Tải bản đầy đủ

xu huong thi truong

Xu h ướ
n g là gì?
Xu là xu th ế, h ướ
n g là h ướ
n g theo vì v ậy xu h ướ
n g là h ướ
n g theo xu th ế.

Xu hướng được hình thành như thế nào?
xu hướng được hình thành từ sự dịch chuyển của giá. Giá được hình thành t ừ l ượng cung cầu trên thị
trường của nhà đầu tư. Vậy yếu tố cội nguồn hình thành nên 1 xu h ướng chính là l ượng cung c ầu c ủa
nhà đầu tư trên thị trường. Lượng cung cầu trên thị trường luôn thay đổi, nên xu h ướng c ủa th ị tr ường
cũng vì vậy mà thay đổi theo. Xu hướng có thể mạnh lên, xu h ướng có th ể y ếu đi hay xu h ướng có th ể b ị
phá vỡ đảo chiều hình thành 1 xu hướng mới.

Có bao nhiêu loại xu hướng?
Có 3 loại xu hướng cơ bản: xu hướng tăng, xu h ướng giảm và không xu h ướng. Xu h ướng t ăng là khi
giá liên tục hình thành đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Xu h ướng gi ảm là khi giá
hình thành đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh m ới th ấp h ơn đỉnh c ũ. Còn l ại không n ằm trong tr ường h ợp
nào thì đó là thị trường không xu hướng, giá đi ngang còn g ọi là sideway.


Thế nào là xu hướng mạnh?
Tôi sẽ lấy ví dụ 1 xu hướng tăng để phân biệt cho các bạn thấy s ự khác biệt gi ữa 1 xu h ướng t ăng và 1
xu hướng tăng mạnh. Bạn có thể suy luận ngược lại đối với xu hướng giảm.

Trong 1 xu hướng tăng chúng ta có 2 thành phần chính là: sóng tăng và sóng đi ều ch ỉnh (sóng gi ảm).
Trong hình vẽ thể hiện 2 xu hướng tăng, những bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) là nh ững sóng đi ều ch ỉnh

1


trong 1 xu hướng tăng. Những khung hình chữ nhật được vé ra t ừ (đỉnh 1-đáy 2), ( đỉnh 3- đáy 4) được
gọi là vùng điều chỉnh của 1 xu hướng. Thông thường trong 1 xu h ướng t ăng, sóng đi ều ch ỉnh s ẽ có giá
đóng cửa nằm trong vùng điều chỉnh (hình A), xu h ướng này được cho là xu h ướng t ăng th ường, độ b ền
vững cao, độ tin cậy cao (các đáy khó bị phá vỡ, nếu vỡ là vỡ luôn xu h ướng). V ới hình (B), ta th ấy sóng
điều chỉnh không có giá đóng cửa n ằm trong vùng đi ều chỉnh, xu h ướng t ăng này được cho là xu hướng
tăng mạnh, quá gấp rút nên thường không b ền v ững, độ tin c ậy th ấp (các đáy d ễ b ị phá v ỡ, v ỡ r ồi ch ưa
chắc xu hướng vỡ).

Khi nào thì 1 xu hướng bị phá vỡ?
Tôi vẫn sẽ lấy ví dụ 1 xu hướng tăng để nói v ề vấn đề khi nào thì 1 xu h ướng b ị phá v ỡ, các b ạn có th ể
suy luận ngược lại đối với xu hướng giảm
Trên hình (A), xu hướng tăng được cho là bị phá vỡ khi giá giảm đóng c ửa d ưới đáy (6) – v ị trí này chính
là điểm Stoploss cho chi ến lược Buy theo xu h ướng. Kh ẳng định chính xác là xu h ướng t ăng đã b ị phá
vỡ với độ tin cậy 1000% tuy nhiên xu hướng tăng bị phá vỡ không nghĩa là xu h ướng gi ảm được hình
thành, hành động lúc này của chúng ta là đứng ngoài thị tr ường và chờ đợi xu h ướng gi ảm hình thành.

