,n lan.


59. Phong

Li

sqr

thay d6i, ho6n

cii.

thuf Hodn 657

(MOnh ra qu\ Ho6n: v6t

vi,

ph6i

thay d6i c6ng viQc, nhh c&a, ch5 6).

Hodn

h

..2

U6t thdu t6m

(vit

luOn

.

,
kiOm so6t ciia ta, vfly nOn n6i
Hodn

li

phln lar,

sU lQt

li

nim ngohi tim tay, qu6 vdng
"qu6 hh vgng kim").

mflt (vi th6 Ho6n cho ta th6ng tin cin

phii cin thfln v6i chinh ngtrdi eah ta nhSt [ta tin nhSt], c[ng
chinh vi sg phin lai mh thi,nh ho,6n, chia lia v0y).

Hodn

li

tugng bQnh gan (u gan, xd gan),

phi

thfing, 6ng

thuf, ung nhgt. Thuj' vugng li bQnh kh6p. Zy trung hu li
ctr5 ttr6p xoay (noi hai doan xudng tiCp gi6p nhau li vach
drlt cfia Zy).
I

-:
=1

Ung nhgt, gan

Phi thfrng, nU6c.

rulh6
r
--:
=

Ldiqub

=

Dqi Ly

"Hodn, hanh, vrrohg cr{ch hfifr mi6u, lgt thi$p d4i xuyGn,

l{i trinh"

(Thdi ty tdn, vua ffin nhd thdi miAu chinh dang nhu thA thi thuQn

lqi, vugt qua sbng l6n cfing thdnh).

Hodn

Ii

tia tan. Ngrrdi ta lia tan b8t 6 b6n trong, ldng

ngudt lia thi tan; chfia srflia tan cfing giic E b6n trong, thu

th$p tdng n$rdi thi tan c6 ttr6 hgp; cho n€n ngtria qu6

Ceu


658 Ch 5. Dich

tqI

bln nghia

chri vE ben trong. "Lgi trinh" nghia

ciit

Hio

&

li

e6i ilqo hSp sr{ Iia tan,

chinh bbn.

1

"Chdng mi tr6ng, cfit"

1Dilng ngya khot

mi cuu

nguy, t64.

lI bu6i diu cuQc tan. Mdi tan mi crfu
vdt, Iil thffc ngrfa m?fr, d rQy m6i tiit. NgUa li con vQt
ngudi ta! thic,! thdc vio ngga manh, cho nOn cfru v6t dugc
Hho im 6 ttiu qu6, tfrc

cuQc

tan. NgUa manh chi vO hiao 2. Hio 2 c6 ti,i cudng trung,

hio 1 ch6t nhu thufln, ci trai diu kh6ng c6 (tng, khOng c6 trng
thi ga, gfri tim nhau, hio 1 li nhu thufln mi f th6c thf{c kG
c6 tAi crfdng trung, d6 crfu vdt cuQc tan, nhu dugc ngga
manh A6 t6i ch6 xa, 6t

ti c6 n€n, cho nOn li

vdt trlkic tl6u, thi a6 aung

sr?c,

vi

li

t5t. CuQc tan crfu

thdt thuQn.

DBng hfgtg

+

.

D4i nh6n

:}Hff:Ii;
:T-::Ttoal

Hio

t6n truang rtc c& nen mrr,

viQc

i

2

"Hodn b6n k) kf, hiii vong"
khbng cb gi

phii hi;i

(Thdi lia tan, chqy

dk

chd gh| rya,

hfun).

Errong thdi lia tan

mi

&

trong ctrS hi6m, ali ti6t

li

c6 5n


59. Phong

nin. Niiu mi

c6 th6 ch4y t6t ch5 y0n, thi srf

cfi

thuf Ho6n 659

ln nin

m6t di.

mi tga cho yOn. Cfi xuting 1I t6i
ch5 dtr6i, cfuy li di kip. Hio 2 v6i hio t tuy kh6ng pha(
chinh (rng, nhrrng duong thi lia tan, ci hai d6u kh6ng kE cing
v6i, vi 6m drrong libn gan thi phii tim nhau mA nhd nhau,
"Gh6"

Dr c6ri d6

xu5ng

cho nOn hho 2 t6 naro 1 lh c6i ghi5, h)o 1 b6o hho 2 lh con ngga.

HIo 2 kip t6i v6i hho 1 cho yOn, thi c6 *re *6t

str

in nIn.

Dqng fif$tg

.

:l*L*g,

cdm quydn binh ho[c dusc

phong trr6ng, drl muu quiSc

.
+

sr1.

NOn danh-

Ti6u nhin

: ffi.;:i;i?:n"ha'nh
.

56 x6u chpy

ngu*d. c

xu6i, th6t lgc, tr5n tr6nh.

