Tải bản đầy đủ

Các sao trong tử vi

Các sao trong Tử Vi
Thống kê các sao
14 chính tinh
- Vòng Tử Vi có 6 sao: sao Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng và
Liêm trinh.
- Vòng Thiên Phủ có 8 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng,
Thiên lương, Thất sát và Phá quân.
Các phụ tinh
Các sao này mang bản sắc riêng biệt được an định trong 12 Cung trên một Thiên
Bàn:
Vòng Thái tuế - 5 sao là Thái tuế, Tang môn, Bạch hổ, Điếu khách, Quan phù. Các
phái khác thêm vào 7 sao nữa là: Thiếu dương, Thiếu âm, Trực phù, Tuế phá, Long
đức, Phúc đức, Tử phù.
Vòng Lộc tồn - 15 sao là Lộc tồn,Bác sĩ, Lực sĩ, Kình dương,Thanh long,Tiểu hao,
Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ,
Đà la.
Vòng Trường sinh - 12 sao là Trường sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế
vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.
Các sao an theo tháng - 6 sao là Tả phụ, Hữu bật, Thiên hình, Thiên giải, Địa giải,
Thiên riêu.
Các sao an theo giờ - 8 sao Văn xương, Văn khúc, Thai phụ, Phong cáo, Địa

không, Địa kiếp,Hỏa tinh, Linh tinh. Vị trí chính của sao Thiên Không được các
phái khác thay bằng sao Địa Không, còn sao Thiên Không thì được an liền sau sao
Thái Tuế và đồng cung với Thiếu dương.
Các sao an theo ngày - 4 sao là Tam thai, Bát tọa, Ân quang, Thiên quý.
Tứ trợ tinh - 4 sao là Hóa khoa, Hóa quyền, Hóa lộc, Hóa kỵ.


Các sao an theo Chi - 15 sao là Long trì, Phượng các, Thiên đức, Nguyệt đức,
Hồng loan, Thiên hỉ, Thiên mã, Hoa cái, Đào hoa, Phá toái, Kiếp sát, Cô thần, Quả
tú, Thiên khốc, Thiên hư. Hai Sao Hỏa tinh và Linh tinh được các phái khác an
theo giờ sinh.
Các sao an theo Can - 5 sao là Lưu hà, Thiên khôi, Thiên việt, Tuần không, Triệt
không.
Các sao cố định - 4 sao là Thiên thương, Thiên sứ, Thiên la, Địa võng.
Phân loại

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở
các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.
LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH
Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu
Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi
Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương
Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ
Quý tinh: quan lộc, Thái Dương
Phú tinh: của cải, Thái Âm
Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát
Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ
Đào hoa tinh: Liêm Trinh
Ám tinh: cản trở, Cự Môn
Hung tinh:
dâm tinh, Tham Lang
hao tinh, Phá Quân
tù tinh, Liêm Trinh


LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH
Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu
Các sao tốt
Quý tinh:
Lộc Tồn


Ân Quang
Thiên Khôi
Hóa Lộc
Thiên Quý
Thiên Việt
Long Trì
Tấu Thư
Phượng Các
Thiên Mã
Phú tinh:
Lộc Tồn
Hóa Lộc
Quyền tinh:
Hóa Quyền
Quốc Ấn
Quan Đới
Tướng Quân


Phong Cáo
Đường Phù
Phúc tinh:
Ân Quang
Hóa Khoa
Thiên Hỷ
Thiên Quý
Thiên Giải
Thiếu Dương
Thiên Quan
Địa Giải
Thiếu Âm
Thiên Phúc
Giải Thần
Hỷ Thần
Thiên Thọ
Thiên Đức
Bác Sỹ
Tràng Sinh
Nguyệt Đức
Đẩu Quân
Đế Vượng
Long Đức


Thiên Y
Thanh Long
Phúc Đức
Thiên Trù
Văn tinh:
Thiên Khôi
Văn Xương
Phong Cáo
Thiên Việt
Văn Khúc
Quốc Ấn
Hóa Khoa
Lưu niên văn tinh
Thai Phụ
Đài các tinh:
Tam Thai
Bát Tọa
Lâm Quan
Hoa Cái
Đường Phù
Đào hoa tinh:
Đào Hoa
Hồng Loan


Các sao xấu
Sát tinh:
Địa Kiếp
Thiên Không
Hỏa Tinh
Địa Không
Kiếp Sát
Linh Tinh
Kình Dương
Đà La
Bại tinh:
Đại Hao
Thiên Khốc
Suy
Tiểu Hao
Thiên Hư
Bệnh
Tang Môn
Lưu Hà
Tử
Bạch Hổ
Phá Toái


Mộ
Thiên La
Tử Phù
Tuyệt
Địa Võng
Bệnh Phù
Thiên Thương
Thiên Sứ
Quan Phù
Tuế Phá
Ám tinh:
Hóa Kỵ
Thiên Riêu
Thiên Thương
Phục Binh
Thiên Sứ
Quan Phù
Cô Thần
Quả Tú
Quan Phủ
Dâm tinh:
Thiên Riêu
Hoa Cái


Mộ
Mộc Dục
Thai
Hình tinh:
Thiên Hình
Quan Phù
Thái Tuế
Các sao không tốt, không xấu
Tả Phù
Dưỡng
Triệt
Hữu Bật
TuầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×