Với hình (B), tôi đã đề cập ở trên, xu hướng tăng này gọi là xu h ướng t ăng mạnh nh ưng độ tin c ậy l ại r ất
thấp. Khi giá giảm từ đỉnh (7) phá vỡ đáy (6) hay thậm chí là phá v ỡ đáy (4), ta c ũng không th ể k ết lu ận
xu hướng tăng đã bị phá vỡ, bởi rất có thể thị trường xem giai đoạn t ừ (2) lên (7) chỉ là 1 sóng t ăng trong
xu hướng tăng và giai đoạn giá giảm từ đỉnh (7) đó được xem là sóng đi ều chỉnh. Lúc đó hình (B) r ất có
khả năng xảy ra như hình (B)’, và xu hướng chỉ được cho là bị phá vỡ khi giá đóng c ửa d ưới đáy (2).

2


Tại sao không nên giao dịch ngược xu hướng?
Như đã nói ở trên, yếu tố cội nguồn để hình thành 1 xu hướng là l ượng cung cầu trên th ị tr ường. Th ị
trường cũng như chiến trường vậy, ở nơi đó chia làm 2 phe (phe bán và phe mua) đang đánh nhau r ất
quyết liệt. Khi thị trường đang có xu h ướng t ăng, ngh ĩa là phe mua đang th ắng th ế so v ới phe bán hay
nói cách khác phe mua đang đông hơn phe bán. Là 1 chi ến binh ngoài cu ộc, chu ẩn b ị tham gia vào cu ộc


chiến, tôi nghĩ bạn biết rõ mình nên theo phe nào để dành ph ần th ắng cao h ơn. Tr ừ khi b ạn là Dillos
trong bộ phim “300 chiến binh”, hình như sau trận chi ến dù là ng ười suy nh ất s ống sót nh ưng ông b ị ch ột
một mắt.
Lời kết:
Là một Trader chuyên nghiệp, bạn phải làm bạn với xu hướng và lấy câu “Trend is my friend” làm câu
thần chú theo bạn suốt đời Trader. Tôi luôn hình dung việc đi ngược xu hướng cũng như khi lái xe ng ược
chiều vậy, bạn có thể gặp tai nạn có th ể không, b ạn có th ể thua l ệnh ho ặc có th ể th ắng. Nh ưng rõ ràng
việc lái xe ngược chiều thì xác suất xảy ra tai nạn cho bạn là rất cao so v ới vi ệc bạn lái xe đúng chi ều,
trong trading cũng vậy, nếu bạn quyết đi ng ược xu h ướng th ị tr ường thì xác su ất thua c ủa b ạn n ắm ch ắc
50% rồi, đi đổ xí ngầu đặt tài xỉu nghe leng keng nhiều khi còn vui h ơn.

ài vi ết này tôi s ẽ chia s ẻ cho các b ạn cách v ẽ 1 xu h ướng đúng. Vi ệc xác định
đúng đỉnh đáy c ủa 1 xu h ướng là c ực k ỳ quan tr ọng, nó đóng vai trò nh ận di ện
chính xác đâu là đi ểm xu h ướng s ẽ bị phá v ỡ. Th ật tai h ại n ếu b ạn xác đị nh
nh ầm đi ểm xu h ướng bị phá v ỡ, h ậu qu ả sau đó r ất có th ể là b ạn s ẽ đi ng ược xu
h ướng th ật c ủa th ị tr ường. Để d ễ dàng di ễn đạ t h ết t ất c ả các ý, tôi s ẽ ch ỉ nói v ề
xu h ướng t ăng, b ạn có th ể suy lu ận ng ược l ại cho xu h ướng gi ảm.
3


Nh ững khái ni ệm c ần n ắm:
1. Xu h ướng t ăng: được hình thành khi có đỉnh sau cao h ơn đỉnh tr ước, đáy

sau cao h ơn đáy tr ước.