Hio 3
"Ho6n k!' cung,

vO

h5i"

(QuAn cbi riAng minh,

nil

n6n sE fiAu tun

nba.

d trri tan mQt minh c6 k6 rfng vdi, trtc li

kh6ng

phii in

vi chdt im nhu, tii kh6ng trung
chinh, l6n 6 vio ch5 kh6ng ng6i, h6 crfu ikf-dc stf lia tan
trong thi minh mI <16 dn t6i ngudi ta? N6 chi c6 ttr6 tim

nin

vb

s{

Da tan. Nhung

cho th6n minh kh6ng

phii In nin mi thdi. TrOn thOm chfr


660 Ch 5. Dlch

tf bin

"ho6n" nghia

nghia

h 6 thdi tan minh kh6ng phii An nIn vd str

tan vQy.
DUng hr$tg

+ Dg nhffn

. d oo thi thi o6i ai dia phuong, tai 6ch tiou
tan.

.
+

Lgi thi 6 bOn ngoii.

Ti6u nhf,n
HoSch

lgi.

Hio 4
"Hodn

k) quin,

(Giii

cii

tdn

nguy6n cdt, hodn

k) khdu, phi di sE trf'

dam nhi di s€ c6 ddm l6n thay vdo rlit ti;t, chiing phdt

ki tin

thudng ngfr dugc).

hio 4, 5 ngtria cring chd nhau, cho n6n mdi
n6i thdng lu6n. Vi vfy ldi thoan c6 n6i li "cr)ng tr6 lOn".
Hio 4 nhtin thuQn mh 6 chinh ng6i ttgi than, heo 5 dfing
Qu& Hodn hai

trung mh 6 chinh ng6i vua,

tfc

li

vua t6i hEl sric, crfdng

nhu girip nhau d6 crfu vdt cuQc tan cho thi6n h4 tI6. Hho 4

6y

dAo nhrin thuQn, gitip dd 6ng vua cudng

vua t6i cing c6ng,
Thi0n hg lia tan

mi

vi

mi trung chinh,

vQy m6i vtret qua dugc cuQc tan.

c6 ttr6 khi6n hg

cria sg r.it fray vgy. "Khdu"

li

quin ht, tfc

ti

crii

ttit

ch5 tu hap l6n lao. Drfdng lia

mi tlem il5n drrdc cu6c tB hqp l&r lao, c6ng iI6 b ldm,
viQc iI6 kh6 I6m, srf ding cfia n6 rdt ma., nhigm, ching
tan


59. Phong

phii

kG

ki6n thric binh thrfdng c6 th6 nghi

thuf Ho6n

661

tfi. "Di" lh binh

thudng vQy.
DBng hro-hg

.
:lTLgdiutinhquQn.

.
+

Ti,i vugt ngudi, d6 rnr.

Ti6u nhin

. si lil'"H?i;i';H:':;fi.j'fi1; "u
trOn gd cao.

Hio

5

"Hoin hen ki ilgi

hiQu, hodn vddng crf, vd cfrn"

l6n ban b6 m4nh mE nhanh chbng, thdi ly tdn vua thay chi 0, mAng

(HiQu lpnh

$t1.

Hio 4 v6i hio 5 vua t6i hqp thfc, I6y tlqo crfdng, trung
chinh, nhdn thu$n chfra cuQc tan,

li

thing c6ch rdi, chi

ciit

lim

cho thdm khdp ldng ngrrdt thi h9 thuQn theo. VQy

thi

nOn

khiiin hiOu lQnh cria minh thdm 6 ldng ddn, nhrr th6

mO trOi ngudi ta

khfp ci trl chi, thi hq tin phuc mh theo. Nhrr

th6 thi c6 ttr6 Drm qua cuOc tan cfra thiOn hg, 6 ng6i vua
xfing d6ng mh kh6ng c6 l5i. "Dni hiQu" trlc

li

li

chinh lQnh l6n,

chi v0 mQnh l6n li,rn m6i ddn, t(rc lh chinh l6n cria viQc cfiu

tan vQy. Lgi n6i "tan" nfia, li sao? Chfi "tan" chi vE
thdi tan, chfi "tan" du6i n6i ring: C6ch xfi thdi tan nhrf th5
thi khOng c6 t5i. d rrao 4 dd n6i nguyOn t5t, hlo 5 chi n6i

cuQc


662 Ch 5. Dlch

tr,l

bin nghia

mi th6i. Hio 4 hio 5 quZ Hodn n6i th6ng
luOn v6i nhau li v\ qub Hodn l5y sU lia tan li hqi, crfu n6
ngliia Ii khi6n cho h{p l4i. N6u vua t6i m}r kh6ng dbng
xirng ng6i cfia n6

c6ng hgp sitc, thi sao nOn dugc? Ngtria lh hai hho chd nhau,

li

tgi thdi n0n th6 vfly.

DBng

ttldng

.

c6 thrng chuy6n, e6
deu tan, ciu

1o.i

tidnthfr, c6 tai hoa thi

drrqc lgi.

