Tải bản đầy đủ

Lớp học pin bar

Lớ
p h ọc Pin Bar
M ởđầu : Cách xác đị n h các vùng giá quan tr ọng
Vi ệc xác định các m ức giá quan tr ọng (key level) làm cho vi ệc trade pin bar tr ởnên uy l ực h ơn. Các pin
bar cho chúng ta bi ết các m ức giá nào đủ m ạnh để trade.
M ột s ốcách để tìm đi ểm "nh ạy c ảm" v ới giá, n ơ
i mà giá có th ểnh ận được h ỗtr ợho ặc kháng c ự
.


Đỉnh trước đáy trước
Vùng hỗ trợ chuyển thành kháng c ư, vùng kháng c ự chuy ển thành h ỗ tr ợ
Đường xu hướng - trendline
Vùng số tròn
Vùng giá nhảy gap
Tham khảo lại bài viết Những loại Hỗ trợ và Kháng c ự c ơ bản trong trading để hiểu chi tiết các yếu tố
này

Cách tốt nhất để xác định các vùng giá này là dùng swing high (đỉnh tr ước) và swing low ( đáy tr ước)
trước trên chart daily D1.
Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về cách xác định các vùng giá quan tr ọng. Điều này là nên làm tr ước khi
bắt đầu phân tích bất kỳ cặp tiền nào bạn định trade.
Hãy nhớ rằng mỗi pin bar chỉ có tác dụng ngay t ại v ị trí mà nó xu ất hi ện. Nói cách khác, b ạn ch ỉ nên trade
pin bar tại những vùng giá quan trọng.
Hãy làm quen với các đặc tính của pin bar. Điều này giúp bạn xác định chính xác pin bar trên.

Bên trên là hình mô tả 1 pin bar giảm giá và 1 pin bar t ăng giá. M ột pin bar g ồm đuôi (tail), thân (body) và

1


mũi (nose).
Đuôi pin bar còn được gọi là bấc (wick) hay bóng (shadow). Đuôi c ủa pin bar ph ải dài ít nh ất b ằng 2/3
chiều dài của nó. Càng dài càng tốt nhưng phải ít nhất là 2/3 chi ều dài c ả n ến. Trên hình, đuôi dài
khoảng ¾ nến nên thỏa mãn yêu cầu.
Thân của pin bar cũng rất quan trọng bởi vì nó cho biết giá mở và đóng. Hai giá này nên g ần nhau, càng
gần càng tốt. Thân pin bar nên n ằm gần đo ạn cuối c ủa n ến (nhìn hình trên).
Cuối cùng nhưng không kém quan tr ọng là mũi c ủa pin bar. Tuy không b ằng đuôi và thân nh ưng m ũi ch ỉ
quan trọng khi nó nhỏ so với 2 ph ần còn l ại. B ởi vì n ếu đuôi ít nh ất b ằng 2/3 và thân nh ỏ nên m ũi ph ải r ất
nhỏ. Một pin bar không nhất thiết phải có mũi. Đôi khi pin bar không có m ũi vì nó m ở và đóng ngay t ại
điểm cuối của nến. Tóm lại mũi càng nhỏ càng tốt.

Bài 2: T ại sao pin bar l ại l ợi h ại nh ư v ậy
Để trade thành công pin bar, trước hết bạn cần hiểu điều gì làm nó trở nên lợi hại và điều gì làm nó tr ở
nên khác biệt với những nến khác trên chart.
Trong bài này, tôi sẽ gi ải thích các bi ến th ể c ủa pin bar trong các m ẫu hình giá tr ị.
Chúng ta đã hiểu pin bar trông như thế nào nhưng nó mang thong đi ệp quan tr ọng gì? Tr ọng tâm c ủa bài
học này là cách đọc pin bar hơn là trade 1 cây n ến gi ống pin bar và h ọc cách đọc di ễn bi ến giá ( price
action).
Cung cầu là vua
Mọi thứ trong Forex có thể chia làm 2 loại: cung và cầu. Đó là thứ làm market lên hoặc xuống và đó
cũng là nguyên nhân tạo ra các tín hiệu giá như pin bar.
Cung là lượng có sẳn ở 1 m ức giá nào đó. Khi giá t ăng thì cung t ăng do nhi ều Trader sẳn lòng bán. Đi ều
này tạo ra các swing high (đỉnh): thị trường đạt tới điểm bão hòa, các Trader tăng cường bán ra làm giá
giảm.