2. Vùng đi ều ch ỉnh: vùng giá có biên trên là đỉ nh g ần nh ất tr ước đó và biên

d ưới là đáy g ần nh ất tr ước đó.

4


3. Sóng đi ều ch ỉnh: đường giá b ắt ngu ồn t ừ đỉnh ti ến v ề vùng đi ều ch ỉnh.

4. “Lọt khe”: Sóng đi ều ch ỉnh có giá đóng c ửa n ằm trong vùng đi ều ch ỉnh

g ọi là “L ọt khe”, c ũng có tr ường h ợp giá s ẽ không r ơi vào và không đóng
c ửa trong vùng đi ều chỉnh g ọi là “Không l ọt khe”. Khái ni ệm này r ất quan
tr ọng, nó là chìa khóa thành công c ủa ph ương pháp giao dịch theo xu
h ướng này, b ạn c ần ph ải ghi nh ớ th ật k ĩ.

5


Cách xác đị nh đỉ nh - đáy c ủa 1 xu h ướng t ăng:
1. Cách xác đị nh đỉ nh c ủa 1 xu h ướng t ăng: đỉnh m ới c ủa xu h ướng t ăng

được hình thành trong quá trình giá phá đỉnh c ũ và có giá đóng c ửa cao
h ơn giá cao nh ất c ủa đỉ nh c ũ. Đỉ nh m ới đượ c công nh ận khi và ch ỉ khi
xu ất hi ện sóng đi ều chỉnh và sóng đi ều chỉnh ph ải có giá đóng c ửa trong
vùng đi ều chỉnh.
6


2. Cách xác đị nh đáy c ủa 1 xu h ướng t ăng: đáy m ới c ủa 1 xu h ướng t ăng

được hình thành trong quá trình sóng đi ều chỉnh ti ến vào vùng đi ều chỉnh
và có giá đóng c ửa n ằm trong vùng đi ều ch ỉnh. Đáy m ới (7) đượ c công
nh ận khi giá phá đỉ nh (6) và ti ếp t ục trong quá trình hình thành đỉ nh m ới
(8), đáy m ới (7) là giá th ấp nh ất trong kho ảng th ời gian t ừ đỉ nh (6) đến
đỉnh (8).

7


Hai d ạng xu h ướng c ăn b ản:
1. D ạng xu h ướng “L ọt khe”: d ạng xu h ướng kinh đi ển và đúng nh ất, các

sóng đi ều chỉnh có giá đóng c ửa trong các vùng đi ều chỉnh không b ỏ sót
cái nào. Xu h ướng t ăng ở d ạng này s ẽ bị phá khi giá phá đáy g ần nh ất và
đóng c ửa d ưới đáy đó c ủa xu h ướng. Độ tin c ậy và chính xác là 100%,
8


nên nh ớ chỉ là xu h ướng bị phá v ỡ thôi nhé, ch ứ không ph ải là đả o chi ều
xu h ướng.

