Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn giai đoạn từ sau cai sữa đến 4 tháng tuổi tại trại lợn công ty C.P. Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN VĂN SƠN
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN GIAI ĐOẠN
TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN 4 THÁNG TUỔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH
MỸ ĐỨC - HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Thú y
: Chăn nuôi Thú y
: 2012 – 2017


Thái Nguyên, năm 2016
4 năm học tập tại trường và sau 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại trại lợn Bình


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN VĂN SƠN
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN GIAI ĐOẠN
TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN 4 THÁNG TUỔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH
MỸ ĐỨC - HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Thú y
Lớp
: K44 – TY
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khóa học
: 2012 – 2017
Giảng viên HD : TS. Lê Minh

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Qua 4 năm học tập tại trường và sau 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại trại
lợn Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội. Đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp này. Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Ban
giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa
Chăn nuôi Thú y, các thầy cô giáo đã tận tình dìu dắt em trong suốt thời gian
học tập tại trường.
Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS. Lê
Minh đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em để hoàn thành khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trại chăn nuôi lợn Bình Minh


cùng toàn thể anh chị công nhân viên đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực
tập tại trại.
Một lần nữa em xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường, các
bạn bè đồng nghiệp cùng gia đình lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe
cùng mọi điều may mắn.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Văn Sơn


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Lịch sát trùng của trại lợn thịt ............................................................... 34
Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn thịt của trại ...................................... 35
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ....................................................... 38
Bảng 4.4. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo đàn và theo cá thể ..... 39
Bảng 4.5. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo dãy chuồng ................ 40
Bảng 4.6. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo tháng theo dõi ............... 41
Bảng 4.7. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi lợn .......................... 42
Bảng 4.8. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo tính biệt...................... 43
Bảng 4.9. Các triệu chứng lâm sàng ở lợn mắc tiêu chảy .................................... 44
Bảng 4.10. Kết quả mổ khám bệnh tích ................................................................ 45
Bảng 4.11. Kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy lợn theo 2 phác đồ................... 46


iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs:

Cộng sự

KL:

Khối lượng

LMLM: Lở mồm long móng
LPS:

Liposome

Nxb:

Nhà xuất bản

TT:

Thể trọng

TĂ:

Thức ăn

CP:

Charoen Pockphand


iv
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ........................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 4
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty CP Bình Minh................. 5
2.1.2. Thuận lợi và khó khăn............................................................................. 6
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 6
2.2.1. Đặc điểm tiêu hóa của lợn giai đoạn sau cai sữa .................................... 6
2.2.2. Khái niệm hội chứng tiêu chảy ............................................................... 7
2.2.3. Nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy .................................................... 7
2.2.3.1. Do vi sinh vật ....................................................................................... 8
2.2.3.2. Do ký sinh trùng ................................................................................. 10
2.2.3.3. Do nấm mốc ....................................................................................... 11
2.2.3.4. Nguyên nhân khác .............................................................................. 11
2.2.4. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích hội chứng tiêu chảy ở lợn ............. 14
2.2.4.1. Triệu chứng lâm sàng ......................................................................... 14
2.2.4.2. Bệnh tích ............................................................................................ 15
2.2.5. Một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy ................................. 15


v
2.2.6. Biện pháp phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn..................................... 16
2.2.6.1. Biện pháp phòng bệnh........................................................................ 16
2.2.6.2. Điều trị bệnh ....................................................................................... 19
2.2.7. Một số loại thuốc kháng sinh và trợ sức sử dụng điều trị hội chứng tiêu
chảy ................................................................................................................. 22
2.2.7.1. Thuốc kháng sinh ............................................................................... 22
2.2.7.2. Thuốc bổ trợ ....................................................................................... 25
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 26
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 26
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 28
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
.................................................................................................................................. 29
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 29
3.3. Nội dung và các chỉ tiêu theo dõi ............................................................. 29
3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 29
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 29
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 30
3.4.1. Phương pháp điều tra ............................................................................ 30
3.4.2. Phương pháp chẩn đoán lâm sàng ......................................................... 30
3.4.3. Phương pháp điều trị bệnh bằng một số loại thuốc kháng sinh và hóa
dược ................................................................................................................. 30
3.4.3.1. Thuốc kháng sinh ............................................................................... 30
3.4.3.2. Thuốc trợ sức trợ lực .......................................................................... 31
3.4.4. Xác định bệnh tích thông qua kết quả mổ khám tại chỗ ....................... 31
3.5. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 31
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 32
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 32