2Cầu là lượng cần ở 1 mức giá xác định. Khi giá giảm thì cầu tăng do nhiều trader mu ốn mua thêm. Đi ều
này tạo ra các swing low (đáy): càng nhiều trader cảm nh ận được giá trị và mua thêm vào làm gi ảm cung
và giá tăng.

Giờ áp dụng cung cầu vào pin bar.
1 pin bar tăng giá (bullish) hình thành khi market phá xuống bên d ưới 1 m ức giá quan tr ọng và g ặp 1
lượng lớn lệnh mua làm giá quay trở lại bên trên mức giá đó. Khi điều này x ảy ra thì l ực c ầu áp đảo l ực
cung làm giá tăng.
Điều tương tự xảy ra đối với 1 pin bar giảm giá (bearish). Khi giá phá lên trên 1 m ức giá quan tr ọng và
ngay lập tức gặp rất nhiều lệnh bán: lực cung áp đảo lực cầu làm giá giảm.
Khi 1 trong 2 trường hợp trên xảy ra thì đó là dấu hiệu c ủa tâm lý thị trường. Với kịch bản tăng giá, thị

3


trường tin rằng khi giá giảm dưới 1 m ức nào đó thì r ất đáng để mua. T ương t ự khi giá t ăng trên 1 m ức
nào đó là rất đáng để bán trong kịch bản giảm giá. Nhưng các trader này là ai?
Nhìn kỹ bên trong
Hầu hết các pin bar hình thành trên chart daily đều là kết qu ả hành động c ủa các tay ch ơi l ớn (big boy)
như các ngân hàng, quỹ đầu tư,…Có nghĩa là 1 lượng lớn lệnh ch ờ đã được kích ho ạt t ại 1 m ức giá xác
định. Hầu hết đuôi của các pin bar được hoàn thành trong vòng vài gi ờ và th ường h ơn 50pips. Ch ỉ có các
tay chơi lớn như ngân hàng, quỹ mới đủ sức tạo nên s ự dịch chuy ển này.
Là trader nhỏ (retail trader), chúng ta cần theo đuôi xu hướng hình thành sau pin bar. Pin bar giúp chúng
ta thấy rõ nơi các tay chơi lớn nhập cuộc. Đây là mức giá hoặc vùng giá mà các ngân hàng và qu ỹ cho
rằng đang dưới hoặc quá giá trị th ật.
Điều này còn tuyệt vời hơn khi nó th ường xảy ra quanh khu v ực h ỗ tr ợ (support) và kháng c ự
(resistance) tạo nên lợi thế lớn cho trader. Chúng ta không còn ph ải mò m ẫm các vùng giá mà chúng ta
nghĩ rằng sẽ là hỗ trợ hoặc kháng c ự. Thay vào đó, chúng ta xác định chúng và để các tay ch ơi l ớn ch ỉ
đường. Bằng cách này, chúng ta trade cái đang x ảy ra ch ứ không trade cái mà chúng ta ngh ĩ n ữa.

Bài 3: Chi ến thu ật vào l ệnh b ằng Pin Bar

Trước khi vào chi tiết chiến thuật vào lệnh, chúng ta cần bi ết 1 th ứ rất quan tr ọng. Đó là t ỉ l ệ r ủi ro và l ợi
nhuận (risk reward ratio). Đừng b ỏ qua ph ần này vì chi ến thu ật vào và thoát l ệnh b ằng pin bar sẽ không
có ý nghĩa nếu thiếu hiểu biết về tỉ lệ này.

Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận
Tỉ lệ này đơn giản là tỉ lệ giữa lượng vốn có thể mất để đạt được 1 mức lợi nhuận nào đó. Vì nó là tỉ l ệ
nên chúng ta thường nói là (ví dụ) 1:2 (1 là rủi ro, 2 là l ợi nhu ận). C ụ th ể h ơn, chúng ta r ủi ro 50$ để đạt
được lợi nhuận 100$. Giờ hãy xem 1 cách khác để biểu di ễn t ỉ l ệ này.

R-Multiple
Tỉ lệ R-multiple chỉ đơn giản là chuyển nó sang hệ số nhân. Ví d ụ n ếu tỉ l ệ là 1:2 thì nó s ẽ tr ở thành 2R và
1:3 thành 3R
1:2.5 thành 2.5R
Cách này đơn giản hơn.
Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận rất quan tr ọng vì nó cho phép b ạn m ặc dù thua nhi ều h ơn th ắng nh ưng v ẫn có l ời.
Ví dụ nếu bạn duy trì được tỉ lệ th ấp nh ất 2R m ỗi trade thì dù b ạn có thua 65% t ổng s ố trade thì b ạn v ẫn

4


lời.
Giờ chúng ta vào chi ti ết chi ến thu ật pin bar. Ở đây gi ả định là b ạn đã xong h ệ th ống check list và đang
sẳn sàng để vào l ệnh.

Chiến thuật vào lệnh bằng pin bar
Có 2 cách phổ biến để vào lệnh bằng pin bar. Cả hai đều ph ụ thu ộc vào c ảm giác c ủa Trader và điều
kiện thị trường.

5


Chiến thuật 1: Phá vỡ mũi của pin bar (Break of the Pin bar Nose Entry)

Vào lệnh khi giá phá m ũi của pin bar b ằng cách dùng l ệnh ch ờ stop cách m ũi 1 tí. Trong hình trên, chúng
ta nên đặt lệnh sell stop ngay dưới mũi pin bar. Khoảng cách đặt lệnh là tùy s ở thích cá nhân và tùy c ặp
tiền nhưng thường là 5-10pips để tránh break giả (false break).

6


Chiến thuật 2: 50% Pin bar
Đây là chiến thuật ưa thích của tôi vì nó cho giá vào tốt h ơn nên có tỉ l ệ r ủi ro-l ợi nhu ận t ốt h ơn. N ếu
dùng chiến thuật 1 với tỉ lệ 2R thì khi dùng chiến thuật 2, bạn có th ể đạt được 3R hay h ơn n ữa. N ếu dùng
tốt, chiến thuật này sẽ có ảnh hưởng tốt đến tài khoản của bạn qua thời gian.

7


Để dùng được chiến thuật 2, chúng ta đơn giản chỉ cần sử dụng công cụ fibonacci Retracement trên cả
nến pin bar từ đuôi cho đến mũi (nếu là pin bar giảm giá) hoặc t ừ mũi đến đuôi (nếu là pin bar t ăng giá).
Sau này nếu quen dùng fibonacci Retracement rồi thì bạn không cần…dùng đến nó nữa. Tuy nhiên,
trước khi thuần thục, bạn cần tập dùng liên tục để giữ kỷ luật.
Mặc dù chiến thuật này có thể cho kết quả tốt hơn nhưng nó c ũng không hoàn h ảo. Kho ảng 50% các
trường hợp (và có thể ít hơn tùy cặp tiền), market không lùi đủ 50% pin bar, làm l ệnh buy ho ặc sell limit
của bạn không khớp được. Không có gì tệ hơn khi sáng thức dậy thấy market chạy h ơn 200 pips đúng
hướng dự tính nhưng lệnh không khớp được vì thiếu 5 pips. Nhưng đó là việc chúng ta chấp nhận để có

8


1 tỉ lệ R cao hơn.
Bài học sau, chúng ta sẽ xem các cách thoát lệnh.