2. D ạng xu h ướng “Không l ọt khe”: d ạng này s ẽ ph ức t ạp h ơn, vì xu

h ướng quá m ạnh nên giá ch ưa kịp đi ều chỉnh v ề vùng đi ều ch ỉnh thì giá đã
liên t ục l ập nh ững đỉ nh m ới. Tuy nhiên nh ững đỉ nh m ới này không ph ải là
đỉnh c ủa xu h ướng l ớn ta đã xác định ban đầu mà nó là c ủa xu h ướng nh ỏ
trong xu h ướng l ớn. Trong hình, b ạn có th ể th ấy sau khi phá đỉ nh (II), giá
không quay v ề vùng đi ều chỉnh c ủa xu h ướng l ớn (màu xanh bi ển) mà c ứ
liên t ục hình thành nh ững m ức giá cao h ơn (4, 6, 8). Giá phá ng ưỡng đáy
(7), xu h ướng t ăng nh ỏ b ị phá nh ưng xu h ướng l ớn v ẫn ch ưa b ị phá và th ị
tr ường v ẫn đượ c cho là có xu h ướng t ăng. D ạng xu h ướng này khá ph ức
t ạp, đòi h ỏi Trader có kinh nghi ệm dày d ặn và thu ần th ục trong vi ệc nhìn
ra và v ẽ xu h ướng r ất chính xác. Có đi ều đáng l ưu ý r ằng, dù th ế nào đi
n ữa thì giá luôn có thói quen và nh ất đị nh quay v ề vùng đi ều chỉnh khi thị

9


tr ường có xu h ướng, chỉ là ta không xác đị nh đượ c vào khi nào mà thôi.

Chào các bạn, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một phương pháp giao dịch giúp bạn có thể
kiếm tiền trên bất kì thị trường tài chính nào mi ễn là chúng có xu hướng rõ ràng có tên gọi là “Giao dịch
theo xu hướng”. Trọng điểm của phương pháp này là từ A - Z bạn chỉ làm việc v ới xu hướng, xu hướng
và xu hướng. Để mọi người dễ dàng ti ếp thu được mọi ý tôi mu ốn truy ền đạt, xuyên su ốt bài vi ết này tôi
sẽ chỉ phân tích về một xu hướng tăng, các bạn có thể suy luận ng ược lại với xu h ướng gi ảm.
Mục đích:
Xu hướng tăng được hình thành khi giá có đỉnh sau cao hơn đỉnh tr ước và đáy sau cao hơn đáy tr ước.
Để có thể kiếm được lợi nhuận tối đa khi đi theo xu hướng, rõ ràng ta cần phải mua tại vùng đáy và chốt
lời trên vùng đỉnh.
Yêu cầu:
1. Bạn phải chọn cho mình một khung thời gian giao dịch (Time frame - TF) phù h ợp làm khung th ời gian
giao dịch chính và trung thành với nó.
2. Bạn đã hiểu rõ về xu hướng và biết cách xác định một xu h ướng.
Lưu ý:
1. Không giao dịch khi không có xu hướng rõ ràng
2. Không mua đuổi theo xu hướng b ằng mọi giá
Phương pháp giao dịch gồm những bước sau:
1. Xác định xu hướng
Đây là bước quan trọng nhất của cả chiến lược giao dịch, làm sai b ước này thì c ả chi ến l ược s ẽ sai hoàn
toàn.

10


2. Xác định vùng điều chỉnh

3. Chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh:
Khi đã xác định được vùng điều chỉnh, việc b ạn c ần làm lúc này là kiên nh ẫn ch ờ đợi giá r ơi vào vùng

11


điều chỉnh.

Bạn có thể dùng chuông báo trong phần mềm giao dịch MT4 để không c ần phải ng ồi bên máy tính 24/24.

12


4. Xác định vấn đề và giải quyết vấn đề
Khi giá rơi vào vùng điều chỉnh là lúc sóng điều chỉnh của m ột xu h ướng đã hình thành. Sóng đi ều ch ỉnh
trong một xu hướng tăng được bắt nguồn t ừ nh ững đỉnh trong m ột xu h ướng t ăng và k ết thúc t ại nh ững
đáy liên kề tiếp đó. Điểm mua tối ưu nhất trong một xu hướng tăng là tại nh ững vùng đáy c ủa xu
hướng. Vậy để tìm được điểm mua chính xác để đi theo xu hướng chính là ta đi tìm điểm mà sóng
điều chỉnh sẽ kết thúc.
Phương pháp này bạn cần làm việc với 2 TF, TF chính và TF ph ụ. TF ph ụ là TF nh ỏ h ơn TF chính, n ếu
TF chính của bạn là Daily thì TF phụ là H1, nếu TF chính của bạn là H1 thì TF ph ụ là M15. Trên TF
chính, bạn sẽ xác định xu hướng chính để bạn giao dịch. TF phụ đóng vai trò phân tích, m ổ x ẻ nh ững
sóng điều chỉnh của xu hướng chính trên TF chính. Thông th ường, nh ững sóng đi ều chỉnh c ủa xu h ướng
tăng trên TF chính khi được zoom lên trên TF phụ thì nó chính là m ột xu h ướng gi ảm (Xu h ướng ng ược
với xu hướng trên TF chính)

