Tải bản đầy đủ

Hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN XUÂN LUÂN
Tên đề tài :
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
Ở LỢN CON

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:


Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN XUÂN LUÂN
Tên đề tài :
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
Ở LỢN CON

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 – Thú y

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn:PGS.TS. Trần Văn Phùng

THÁI NGUYÊN - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, nghiên cứu khoa học là
khoảng thời gian rất cần thiết với mỗi sinh viên. Đây là khoảng thời gian để
cho tất cả sinh viên có cơ hội đem những kiến thức đã tiếp thu được trên ghế
nhà trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao tay nghề cho mỗi sinh
viên theo phương châm “học đi đối với hành” . Sau thời gian tiến hành nghiên
cứu khoa học , để hoàn thành được bản báo cáo này ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu , sự chỉ bảo tận tình của các thầ y
cô trong khoa cũng như các t hầ y cô trong Ban giám hiê ̣u nhà trường đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban
chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, tập thể các thầy cô giáo trong khoa cùng
các bác, anh, chị công nhân viên trong trại chăn nuôi thuộc Chi nhánh Nghiên
cứu và phát triển động thực vật bản địa tại xã Tức Tranh – huyện Phú Lương
đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Đặc biệt, tôi
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướ ng dẫn PGS.TS. Trần Văn Phùng
đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo
cáo đề tài.
Cuối cùng tôi xin chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh
phúc và đạt được nhiều thành tích trong công tác có nhiều thành công trong
nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Xuân Luân


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái ....................................... 29
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 33
Bảng 4.3. Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ mắc một số bệnh của lợn rừng con theo
mẹ .................................................................................................. 34
Bảng 4.4. Triệu chứng, bệnh tích của lợn con mắc bệnh viêm ruột hoại tử ... 36
Bảng 4.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử trên đàn lợn rừng lai giai đoạn
theo mẹ và sau cai sữa trong thời gian thực tập ............................ 38
Bảng 4.6. Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm ruột hoại tử ở đàn lợn rừng lai theo theo
lứa tuổi.......................................................................................... 39
Bảng 4.7. Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử của lợn thí nghiệm .................... 41
Bảng 4.8. Tỷ lệ nuôi sống lợn thí nghiệm ....................................................... 42


iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
C. perfringens

: Clostridium perfringens

CFU

: Colony Forming Unit

Cs

: Cộng sự

ĐC

: Đối Chứng

E. Coli

: Escherichia Coli

EU

: European Union

NC

: Nghiên cứu

PT

: Phát triển

PTLC

: Phân trắng lợn con

SS

: Sơ sinh

STT

: Số thứ tự

TN

: Thí nghiệm

TT

: Thế trọng

UI

: Internationnal Unit

VRHT

: Viêm ruột hoại tử


iv
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................... ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1.Đặt vấn đề ................................................................................................... 1
1.2.Mục tiêu và yêu cầu của đề tài .................................................................... 2
1.3.Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1.Ý nghĩa trong khoa học ............................................................................ 2
1.3.2.Ý nghĩa trong thực tiễn ............................................................................ 2
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ........................................................ 3
2.1.Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài ......................................................... 3
2.1.1.Đặc điểm sinh lý tiêu hóa của lợn rừng con ............................................ 3
2.1.2. Khái quát về bệnh viêm ruột hoại tử....................................................... 3
2.1.3.Thiệt hại về kinh tế do bệnh viêm ruột hoại tử gây ra ............................. 3
2.1.4.Nguyên nhân gây bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn ...................................... 4
2.1.5. Khái quát về vi khuẩn Clostridium perfringens type A, Clostridium
perfringens type C và cơ chế gây bệnh viêm ruột hoại tử ................................ 4
2.1.6. Triệu trứng và bệnh tích của bệnh viêm ruột hoại tử ........................... 12
2.1.7. Chẩn đoán bệnh tiêu chảy do Clostridiumperfringens type A, Clostridium
perfringens type C, gây ra. ....................................................................................................................... 12
2.1.8. Vắc xin phòng trị bệnh viêm ruột hoại tử ............................................. 13
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước..................................... 13
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ....................................................... 13
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ......................................................... 15


