Tải bản đầy đủ

168 dịch học ngũ linh cao từ linh phan 2

140 Ch 4. Qu6 Dlch giin luQn

ra, ffi. ph6 blry mQt c6ch 16 ri.ng.
cao, vf

cl

nhtrng

li

Vi vfly hio 6 tuy ng6i

hu quydn chir ddu c6 thr,tc quydn nOn

n6i hio 6 d6 nhan Uiiit th viy.

hio rrhi

,i


hio trl tuy & cing ng6i "vf ng6u",
cing drlc tinh nhu thuQn, y6u mdm, nhrnrg hho 2 tliy danh
dU mi hlro 4 lai nhieu n6i 1o phiOn. B&i hio 2 tuy & th6p
Ngrrgc lai

hon hio 4 nhung Arrgc ngbi chinh gifra qu6 Ha li vi rung
-chinh nOn yOn tri, ching sq m6t ldng ai, ching ai ghen
gh6t, mflt kh6c drrgc hho 5 ng6i chi t6n (rng viQc nOn

li

"nhf da dg".
Cbn hho 4 tuy ngbi cao hdn hio 2 nhrrng tfrO Udp bOnh nOn
da lo. BBi hio 4 vrla rdi qu6 Ha d6 thdng lOn qu6 Thuo.ng,
drr6i kh6ng 16, trOn khOng chi'ng, CiSl v6i s\r (rng viQn cria

du6i (hlLo 1) thi qu6 y6u, mi C6i v6i tr6n thi cdn m6i m6,
non y6,, chua c6 tfr6 U" gi vfly

1A

"tfr da cg"

li

thi5.

Hio tam vi hio ngff cr)ng rrg6i "ri cd", cing tinh cuong
cddng, ham hopt dQng, nhung chi vi ngbl q thi5 chOnh lQch
nhau mi "ddng cOng di vi", hio 3 thi tQi mh hio 5 li c6ng.
B6i hho 3 lir hio

trOn cr)ng cria qu6 Ha, dE diSn

cing ng6i

mi khOng chuy6n ngpch thi cdn ti6n vho dOu drrqc nfra.
Hlo 3 ut5n ,gOl vi b6t trung, n6u hi 1I hho 6m thOm b6t
chinh thi da d0m ra lhm lidu, llm ciur d6 ru6c v4 vio thin,
vi vfly mi n6i "tam da hung". Ngttgc lai hho 5 cfrng cing


vi cd v6i hho 3, nhtnrg c6i tinh cudng cudng ham hoSt
dQng cia hio 3 lim cho n6 th6t bal thi OiSi vAi hio 5 lai


tlinh thurQng fu thri'trl64 qu6 Dich

PhAn

ihrgc

l}m

141

dic dgng, tr6 the,nh mQt dirc dnh rft qui cira ngrrdi

hio 5 t6i thi,nh c6ng, ng6i ng6i vi
chi t6n, vi thil mi n6i "ngfr da c6ng" vi hio 3, hio 5 "d6ng
c6ng d! vi" li nhu ttlS.
16nh d4o vb C6 Cua

Do d6 khi xem xbt64 qu6 k6p a6 m4n do6n c6t hung cria
qu6 Ngfr linh dich si5

lqc hio

2.

mi

quy6t.

^

L r-

phii xem x6t d6n cr{c ng6i, vi cria

7

t

QUAN I{E THE IING CUA QT'E DICH NGU LINH

Trong qu6 Ngt linh dich s6 heo NguyOn dudng kh6ng chi
d?i

xic dinh hlo EOng nhim phdn Dung Th6 mh n6 cbn lb

cd s6

O6 Oinfr ffriS

Ung trong d6

hio Nguy0n tkfdng Ii

hio Th6.
Hho ThiS h,rn chri qu6,

li minh, li ngrrdi coi qu6, hio Ung
ci,

hio
Th6 (NguyOn dudng) mi drrong duoc hio 6ng H hio
im, hofc hio Th6 im mi duo.c hio Ung li hio drrong ld
duqc viQn trq, li c6 khi. Tr6i lai n6u hio ThG vi hio Ung
cring im hay drfdng li kh6ng c6 sU viQn trg, kh6ng c6 sg
h6p d5n, giao hoi thflm chi li diy nhau nOn liL kh6ng ttit,
1I kh6ch, ln d6i hrd.ng,li stt viQc

xem. Vi vQy n6u

1
yeu, vo^..,Kru.

Nguy6n te.#ry IIng, Itr6 cfia qut Ngfr linh ctng nhu c6c
qu6 Dfch kh6c, tuy nhiOn m6i qu6 Dich kh6c chi c6 m6t

hio

ThiS

vi

Ung ci5 Ainn

vi fii trong qu6 (xem

mgc I,

chuong YI, trang 699), cdn qu6 Dich Ngfi linh thi do

hio


142 Ch 4. Qu6 Dich gi6n luQn

vio gid dy qu6) 6y lim hio
Th6 n0n trong m5i qu6 khdng c6 vi tri Th6, 0ng c6
Nguy0n tlddng (phr; thuQc

tlinh. C6ch hho fni5 hai ng6i lh hho 0ng (theo thrl trl).

-

NiSu

Hio 1 lh ThiS thi Hho 4 h 0ng.

li
N6u Hho 3 lh ThiS thi Hho 6li
Niiu Hio

-

Ni5u Hho 4

h

Th6 thi Hbo 5

ThiS

Ni5u Hho 5 th ThiS

thi Hlo

1 lh

Ung.