Vậy sóng điều chỉnh cũng chính là một xu hướng, việc tìm đi ểm giá mà sóng đi ều chỉnh k ết thúc chính là
tìm điểm mà xu hướng giảm đó trên TF phụ kết thúc mà thôi. Quá đơn giản phải không các b ạn, KISS
(Keep it simple, stupid). Bạn có thể đọc lại 2 bài vi ết trước của tôi để bi ết đâu là đi ểm m ột xu h ướng k ết
thúc và bị phá vỡ: Hiểu về xu hướng, Cách vẽ một xu hướng đúng.

13


5. Tìm điểm vào lệnh, điểm Stop loss và điểm Take profit
Phần trước tôi đã truyền đạt cho bạn một quan điểm quan tr ọng là ta chỉ vào l ệnh khi xu h ướng đi ều
chỉnh xong hay nói cách khác là sóng điều chỉnh kết thúc. Sóng đi ều ch ỉnh b ản chất c ũng ch ỉ là m ột xu
hướng. Một xu hướng kết thúc không có nghĩa là xu hướng đó sẽ đảo chiều. Tuy nhiên chi ến l ược c ủa
chúng ta là mua vì xu hướng trên TF chính là xu h ướng tăng, nghĩa là chúng ta kì v ọng xu h ướng c ủa
sóng điều chỉnh kết thúc đồng thời sẽ đảo chiều để đi theo xu hướng chính trên TF chính. V ậy nên ta c ần
những dấu hiệu nữa xác minh rằng xu h ướng giảm trên TF ph ụ k ết thúc đồng th ời c ũng s ẽ đảo chi ều đi
lên. Trong quá trình giao dịch, tôi tổng hợp được 2 tr ường h ợp c ơ b ản sau:
a. Mô hình 2 đáy:
Sau khi hình thành đáy (f), giá tiến vào vùng đi ều ch ỉnh (d-e) để hình thành đỉnh m ới (g) th ấp h ơn đỉnh (e)
trước đó. Sau khi đỉnh (g) được hình thành, giá tiếp tục giảm theo xu h ướng để hình thành đáy m ới (h)
thấp hơn. Lúc này đáy (h) có giá thấp nhất vượt khỏi giá c ủa đáy (f), tuy nhiên l ại có giá đóng c ửa cao
hơn giá thấp nhất của đáy (f). Mô hình 2 đáy - tín hiệu đảo chiều xu hướng đã hoàn thiện, chiến lược
giao dịch của chúng ta là sẽ Buy stop trên giá cao nh ất của đỉnh (g), Stop loss d ưới giá th ấp nh ất c ủa đáy
(h) và Take profit tại đỉnh (4) của xu hướng chính.

14


b. Giá phá xu hướng giảm và hình thành xu hướng tăng:
Nhìn đồ thị ta xác định được điểm (e) là điểm mà xu hướng giảm bị phá vỡ nếu giá tăng và đóng c ửa
trên điểm (e). Khi giá tăng vượt kh ỏi đi ểm (e) phá v ỡ xu h ướng gi ảm, ta c ần kiên nh ẫn ch ờ đợi giá hình
thành đỉnh (g) và điều chỉnh giảm về một khoảng tương đối (Bạn có thể sử dụng fibo hay bật TF nh ỏ h ơn
nữa để dự báo điểm (h)). Chiến lược của chúng ta sẽ là Buy stop trên giá cao nhất c ủa đỉnh (g), Stop
loss dưới giá thấp nhất của đáy (h) và Take profit tại đỉnh (4) của xu h ướng chính trên TF chính.

