Tải bản đầy đủ

Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung và biện pháp trị bệnh ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty TNHH Lý Yên Bình xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

--------------

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
Tên đề tài:
TỶ LỆ MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH
Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH LÝ YÊN BÌNH,
XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN YÊN THỦY - TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khóa học
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

--------------

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
Tên đề tài:
TỶ LỆ MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH
Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH LÝ YÊN BÌNH,
XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN YÊN THỦY - TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên hƣớng dẫn:

Chính quy
Thú y
K44 - TY
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2016
TS. Trần Thị Hoan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tại trường, em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Chăn
nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đến nay em đã hoàn
thành chương trình học tập và thực tập tốt nghiệp.


Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu
sắc tới Nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè trong khoa Chăn nuôi Thú y. Đặc
biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo TS. Trần Thị Hoan, giảng viên Khoa
Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn
em trong thời gian thực tập để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên trại lợn của công ty
TNHH Lý Yên Bình xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã t ạo
điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài trong quá trình thực tập tại cơ sở.
Em xin cảm ơn bạn bè và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ, động
viên em trong suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài này.
Trong quá trình thực tập, bản thân em không tránh khỏi những thiếu
sót. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô để khóa luận của
em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thị Thanh Tuyền


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành chương trình đào tạo trong Nhà trường, thực hiện
phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất,
thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ chương trình học tập
của tất cả các trường Đại học nói chung và trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên nói riêng. Giai đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối
với mỗi sinh viên trước khi ra trường. Đây là khoảng thời gian để sinh viên
củng cố và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên
làm quen với thực tiễn sản xuất, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm
được phương thức tổ chức và tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng các
tiễn bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Tạo cho sinh viên có tác
phong làm việc đúng đắn, sáng tạo, để khi ra trường trở thành một người cán
bộ có chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào
sự nghiệp phát triển Đất nước.
Xuất phát từ quan điểm trên và được sự đồng ý của khoa Chăn nuôi
Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Được sự nhất trí của giáo
viên hướng dẫn và sự tiếp nhận của cơ sở, em đã tiến hành thực hiện đề tài:
Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung và biện pháp trị bệnh ở đàn lợn nái tại trại lợn
của công ty TNHH Lý Yên Bình

- xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy - tỉnh

Hòa Bình.
Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế
nên trong bản khóa luận tốt nghiệp này không tránh khỏi những hạn chế và
thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của
bạn bè, đồng nghiệp để bản khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 23
Bảng 4.1. Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 30
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 33
Bảng 4.3. Điều tra quy mô đàn lợn nái từ năm 2014-05/2016 ....................... 34
Bảng 4.4. Tỷ lệ viêm tử cung ở đàn lợn nái trong 3 năm (từ năm 2014
đến năm 2016) ................................................................................. 35
Bảng 4.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ .............. 36
Bảng 4.6. Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn.............................. 37
Bảng 4.7. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái theo các tháng ........... 38
Bảng 4.8. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung và khả năng sinh sản của
lợn nái sau khi khỏi bệnh ................................................................. 39
Bảng 4.9. Chi phí thuốc thú y trong điều trị bệnh viêm tử cung .................... 40
Bảng 4.10. Tỷ lệ phối đạt của lợn bị viêm tử cung sau điều trị với phác
đồ 1 .................................................................................................. 41
Bảng 4.11. Tỷ lệ phối đạt của lợn bị viêm tử cung sau điều trị với phác
đồ 2 .................................................................................................. 41
Bảng 4.12. Kết quả điều tra về khả năng sinh sản và chất lượng đàn con
của những lợn nái bị viêm tử cung sau điều trị ............................... 42


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

Nxb

: Nhà xuất bản

P

: Thể trọng

STT

: Số thứ tự

TT

: Thể trọng

LMLM

: Lở mồm long móng


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa đề tài ............................................................................................. 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dục của lợn nái................................... 3
2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái ..................................................... 6
2.1.3. Các bệnh thường gặp về viêm tử cung.................................................... 9
2.1.4. Nguyên nhân, biện pháp phòng và trị bệnh gây viêm tử cung ............. 13
2.1.5. Thành phần và tác dụng của một số thuốc điều trị bệnh viêm tử
cung cho lợn nái ................................................................................. 17
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 18
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 18
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 19
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .................................................................................. 21
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ............................................................... 21