0ng.
0ng.

thi Hho 2ld,tJng.

Ntiu Hho 6 h This thi Hho 3 lh 0ng.

Trong cl6 n6u
1}r

2lI

hio

1

lim hio Th6 duqc hho 4 viQn trg coi

kha quan vi hlo 4 dd thlng lOn qu6 Thugng.

2lim

Hrio

hho 5 6 vi

Th6 duqc hho 5 y6m ffO th l4c quan, r5t t6t vi

tri chi

tOn dir quydn lUc d6 gi6p d6, trQ crlu.

Hio 3IAm Th6 drrgc hho 6 y6m trg thi c6ch gi6p

dd cfrng

dm vi phin nhiiiu hho 6 lI chuin bi huu
ci r6i, vh lai di c6 gifip thi hho 3 cfrng it lhm nOn chuyQn
gi ti5t oep b6i bln rnan nO da b6t trung rdi vI n6u hi lI vi
1m thi cdn b6t chinh lgi clng v0 dung, thflm chi cdn hung
hftr danh
r

)..

t

vO thr,tc
r

.

r\

hi6m.

Hio 4lim
d6ng tin

Hio

5

ThO dugc

hio 1 y6m trg cfrng lI

drro.c

chin tay

cfy tuy sfic y6m trg ching duqc lh bao.

lim Th6 duoc hio 2 ylmtrq lI

r6t t6t vi hlo 2 cdn

lu6n 6 ngdi trung, n6u chinh gifra thi holn tohn luong
thiQn.


PhAn dlnh thddng ha thrlttJ64 qu6 Dlch 143

Hio 6 lim Th6 dugc hio 3 y6m trq thi
chilng, vi hho 3 thrrdng

li

cfrng nOn coi

b6t trung c6 mQt thlmh tich bdt

hio trong khi hio 6 thrrdng ciu an r6i, c6 tich cgc hoat
y6* trQ mi c6 drroc yem trq thi ke
dQng gi nfra mi
"io
y6m trq qu6 dQng mi k6 nhin y6m trglal qu6 tinh, nguAi
ften ke du6i kh6ng nh6t
d6o,

ui nOn c6ng vigc s6 kh6ng chu

kilt qui chdng tfr6 ti5t d-ep, duqc tru6c h6ng sau, dltng

bOn nhy C6 ucn

kia, thflt chdng c6 cdn hon.

PHAN DINH THr.fl$].tG HA THUTU64 OUE

64

qub

Dich

drro.c chia liryn

DpH

2 phin th phan Thrro.ng kinh

vi

H4kinh.
Pharr Thrrgng kinh gbm 30 qu6

bit

ddu

ti

quZ Cdn cho ddn

quZ Ly. Thuo.ng kinh 6y quT Cdn, quZ KhOn li.,rn diu vi trdi

li

ngudn gi5c cria 6m dtldng, van vAt, ldy quZ Khdm quZ
Ly limcu5i c,)ng vi th c{p 0m drrong t4o ra 1fhui no6, 2 ydiu
d6t

t6 cria sinh ho6, cung dung v4n vQl

Thrrgng kinh

1. Cin: trdi.
2. KhOn: d6t.
3. Truin: m6i sinh, kh6 khln.
4. Mdng: md t5i, ttoo y6o.
5. Nhu: In, u5ng, chd tIo.i.
6. Trlng: kiQn c6o, tranh gieLnh.
7. Srr: qudn linh, s5 d6ng.


144 Ch 4. Qu6 Dich giin luAn

8.
g.

Tf: thin

thii5t, ghn gfri.

Ti6u sr(c: chira nh6 (l6n).

10. Lf:16.
11. Thfi: th6ng su6t.
12.

[fi A}tic,l6p.

13. D6ng nhin: cing v6i ngudi.
14. D4i hfru: c6, s6 hffu

16n.

15. Khi6m: khiOm nhudng.
16. DrI: vui v6.

17. Tuj': theo.
18. C6: m61o4n, d6 n6t.
19. Lim: l6n, d4i.

20. Quan: xem x6t.
21. Phe hqp: li,rn cho ho.p l4i.
22. Bi: trau d6i, ffang
23.

Bic

s(rc.

lOt b6 di.

24. Phqc: tr8 lar.
25. VO vgng: kh6ng li,rn cin bfly.
26. D4i sric: chfta

16n.

27. Di:muOi.
28. D4i qu6: qu6l6n.
29. KhAm: hi6m.
30. Ly: b6mvho.


PhAn tlinh thtfsng

ft thri,tr,l64

qu6 Dich 145

PhAn Hq kinh giim 34 qu6 bdt diu tir qu| Hdmvi cfrdm Ofn

qu| Vi t6. Hakinh 6y qui Hdm, quT Hiing lim diu vi qu6
niy ttrgng tnrng cho trai g6i hgp nhau til d6 mh tAo ra sqr s5ng
t4i

trudng sinh; 6y quT Ky tA vd qu| Vi

i

viOc cdn chua xong, dgo c6n sinh ho6

cin$

cria Dich vQy.

Hq kinh

31. Hirn: giao cim.
32. Hing: ldu di,i.
33. DQn: tranh di.
34. D4i tr6ng: l6n m3nh.

35. T6n:

tiiSn lOn.

36. Minh di:

s6ng,

bi t6n hai.