Bài 4: K ế ho ạch thoát l ệnh theo pin bar
Tôi có lý do để gọi phần này là “kế hoạch” mà không phải là “chiến thuật” thoát lệnh. Đó là vì tôi muốn
bạn hiểu rõ rằng bạn cần phải có 1 kế ho ạch thoát l ệnh tr ước khi vào l ệnh b ằng pin bar hay bất cứ điều
kiện gì khác. Hãy “lập kế hoạch trade và trade theo kế hoạch đã định”.
Có 2 kế hoạch thoát lệnh:
1. Thoát khi LỖ
2. Thoát khi L ỜI
Tôi đặt việc thoát khi lỗ lên tr ước. Chúng ta th ường nghĩ đến vi ệc l ời tr ước khi ngh ĩ đến vi ệc l ỗ. Nh ưng
để trade thành công thì bạn phải phòng th ủ 100% th ời gian, th ế nên hãy ngh ĩ đến vi ệc l ỗ tr ước. Luôn
luôn, luôn luôn, luôn luôn xác định kế ho ạch thoát l ỗ tr ước khi xác định m ục tiêu ch ốt l ời. S ự thay đổi
trong suy nghĩ này sẽ làm bạn mau tiến bộ bởi nó làm bạn phải suy ngh ĩ phòng th ủ và k ỷ lu ật h ơn.
Đặt dừng lỗ cho pin bar
Làm thế nào để xác định mức lỗ cho 1 tín hiệu pin bar? Chỗ tốt nhất để đặt d ừng lỗ (stop loss) cho 1
trade dựa vào pin bar là phía trên hoặc dưới đuôi nến.

9


Đối với 1 setup pin bar tăng giá thì chúng ta sẽ đặt stop loss d ưới đuôi pin bar. Kho ảng cách đặt stop loss
phụ thuộc vào từng Trader cũng như từng cặp tiền nhưng tốt nhất là khoảng 5-10 pips cách đuôi pin bar.
Đặt chốt lời (take profit) cho pin bar
Phần này hơi khó để giải thích nhưng tôi s ẽ c ố g ắng làm cho nó th ật d ễ hi ểu.
Việc đầu tiên là bạn hãy xác định mức giá h ỗ trợ và kháng c ự trên chart. Trong th ực t ế thì đây là vi ệc làm
đầu tiên, trước cả việc xác định setup pin bar để vào lệnh. Việc này giúp chúng ta bi ết được 1 setup pin

10


bar có “ngon” không bằng cách xem nó có c ộng h ưởng không. Tôi c ũng th ường tìm xem các m ức khác
trên chart khi xác định setup pin bar để ch ắc r ằng tôi không b ỏ sót 1 m ức giá nào có th ể ảnh h ưởng đến
setup.

Giống như pin bar setup như cũ, m ức giá h ỗ tr ợ g ần nh ất có v ẻ là kho ảng 0.8997 nên ch ỗ này khá an
toàn để đặt chốt lời (take profit). Mặc dù market đã rớt xuống sâu h ơn nh ưng tốt nh ất là luôn đặt take
profit tại khu vực hỗ trợ hoặc kháng c ự g ần nh ất. Khi b ạn đã thành th ục pin bar thì có th ể trade ch ạy dài

11


hơn bằng cách quan sát giá phản ứng t ại các mức quan tr ọng.
Giờ bạn đã hiểu cách vào và thoát lệnh dựa vào pin bar nên tôi có 1 bài test cho b ạn. Trong tr ường h ợp
trên, chúng ta vào lệnh khi giá phá mũi của pin bar, có gì sai ở đây không?
Mức giá hỗ trợ gần nhất (mục tiêu take profit) quá g ần pin bar nên n ếu vào l ệnh b ằng cách ch ờ giá phá
mũi của pin bar thì sẽ vi phạm điều kiện tối thiểu 2R chúng ta đã đặt ra. V ậy ph ải làm th ế nào? N ếu b ạn
nghĩ rằng là phải vào lệnh tại 50% pin bar thì t ốt l ắm, b ạn đã đúng.