v
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 17
3.1.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 17
3.2.Địa điểm và thời gian tiến hành ................................................................ 17
3.3.Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 17
3.3.1.Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm ruột hoại tử của lợn rừng lai giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa: ........................................................................... 17
3.3.2.Thử nghiệm vắc xin Litter guard để phòng bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn
con giai đoạn theo mẹ và sau cai sữa: ............................................................. 17
3.4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu tình hình mắc bệnh ...................................... 18
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng vắc xin Litter guard để phòng bệnh
viêm ruột hoại tử ở lợn con ............................................................................. 18
3.5. Các chỉ tiêu theo dõi ................................................................................ 18
3.5.1. Chỉ tiêu theo dõi về tình hình mắc bệnh ............................................... 18
3.5.2. Chỉ tiêu theo dõi thí nghiệm về hiệu quả sử dụng vắc xin ................... 18
3.6.Công thức tính một số chỉ tiêu .................................................................. 19
3.7.Phương pháp sử lý số liệu ......................................................................... 19
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 21
4.1.Công tác phục vụ sản xuất ........................................................................ 21
4.1.1.Công tác giống ....................................................................................... 21
4.1.2.Công tác chăm, sóc nuôi dưỡng đàn lợn................................................ 21
4.1.3.Công tác phòng và trị bệnh. ................................................................... 27
4.2.Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học. ................................................. 34
4.2.1. Kết quả nghiên cứu về bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con .................... 34
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ ..................................... 44
5.1.Kết luận. .................................................................................................... 44
5.2.Tồn tại. ...................................................................................................... 44
5.3. Kiến nghị.................................................................................................. 45


vi
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 46
I.Tiếng việt. ..................................................................................................... 46
II.Tiếng anh. .................................................................................................... 48
III. Tài liệu trích dẫn từ INTERNET .............................................................. 49
PHỤ LỤC


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1.Đặt vấn đề
Ngành chăn nuôi nước ta đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong
sản xuất nông nghiệp nói riêng và trong cơ cấu nền kinh tế của cả nước nói
chung. Chăn nuôi, với nhiều phương thức phong phú và đa dạng đã góp phần
giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người
dân, tạo ra các nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế
giới WTO và các hiệp định tự do thương mại khác thì sản phẩm chăn nuôi
thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và sản phẩm thịt lợn nói riêng,
khi làm ra phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, không ảnh hưởng tới
sức khỏe con người, mới xuất khẩu ra thị trường thế giới và thu ngoại tệ về cho
đất nước.
Để đáp ứng yêu cầu trên, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều
dự án, chương trình như cải tạo giống lợn, xây dựng quy trình chăm sóc
nuôi dưỡng, quy trình phòng dịch bệnh phù hợp để tạo ra sản phẩm “sạch”,
có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của người tiêu dùng trong
nước cũng như hướng tới thị trường quốc tế. Hiện nay, các giống lợn địa
phương, lợn rừng đang thu hút sự quan tâm nhiều do phương thức chăn thả tự
do, nhiều nạc, ngon thịt, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam, đang rất
được ưa chuộng và trở thành “đặc sản” có giá trị trên thị trường.
Lợn rừng mặc dù có sức chống chịu dịch bệnh khá tốt, nhưng vẫn
hay mắc một số bệnh, trong đó có những bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt
bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con… làm tỷ lệ nuôi sống lợn con khá thấp. Lợn
rừng con khi mắc các bệnh này thường khó điều trị do bản năng sinh sống của


2
chúng khá hoang dã, lợn mẹ và lợn con hay sợ hãi khi tiếp xúc với con
người... làm cho bệnh thường trầm trọng, tỷ lệ sống thấp, ảnh hưởng lớn đến
năng suất và hiệu quả chăn nuôi.
Bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con được nhiều tác giả trong và ngoài
nước nghiên cứu, đề cập tới ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bệnh do vi
khuẩn Clostridium gây ra, gồm các loài như: Clostridium perfringens type A
(Viêm ruột hoại tử do sinh ngoại độc tố), Clostridium perfringens type C
(Viêm ruột hoại tử xuất huyết). Để phòng bệnh này cho lợn con, hiện nay đã
có vắc xin Litterguard của hãng Frizer. Vắc xin này đã được sử dụng khá
rộng rãi trên lợn nhà, tuy nhiên việc sử dụng trên lợn rừng chưa được nghiên
cứu. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hiệu
quả sử dụng vắc xin phòng bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con”.
1.2.Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Đánh giá được thực trạng và nguyên nhân gây nên bệnh viêm ruột
hoại tử ở lợn con.
- Thử nghiệm vắc xin phòng bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn rừng giai
đoạn theo mẹ.
1.3.Ý nghĩa của đề tài
1.3.1.Ý nghĩa trong khoa học
- Đề tài xác định được hiệu quả của việc sử dụng vắc xin trong phòng
bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn rừng con nuôi tại cơ sở chăn nuôi lợn rừng thuộc
Chi nhánh công ty NC & PT động thực vật bản địa.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học phục vụ cho các
nghiên cứu tiếp theo của Chi nhánh công ty NC & PT động thực vật bản địa.
1.3.2.Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu đưa ra các khuyến cáo về sử dụng vắc xin
phòng bệnh viêm ruột hoại tử cho lợn rừng con, góp phần giảm thiệt hại và
tăng thu nhập cho người chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×