37. Gia nhin: ngudi

ctrng nhd.

38. Khu6: ngang tri{, Iia nhau.
39. Ki6n: hi6m tr6.
40. Giii: m6 ra.
41. T6n: bi t6n hai.

42. ich:

thOm

vio phii c6lgi.

43. Quii: qui quyi5t.
44. C0rru: gip g6.
45. Tgy: tu hap.
46. Th5ng:lOn.

A cu6i a6 cho

ring

sg

mii kh6ng cing nhtr


146 Ch a. Au6 Didr giin luin

47. Khdn:kh6n cing.

48. Tinh: gtilng

nrr6c.

49. C6eh:bii5n tt6i chicirch.
50. Dinh: chiv4c.

51. Chiin:

s5m d6rrg.

52. Cdn: ngln Qi.
53. TiQm: dan dan.

54. Quy muQi: con gii vi, nne

"nOog.

Phong: 16n thinh.

Lft xanhi.
^l
ron: vao.

Doii: vui.
Hodn: lia tan.

Ti5t

han cni5.

Trung phu: ldng c6 d(rc tin.
,
.
tr
..:
'l'reu
qua: nno va ruueu.
-.1

Ki

tfr: sg de r0i.

Vi t6: viQc chua xong.
il!. sAu Mtul TuouE

(6

afiu

LUAN (rheo dfing thr?ff64 qu6 Dich]

mOt s6 qu6 kh6ng c5 mQt

ho{c hai msc chri ee li ao 6 qu6

d6 kh6ng hiQn).

:.

1. IHUAN CAN

Vin th6: Tnr6c mit tuy t5t, nhung vi mu5n mau

ch6ng dpt


Sdu mud lrf qu6

giin luin...

147

msc &ch mi d6 di t6i th5t bai, viy h6y kian nhSn chd
thdi co, ch6 qu6 n6ng ruQt vi qu6 qrtitr.

IIy vgng:

C6 th6 dugc nhu y, nhrrng tin

tfc

s6 &in chflm,

non noog se-,,trong viQc. Khi s1rviec
Qi phii dC

phdng hlu qui x6u.

Tii vQn: Phii n6 Ec m6i c6 tn6 dugc lgr.oieu tiii cin
thiiSt

li phii dga vho bd tr6n.

SrJnghiQp: Hipn tar v6 cing kh6 khAn, nhung tddng lai c6
th6 thrnrt cdng.

NhAm cht1c: Chtra A6 tnUc hiQn ngay, phii chd co hOi m6i
c6 th6

d$ tdi chtlc nghiQp

Chuy6n nghb:

Hi-On

ti5t dgp,

t4i chrra th6, phii chd thdi co.

Ttnh y6u: Nam c6 duyOn phan, tuy c6 th6 gap ei5i trro.ng
tranh ginmh. NfrkhOng c6 duyOn phan.

II6n nhiin: Gifra chung c6 th6 bi h6ng, riOng v6i nfr thi tiit.

D$ ngrfdi: D6n muQn.
Di xa: Kh6ng th6, nOn chd co hOi kh6c.

Srtvipe Drmg lao tim kh6 fi, cni can hqp chinh nghia thi
sE

kh6ng bi ngln

t6.

Benh t$h Om n{ng.

Thi

cr?: Dat

kilt qui

ti5t.

Vt6t cfia: Kh6 tim. C6 thA dm 6
phii ldu m6i thdy.
xrrifu

hinh:

Sc r6i phrrong xa.

bOn drr6i mQt

vit

kh6c,


148 Ch 4. Qu6 Dich gi6n luin

T

:^

TI{UANKHON

Vi n6ng vQi mh ll,rn h6ng ci khi v0n cria minh,
n6u yOn t0m 6 nghO nghiQp c0 thi kh6ng sao. NOn ling
nghe f' kiOn ngrrdi trOn, nOn ctng hi,nh dQng v6i sti

VQn th6:

d6ng.

Hy vgng: Vi m0 muQi mi kh6ng th6 thinh c6ng. Hdy ha

^: cdu va muc tiOu.
b6t yOu

Tii

vQn: Chua d6n. Phii dOi thdi co hoflc thay O6i sAcfr

luqc.
Sqf

nghiQp: HiQn tai chtra c6 thdi cd. Hdy tpm ngilng nghi.
C6 th6 chung v5n v6i moi ngrrdi.

NhAm chfc: Tpm thdi chua nhu 9, ph?nc6 s{ trg giirp cfia
Ue tren hoflc bgn hfru.

Chuy6n nghb: Kh6ng th6. Hay yOn tOm v6i c6ng
hiQn dang

viOc

llm.

Tinh y6u: Nfr c6 thO thhnh c6ng, nhung nam c6 nhidu b3n
g6i, nOn drnrg n6ng vOi. Li nam thi phii tt5n nhi0u thdi
gian m6i hy vgng thhnh c6ng.

H6n nhin: Kh6ng nOn n6n n6ng. Phli t6n thdi gian quan
s6t,

..?

tim hiOu m6i tot dep.

Dgi ngrrdi: Kh6ng d6n, c6 d6n cflng ch6ng lgi ich gi.
Di xa: NOn b6 !'dinh di xa thi hon.

Tranh tgng: Bdt lgi,

nOn hoh

gili, drlng tranh tung.


S6u mdditrf qu6

giin luin...

