Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh Nova Amoxcicol cho lợn nái ngoại đến sức kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN VĂN THÁI
Tên đề tài:
ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KHÁNG SINH NOVA –
AMOXICOL VÀO KHẨU PHẦN ĂN CỦA LỢN NÁI NGOẠI ĐẾN
SỨC KHÁNG BỆNH CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN THEO MẸ, TẠI
CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y


Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN VĂN THÁI
Tên đề tài:
ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG KHÁNG SINH NOVA –
AMOXICOL VÀO KHẨU PHẦN ĂN CỦA LỢN NÁI NGOẠI ĐẾN
SỨC KHÁNG BỆNH CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN THEO MẸ, TẠI
CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 - TY

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Phạm Thị Hiền Lƣơng

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành khóa luận của mình, tôi
đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn, sự giúp đỡ của
Trường Đại học Nông Lâm, Khoa Chăn nuôi Thú y, và trang trại chăn nuôi
lợn gia công. Tôi cũng nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đồng
nghiệp, sự giúp đỡ, cổ vũ động viên của người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS.
Phạm Thị Hiền Lương đã rất tận tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện
thành công đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều
kiện thuận lợi và cho phép tôi thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chủ trang trại - bác Nguyễn
Sĩ Bình, cùng toàn thể anh chị em công nhân trong trang trại về sự hợp tác
giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở
cho đề tài.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân cùng
bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành
khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả!
Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Văn Thái


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 32
Bảng 4.1: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 44
Bảng 4.2: Tỷ lệ mắc các bệnh ở lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi (%) ............ 45
Bảng 4.3: Kết quả phòng và trị bệnh tiêu chảy ở lợn con TN ........................ 46
Bảng 4.4: Kết quả phòng và trị bệnh đường hô hấp ở lợn con TN ................. 47
Bảng 4.5: Khối lượng lợn con qua các kì cân (kg) ......................................... 48
Bảng 4.6: Chi phí thuốc thú y/ lợn thí nghiệm (đ) .......................................... 49


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Đồ thị sinh trưởng tích lũy của lợn qua các kỳ cân ........................ 48


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

cs :

Cộng sự

CP:

Charoen Pokphan

Cp:

Chế phẩm

ĐVT:

Đơn vị tính

ĐC:

Đối chứng

KPCS:

Khẩu phần cơ sở

KL:

Khối lượng

LMLM:

Lở mồm long móng

NLTĐ:

Năng lượng trao đổi

Nxb:

Nhà xuất bản

P:

Khối lượng

TB:

Trung bình

TTTA:

Tiêu tốn thức ăn

TĂ:

Thức ăn

TN:

Thí nghiệm

TT:

Thứ tự

SS:

Sơ sinh


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ........................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của nơi thực tập ................................ 3
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của trang trại chăn nuôi lợn Bình Minh ......................... 5
2.1.3. Tình hình sản xuất của trang trại ............................................................. 5
2.1.4. Đánh giá chung ....................................................................................... 7
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 7
2.2.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con .................................................................. 7
2.2.2. Hiểu biết về kháng sinh. ........................................................................ 26
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 28
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 28
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 30
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 32
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 32


vi

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 32
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 32
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 32
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 32
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 33
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 34
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 35
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ............................................................... 35
4.2. Kết quả nghiên cứu đề tài......................................................................... 45
4.2.1. Tỷ lệ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp ở lợn con ................. 45
4.2.2. Ảnh hưởng của kháng sinh đến khả năng kháng bệnh của lợn con thí
nghiệm ............................................................................................................. 46
4.2.3. Hiệu quả sử dụng kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến chi phí
thuốc thú y/ lợn con ......................................................................................... 49
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ ..................................... 51
5.1. Kết luận .................................................................................................... 51
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 51
5.3. Kiến nghị .................................................................................................. 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 53
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ở nước ta chăn nuôi đã có từ rất lâu đời và đã trở thành một phần rất
quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây nhờ
có chính sách mở cửa của nhà nước cùng với đó là sự mở rộng về thị trường
tiêu thụ mà chăn nuôi lợn đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Chăn nuôi
cung cấp các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đảm bảo sức khỏe, đời sống
con người, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Chăn nuôi lợn đã tồn tại và gắn liền với
chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng theo cách chăn nuôi truyền
thống là chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng nguồn thức ăn dư thừa hoặc có sẵn trong
tự nhiên. Tuy nhiên hiện nay ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì mô hình chăn nuôi lớn như trang trại
ngày càng được phát triển và mở rộng theo hướng nuôi gia công cho doanh
nghiệp trong và ngoài nước, nhằm tận dụng được nguồn vốn, khoa học kỹ
thuật tiên tiến trên thế giới, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi, tiến tới xây dựng
một nền nông nghiệp chất lượng, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng của người
tiêu dùng trong nước và trên thế giới.
Để tiến tiến tới một nền nông nghiệp chất lượng, hiện đại đáp ứng nhu
cầu của người tiêu dùng thì yêu cầu được đặt ra đó là: các hoạt động chăn
nuôi và nuôi trồng thủy sản, ngoài cơ cấu tổ chức, quy mô hợp lí còn phải đáp
ứng các quy định về đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn
môi trường, trong đó việc ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là điều kiện tiên quyết. Việc sử dụng
kháng sinh trong chăn nuôi với liều lượng phù hợp có nhiều ưu điểm vượt trội
như: tăng năng suất, chất lượng, ít dịch bệnh. Bổ sung kháng sinh vào khẩu


2
phần ăn của lợn mẹ sẽ làm tăng sức kháng bệnh của lợn con, nâng cao hiệu
quả chăn nuôi lợn nái sinh sản.
Xuất phát từ thực tiễn, đồng thời để làm rõ hơn vấn đề bổ sung kháng
sinh vào khẩu phần ăn của lợn nái ngoại, ảnh hưởng như thế nào đến khả năng
sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, chúng tôi tiến hành
đề tài nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh Nova Amoxcicol cho lợn nái ngoại đến sức kháng bệnh của lợn con giai đoạn
theo mẹ, tại Công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội”
1.2. Mục đích của đề tài
- Xác định sức kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ.
- Khuyến cáo sử dụng kháng sinh bổ sung vào khẩu phần ăn của lợn nái
ngoại phù hợp, nhằm tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn nái sinh sản.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học
Kết quả đề tài đóng góp thêm cơ sở khoa học về sử dụng kháng
sinh trong chăn nuôi lợn nái, tăng khả năng kháng bệnh và sức đề kháng
của lợn con.
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả đề tài là cơ sở khoa học để người chăn nuôi hiểu rõ hơn về
căn bệnh, khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng việc bổ sung kháng sinh Nova
- Amoxicol vào quy trình chăn nuôi lợn nái ngoại giai đoạn nuôi con góp
phần giảm tỷ lệ lợn con mắc bệnh, tăng khả năng sinh trưởng của lợn con và
tăng hiệu quả chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×