vi

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 21
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 21
3.4.2. Phương pháp thực hiện.......................................................................... 21
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 25
4.1. Công tác phu ̣c vu ̣ sản xuấ t ....................................................................... 25
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 25
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 28
4.1.3. Các hoạt động khác tại cơ sở ................................................................ 32
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................ 33
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn................................................ 34
4.2.1. Quy mô đàn lợn nái từ năm 2014-05/2016 ........................................... 34
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái qua 3 năm (2014 - 2016) .... 35
4.2.3. Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ.......................................... 35
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở các giống lợn ...................................... 37
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái theo tháng ........................ 38
4.2.6. Hiệu lực của 2 phác đồ điều trị viêm tử cung của đàn lợn nái.............. 39
4.2.7. Một số chỉ tiêu sinh sản của lợn nái sau điều trị ................................... 41
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 44
5.1. Kết luận .................................................................................................... 44
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ở Việt Nam thịt lợn luôn chiếm thị phần hàng đầu trong tổng số
khối lượng thịt bán trên thị trường, thịt gia cầm chiếm 14,3 - 15,1 %, còn thịt
trâu bò chỉ chiếm 8,2 - 12,1 %. Vì vậy, chăn nuôi lợn ngày càng được Đảng và
Nhà nước ưu tiên phát triển, hơn nữa để theo kịp với nhịp độ chung của đất
nước. Chăn nuôi lợn không những chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt trong
nước mà còn phải tham gia xuất khẩu. Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn tận dụng
được sức lao động nhàn rỗi, tận dụng phế phụ phẩm dư thừa của nông nghiệp,
góp phần làm tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Chăn nuôi lợn ngoại đang được đẩy mạnh trong chăn nuôi nông hộ
cũng như ở các trại quốc doanh. Bởi vì, chăn nuôi lợn ngoại có năng suất
cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt (tỷ lệ nạc cao, độ dày mỡ lưng
thấp) đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng đang đòi hỏi, nhất là khu
vực thành phố và khu công nghiệp. Cho đến nay, Landrace và Yorkshire là
hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất lợn giống và lợn lai nuôi
thịt, trong tương lai nó sẽ góp phần quan trọng vào các chương trình “nạc
hóa” đàn lợn ở nước ta.
Thực hiện chương trình “nạc hóa” đàn lợn của tỉnh Hòa Biǹ h , trại lợn
của công ty TNHH Lý Yên Bình là trại lợn chăn nuôi gia công thuộc công ty
cổ phầ n CP Việt Nam, được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và có trên 1000
lợn nái sinh sản, trong đó 2 giống Landrace và Yorkshire chiếm tỷ lệ chính.
Đàn lợn nái ngoại này đang được phát triển tốt, cho năng suất cao và chất
lượng đàn con tốt. Tuy nhiên, để thu được hiệu quả kinh tế cao còn phụ thuộc
vào sức sản xuất, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh tại trại. Tình hình dịch bệnh


2

có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế, đặc biệt là chất lượng sản phẩm
trong đó có bệnh viêm tử cung ở lợn nái. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái là một
trong những bệnh gây tổn thương đường sinh dục của lợn nái sau khi sinh,
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản, làm mất sữa, lợn con không có sữa
sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn con chậm phát triển. Lợn nái chậm động dục
trở lại, không thụ thai, có thể dẫn đến vô sinh, mất khả năng sinh sản. Xuất
phát từ tình hình thực tiễn trên sản xuất, em đã tiến hành thực hiện đề tài:
Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty
TNHH Lý Yên Bình - xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình và
biện pháp trị bệnh.
1.2. Mục đích của đề tài
Xác định thực trạng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại lợn
của Công ty TNHH Lý Yên Bình xã Đoàn Kết - Yên Thủy - Hòa Bình.
Xác định ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến một số chỉ tiêu sinh
sản của đàn lợn nái.
Đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh viêm tử cung có hiệu quả.
1.3. Mục tiêu của đề tài
Xác định hiệu lực và độ an toàn của một số loại thuốc điều trị bệnh
viêm tử cung cho lợn có hiệu quả đạt trên 90%
1.4. Ý nghĩa đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Đề tài cung cấp thêm một số thông tin có giá trị khoa học bổ sung thêm
những hiểu biết về bệnh viêm tử cung ở lợn, là cơ sở khoa học cho những đề
xuất biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
Xác định được một số thuốc có hiệu lực và độ an toàn cao trong điều
trị bệnh viêm tử cung cho lợn, đề phòng, hạn chế được mầm bệnh.
Những khuyến cáo từ kết quả của đề tài giúp cho người chăn nuôi hạn
chế được những thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×