149

tri gifr i ki6n cfl thi kh6 gihi
quyOt, nOn u! nhiOm cho ngudi kh6c gili quyOt.

Sg viQc: Mo hd, n6u kiOn
BQnh tQt: BQnh n{ng,

Thi

cr?: fiSt

phli hiit

s(rc

chf !'.

qul kh6ng duo. c nhu j' mutin.

M6t cfia: Bi m6t nhfing vlt kh6c nhau, kh6 ba tim thdy.
Xu6t hinh: Di gin, n6u

sir dsng quan he

v6i nfi gi6i thi c6

th6 t6i noi.

3. TIIUi'LOITRUAN
V$n th6: HiQn dang lh thdi ki kh6 khln nh6t, tiiSn tho6i
lrrdng nan, nh6n nai lh cich t}t hon ci. Can aUa vho bE
trOn

vi

an tdm v6i nghO nghiQp cfr.

Hy vgng: Kh6 dat t6i.

Tii

vQn: Kh6 c6.

nghigp: HiQn diy gian kh6, n6u nhin nai thi sau niy
m6i c6 th6 thhnh c6ng, nhung thudng th s6 b6 d6 gifra

Sqt

chrrng.

NhAm chrfc: Chua th6 nhu !'.
Chuy6n nghb: Kh6ng th6, hay c6 ging lhm viQc cfr.

Tinh y6u: Ch5ng th6 nhu !'.
Hdn nhin: Tranh ch6p lOu dii.
Dgi ngrrdt: KhOng t6i.

Di xa: TuyQt

Ot5i

ttrOng nOn sE gflp rdc rtii.

Tranh tgng: Kh6 hoh gili.


I

I

I

1$

Ch 4. Qu6 Dich gi6n lu6n

I

S{ viQc NOn n6ng ctri t},rn cho sg viQc diy dua phfic t4p
thOm.

Benh

Thi

tifi

Om n{ng.

cr?: Chrra dir thuc luc.

Mdt c&a: d ,guy trong nhi, vit cin tim bi o6 au6i vat
kh6c.

Xu.it hinh: Muiin di noi kh6c, nhtnrg kh6 du@ nhuy.

soxnnrlu6Nc
VQn

th& HiQn tar mgi

c6ch

viQc cbn mo h6, chtra bi6t xoay sE

nio. Van th6 md mit.

Hy vgng: VO vgng, phii chd thdi co,

niSu

mi6n cddng s6

chi chudc t6y ttr6t Upi.

Tii

vQn: Kh6 cdu, chi l6ng phi thdi gian

vi Gn

cria.

l

Srtnghipp. Chua glp thdi.
Nham chrlc: Kh6 nhu i. Phai dga vio

UC trOn.

Chuy6n nghii: Chua nOn, c6 chuy6n dudc, cfrng chua dem

l

lai kiit qui tt5t.

Tinh yGu: DOi bdn ddu chua thuong
vC tgi dung 6n nhau.
HOn

nhin:

Oi5i trrgng cdn do

OU U6t

yOu chdn thi.urh,

l

dinh, kh6 themh.

D{i ngrrdi: Ngrrdi m} ta chd thay A6i i

Ointr

hoic c6

g6p, chrra th6 t6i.

Di xa: Chua yOn t0m di xa. C6 thc xhy raU6ttrerc.

Tranh tr;ng: Kh6 xong, di ta c6 lf'.

I

nfng

viQc


Siiu muUitdqud

giin luin...

151

Sg viQc Do nghi ng4i nOn kh6 gii.n quy6t, dlng cho
bQnh nhe ml coi thrrdng.

Thi

li

cr?: Kh6ng @t.

Mdt ctia: pnan t6n do d6 quOn, 6 ngay trong nhh, phia
drr6i mQt vflt nio d6.
Xu6t hiurh: Kh6ng tfr6 tr6 'rrd ngay, cfing kh6 t6i dch.

s. nrui'rnmNr*ru
VQn th6: Mgi viQc tii5n tri6n thu?n 1gr sE dtro. c nhu i'.

Hy vgng: Drnrg n6ng v6i

sE thh.,nh c6ng.

Ti,i vQn: 56 t6i, cf

an tam chd dqi.

Sqf nghi.Cp: Chrra

phii thdi co thich ho.p, chd thOm mQt

chrit nfia.

Nham chrfc: Chd mOt thdi gian nfra,

sE

c6 dia vi t6t.

Chuy6n nghb: Chua nOn, gifr viQc hiQn tai c6 lOi.

Tinh yOu: Cim tinh tiiSn tri6n qu6 nhanh, nOn binh finh tr6
lai doi chrit o6 tr6nh d6 v6.

Hdn nhQn: Tuy c6 nh0n duyOn, nhung chrra chin mu6i.

I

Dd.i mQt thdi gian nfra.

Dgi ngrdi:

SE d6n, nhtrng muOn mQt

Di xa: Tam thdi chua

chit.

nOn, chd hic thuOn 1o.i hon.

Tranh tgng: Nhan n3i chd dgi, nh6t tlinh ta sE thing.
SttviQc: Ch6 nOn n6ng, cf d6 sg viQc di6n bi;5n
dem
BQnh

[i

ki5t

qui ttit

d-ep.

t$k Thdi gian dlLi sE thuyOn giam.

ff

nhiOn

sE


152 Ch 4. 0u6 Dich gi6n luin

Thi

ct?:

r6t qui

ti5t.