15


Hai trường hợp này có xác suất xảy ra g ần nh ư b ằng nhau, tuy nhiên tr ường h ợp 1 có t ỷ l ệ th ắng cao
hơn và thường cho tỷ lệ R:R (Risk:Reward) tốt hơn rất nhiều so với tr ường h ợp 2.
Khi viết bài viết này, mặc dù đã tốn khá nhi ều th ời gian để trình bày và ch ỉnh s ửa nh ưng tôi v ẫn luôn n ơm
nớp lo sợ không biết bạn đọc có hiểu đúng những ý tôi muốn truyền đạt hay không? Tôi có b ỏ sót ý quan
trọng nào sẽ ảnh hưởng đến kết quả trading của bạn hay không? Nên để bạn đọc có th ể ti ếp thu ki ến
thức được hiệu quả và giúp tôi có thể rà soát lại xem tôi có b ỏ quên ý quan tr ọng nào hay không? Mong
bạn đọc vừa đọc vừa thực hành ngay trên đồ thị c ủa mình. Khi phát hi ện có nh ững v ướng m ắt không th ể
giải đáp hay bạn có một phát hiện mới thú vị, bạn có thể chụp hình ảnh b ạn th ực hành hay đặt câu h ỏi
trực tiếp ở bên dưới phần trả lời của bài viết để cộng đồng chúng ta cùng thảo lu ận cùng phát tri ển.
Mong nhận được sự phản hồi của tất cả mọi người

Chào các bạn, sau một loạt bài viết về xu hướng: “Hiểu về xu hướng”, “Cách vẽ xu hướng đúng”, “PP
giao dịch theo xu hướng”; Tôi đã nhận được câu hỏi rất tích c ực từ bạn @Truongnguyen “Khi nào có thể
xác định được xu hướng giảm hình thành sau xu h ướng tăng bị phá vỡ?”. Tôi tóm gọn l ại câu h ỏi là “Khi
nào xu hướng đảo chiều?”. Trong bài viết “Không khó để ki ếm tiền trên thị tr ường có xu h ướng” tôi có
câu: “tìm được điểm mua chính xác để đi theo xu hướng chính là ta đi tìm điểm mà sóng đi ều ch ỉnh s ẽ
kết thúc” và “sóng điều chỉnh cũng chính là một xu hướng, vi ệc tìm đi ểm giá mà sóng đi ều ch ỉnh k ết thúc
chính là tìm điểm mà xu hướng giảm đó trên TF phụ k ết thúc mà thôi”. Vi ệc xác định khi nào và ở đâu
thì xu hướng đảo chiều đóng vai trò cực kì quan trọng trong PP giao dịch theo xu h ướng, nó là chìa
khóa thành công là mấu chốt vấn đề của PP này.
Để dễ dàng cho người đọc lẫn người viết, chúng ta chỉ bàn lu ận đến xu h ướng t ăng và các b ạn suy lu ận

16


ngược lại với xu hướng giảm nhé.
Khái niệm xu hướng đảo chiều: đang là xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm
1. Điều kiện cần: xu hướng tăng bị phá vỡ
2. Điều kiện đủ: xu hướng giảm được hình thành
Điều kiện nào xảy ra trước cũng được, miễn đủ hai đi ều kiện x ảy ra thì xác định xu h ướng đảo chi ều

Có hai dạng xu hướng đảo chiều cơ bản:
1. Xu hướng tăng bị phá vỡ nhưng chưa hình thành xu h ướng giảm, ch ờ đợi xu h ướng gi ảm hình thành
thì mới xác nhận đảo chiều.

