Tải bản đầy đủ

Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng tại trại lợn ông Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG TẠI TRẠI LỢN
ÔNG TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY,
TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:


Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

THÁI NGUYÊN, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG TẠI TRẠI LỢN
ÔNG TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY,
TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Lớp :

K44 – TY

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Từ Trung KiênTHÁI NGUYÊN, 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành khóa luận của mình, tôi
đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn, sự giúp đỡ của
Trường Đại học Nông Lâm, Khoa Chăn nuôi thú y và trang trại chăn nuôi lợn
gia công của công ty Cổ Phần Charoen Pokphand Việt Nam. Tôi cũng nhận
được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, sự giúp đỡ, động viên
của người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
PGS.TS. Từ Trung Kiên đã rất tận tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện
thành công khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều
kiện thuận lợi và cho phép tôi thực hiện khóa luận này.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần chăn nuôi
Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại cùng toàn thể anh chị em công
nhân trong trang trại của gia đình ông Trần Văn Tuyên về sự hợp tác giúp đỡ
bố trí thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở cho khóa
luận này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân cùng
bạn bè đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Nguyễn Thị Kim Liên

năm 2016


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn của trại từ năm 2014 – Tháng 5/2016 ..................... 7
Bảng 4.1. Tỷ lệ lợn con chết và mắc bệnh phân trắng qua các tháng ............. 38
Bảng 4.2. Tỷ lệ lợn con chết và mắc bệnh phân trắng qua lứa tuổi ................ 39
Bảng 4.3. Tình hình lợn mắc bệnh phân trắng theo giống .............................. 43
Bảng 4.4. Biểu hiện lâm sàng ở lợn con mắc bệnh phân trắng....................... 44
Bảng 4.5. Tỉ lệ lợn con mắc bệnh theo đàn và cá thể ..................................... 45
Bảng 4.6. Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt ............................................ 46
Bảng 4.7. Kết quả điều trị bệnh....................................................................... 47


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

cs

: Cộng sự

LMLM

: Lở mồm long móng

NXB

: Nhà xuất bản

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

P

: Thể trọng


iv

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1.Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ......... 3
2.1.2. Điều kiện cở sở nơi thực tập tại Trại lợn nái Trần Văn Tuyên xã Đoàn
Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. .............................................................. 5
2.1.3 Đặc điểm sinh lý của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa. ............................. 7
2.1.4 Hiểu biết về vi khuẩn E.coli .................................................................. 13
2.1.5. Hiểu biết về bệnh phân trắng lợn con .................................................. 15
2.1.6. Giới thiệu về thuốc sử dụng trong nghiên cứu .................................... 26
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 26
2.2.1 Tình hình nghiên cứu về bệnh phân trắng lợn con trong nước .............. 26
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 28
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
......................................................................................................................... 30
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 30


v

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 30
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 30
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 30
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 30
3.4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu ....................................................... 31
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu.................................................................... 31
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ...................................... 32
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 32
4.1.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 32
4.1.2. Bài học kinh nghiệm từ công tác phục vụ sản xuất .............................. 35
4.2. Chuyên đề nghiên cứu .............................................................................. 37
4.2.1. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng theo tháng ở trang trại. ................. 37
4.2.2. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi ở trang trại.................. 39
4.2.3. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng theo giống ở trang trại..................... 42
4.2.4. Biểu hiện lâm sàng của lợn con mắc bệnh phân trắng ở trang trại. ...... 43
4.2.5. Kết quả điều tra lợn con mắc bệnh phân trắng theo đàn và cá thể ở trang
trại .................................................................................................................... 45
4.2.6. Kết quả điều tra tình hình mắc tiêu chảy ở lợn theo tính biệt ở trang trại. .. 46
4.2.7. Đánh giá kết quả điều trị lợn con mắc bệnh phân trắng ở trang trại ..... 47
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 50
5.1. Kết luận .................................................................................................... 50
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 52