M6t cria: Kh6ng d6 tim th5y.
Xudt hinh: Chua th6 vc ngay.

6. THTENTHUtTuNC
V$n th6: Suy y6u, moi vi0c d6 pham sd h6, sai s6t kh6 ba
gi6i quy6t, ch6 tranh hdn thua, ch6 n6i x6u ngudi kh6c,

phii cin thfln trong hinh dQng vh ldi 16.
Hy vgng: VO ich, nOn thay d6i mqc tiOu.

Tii

vgn: Kh6ng c6, ding mong c6.

SgnghiQp: Chua dtin thdi co.

Nh{m

chr?c:

Phii kiOn nh6n chd thdi.

Chuy6n nghb:

Git

c6ng viQc dang lhm lh

thrro.

ng

s6ch,

nhung c6 nhidu khl nlng chuy6n nghd.

Tinh y6u: Kh5 dugc nhu f,.
Hdn nhin: Kh6 c6 duyOn phfln, di c6 cfrng khdng phii lh
nhAn duyOn hi,i hol. Tinh c6ch dOi bOn qu6 kh6c nhau,
thdn phQn cfrng vdy.

Ddt ngrrdi: Kh6ng

Di xa: Kh6ng

di5n.

nOn.

Tranh tung: Tuy ta c6ly, nhtrng thua, hoi giii
Sqr viQc: NOu kh6ng.hda

giii,

srJ

li

hon.

tranh ch5p s6 ngiy mQt

t6ng.

BQnh tQfi D6 bi ngg dQc thrlc In, bi bOnh c6 th6 gflp
thu5c chin do6n sai.

thiy


Sdu mtldittt'qu6

Thi

giin lufn...

153

ctfi: Kh6ng det,lac dd.

Mdt clia: KhOng tim dugc.

Xu6t hinh: Vi trlc giQn mh dQt ngQt b6 nhh di, d6 ph6t
sinh sU cob6ttric.
7.

rilrt

DIA

Su

Vfln th6: HiQn dang & thdi ki kh6 kh[n nguy hi6m,

nOn

nh6n nai, chiu dgng gian kh6.

Hy vgng: Ntr6t ttrdi chua thhnh c6ng. Phl,i

Tii

vSn: Phli chd

Sqf nghiQp: Tru6c

10u

ci5

gfng

16n"

m6i c6.

mit kh6 cgc, n6 llrc

16n

thi vb sau m6i

the,nh, nhung d6 b6 d6 gifra chrrng.

Nh$m chr?c: D.rng tr6ng mong nhidu.
Chuy6n nghb: H6i

i kiiSn bC trOn ho{c th0n quyi5n rOi nay

quyi5t dinh.

Tinh yGu: Ki0n nhSn chd th6i dQ cria di5i trrgng.
h[n c6 tinh dich.
HOn

Ni5u lh nfr,

nhin: Kh6 kiit hqp. N6u thinh, vd sau sO d6n tlibdt

hgnh.

Dgi ngrrdi: D6n muOn.

Di xa: Chi

nOn

di mQt chuy6n ngin hgn

Tranh tgng: DOy dua ,ic ,6i,

vi

tuong A6i gin.

tim kii5m co hOi

hoh

vi$c: Tranh chfp l6n, kh6 gia{ quy6t, do v6y phli

hi5t

nOn

siai.
Sqr

sfic thQn treng trong hhnh

154 Ch 4. Qu6 Dlch giin tu6n

Benh t4fi C6 th6 thuy6n gia,m, nhrrng lai ph6t bQnh cfr.

Thi cr?: Thira khi ning d4t ktit qui t5t, nhung vi chri quan
mI h6ng.
M6t clia: Kh6 tim.
Xr!5t hinh: Tam thd kh6ng nOn.

s. rHrriolATi

Vin

th6: ThuQn lgi.

Hy vgng: Thlmh nJu nhui.

Tii

vQn: Hanh th6ng, nOn bi.,n bpc v6i vo.

SgnghiQp: Nhd ngudi kh6c frng hO mi the,nh c6ng, n6u crl
gifr c6ch suy x6t cria minh

Nham chr?c: Nhd bOn trOn

sC

sE c6

th6t Uai.

dia vi ti5t.

I

Chuy6n nghb: O6i ngne sE t6t hon.

finh y6u: Quan he de t6i l6c ciu h6n.
II6n nhin: C6 th6 thinh luong duyOn, tuy g{p

sU d)lrn

tiiiu.

i

Dgi ngrrdt: D6n s6m, ngudi din cdn dem theo ban di cirng.

Di xa: Di du ngoan tfri
Tranh qng:

NCn

ti5t.

hoi gi&i thi hon.

Sgvi$c: NCn tii5p xdc bfur bgc.
Benh t$fi Thuy€n giirn.

Thi

ct?: Krit

qui ttit dep.

ivt6t c&a: Ttm th6y o6 olng.


&iu muUitr/qu6 giin luin...

Xudt hinh: D6n nhh ban

155

th6.n.

^\
9. PHONGTHMNTIEUSUC

YQn th6: BO ngoi,i tu6ng chilng thuQn lqi, thgc ra c6 nhidu

trfc tr6. NOn suy tinh chu d6o m6i grii quyiit
Hy vgng: Chrra thgc

Ti{ v$n:

drlo.c.

vi c6 ngudi cln tr6.

hiOn drro.c

Chua grin quyi5t drrgc.