vi
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 32
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 33
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 39
4.2.1. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo đàn và theo cá thể ....... 39
4.2.2. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn theo dãy chuồng .......... 40
4.2.3. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo tháng theo dõi ............. 41
4.2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo
lứa tuổi............................................................................................................. 42
4.2.5. Kết quả điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn theo tính biệt .. 43
4.2.6. Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng ở lợn mắc tiêu chảy ................. 44
4.2.7. Kết quả mổ khám bệnh tích lợn chết do mắc tiêu chảy ........................ 45
4.2.8. Kết quả thử nghiệm hiệu lực của một số phác đồ điều trị .................... 46
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 48
5.1. Kết luận .................................................................................................... 48
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 50
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 50
II. Tài liệu nước ngoài ..................................................................................... 54


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nước ta là một nước nông nghiệp, bên cạnh trồng trọt, ngành chăn nuôi
nói chung và chăn lợn nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh
tế quốc dân. Chăn nuôi cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho con người,
ngoài ra còn cung cấp lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt và một số sản
phẩm phụ cho ngành công nghiệp chế biến.
Định hướng phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2020 là: Phát triển nhanh
quy mô đàn lợn ngoại theo hướng trang trại, công nghiệp ở nơi có điều kiện
về đất đai, kiểm soát dịch bệnh và môi trường; duy trì ở quy mô nhất định
hình thức chăn nuôi lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi của
nông hộ và của một số vùng.
Hàng loạt vấn đề về quản lý, kỹ thuật chăn nuôi lợn ở nước ta đã và
đang được các nhà khoa học nghiên cứu giải quyết nhằm đưa ngành chăn nuôi
ở nước ta tiến kịp trình độ trong khu vực và thế giới. Ngoài các yếu tố như:
giống, nuôi dưỡng, chăm sóc thì khâu công tác thú ý là rất quan trọng,
quyết định sự thành bại của ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn
nuôi lợn nói riêng.
Nước ta là một nước thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa
nhiều nên rất thích hợp cho dịch bệnh phát triển mạnh và lây lan nhanh, do đó
ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành chăn nuôi lợn. Đặc biệt,
các giống lợn ngoại chưa thích nghi được với điều kiện khí hậu. Một trong
các bệnh thường xảy ra khá phổ biến ở lợn có “Hội chứng tiêu chảy”, bệnh
làm cho lợn còi cọc, chậm lớn, tăng chi phí chăn nuôi… ảnh hưởng tới hiệu
quả kinh tế.


2
Xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất đó, chúng tôi đã tiến hành thực
hiện đề tài với nội dung: “Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn giai đoạn
từ sau cai sữa đến 4 tháng tuổi tại trại lợn công ty C.P. Bình Minh - Mỹ
Đức - Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn tại trại và xác định
các yếu tố ảnh hưởng.
- Xác định được tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết do hội chứng tiêu chảy
trên đàn lợn nuôi tại cơ sở.
- Thử nghiệm một số phác đồ điều trị cho lợn mắc bệnh.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để đánh giá tình hình mắc hội chứng
tiêu chảy ở lợn tại trại Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội.
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ chết và
biện pháp phòng trị.
- Xác định hiệu quả của một số thuốc kháng sinh và hóa dược sử
dụng trong điều trị bệnh.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin về tình hình mắc hội chứng
tiêu chảy trên đàn lợn, tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết tại trại lợn Bình Minh - Mỹ Đức
- Hà Nội. Đây là cơ sở để đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh hợp lý, nhờ đó
làm giảm thiệt hại kinh tế và đem lại lợi nhuận cao hơn.
- Áp dụng một số phương pháp điều trị là cơ sở khoa học cho việc
xây dựng các phác đồ điều trị phù hợp và có hiệu quả đối với hội chứng
tiêu chảy ở đàn lợn, làm giảm tỷ lệ chết, giảm tỷ lệ còi cọc, nâng cao hiệu
quả chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×