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng có vị trí quan trọng trong cơ cấu
của ngành nông nghiệp. Sản phẩm của ngành chăn nuôi là thực phẩm không
thể thiếu trong nhu cầu đời sống của con người. Chủ trương của Đảng và Nhà
nước sẽ phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa thực sự nhằm tạo
ra sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong và
ngoài nước.
Nói đến ngành chăn nuôi không thể không kể đến ngành chăn nuôi lợn
bởi tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của nó trong đời sống kinh tế xã hội.
Chăn nuôi lợn đã góp phần giải quyết công ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo,
tăng thu nhập và là cơ hội làm giàu cho các nhà chăn nuôi.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, sự gia tăng của
đàn gia súc, người chăn nuôi gặp không ít khó khăn do bệnh dịch gây ra. Một
trong những bệnh thường gặp gây thiệt hại lớn trong chăn nuôi là bệnh phân
trắng lợn con. Bệnh này phát triển mạnh đặc biệt ở vùng chăn nuôi lợn tập
trung. Nếu không được quan tâm chăm sóc, hộ lý tốt, nhiều nơi tỷ lệ mắc
bệnh có thể tới 100% và tỷ lệ chết cao.
Bệnh phân trắng lợn con thường hay mắc ở giai đoạn từ sơ sinh đến 60
ngày tuổi, tùy theo độ tuổi của lợn mà bệnh có các triệu chứng khác nhau.
Bệnh nặng nhất là giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi. Lợn con theo mẹ
thường có biểu hiện ỉa phân trắng, xù lông, gầy gòm phân dính bết ở khoeo và
mông, sau khi khỏi bệnh lợn còi cọc chậm lớn.
Bệnh phân trắng ở lợn con do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên
như điều kiện thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường, chuồng trại, điều kiện,
chế độ nuôi dưỡng kém… các nguyên nhân trên đã làm giảm sức đề kháng


2

của lợn con, tạo điều kiện cho vi sinh vật co hại đường tiêu hóa phát triển
nhanh, gây bội nhiễm như E. coli, samonella…
Xuất phát từ thực tế nói trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Tình hình
lợn con mắc bệnh phân trắng tại trại lợn ông Trần Văn Tuyên, xã Đoàn
Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị bệnh”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
- Theo dõi và điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn
Trần Văn Tuyên.
- Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh phân trắng lợn con tại cơ sở thực tập.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá được thực trạng tình hình nhiễm bệnh phân trắng lợn con và
hiệu quả điều trị của cơ sở thực tập.
Trực tiếp tham gia chăm sóc và điều trị bệnh cho lợn con.
Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế..
Góp phần giúp cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng chăn nuôi.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả của chuyên đề là những thông tin có ý nghĩa khoa học quan
trọng về bệnh phân trắng lợn con.
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Trên cơ sở theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con, từ đó đề
xuất các biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả. Dựa vào thực tế theo dõi đưa
ra các phác đồ điều trị bệnh phân trắng lợn con có hiệu quả cao.


3

Phần 2
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1.Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
a. Vị trí địa lý
Xã Đoàn Kết thuộc huyện Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình. Huyện Yên
Thuỷ cách thành phố Hoà Bình khoảng 85 km.
Cách thành phố Ninh Bình đường quốc lộ 1A khoảng 50km.
Cách thủ đô Hà Nội, sân bay quốc tế nội bài khoảng 100 km.
Cách thành phố Sơn La khoảng 250 km.
Phía đông Yên Thuỷ giáp với huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.
Phía tây Yên Thuỷ giáp với huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình.
Phía nam Yên Thuỷ giáp với huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và huyện
Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá.
Phía Bắc Yên Thuỷ giáp với huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình.
b. Điều kiện địa hình, đất đai
Địa hình huyện Yên Thủy được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi, các dãy
núi xen kẽ đồi và sông suối nhỏ.
Huyện có một số tài nguyên khoáng sản như: Than đá (Lạc Đoàn Kết,
Bảo Hiệu) và dạng sa khoáng, mỏ đất sét, đá xây dựng, nước khoáng Ngọc
Lương…
c. Giao thông vận tải
Có đường giao thông thuận lợi đi qua các tỉnh lân cận như Ninh Bình,
Phú Thọ, đường Hồ Chí Minh thuận lợi trong phát triển kinh tế, xã hội và
giao lưu hàng hóa.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×