Sqf nghi.ep: Chua

phl,i lfic themh.

NhAm chric: Chua the nhu i,,ph?ichd mQt thdi gian nfra.
Chuy6n nghb. NOn suy tinh lai.

Tinh y6u: Quan hQ chua ti6n ri6n, di c6 qua l4r cflng kh6
nhu y.

K6t n6n: Bf ngin tr6, kh6 tiit nqp.
Dgt ngrrdi: Khdng d6n, c6

Di xa:

D1r rrinh

bi dao

d,6n

c0ng v6 ich.

10n.

Tranh trpg: Bi keo di.,i day dua, nhrmg cut5i ctng

se

xong.
Sqrviec: M6 rQng, nhung chua th6 grii quyiit dugc.

Benh

tifi Kh6ng nghiOm trqng nhrrng ddy drra kh6 dfl

Thi cfi: Chua th6 dat ki5t qui nfru i'.
M6t cfia: Chua tim
XrrSt

duo.

c.

hinh: Nn6t tndi chua th6 vd ngay.

lo.THr0NTR+CHLf
VQn thA Dang & grai do?n vO cing nguy ngQp, phii hi5t


156 Ch 4. Qu6 Dich giin luAn

sfic thfln treng, nOn dr;a vho bd trOn, gifr

Hy vgng: Kh6

thqrc hiQn

16

cho chu d6o.

vi diy r6y kh6 khin vi chua c5

gfng dri m(rc.

Tii

vQn: Kh6ng th6 nhu !'.

Sgnghigp: V6t

v& mh kh6ng xong.

Nham chrfc: Kh6 nhu !,phiichd thdi.
Chuy6n nghb: Chua thflt thich hop, nhung cu5i cing c0ng
xong.

Tinh yOu: Tinh clm d6i bOn chua chin mudi.
HOn nhf,n: Trr6ng chtrng thufln lgi, thrlc ra kh6 thinh.

D{i ngrrdi: Chd ch6n

chO

m6i t6i.

Di xa: NOn b6 f'dinh di xa d6 kh6i gap chuyQn A6ttrec.

Tranh tgng: Cti tr6nh d6 kh6i th6t bai.
SqrviQc
BQnh

Thi

Eiy

rdy kh6 khln kh6ng d6

gili

quy6t.

t$fi Nguy hi6m c6 biOn chtrng.

cr?: Kh6ng d6.

Mdt cfia: Bi

vOt kh6c che

6p.

Xudt hinh: Tru6c mit chua th6.

ll.DIAUmUrHlr
V{n th6: Tuong
di,i kh6ng

liu,

Ai5i tfruan
nOn suy

loi, nhtrng tinh tr4ng n}ry k6o

tinh

OiSl s6cfr

thich trng.

Hy vgng: Nhu y, nhung vho phft ch6t d6 th6t bai do chti
quan ho{c b6t man.

j


Sdu mdditdqu6

Ti{ vSn: Kh6

hanh thOng, c6 thu nhQp

giin luin...

157

til nhiOu ngu6n.

Sqf nghiQp: Thl,nh cOng, nhung mau ch6ng suy

vi.

NhAm chrls C6 chrlc vi ho{c chirc nghiQp t5t, nhung sau
d6 d6 bi rhdt bai.

Chuy6n nghb: Drrgc.

Tinh y6u: DOi

bOn

ti6p x6c gin gfri, nhung d6 nhy sinh tu!,

tiQn.

HOn nhfln: C6 nhin duyOn tiit.

D6 ngrldi: Dang t6i.

Di xa: Chuy6n di vui v6, t5t

d-ep.

Tranh trlng: Thdng, nhtrng hoi giii vdn hon.

'

cin ti6p xfc bI'n bac

Sr[ viQc Chi
BQnh

Thi

t$ft ThuyOn giim

cr?: Dat

sE

gi&i quyi5t dugc nguy.

dan.

kiit qui t6t.

Mdt cria: Tim dugc.

xudt hinh:
12.

SE

tr6 vd.

THtsN DIA Bi

nly le thdi ky t6i nghich clnh, moi viOc diru
kh6ng thufln lgi, phii gdng sfic chiu kh6 cgc ve vuqr

VQn th6: L6c

qua, thi khOng 16u sau sE c6 chuySn bi;Sn ttit.

Hy vgng: Kh6 thhnh, pham sai lim vi6n vdng.

Tii v{n: Kh6ng c6.
Sqf nghipp: Kh6ng thA,nh,

vi kh&rg dic thdi hoflc sai


158 Ch 4. Qu6 Dlch giin luin

phrrong Ph6P.

NhAm chrlc Tru6c mit khong c6.

Chuy6n nghb. Tinh thc xem ra phii chuy6n nghb, nhurg
kh6ng chuy6n hi c6 lgi hon.

Tinh y6u: DOi bOn sip tliin hiii chia tay.

II6n nh6n: Kh6 tha.,nh lrrong duY6n.

D$ ngrrdt:

KhOng di6n.

Di xa: Kh6ng

nOn, v6

ich.

Tranh tgng: Thua.
Sqf yiec: Kh6 bC dUli-Ou, giii

quyiSt.

Benh t$tz Khla nguy kiPh.

Thi c&

Pham

nhiiu sai s6t, khOng dat-

M6t cfia: B6n rB cho ngrrdi kh6c-

xdlt hinh: c6 di khong

'

13.

vd.