VD thực tế:

17


2. Xu hướng giảm ngầm hình thành nhưng xu hướng tăng ch ưa bị phá v ỡ, khi xu h ướng t ăng b ị phá v ỡ
thì xác định luôn xu hướng đã đảo chiều.

VD thực tế:

18


Tóm tắt các b ước cần th ực hi ện của chi ến l ược giao d ịch theo xu h ướng

1.

Chọn khung thời gian (TF) giao dịch chính, phân tích xu h ướng thị tr ường, xu h ướng t ăng - cho
chiến lược Buy, xu hướng giảm - cho chiến lược Sell. Ta g ọi xu h ướng v ẽ được trên TF chính là xu
hướng chính. Áp dụng bài viết "Cách vẽ 1 xu hướng đúng"
2.
Chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh của xu hướng chính.
3.
Khi giá rơi vào vùng điều chỉnh của TF chính, xác định sóng điều chỉnh, bật TF phụ (TF nh ỏ h ơn
TF chính) và vẽ rõ ràng xu hướng của sóng điều chỉnh (gọi là xu h ướng ph ụ - ng ược v ới xu h ướng
chính). Áp dụng bài viết "Không khó để kiếm tiền trên thị trường có xu hướng "
4.
Xác định điểm xu hướng phụ sẽ đảo chiều, đấy cũng chính là điểm vào lệnh của chiến l ược,
Stoploss và Takeprofit các bạn có thể xem lại ở bài viết tr ước. Áp dụng bài viết này
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho dạng xu hướng "Lọt khe"

Trong phương pháp giao dịch theo xu hướng thì chiêu thức "Thuyền nan ra biển lớn" là một chiêu th ức
phổ biến và hiệu quả nhất. Để có thể hiểu và áp dụng đúng thì các bạn hãy tham khảo k ỹ các giai đo ạn
hình thành của thị trường như minh họa bên dưới. Khi thị tr ường hình thành xong giai đo ạn 5+ thì đây là
thời điểm chiêu thức sẽ được áp dung. Chúc các bạn giao dịch hiệu quả.
Giai đoạn 1:
Thị trường vẫn chưa có xu hướng.

19


Giai đoạn 2:
Thị trường đang chuẩn bị bứt phá vùng đỉnh (hoặc vùng đáy). Trong tr ường h ợp giá b ứt phá thì khái
niệm xu hướng được xác nhận

Giai đoạn 3:
Thị trường đang trong giai đoạn sóng đẩy (impulsive move) và một sóng điều chỉnh (corrective move) kh ả
năng sẽ sắp xuất hiện

20


Giai đoạn 4:
Thị trường đang trong chu kỳ đi ều chỉnh. Xu h ướng chính b ắt đầu c ủa th ị tr ường v ẫn ch ưa ti ếp di ễn.
Trong một xu hướng tăng thì thị trường có thể giảm tiếp về đáy th ấp h ơn hoặc trong m ột xu h ướng gi ảm
thì thị trường có thể tăng tiếp lên vùng đỉnh cao hơn.

21


Giai đoạn 5.0 và giai đoạn 5.1:
Thị trường kết thúc đợt điều chỉnh và đi theo xu hướng chính. Tuy nhiên m ột xu h ướng tại khung th ời
gian nhỏ hơn vẫn chưa đượ c tạo ra.

Giai đoạn 5+ (Thuyền nan ra biển lớn)

22


Thị trường đang trong giai đoạn 5. Ngoài ra tại khung thời gian nh ỏ h ơn m ột xu h ướng 1-2-3 c ũng được
hình thành.

Để các bạn có thể hình dung tốt hơn về set-up " Thuyền nan ra bi ển lớn " tôi xin chia s ẻ m ột ví d ụ trên đồ
thị giao dịch.
Đồ thị ngày - Đồ thị dẫn hướng

Đồ thị H4 - Đồ thị giao dịch

23


24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×