Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng nuôi tại trại lợn của công ty TNHH MTV Lý Yên Bình, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRÝỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG MINH MẠNH
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG
NUÔI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÝ YÊN BÌNH
XÃ ÐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH
VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú Y

Khoa:


Chãn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRÝỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

NÔNG MINH MẠNH
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG
NUÔI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÝ YÊN BÌNH
XÃ ÐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH
VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chính quy
Chuyên ngành:
Thú Y
Lớp:
K44 - TY
Khoa:
Chãn nuôi Thú y
Khóa học:
2012 – 2016
Giảng viên hýớng dẫn: TS. Nguyễn Thu Quyên

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành khóa luận của mình, tôi đã
nhận được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn, sự giúp đỡ của Trường Đại
học Nông Lâm, Khoa Chăn nuôi thú y và trang trại chăn nuôi lợn gia công của công
ty Cổ Phần Charoen Pokphand Việt Nam. Tôi cũng nhận được sự cộng tác nhiệt
tình của các bạn đồng nghiệp, sự giúp đỡ, động viên của người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS.Nguyễn
Thu Quyên đã nhiệt tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện thành công khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều kiện
thuận lợi và cho phép tôi thực hiện khóa luận này.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần chăn nuôi
Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại cùng toàn thể anh chị em công nhân
trong trang trại của gia đình ông Trần Văn Tuyên về sự hợp tác giúp đỡ bố trí thí
nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở cho khóa luận này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân cùng bạn bè
đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nông Minh Mạnh


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình học tập của
sinh viên trước khi ra trường, nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức
đã học được, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản
xuất. Qua đó giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững được phương
pháp nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời tạo
cho mình tác phong làm việc đúng đắn, tính sáng tạo để sau khi ra trường về cơ sở
sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp nước ta.
Xuất phát từ cơ sở trên, được sự nhất trí của nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa
Chăn nuôi - Thú y, sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Thu
Quyên và sự tiếp nhận của cán bộ công nhân tại trại lợn của công ty TNHH MTV
Lý Yên Bình - xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, tôi đã tiến hành thực
hiện đề tài:“Theo dõi tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng nuôi tại trại lợn của
công ty TNHH MTV Lý Yên Bình – Xã Đoàn kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
và biện pháp phòng trị” Do thời gian có hạn, trình độ chuyên môn còn hạn chế,
kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận của tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi rất
mong được sự đóng góp, phê bình của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để
bản khóa luận của tôiđược hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Lịch phòng bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại ................................................29
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ...........................................................34
Bảng 4.3: Cơ cấu đàn lợn của trại từ năm 2014 – 2015 ............................................35
Bảng 4.4: Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn con theo mẹ tại trại .......................35
Bảng 4.5: Kết quả điều tra tình hình bệnh lợn con phân trắng qua các năm ............37
Bảng 4.6: Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng ở các tháng theo dõi..................38
Bảng 4.7: Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo độ tuổi ............41
Bảng 4.8: Kết quả theo dõi thời gian khỏi bệnh trung bình và .................................45
tỷ lệ khỏi bệnh trung bình của các phác đồ điều trị ..................................................45
Bảng 4.9. Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh phân trắng lợn con ...........................46


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
cs:

Cộng sự

g:

Gam

kg:

Kilô gam

LMLM:

Lở mồm long móng

TNHH MTV: Trách nhiệm hữa hạn một thành viên


v

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................. 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................. 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1. Điều tra cơ bản về địa điểm thực tập. ...............................................................3
2.1.1. Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình .......... 3
2.1.2. Điều kiện cở sở nơi thực tập tại Trại lợn nái của công ty TNHH MTV Lý
Yên Bình, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. .............................. 5
2.1.3. Đặc điểm sinh lý của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa .............................. 6
2.1.4. Hiểu biết về vi khuẩn E.coli............................................................... 10
2.1.5. Hiểu biết về bệnh phân trắng lợn con ................................................. 13
2.1.6. Giới thiệu về thuốc sử dụng trong nghiên cứu ................................... 22
2.2. Tổng quan về tài liệu và các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan
đến đề tài. ...............................................................................................................23
2.2.1 Tình hình nghiên cứu về bệnh phân trắng lợn con trong nước ............... 23
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...................................................... 24
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......26
3.1. Đối tượng theo dõi ..........................................................................................26
3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện......................................................................26