^rL+

TEIENHOADONGNHAN

Vfln th6: VQn dang vuqng, duqc ngudi khic tin nhiQm, c6
dann tii6ng tdt, mgi viQc d6 thi'nh.

Hy vgng: Nhieu.khi nlng dtrgc ngudi ung hO, da b3t mi
thi,nh t.trtr.

Tii

v4n: aOi OIo.

SrInghi$p: duqc thiOn thdi,

di.a

lgi, nhdn hoi.

NhAm chric: drroc tin nhiQm, c6 dla vl
Chuy6n nghb: C6 the chuy6n.

tit.


Sdu mrJdi td qu6

Tinh y€u: dt5i trrgng hoan toln ung

i

giin luin...

159

v6i ta.

H6n nhdn: Ki5t thhnh luong duyOn.

D{i ngddi: Ngrrdi

d6n, mang theo tin

llnh.

Di xa: Vui v6, clurg c6 nhiiiu ngudi di cing chng t6t.
Tranh tgng: Kh6ng thua, nhung
Sqf viQc: O6 dhng

BQnh

nOn

hoi giii.

gii,i quyiSt bing c6ch 6n hoh.

t$t: Nhg, nOn thrrdng xuyOn kh6m

Thi cfi: Dat

kiSt

Xudt hinh:

bQnh.

qui t6t.

Di5n

thlm ngudi th0n hoic cirng xu6t ngoar

v6i ban hfru.
14.

HOi rrurn o4lInlu

V$n th6: Vfln dang cgc vud.ng, sip srla suy tho6{. Qu6
thu?n lgi h l6c phli tlC phdng th6t bai.
Hy vgng: Hohn tohn nhrl y, nhung ch6 tg m6n mi Pham
sai

Tii

lim.

vQn: Hanh th6ng, ch6 tham.

Sr/nghiQp: Hung vuqng, sau d6 k6m din.
Nh3m chrfc: Dia vicao hdn ci y mu6n.
Chuy6n nghb: O6i nghO bu6c sang vQn m6i.

Tinh y6u: D6i

bOn thu6n

lgi, n6u di qu6 xa sE bi ngrrdi ta

-?.y.
oe

H6n nhAn: C6 tn6

kiSt

thhnh ltrong duyOn.

Egi ngudi: Chic dlin, mang theo tin quan trong.


160 Ch 4.0u6 Dlch giin luin

Di xa: Nhu y, song t5n k6m.
Tranh tgng: Ttr&ng chilng thdng, nhung phi t6n
SqrviQc:
BQnh

Gili

t$fi

nhiOu.

quyi5t dudc, nhtrng t6n k6m 16n.

HiQn tai dang lh lirc bQnh n{ng nh6t.

Thi cfi: Dat krit qul.
Mdt cfia:

lim

th6y 6 ch5 cao.

Xudt hinh: C6 th6

sE

di xa, nhung lu6n drloc tin drc

qua

lai.
ls. DlASoNrursu

V{n th6: HiQn qi binh 6n v6 sg.
Hy vgng: Chua th6 thgc hiQn ngay. Ch6 nOn n6n n6ng,
d6n tric nhrr f

Tii

v$n: Chd

sE

.

10u

it

c6, n6n n6ng chi dugc mQt nila.

SgnghiQp: Chng nghy cing t6t, kh6ng

nOn n6n n6ng.

NhQm chrlc: Tuin tr; nhi ti6n, dUc t5c b6t dat. NOn nhd bO.

t€n

trQ gi[rp.

,\

Chuy6n nghd: Git viQc thm cfl lh ti5t nh6t.

Tinh yOu: T6n trong l6n nhau, khOng
H6n nhin: C6

nOn

bfc 6p nhau.

thO ki5t tfrhnfr lrrong duyOn, nhtrng

phii chd

thdi gian dhi.
DQi ngtfdi: E6n chflm.

Di xa: Binh

an

Tranh tgng:

vui v6.

NOn hoh

dhi chi u6t tOi.

gili

vh nhuong b6, tranh ch6p k6o


Sdu mrfdi td qu6

Sqf

viQc Khi6m nhudng m6i c6 th6 giai

BQnh

t$fi Kh6ng nlng nhtrng diy

giin luin...

161

quy;St.

dua ldu kh6i.

Thi crh Binh thudng.
M6t clia: Md

hO kh6

doin.

Xudt hinh: Di gin, binh an vO s{.
16.LoIDIADt,

V{n th6: Dang 6 vQn thli cyc thinh, mgi viQc nhu j'.
Hy vgng: NhiOu khi n[ng thgc hiQn.
Tii vQn: C6 thA dudc, chfi y drlrg chri quan vio phrit ch6t,
ch6 ham choi mh hiSt tiOn.
Sqf nghiQp: Ph6t tri6n mgnh, nhung

c6 nguy cd th6t bai

vho phft ch6t.
NhQm chrfc: C6 th6 drrqc

dO

bgt vlo vf tri cao.

Chuy6n nghb. Kh6ng non.

Tinh y6u: D,lng c6 ch6p thi c6 tri6n vgng.
H6n nhin: C6 th6 di t6i ki5t qul ttit dgp, tuy cut5i cing g{p
sgngrn

tr&.

("'/

Ddi ngddi: Dang t6i.
Di xa: Vui v6.