12


Nếu dùng chiến thuật chờ giá phá mũi thì chúng ta d ừng l ỗ 80 pips và có mức lợi nhuận mục tiêu là 90
pips. Điều này vi phạm nguyên tắc tối thiểu 2R vì take profit c ần ph ải đạt được 160 pips. Vì th ế chúng ta
không vào lệnh bằng cách này. N ếu dùng cách vào l ệnh 50% thì stop loss 40 pips và take profit 130 pips.
Bạn đã thấy sự lợi hại của cách vào lệnh 50% chưa?
Nếu chúng ta rủi ro 100$ thì nếu dùng cách phá vỡ mũi c ủa pin bar thì ch ỉ thu được 1.1R là 110$ nh ưng
nếu dùng cách 50% thì thu được 3.25R là 325$ với cùng r ủi ro là 100$.
Sau đây tôi sẽ tóm lược những điểm quan trọng trong bài học này:

13


-Nghĩ đến mọi trade theo cách R
-Tối thiểu 2R
-Dùng cách 50% để tối đa hóa R
-Đặt stop loss cách đuôi pin bar khoảng 5-10 pips
-Tính stop loss trước khi nghĩ đến take profit
-Dùng mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nh ất làm mục tiêu chốt l ời.

Bài 5: Xác đị nh “ độ th ơm” c ủa pin bar

Có 4 tiêu chí cần xét khi quan sát pin bar. 4 tiêu chí này không nhất định phải có nhưng nó có thể biến 1
set up “thơm” thành “thơm hơn”.
Chúng ta sẽ xem xét hình dạng của pin bar c ũng nh ư cách nó liên k ết v ới vùng giá xung quanh. Chúng ta
sẽ giả thiết tất cả các mức giá hỗ tr ợ và kháng c ự đều là các m ức giá quan tr ọng và các set up đều theo
trend.
Kích thước mũi
Chúng ta đều đã biết 1 pin bar trông như thế nào ở bài 1. Nhưng pin bar đóng nến (close) ở đâu có thể
cho biết nhiều thứ về độ thơm của nó. Hãy quay lại lý thuy ết cung cầu, điều làm pin bar trở nên hấp d ẫn.
Khi cầu vượt cung, giá sẽ tăng và ngược lại khi cung v ượt cầu, giá s ẽ giảm. T ất nhiên s ẽ có nhi ều m ức
giá khác nhau mà tại đó cung cầu vượt nhau. Nói cách khác, độ mạnh y ếu c ủa market (hay các m ức giá
quan trọng) thay đổi tùy tình huống.
Điều nay ảnh hưởng gì đến hình dạng của pin bar. Để trả lời, chúng ta cần quan sát cách market ph ản
ứng với mức high và low của pin bar. Nó có close sát high hay low hay để l ại 1 cái m ũi dài?
Hãy xem ví dụ:

14


Mặc dù pin bar 2 đóng nến cách giá low nhưng hãy để ý mũi của nó nh ỏ h ơn mũi c ủa pin bar 1. Đây là
thứ chúng ta cần tìm: mũi càng nhỏ càng tốt.
Pin bar 1 vẫn có thể cho lợi nhuận ngay c ả khi nó có m ũi l ớn. Tiêu chu ẩn này không ph ải là th ứ c ần ph ải
có nhưng nó rất có ích. Chỉ khi nó không là 1 pin bar thật s ự (đuôi không dài ít nh ất 2/3 n ến) thì nó m ới
không đáng tin.
Các vấn đề kích thước
Khi mới bắt đầu trade theo price action, tôi thường xuyên “dính” phải các set up không tốt vì các pin bar
quá nhỏ.
Nhưng quá nhỏ là so với cái gì? Là so với vùng nến tr ước đó.
Để so sánh, hãy tưởng tượng bạn muốn băng qua đường khi có 1 chiếc xe bus đang t ăng tốc v ề phía
bạn. Nếu giống đa số mọi người, bạn sẽ ch ờ chiếc xe bus đó b ắt đầu d ừng tr ước khi b ạn b ăng qua
đường. Việc thấy nó thắng lại là chưa đủ, nh ất là khi quán tính c ủa nó v ẫn ch ưa gi ảm.
Một pin bar nhỏ so với các nến xung quanh cũng giống như ví d ụ chiếc xe bus ở trên. Khi market đang
có quán tính và tạo nên 1 ngày chạy 200 pips thì bạn sẽ thường trade khi có 1 pin bar 50 pips theo

