Tải bản đầy đủ

Vòng 10 lớp 5 (24 01 2018)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 10

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2017 – 2018 _ LỚP 5
VÒNG 10 (Mở ngày 24/01/2018)
Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn:

Bài thi số 2 : Mười hai con giáp:
Câu 1: Cho: A = 3 x 23 x 43 x 63 x ….. x 343 x 363. Chữ số tận cùng của A là: …...
a/ 7 ; b/ 9 ; c/ 3 ; d/ 1.
Câu 2: Số các số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà các số đó lớn hơn 10 và nhỏ hơn
11 là: …...
a/ 1001 ; b/ 1000 ; c/ 998 ; d/ 999.
Câu 3: Từ 1 đến 100 có số số chia hết cho 4 là: …...
a/ 25 ; b/ 50 ; c/ 75 ; d/ 100.
Câu 4: Thương của 181,35 và 45 là: …... a/ 403 ; b/ 4,03 ; c/ 0,403 ; d/ 40,3.
Câu 5: Kết quả của phép tính: 24,726 : 13 là: …...
a/ 190,2 ; b/ 1,902 ; c/ 1902 ; d/ 19,02.
Câu 6: Kết quả của phép tính: 0,506 : 2,3 là: …...
a/ Đáp án khác ; b/ 2,2 ; c/ 0,22 ; d/ 0,022.
Câu 7: Số dư của phép chia: 48 : 5,6 là: …... a/ 8 ; b/ 0,8 ; c/ 0,08 ; d/ 0,008.
Câu 8: Tìm số dư trong phép chia 45,67 : 18 (thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân). Vậy số dư

trong phép chia đó là: …... a/ 1,3 ; b/ 2,53 ; c/ 0,13 ; d/ 13.
Câu 9: Tìm một số thập phân, biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang trái một hàng thì ta
được số mới kém số phải tìm là 116,775. Vậy số thập phân cần tìm là: …...
a/ 1,2975 ; b/ 129,75 ; c/ 10,6159 ; d/ 12,975.
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn

1

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo


Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 10

Câu 10: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 37,97. Khi cộng hai số này, một bạn quên
dấu phẩy ở số thập phân nên kết quả tìm được là 332. Vậy số thập phân đó là: …...
a/ 35 ; b/ 2,97 ; c/ 2,9895 ; d/ 29,7.
Câu 11: Tổng hai số thập phân là 32,725. Tìm số lớn, biết hiệu hai số là 26,775. Vậy số lớn là:..
a/ 28,245 ; b/ 29,75 ; c/ 2,975 ; d/ 3,025.
Câu 12: Tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số
thứ hai chia cho số thứ ba được thương là 3 và dư 5. Vậy số thứ nhất là: …...
a/ 377 ; b/ 754 ; c/ 755 ; d/ 124.
Câu 13: Tổng của bốn số là 50. Trung bình cộng của hai số đầu là 15,3. Vậy trung bình cộng
của hai số sau là: …...
a/ 17,35 ; b/ 9,07 ; c/ 9,7 ; d/ 10,02.
Câu 14: Hiệu hai số thập phân là 18,09. Nếu dịch chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang phải
một chữ số ta được số thứ hai. Vậy số thứ hai là: …... a/ 2,01 ; b/ 2,1 ; c/ 20,1 ; d/ 21.
Câu 15: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48,9m vải, ngày thứ hai bán được 53,6m vải.
Vậy cả hai ngày cửa hàng bán được số mét vải là: …... m.
a/ 4,7m ; b/ 102,5m ; c/ 10,25m ; d/ 47m.
Bài thi số 3: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất).
Câu 1: Tính:
…………
Câu 2: Tính:
………….
Câu 3: Tính:
…………
Câu 4: Tính:
…………
Câu 5: Tính: 4,8 + 28 : 16 = ……….
Câu 6: Tính: 124,57 : 10 – 3568 : 1000 = ……….


Câu 7: Cho: 258 cm = ... m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ………
Câu 8: Cho: 75 kg 45 g = ... kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……….
Câu 9: Cho:
. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………….
Câu 10: Tổng của 2 số thập phân là 79,86. Dịch dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta
được số lớn. Tìm hiệu của 2 số đó. Trả lời: Hiệu của 2 số đó là …………
Câu 11: Tổng của 2 số là 212,4. Tìm số lớn biết số lớn bằng 1,25 lần số bé. Số lớn là: ……..
Câu 12: Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là bao nhiêu ?
Trả lời : Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là ………..
Câu 13: Tìm hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác.
Trả lời: Hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác là ………..
Câu 14: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn? Trả lời: Có ……số.
Câu 15: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2 ? Từ 1 đến 2016 có ………..chữ số 2.

Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn

2

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo


Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 10

ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2017 – 2018 _ LỚP 5
VÒNG 10 (Mở ngày 24/01/2018)
Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn:

Bài thi số 2 : Mười hai con giáp:
Câu 1: Cho: A = 3 x 23 x 43 x 63 x ….. x 343 x 363. Chữ số tận cùng của A là: …...
a/ 7 ; b/ 9 ; c/ 3 ; d/ 1. 7
Câu 2: Số các số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà các số đó lớn hơn 10 và nhỏ hơn
11 là: …...
a/ 1001 ; b/ 1000 ; c/ 998 ; d/ 999. 999
Câu 3: Từ 1 đến 100 có số số chia hết cho 4 là: …...
a/ 25 ; b/ 50 ; c/ 75 ; d/ 100. 25
Câu 4: Thương của 181,35 và 45 là: …... a/ 403 ; b/ 4,03 ; c/ 0,403 ; d/ 40,3. 4,03
Câu 5: Kết quả của phép tính: 24,726 : 13 là: …...
a/ 190,2 ; b/ 1,902 ; c/ 1902 ; d/ 19,02. 1,902
Câu 6: Kết quả của phép tính: 0,506 : 2,3 là: …...
a/ Đáp án khác ; b/ 2,2 ; c/ 0,22 ; d/ 0,022. 0,22
Câu 7: Số dư của phép chia: 48 : 5,6 là: …... a/ 8 ; b/ 0,8 ; c/ 0,08 ; d/ 0,008. 0,008
Câu 8: Tìm số dư trong phép chia 45,67 : 18 (thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân). Vậy số dư
trong phép chia đó là: …... a/ 1,3 ; b/ 2,53 ; c/ 0,13 ; d/ 13. 0,13
Câu 9: Tìm một số thập phân, biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang trái một hàng thì ta
được số mới kém số phải tìm là 116,775. Vậy số thập phân cần tìm là: …...
a/ 1,2975 ; b/ 129,75 ; c/ 10,6159 ; d/ 12,975. 129,75
Câu 10: Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 37,97. Khi cộng hai số này, một bạn quên
dấu phẩy ở số thập phân nên kết quả tìm được là 332. Vậy số thập phân đó là: …...
a/ 35 ; b/ 2,97 ; c/ 2,9895 ; d/ 29,7. 2,97
Câu 11: Tổng hai số thập phân là 32,725. Tìm số lớn, biết hiệu hai số là 26,775. Vậy số lớn là:..
a/ 28,245 ; b/ 29,75 ; c/ 2,975 ; d/ 3,025. 29,75
Câu 12: Tổng của 3 số là 1256. Lấy số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 2 và dư 1, lấy số
thứ hai chia cho số thứ ba được thương là 3 và dư 5. Vậy số thứ nhất là: …...
a/ 377 ; b/ 754 ; c/ 755 ; d/ 124. 755
Câu 13: Tổng của bốn số là 50. Trung bình cộng của hai số đầu là 15,3. Vậy trung bình cộng
của hai số sau là: …...
a/ 17,35 ; b/ 9,07 ; c/ 9,7 ; d/ 10,02. 9,7
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn

3

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo


Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 10

Câu 14: Hiệu hai số thập phân là 18,09. Nếu dịch chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang phải
một chữ số ta được số thứ hai. Vậy số thứ hai là: …... a/ 2,01 ; b/ 2,1 ; c/ 20,1 ; d/ 21. 20,1
Câu 15: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48,9m vải, ngày thứ hai bán được 53,6m vải.
Vậy cả hai ngày cửa hàng bán được số mét vải là: …... m.
a/ 4,7m ; b/ 102,5m ; c/ 10,25m ; d/ 47m. 102,5
Bài thi số 3: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất).
Câu 1: Tính:
…………216,2
Câu 2: Tính:
………….256,4
Câu 3: Tính:
…………643,2
Câu 4: Tính:
………… 840,3
Câu 5: Tính: 4,8 + 28 : 16 = ……….6,55
Câu 6: Tính: 124,57 : 10 – 3568 : 1000 = ……….8,889
Câu 7: Cho: 258 cm = ... m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ………2,58
Câu 8: Cho: 75 kg 45 g = ... kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ……….75,045
Câu 9: Cho:
. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………….24000
Câu 10: Tổng của 2 số thập phân là 79,86. Dịch dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta
được số lớn. Tìm hiệu của 2 số đó. Trả lời: Hiệu của 2 số đó là …………65,34
Câu 11: Tổng của 2 số là 212,4. Tìm số lớn biết số lớn bằng 1,25 lần số bé. Số lớn là: ……..118
Câu 12: Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là bao nhiêu ?
Trả lời : Tổng các số lẻ có 4 chữ số bé hơn 2016 là ………..766064
Câu 13: Tìm hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác.
Trả lời: Hiệu của hai số chẵn mà giữa chúng có 90 số chẵn khác là ………..182
Câu 14: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn? Trả lời: Có ……số.48
Câu 15: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2 ? Từ 1 đến 2016 có ………..chữ số 2. 619

Để xem Hướng dẫn giải chi tiết & đầy đủ các vòng thi ViOlympic các bạn có thể vào
YouTube rồi gõ:
THẦY TOẠN
(Gõ chữ in có dấu)
Sẽ ra kênh có các bài Hướng dẫn giải chi tiết!
Nếu có gì vướng mắc các bạn có thể gửi ý kiến về: xuantoan67hd@gmail.com.

Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn

4

Trường Tiểu học Trần Hưng ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×