Tranh trgrg: C6lqi cho phia
Sqr viQc: Chdn thhnh gi&i

ta.

quyilt thi

sO

kh6ng ttin nhiOu thdi

gian vO ich.
BQnh

Thi

t$t:

BQnh nhe nhung ch6 chfr quan

cr?: Kh6ng

_"ho

i

mu5n vi so su5t.

mi

lOu

kh6i.


162 Ch 4.0u6 Dlch gi6n lu?n

Mdt clia: D6 vio tay kE kh6c, kh6ng tim dtrgc.
Xu6t hinh: Di xa.
17.TRACHLorrUi

Vqn th6: Dang t6t nhtnrg vi kh6ng tiiSp thu !'kii5n cfia
ngudi kh6c nOn th5t bai.

Hy vgng:

Ni5u chiu

ling nghe j'kiiin cfia ngrrdi kh6c thi c6

th6 thgc hiQn duo.c diiiu mong m6i.

Tii

v$n: Chua c6ch gi c6 duo.c ngay, phl,i nh6n npi chd

dqi.
SU nghiQp:

Tiiin hlurh thuQn lo. i, nhdt h nhfrng viQc chung

viin diu tu.

Nhfm chrfc: Chd ban hfru, c6 thO c6 c6ng

viQc t6t.

Chuy6n nghb: Chua ph&i l6c, sau nhd bgn hfru

sE

c6 chfic

vi t6t.

Tinh y6u: DOi bOn dOu dang thdm dd th6i
Cin c6 thai dO vi hhnh dQng d(n kho6t.
HOn

nhin:

dO cria nhau.

NOu kh6ng n6ng vQi sd c6 lrrong duyOn.

D$ ngrrdi: Diin chQm.
Di xa: Binh thttdng v6

sr!.

Tranh tqng: DOy drra, tuj'th6Li d0 cira ngudi kh6c mi gili
quyet.

SgviQc Dua vho UC trOn m6i giii
BQnh

t6fi

BQnh kh6ng

Thi cfi: Binh

thrrdng.

quyi5t duo.c.

ning, nhung

10u

kh6i.


&iu mrJdittf qu6 giin lu?n...

163

Mdt cfia: Bi 6n trong c6c d6 vflt.
Xudt hinh: C6 ngrrdi ru di cing.
,

IS.SdNPHONGCO

Vf,n th6: V6n binh thudng, do chfr quan sd su6t mh l6m
vdo tinh th6 nguy hi6m, phii thay d6i ngay s6ch lugc
thi

sE

tr6

[i

binh thudng.

Hy vgng: Tu6ng chrrng d6 thgc hiQn, song thlrc ra c6
nhiOu tr6 ng4i, kh6 dat.

Tii vfn: Kh6ng co'.
nghi$p: O6

Sqf

O6

v6, nOn t4m dtrng.

NhSm chrfc: C6 tr6 ngpi, kh6 nhu f'.

Chuy6n nghb: Sau khi chuy6n nghO t3m thdi sfit k6m, rbi
sE chuySn bii5n

ttit.

Tinh yOu: Ot5i tugng chrra thuc sU mu5n ginb6,cbn

dirng

nfi nhy tr6ng nfi ng.
H6n nhin: Kh6ng thhh.
DQi ngrfdi: Chua d6n, cdn

Di xa: C6 trd ngai,

Tranh tgng:

NOn

nOn b6

phii chd ldu.

f dinh.

hoi giii, vi phia

ta chrra dfr chtrng cfi

v}

ry]F-.
Sqr

viQc Giii quyi5t ngay thi 6n, k6o di.,i sE bdt 1o. i.

BQnh

t$fi D0y dtla lau kh6i. Dung chir quan cho lh bQnh

nhg.

Thi cfi: Kh6ng dgl

.,


164 Ch a. Ou6 Dlch gi6n luQn

Mdt clia: Bi db dtr6i v4t kh6c, d6 bi biiSn dang.
Xudt hinh: Vi ngudi kh6c gi6i mi b6 nhi ra di, chua bi6t
nudng nau ndr nao.

le.DIArRACHLaM

V{n th6: Dang

6 van ti5t, ch6 chfi quan.

Hy vgng: Sip t6i l6c thgc

hiQn,

Tii

mu5n.

Sqr

vQn: Gin drrgc nhu

i

hiy n5 h;c di5n cing.

nghiQp: Thhnh c6ng, chng vd cui5i cing ph6t tri6n t6t.

NhQm chrfc: Sau mQt thdi gian tudng A6i Oai sd nhu

f.

Chuy6n nghb: HiQn chua phl{ lfic, phii chd thOm it ldu.

Tinh yGu: C6 kha nlng ti6n tri6n

ti5t dep.

Nilu thinh t0m,

O6i ptruong sE vui ldng ch6p nhan.

Hdn nh6n: Sd thhnh luong duyOn, nhung

phi.Li sau mQt

thdi gian tudng Oiii mu.

Dgi ngfdt: Di5n hoi muQn.
Di xa: Vui vB t6i dich.

Tranh tgng: Dugc, nhung ch[ng c6lgi gi.
Sqf viQc Sau mQt thdi gian m6i gil,i quy;St xong, dtng
n6ng vQi.
BQnh

t{fi K6o d}ri nhung sE dd diin.

Thi cfi: Phii n6 luc hon m6i c6 kiSt qui

tt5t.

M6t cria: Kh6 tim th6y.

xudt hinh:

C6 ra di

vi tr6 ud, binh thudng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×