15


hướng ngược lại. Đôi khi pin bar này hiệu quả nhưng theo kinh nghi ệm của tôi thì nó th ường sai.
Điều bạn thấy là 1 pin bar không tương xứng với vùng giá xung quanh. N ếu b ạn ph ải tìm thì m ới th ấy pin
bar thì thường nó không đáng để trade.
Sau đây là 1 ví dụ điển hình về pin bar giảm giá trên chart daily

Hãy để ý xem cái đuôi nó vọt ra khỏi vùng giá xung quanh và t ương quan độ l ớn c ủa n ến pin bar v ới các
nến xung quanh. Đây là mẫu pin bar mà chúng ta mu ốn trade.
Giá và Thời gian
Giống phần tương quan độ lớn chúng ta vừa học ở trên, giá và th ời gian dùng để đọc quán tính
(momentum) của thị trường (cung và cầu).
Thị trường là sự mô tả về giá và thời gian. Chart nào cũng có tr ục Y và X. Tr ục Y là giá và X là th ời gian.
Kết hợp cả 2 giúp chúng ta đọc di ễn bi ến giá (price action).
Nếu market không thể hiện đủ giá hoặc thời gian (hoặc cả 2) vào 1 cây pin bar đảo chi ều so v ới swing
high hoặc low trước đó thì cây pin đó không đủ điều kiện để trade.

16


Đây là ví dụ về 1 cây pin giả. Hãy xem đi ều gì đã di ễn ra

Khi market phá mức giá 0.8520, nó có 5 ngày di chuy ển bên d ưới t ạo nên 1 swing low. Th ật vô cùng h ợp
lý khi chờ đợi 1 pin bar đảo chiều tại mức giá này (line đỏ).
Tuy nhiên, thay vì mất 5 ngày hoặc hơn để quay về mức giá này thì market retest l ại nó trong kho ảng ít
hơn 48h. Diễn biến giá này cho th ấy có 1 l ực c ầu đáng k ể ngay d ưới giá này. Vì v ậy ngay khi pin bar
hình thành, chất lượng của nó cần phải được đánh giá.
Như đã thấy, pin bar đã sai. Lực mua từ những ngày trước quá mạnh nên l ực bán không gi ữ được. Th ời
gian giữa swing low và lúc retest là không đủ.
Một cú retest đẹp lẽ ra phải thế này:

17


Hãy để ý là khoảng không gian và th ời gian c ần thêm cho ví d ụ này. N ếu NZDUSD t ạo nên vùng di ễn
biến giá như thế này thay vì lúc trước thì nó có th ể đã tạo ra 1 pin bar đẹp để trade.
Diễn biến giá như vậy cho biết dù có lực c ầu xuất hi ện bên d ưới m ức giá thì nó v ẫn không đủ đánh b ại
lực cung khi pin bar hình thành.
Mức giá đã được test chưa ?
Giống các kỹ sư kết cấu thường dùng thiết bị test áp l ực để ki ểm tra sức mạnh c ủa các cây c ầu, chúng ta
dùng pin bar để test sức mạnh của 1 mức giá khi vị trí của nó so v ới m ức giá đó là quan tr ọng.
Có 2 kiểu test chính của pin bar với 1 mức giá quan trọng:
1. Ngay lập tức bật khỏi mức giá
2. Đuôi xuyên qua mức giá
Tôi thấy nhiều Trader tin rằng kiểu 1 là lý t ưởng. Tuy nhiên, với kinh nghi ệm b ản thân thì pin bar có đuôi
xuyên qua mức giá mới thật sự là cơ hội. Điều đó ko có nghĩa là kiểu 1 không tốt nh ưng nó gây ra chút ít
khó khăn.

