Tải bản đầy đủ

MA TRẬN đề THI môn TIẾNG ANH học kì 1

MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIẾNG
ANH HỌC KÌ 1 - KHỐI 5
Năm học: 2017-2018
Kỹ
năng

Nhiệm vụ đánh giá/kiến
thức cần đánh giá

Nghe
Listen and number

Mức/Điểm

M1

M2

2

2


M3

Tổng số
câu, số
điểm,
tỷ lệ %
M4

2,5 điểm
25%

0,25 0,25
đ
đ
Listen and tick

1

2

12 câu

1

0,25 0,5đ 0,25
đ
đ
Listen and circle

2

1

1

0,5đ 0,25
đ
Đọc


viết

Read the text carefully. Tick ()
True or False

Fill in each gap with a suitable
word from the box.

2

1

1

0,5đ 0,25 0,25 0,25
đ
đ
đ
2

2

1

0,5đ 0,5đ 0,25
đ

Fill in the blank with a suitable
letter.

Put the letters in the correct
order to make correct words.

1

0,25
đ

1

1

0,25 0,25
đ
đ
1

2

1

0,25 0,5đ 0,25
đ
đ

20 câu
5 điểm
50%


Reorder the words to make
sentences

Nói

1

1

1

10 câu

0,25 0,25
đ
đ
1

Point, ask and answer

1

0,25 0,25 0,25 0,25
đ
đ
đ
đ
1

Listen and repeat

1

2,5 điểm
25%

2

0,25 0,5đ
đ
2

Listen and comment

1

0,5đ 0,25
đ
1

Interview

Tổng

1

0,25 0,25
đ
đ
13

17

8

30% 40%

4

42 câu

20 10% 10đ
%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×