Hio 6
"Ho6n
rins rqn

k) huy6t khri dich xodq
iiy di

vO

cfiu"

gbng khit mdu d6c

thi khbng 15il.

C6c hlo quZ Hodn ddu kh6ng hQ fing, cfrng

li

ftrqng lia tan,

duy c6 hho 6 rrng v6i hho 3, hio 3 6 ch5 hi6m cuc, hho 6 n6u
xuting

mi

theo n6 thi kh6ng th6 ra kh6i cuQc tan. Ctr6 tri6m

c6 ttro.ng dau hgi sg hei, cho nOn n6i ring: "M6u rtrng rdn".

Hio dtrong l6y ch6tduong cudng, 6 ngoh,i cu6c tan, c6 tugng
ra dugc cuQc tan, lpi 6

vdi srf lf, cho n€n n6i

Tin,libi6t ntrrin thuQn
n6u mi c6 ttr6 khi6n cho m6u

cing cgc

"ing:

rhA

di, c6i n'ing rgn ra, thi khdng c6 t6i. "Cai* le tii5ng chi vO
c6{ s6 htru. Thdi tan, l6y sU hgp duo. c li c6 cdng, riOng h}o

cing crJc cuQc tan, c6 hQ rfurg mi tdt ch5 hi6m,
cho nGn I6y sgra kh6i cuQc tan, xa dd-dc ilibu h4i Ii hay.
duong d ch5

DUng tdglrg


59. Phong

+

thul Hodn

663

D4i nhAn

. d trung udng dugc tuy6n di ra ngohi, 1)]m
vfr tu6ng thi ra tri nan.

.
+

Ddi noi 6 in.

Ti6u nhin

.

Ddi ch5 tri6m

diSn

noi an. Tranh tgng h6t,

tat ech kh6i, 6 t6i ra sfurg.

.

56 x6u thi c6taudng, kh6c ra m6u.


qry ch 5. Dlch t{bin

60.

nghia

THTIi TRACHTIET
(Thugng Khdm,Hq,Eodi)

IT
E
Ii

LIJ

il
\rr-l

rr

{
-I

Cdch

"Trim
DiSn

trfdng phong than"

phft

cut5i

(

Ch6m tu6n g phong thin).

cing m6i thiurh c6ng.

Tugng

"Trgch thuqng hftr

thui"

(Nu6ctr€nmqtdid.

Ngliia
Ngtrng chi, chi, dinh chi, ti6t dQ, ti6t ch6, di0u tiiit, de d1t.
Ngudng, gi6i h.n, t6i h?n, r6i dO, ngudng sai bi6t (n6u roi

thdi cutii cing cfia srl viQc m6i c6 gia
Tan tha,nh,

vlo

fi).

li sg viQc di5n tOn cu5i cing m6i thlurh, ,,vflt cing

tdc bi6n". Hion thdi vQn chua d6n, c6n kh5 khan, crl
ki0n tri
hi'nh dQng theo chuong trinh k6 hopch muc tiou dit ra trri
tdt
thinh c6ng.

D5t, mft, mdu, mdt xich, ttng doan, trlng phan hOn tiiip (sE
mdc 6 mot khau hay giai dogn nho d6 tOn cing m6i thenh


60.

cOng).

Thuf trqch Ti6t 665

Vi &J: Di d6n diu thi d6 vu6ng mddb giai

dogn diu

nhu xe kh6ng di5n, diin sai hgn, llrn 16 k6 hopch.

Ldt qu6

"Ti6t hanh,

t
thbng, tiAt chb qudkhbng

ViQc

mi tli

u6t t
chb thi tlugc hanh

thi chinhdang mdbinvfing &tqc).

c6 ti6t dQ, thi c6 th6 tlem il6n ilrrgc sqf hanh

th6ng, cho n6n quT Tifu c6 nghia hanh. Ti6t ch6 qui & vrXa

phii, thdi qud thi kh6; fih

chii dd di5n ttr6, na gifr thudng

thudng dugc sao? Kh6ng th6 cii gifi

tric

Hio

lim

sqf

thrrdng thrfdng

li khdng th6 chinh bbn.

L

"Bdt xudt

hQ

tlinh, vd cfiir" (Kh6ngrakhiicingkh6nsl6il.

Sdn crla lh s0n ngoi,i crla. Ch6t duong cudng drr-oc ch6 chinh,
E

ilf,u thi dA d{t, chrra tha di dflu, bi6t de d{t mi dQu, cho

nOn tud. ng, chiOm

ntll

tfriS.

DBng trfsng

.

:l#Lns
.

udns, kh6ng ra ngoi,i.

Ti6n thri dugc.
,

.:'I;H"*
.

56 xiu c6 tri-Ou chtrng mlc kgt, b0 tic.

Hio 2
"Bdt xudt m6n dinh, hung" (Khingrakhiicing,hung).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×