Tải bản đầy đủ

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà Cáy Củm sinh sản tại chăn nuôi động vật hoang dã của Chi nhánh Nghiên cứu và Phát triển động thực vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Tên đề tài:
“QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG CHO GÀ CÁY CỦM SINH SẢN
TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦA CHI NHÁNH
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG THỰC VẬT BẢN ĐỊA, TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH, THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi Thú y

2011 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Tên đề tài:
“QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG CHO GÀ CÁY CỦM SINH SẢN
TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦA CHI NHÁNH
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG THỰC VẬT BẢN ĐỊA, TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH, THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chính quy
Chuyên ngành:
Thú y
Lớp:
K44 - TY
Khoa:
Chăn nuôi Thú y
Khóa học:
2011 – 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Bùi Thị Thơm

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn tới
toàn thể các thầy cô giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã truyền đạt
cho em những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm học vừa qua.
Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Bùi Thị Thơm đã tận tình
giúp đỡ và hƣớng dẫn em trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành báo


cáo tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi
Thú y đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè đã giúp
đỡ và động viên em trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ trong thời gian thực
tập tốt nghiệp.
Trong quá trình thực tập vì chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa
vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi
sai sót.
Kính mong đƣợc sự góp ý nhận xét của quý thầy cô để giúp cho kiến
thức của em ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho
công việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Thùy Linh


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Diện tích đất đai của xã Tức Tranh .............................................................. 4
Bảng 3.1. Lịch vệ sinh và sát trùng chuồng trại .........................................................30
Bảng 4.1: Kết quả tình hình chăn nuôi gà Cáy Củm tại cơ sở.................................37
Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh cho gà Cáy Củm .............................................................38
Bảng 4.3: Kết quả phòng bệnh cho đàn gà Cáy Củm tại trại...................................39
Bảng 4.4: Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho gà Cáy Củm tại cơ sở ............40
Bảng 4.5: Kết quả công tác thụ tinh .............................................................................40
Bảng 4.6: Kết quả công tác lấy trứng, chọn lọc và ấp trứng theo tháng ................41


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs:

Cộng sự

KL:

Khối lƣợng

Nxb:

Nhà xuất bản

PGS:

Phó giáo sƣ

TS:

Tiến sỹ


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................ iii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề........................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu nghiên cứu ........................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................. 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ............................................................................. 3
2.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 3
2.1.2. Địa hình đất đai ....................................................................................... 3
2.1.3. Điều kiện khí hậu thủy văn ..................................................................... 4
2.1.4. Tình hình sản xuất của Trại chăn nuôi động vật bán hoang dã
thuộc Công ty nghiên cứu & Phát triển động thực vật bản
địa(NC&PT động thực vật bản địa) ........................................................ 6
2.2. Cơ sở tài liệu liên quan đến đề tài..................................................................... 7
2.2.1. Giới thiệu về giống gà Cáy Củm............................................................. 7
2.2.2. Một số bệnh thƣờng gặp........................................................................ 14
2.2.3. Một số loại vacxin phòng bệnh cho gà ................................................. 21
2.2.4. Những hiểu biết về chăn nuôi gà sinh sản ............................................ 24
2.3. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .................................................. 25


v

2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc .......................................................... 25
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc ......................................................... 26
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
TIẾN HÀNH ............................................................................................... 29
3.1. Đối tƣợng ......................................................................................................... 29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ...................................................................... 29
3.3. Nội dung thực hiện .......................................................................................... 29
3.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phƣơng pháp thực hiện............................................ 29
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 29
3.4.2. Phƣơng pháp thực hiện.......................................................................... 30
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ......................................... 37
4.1. Kết quả đánh giá tình hình chăn nuôi tại cơ sở .............................................. 37
4.2 Kết quả thực hiện quy trình phòng bệnh tại trại ............................................. 38
4.3. Kết quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho gà Cáy Củm tại cơ sở ..... 39
4.4. Kết quả công tác thụ tinh cho gà Cáy Củm.................................................... 40
4.5. Kết quả công tác lấy trứng, chọn lọc và ấp trứng .......................................... 41
4.6. Kết quả công tác khác...................................................................................... 42
4.7. Quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng gà cáy củm sinh sản .................................. 42
4.7.1. Vệ sinh và chuẩn bị chuồng trƣớc khi đƣa gà vào nuôi ........................ 42
4.7.2. Vệ sinh sát trùng chuồng nuôi trong quá trình nuôi gà ......................... 43
4.7.3. Vệ sinh sát trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi .................................... 44
4.7.4. Quy định về sử dụng chất độn chuồng .................................................. 46
4.7.5 Quy định về xử lý chất độn chuồng sau khi sử dụng (phân gà)............. 47
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 48
5.1. Kết luận ............................................................................................................ 48
5.2. Kiến nghị .......................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nƣớc ta chủ yếu phát triển ngành nông nghiệp bên cạnh đó, ngành chăn
nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng
trong nền kinh tế quốc dân. Chăn nuôi cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng
cho con ngƣời, chủ yếu là protein, các acid amin thiết yếu, ngoài ra còn cung
cấp một lƣợng lớn phân bón cho ngành trồng trọt và một số sản phẩm phụ cho
ngành công nghiệp chế biến.
Chính vì thế, Đảng và nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm tới phát triển chăn
nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng nhằm không ngừng nâng cao
năng suất, hiệu quả chăn nuôi, cải thiện đời sống nhân dân.
Trong những năm gần đây, sự du nhập các giống gia cầm mới, đặc biệt
là các giống nhập nội có năng suất cao đã làm suy giảm nguồn gen của các
giống bản địa và gây nên những tổn thất nguồn gen rất đáng tiếc trong bảo tồn
đa dạng sinh học.
Thực tiễn tại nƣớc ta việc mở rộng giao lƣu, giao thông, giao thƣơng và
phát triển khá mạnh mẽ các chƣơng trình khuyến nông đã mang đến các
giống, dòng vật nuôi mới có năng suất cao đã gây áp lực rất lớn với những
giống nội địa với năng suất bị giảm dần, hoặc đang trên đà tuyệt chủng hoặc
bị lai tạp.
Gà Cáy Củm là một giống gà địa phƣơng mới đƣợc phát hiện tại vùng
sâu, vùng xa ở một số tỉnh miền núi nhƣ: Cao Bằng, Hà Giang v.v.,. Theo
ngƣời dân địa phƣơng thì đây là giống gà không có phao câu, thịt thơm ngon
nhƣng lại ít ngƣời biết đến. Hiện nay, giống gà này có mặt tai xã Đức Xuân,
huyện Hòa An và một vài hộ ở xã Lƣu Ngọc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
và đang đƣợc nuôi nghiên cứu ở Thái Nguyên.