vi

3.3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................26
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ..........................................26
3.4.1. Phương pháp điều tra tình hình ........................................................... 26
3.4.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả của 2 loại thuốc ................................. 26
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................. 28
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................29
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ..............................................................................29
4.1.1. Công tác phòng và trị bệnh ................................................................ 29
4.1.2. Công tác chăn nuôi tại cơ sở ............................................................... 32
4.1.3. Công tác khác .................................................................................... 33
4.2. Kết quả nghiên cứu .........................................................................................34
4.2.1. Tình hình chăn nuôi và thú y của trại .................................................. 34
4.2.2. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con của trại qua các năm.. 36
4.2.3. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng ở các tháng theo dõi ............... 38
4.2.4. Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng theo độ tuổi .......... 40

4.2.5. Kết quả sử dụng một số phác đồ điều trị bệnh phân trắng lợn con ở
lợn giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi ..................................................... 43
4.2.6. Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ ........ 46
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................47
5.1. Kết luận ...........................................................................................................47
5.2. Đề nghị ............................................................................................................47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................47
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển
mạnh mẽ.Song song với sự phát triển của nhiều ngành nghề khác nhau thì ngành
chăn nuôi giữ một vị trí rất quan trọng, đóng góp một phần rất lớn trong sự nghiệp
phát triển đất nước.Trong đó chăn nuôi lợn là một bộ phận rất quan trọng trong
ngành chăn nuôi.Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn đã cung cấp một khối lượng lớn
thịt, mỡ làm thực phẩm cho con người. Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn cung cấp một
khối lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt và một số sản phẩm phụ của nó là
nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến.
Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đang hết sức chú ý đến việc phát triển chăn
nuôi lợn, đồng thời các nhà khoa học nước ta cũng đã lai tạo đàn lợn nội và các
giống lợn ngoại có tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao. Cùng đó là việc
áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, mô hình chăn nuôi lợn, áp
dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất
lượng cao với các loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp khẩu phần ăn có
đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Cùng với việc chăn nuôi được mở rộng thì dịch bệnh là yếu tố đã ảnh hưởng
không nhỏ đến hiệu quả chăn nuôi. Một trong những bệnh gây thiệt hại kinh tế cho
các cơ sở chăn nuôi lợn sinh sản là bệnh phân trắng lợn con ở giai đoạn sơ sinh đến
21 ngày tuổi. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Ở các nước đang phát triển như
Việt Nam, bệnh xảy ra hầu như quanh năm, đặc biệt khi thời tiết có sự thay đổi đột
ngột (lạnh, ẩm, gió lùa) kết hợp với điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng không đảm bảo
vệ sinh; lợn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố strees, lợn con sinh ra không được bú sữa
kịp thời hoặc do sữa đầu của lợn mẹ thiếu không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.
Khi lợn con mắc bệnh nếu điều trị kém hiệu quả sẽ gây còi cọc chậm lớn ảnh hưởng
tới giống cũng như khả năng tăng trọng của chúng, gây tổn thất lớn về kinh tế. Do
đó, phòng tiêu chảy cho lợn con góp phần làm tăng hiểu quả chăn nuôi lợn sinh sản,
đảm bảo cung cấp con giống có chất lượng tốt.


2

Xuất phát từ thực tế trên,tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Theo dõi tình
hình lợn con mắc bệnh phân trắng nuôi tại trại lợn của công ty TNHH MTV
Lý Yên Bình, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và biện pháp
phòng trị bệnh”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá được tỷ lệ lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắc bệnh
phân trắng .
- Áp dụng quy trình chăm sóc và điều trị bệnh phân trắng lợn con, từ đó đưa
ra được phác đồ điều trị có hiệu quả cao.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả của đề tài sẽ bổ sung thêm thông tin tình hình lợn con mắc bệnh
phân trắng tại trại năm 2015 – 2016.
- Là cơ sở khoa học cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo tại trại chăn nuôi lợn
của công ty TNHH MTV Lý Yên Bình.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Từ kết quả đạt được sẽ có sở khoa học khuyến cáo cho người chăn nuôi và
trại chăn nuôi sử dụng phác đồ điều trị bệnh đạt hiệu quả cao.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×