18


Hãy xem 2 ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên là về pin bar bật ngay khỏi m ức giá. Ví d ụ còn l ại là v ề pin bar có
đuôi xuyên qua mức giá.
Pin bar phản ứng ngay lập tức với mức giá.

Cây pin bar tăng giá có hình dạng đẹp và xuất hi ện ngay m ức giá quan tr ọng, tuy nhiên market ch ưa test
hết khu vực. Thực tế là market đã phản ứng mạnh đối với mức giá này cho thấy có l ực c ầu m ạnh bên
trên mức giá nhưng còn bên dưới đó thì sao?
Điều này rất quan trọng vì chúng ta thường gọi chúng là nh ững m ức giá nh ưng th ực t ế chúng là vùng giá
(area hoặc zone). Đi ều gì sẽ xảy ra n ếu vùng giá hỗ tr ợ th ật s ự n ằm d ưới đó 20 pip. Chúng ta có 1 cây
pin bar tăng giá rất đẹp nhưng nó thực tế chưa test một vùng giá quan trọng.
Pin bar xuyên qua mức giá quan trọng.

19


Tương tự ví dụ trên, pin bar cũng có hình d ạng r ất chu ẩn nh ưng nó đã test h ết c ả khu v ực h ỗ tr ợ. V ới
đuôi nến xuyên qua mức giá này, chúng ta d ễ dàng th ấy l ực c ầu r ất m ạnh.
Loại pin bar này cho thấy lực cầu rất mạnh cả trên và dưới mức giá này. Các Trader cho thấy họ xác
nhận mức giá này bằng cách giữ nó nằm trên.
Đó là tất cả 4 tiêu chuẩn chính để xem xét 1 trade d ựa vào pin bar. Điều đó không có ngh ĩa là tôi s ẽ
không trade nếu tất cả các tiêu chuẩn này đều không thỏa mãn nh ưng n ếu càng nhi ều tiêu chu ẩn được
thỏa mãn thì tôi lại càng muốn rủi ro hơn.

Bài 6: B ẻ gãy trendline
Thường đa số Trader theo trường phái diễn biến giá ít dùng trendline. Dường như để giữ mọi thứ đơn
giản, họ đã quên 1 trong những mức giá quan trọng khác trên market – trendline.
Tôi vẫn thích dùng các đườ ng hỗ tr ợ và kháng c ự n ằm ngang nh ưng trendline có th ể phát huy s ức m ạnh
tối đa khi dùng để xác định các setup pin bar.
Một trendline bị bẻ gãy cho chúng ta biết r ằng trend đang y ếu đi. Không nh ất thi ết r ằng trend đã h ết
nhưng chúng ta cần quan sát khi trade pin bar sau cú bẻ gãy đó.
Sau đây là 1 ví dụ cho thấy nếu quên trendline thì sẽ làm h ỏng 1 kèo pin bar

20


Khi xem xét mọi thứ thì dường như đây là 1 trade hoàn hảo. Trend đang down và đang t ạo thành range
giữa các điểm đượ c tô xanh. Cây bearish pin bar rất đẹp n ằm d ưới m ức giá. M ũi c ủa nó h ơi dài 1 chút
nhưng không có gì nghiêm trọng để tôi khômh trade nó cả.
Nhưng tại sao nó lại hỏng?
Bởi vì trendline dài hạn đã bị bẻ gãy, cho thấy lực mua có th ể đang vào cu ộc.

21


Để ý ngay trước khi hình thành pin bar giảm giá, market đã bẻ gãy trend down. Đi ều này cho th ấy trend
down đang dần đến hồi kết làm cây pin bar trở nên không còn tin cậy n ữa.
Các mức hỗ trợ và kháng c ự nằm ngang là quan tr ọng nh ưng trend line cũng quan trọng không kém.
Không dùng trend line thì giống nh ưng đang lái xe với 1 mắt nh ắm. B ạn có th ể làm v ậy nh ưng tôi s ẽ
không khuyến khích.

