Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh đường sinh dục trên đàn lợn nái và biện pháp phòng trị tại công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ THANH
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG SINH DỤC TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:


Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ THANH
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG SINH DỤC TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ TẠI CÔNG TY CP BÌNH MINH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 - TY

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Phạm Thị Hiền Lƣơng

Thái Nguyên, 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã nắm được
những kiến thức cơ bản ngành học của mình. Qua 6 tháng thực tập tốt nghiệp
tại công ty Cổ phần phát triển Bình Minh, đã giúp em ngày càng hiểu rõ kiến
thức chuyên môn, lĩnh hội thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu, cũng như
đức tính cần có của một người làm cán bộ khoa học kỹ thuật và đã hoàn thành
tốt khóa luận tốt nghiệp. Để có sự thành công này, em xin tỏ lòng biết ơn chân
thành tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm
khoa cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cô giáo
TS. Phạm Thị Hiền Lương người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong
suốt thời gian thực tập, giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.
Cũng qua đây cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám đốc, toàn thể
cán bộ và công nhân trong trại lợn Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và học hỏi
nâng cao tay nghề.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên giúp đỡ, tạo điều kiện
thuận lợi để em hoàn thành tốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thị Thanh


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1:

Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung .......................... 11

Bảng 3.1:

Sơ đồ theo dõi thí nghiệm........................................................... 30

Bảng 4.1:

Kết quả công tác phục vụ sản xuất ............................................. 45

Bảng 4.2:

Tình hình mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn nái tại trại ... 46

Bảng 4.3:

Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo giống lợn .................................... 47

Bảng 4.4:

Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa trên đàn lợn nái theo lứa đẻ ............... 48

Bảng 4.5:

Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo các tháng theo dõi ...................... 49

Bảng 4.6:

Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo dãy chuồng................................. 50

Bảng 4.7:

Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo hình thức đẻ ............................... 51

Bảng 4.8:

Kết quả điều trị bệnh sản khoa tại trại ........................................ 53

Bảng 4.9:

Thời gian động dục lại sau cai sữa và tỷ lệ phối thụ thai của
lợn nái mắc bệnh viêm tử cung và viêm vú................................ 54


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CP:

Charoen Pokphand

cs:

Cộng sự

KHKT:

Khoa học kỹ thuật

L:

Landrace

Nxb:

Nhà xuất bản

STT:

Số thứ tự

TT:

Thể trọng

TCVN:

Tiêu chuẩn Việt Nam

VTM:

Vitamin

Y:

Yorkshire


iv
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trại lợn thuộc công ty CP Bình
Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội .......................................................................... 3
2.1.2. Đánh giá chung ....................................................................................... 7
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 8
2.2.1. Một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn nái sinh sản ............................. 8
2.2.2. Một số thông tin về các loại thuốc được sử dụng trong đề tài .............. 22
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 25
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 25
2.3.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài ......................................................... 27
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 30
3.1. Đối tượng ................................................................................................. 30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 30


v
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 30
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 30
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 31
3.4.3. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu ....................................................... 31
3.5. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 32
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 33
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 33
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 33
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 36
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 43
4.2. Kết quả nghiên cứu đề tài......................................................................... 46
4.2.1. Tình hình mắc một số bệnh sản khoa trên đàn lợn nái nuôi tại trại ...... 46
4.2.2. Kết quả điều trị bệnh sản khoa của lợn nái ........................................... 53
4.2.3. Thời gian động dục trở lại sau cai sữa và tỷ lệ phối đạt của lợn nái sau
điều trị ............................................................................................................. 53
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 56
I. Tiếng Việt .................................................................................................... 56
II. Tiếng Anh ................................................................................................... 58
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam có những
bước phát triển vượt bậc và đạt được thành tựu to lớn đưa đất nước ngày càng
đi lên, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Vì thế mà các nhu cầu
về sản phẩm chất lượng cao được người dân quan tâm, đặc biệt là nhu cầu
thực phẩm, không chỉ là số lượng mà còn cả về chất lượng.
Chăn nuôi lợn là nghề truyền thống có từ lâu đời. Được sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước ngành chăn nuôi ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả kinh
tế cao. Không chỉ cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu cho xã hội mà còn là
nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó còn cung cấp lượng
phân bón lớn cho ngành trồng trọt và một số phụ phẩm như: thịt, da, phủ tạng,
lông, xương, huyết... cho ngành công nghiệp chế biến.
Trong chăn nuôi lợn, chăn nuôi lợn nái là một trong những khâu quan
trọng, góp phần quyết định thành công của nghề chăn nuôi, đặc biệt trong việc
nuôi lợn nái để có đàn con nuôi thịt lớn nhanh, nhiều nạc. Nhưng một quy luật
tất yếu trong quá trình phát triển chăn nuôi là nảy sinh vấn đề dịch bệnh.
Trong đó chủ yếu là bệnh sản khoa xảy ra tại các trang trại chăn nuôi và nông
hộ. Nguyên nhân gây bệnh là do khả năng thích nghi của lợn nái với khí hậu
nước ta còn kém, điều kiện vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng kém, thức ăn nước
uống không đảm bảo vệ sinh... đã gây ra một số bệnh sinh sản như: viêm tử
cung, viêm vú, sảy thai, chậm sinh... làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất
và chất lượng con giống cũng như toàn đàn lợn. Vì vậy, việc nghiên cứu
nhằm nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái, hạn chế thiệt hại do bệnh sinh
sản trên đàn lợn nái gây ra là hết sức cần thiết.


2
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
“Tình hình mắc bệnh đường sinh dục trên đàn lợn nái và biện pháp phòng
trị tại công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Nắm được tình hình mắc một số bệnh đường sinh dục trên đàn lợn nái
- Xây dựng được phác đồ điều trị một số bệnh đường sinh dục trên đàn
lợn hiệu quả nhất.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả thu được là cơ sở khoa học để đưa ra giải pháp kỹ thuật nhằm
hạn chế tác hại của bệnh và nâng cao khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Xác định hiệu lực của một số loại thuốc trong điều trị bệnh đường
sinh dục trên đàn lợn nái sinh sản.
- Những khuyến cáo từ kết quả của đề tài giúp cho người chăn nuôi hạn
chế được những thiệt hại do bệnh gây ra.


3
PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trại lợn thuộc công ty CP Bình
Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
2.1.1.1. Quá trình thành lập
Công ty CP Bình Minh nằm trên địa phận xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ
Đức, Hà Nội. Trang trại được thành lập năm 2008, là trại lợn gia công của
Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam (Công ty TNHH Charoen Pokphand Việt
Nam). Hoạt động theo phương thức chủ trại xây dựng cơ sở vật chất, thuê
công nhân, công ty đưa tới giống lợn, thức ăn, thuốc thú y, cán bộ kỹ thuật.
Hiện nay, trang trại do ông Nguyễn Sĩ Bình làm chủ trại, cán bộ kỹ thuật của
Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động
của trang trại.
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của trang trại
Cơ cấu của trại được tổ chức như sau:
01 chủ trại.
01 quản lý trại.
03 quản lý kỹ thuật.
01 kế toán.
01 bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của trại.
7 công nhân và 20 sinh viên thực tập
Với đội ngũ công nhân trên, trại phân ra thành các nhóm khác nhau
như: chuồng đẻ, chuồng nái chửa, hậu bị. Mỗi một khâu trong quy trình chăn
nuôi, đều được khoán đến từng công nhân, nhằm nâng cao tinh thần trách
nhiệm, thúc đẩy sự phát triển của trang trại.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×