2

Gà Cáy Củm đang ngày càng giảm dần về số lƣợng, còn lại rất ít đƣợc
nuôi rải rác tại một số hộ dân của ngƣời dân tộc H’Mông ở vùng sâu, vùng xa
địa hình hẻo lánh. Để chăm sóc tốt giống gà Cáy Củm, tăng số lƣợng giống gà
này thì chúng ta cần biết về đặc tính sinh sản của giống gà này và quy trình
phòng trị bệnh cho để đạt đƣợc hiệu quả chăn nuôi tốt nhất.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất, nhằm bảo tồn, khai thác và
phát triển nguồn gen, tôi nghiên cứu đề tài "Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng
gà Cáy Củm sinh sản tại chăn nuôi động vật hoang dã của Chi nhánh
Nghiên cứu và Phát triển động thực vật bản địa tại xã Tức Tranh, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên".
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nhằm nắm vững kiến thức về quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng gà
Cáy Củm.
- Rèn luyện và nâng cao tay nghề, củng cố kiến thức đã học và tìm hiểu
thêm những kiến thức thực tế.
1.3. Yêu cầu nghiên cứu
Nắm bắt đƣợc quy trình chăm sóc và nuôi dƣỡng gà Cáy Củm sinh sản.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài cung cấp số liệu khoa học cho giảng dạy, học tập hiểu biết về
chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm nói chung và bổ sung thông tin
giống gà địa phƣơng mới ở Việt Nam.
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả của đề tài là cơ sở cho ngƣời chăn nuôi biết đƣợc một số đặc
điểm sinh sản và quy trình phòng bệnh để áp dụng vào việc chăn nuôi và nhân
giống để phát triển giống gà Cáy Củm quy mô đại trà.


3

PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
Trại chăn nuôi động vật hoang dã của Chi nhánh nghiên cứu & Phát
triển động thực vật bản địa đƣợc xây dựng trên địa bàn xã Tức Tranh, huyện
Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên. Đây là xã thuộc phía nam của huyện Phú
Lƣơng có các điều kiện tự nhiên nhƣ sau:
2.1.1. Vị trí địa lý
Xã Tức Tranh thuộc huyện Phú Lƣơng là một xã trung du miền núi của
tỉnh Thái Nguyên, nằm ở phía Nam của huyện cách trung tâm thành phố
30km, với tổng diện tích là 2559,35 ha. Vị trí địa lí của xã nhƣ sau:
 Phía Bắc giáp xã Phú Đô và xã Yên Lạc
 Phía Đông giáp xã Minh Lập và Phú Đô
 Phía Tây giáp xã Yên Lạc và xã Phấn Mễ
 Phía Nam giáp xã Vô Tranh
Xã Tức Tranh bao gồm 24 xóm và chia thành 4 vùng.
 Vùng phía Tây bao gồm 5 xóm: Tân Thái, Bãi Bằng, Khe Cốc,
Minh Hợp, Đập Tràn.
 Vùng phía đông bao gồm 7 xóm: Gốc Lim, Đan Khê, Thác Dài, Gốc
Gạo, Ngoài Tranh, Đồng Lòng.
 Vùng tâm bao gồm 7 xóm: Cây Thị, Khe Xiêm, Sông Găng, Đồng
Danh, Đồng Hút, Quyết Thắng, Quyết Tiến.
 Vùng phía bắc gồm 5 xóm: Gốc Cọ, Gốc Mít, Đồng Lƣờng, Đồng
Tâm, Đồng Tiến.
2.1.2. Địa hình đất đai
Xã Tức Tranh có tổng diện tích là 2559,35 ha, trong đó diện tích đất sử
dụng là 2254,35 ha, chiếm 99,8% đất chƣa sử dụng là 5 ha chiếm 0,2% tổng
diện tích đất tự nhiên của xã, diện tích đất chƣa sử dụng chiếm tỷ lệ rất nhỏ,
đó là những vùng đất ven đƣờng, ven sông.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×