Bài 7: Chú ý mô hình Hanging Man

Trong bài này, chúng ta sẽ nói về hanging man và cách tránh nhầm lẫn nó thành pin bar tiếp trend.
Hanging man đơn giản chỉ là 1 pin bar hình thành tại vùng swing high ho ặc low và th ường xu ất hi ện ở
vùng hỗ trợ hoặc kháng c ự.

22


Hanging Man không có nghĩa là đã mất quyền ki ểm soát tăng giá nên không th ể dùng nh ư là tín hi ệu
bán. Thay vào đó chúng ta sử dụng nó như là 1 dấu hi ệu cho thấy trend t ăng đang k ết thúc.
Điểm khác nhau lớn nhất giữa hanging man và pin bar tiếp trend là hanging xu ất hi ện t ại các đi ểm c ực tr ị
khi market đã kiệt sức. Những điểm này th ường thấy ở các m ức hỗ tr ợ và kháng c ự quan tr ọng. Còn pin
bar tiếp trend thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của trend.
Xem ví dụ:

23


Pin bar tiếp trend xuất hiện ngay sau khi ema cắt nhau ở giai đoạn đầu của trend. Hanging man xu ất hi ện
sau khi market đã tăng được 700 pips và gần kiệt sức.
Chỉ cần luyện tập vài lần, bạn có thể dễ dàng phát hi ện hanging man và bi ết cách đứng ngoài 1 xu
hướng gần kết thúc.
Tóm lại, chúng ta không dùng hanging man như là 1 tín hiệu buy hoặc sell. Chúng ta đơn gi ản ch ỉ c ảnh
giác với mô hình này nên nếu thấy nó khi trade thì có th ể phản ứng phù h ợp

Bài 8: L ắp ghép h ệ th ống giao d ịch Pin Bar
Như bạn đã thấy, setup pin bar chỉ là 1 chiến thuật price action đơn giản nhưng hoàn toàn có thể làm kết
quả trading của bạn tốt lên. Tuy nhiên để có thể khai thác hết ưu điểm của các setup này thì c ần ph ải
kiểm tra vài đặc tính trước khi trade. Bạn có thể dùng check list sau trong k ế ho ạch trade pin bar c ủa
riêng bạn.

1. Pin bar phải hình thành ở mức giá quan tr ọng
Xác định các mức giá quan trọng trên chart là vi ệc đầu tiên cần làm và b ạn có th ể tìm pin bar ở các m ức
giá đó. Pin bar có thể cho th ấy nó b ật ra khỏi m ức giá đó nh ư là 1 h ỗ tr ợ ho ặc kháng c ự.

24


2. Pin bar hình thành theo hướng của trend ch ủ đạo.
Đừng chống lại lực thuận hướng của thị trường. Thay vào đó hãy xác định pin bar thu ận theo xu
hướng chủ đạo. Nếu thị trường tạo các đỉnh cao hơn (higher highs) và các đáy cao h ơn (higher lows)
khoảng 6 tháng thì bạn chỉ nên trade pin bar tăng giá. Xem lại bài 6 để xác định trend.

3. Pin bar setup cho phép ít nhất R:R là 1:2
Dùng các vùng giá quan tr ọng để chắc r ằng b ạn có th ể đạt t ối thi ểu t ỷ l ệ R ủi ro/l ợi nhu ận (Risk Reward
ratio) là 1:2 cho setup. Nói cách khác, n ếu d ừng l ỗ (stop loss) c ần đặt kho ảng 100 pips thì bạn cần nhắm
tới đích ít nhất 200 pips. Điều này cần xem xét kỹ rằng mức giá quan tr ọng k ế ti ếp cách đi ểm vào l ệnh
không ít hơn 200 pips.
Nếu bạn theo các quy tắc đơn giản trên và dùng chi ến thu ật vào l ệnh và thoát l ệnh mà chúng ta v ừa xem
xét trong toàn bộ bài học này thì ch ắc ch ắn bạn s ẽ b ắt đầu thu được l ợi nhu ận t ừ pin bar.
Sau đây là vài hình ảnh minh họa cho hệ thống giao dịch với Pin Bar

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×