Tải bản đầy đủ

Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Nguyễn Thanh Lịch huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN DUY TÙNG
Tên đề tài:
“KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở

ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH
HUYỆN BA VÌ – TP HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT
SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Chăn nuôi thú y


Khóa học:

2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN DUY TÙNG
Tên đề tài:
“KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở
ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH
HUYỆN BA VÌ – TP HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT
SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 – Thú Y

Khoa:

Chăn nuôi thú y

Khóa học:

2012 - 2017


Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Văn Sửu

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là nội dung cuối cùng trong chương trình đào tạo
của các trường đại học nói chung và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói
riêng. Đây là khoảng thời gian quan trọng với mỗi sinh viên, là cơ hội để áp
dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời đây cũng là khoảng
thời gian quý báu để mỗi sinh viên học hỏi, thu thập mọi kiến thức, là hành
trang bước vào cuộc sống mới với công việc của mình.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, yêu cầu của cơ sở, được sự
đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, được sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn
Văn Sửu, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:“Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm
tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Nguyễn Thanh Lịch - huyện Ba Vì
– TP Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị ”. Do thời gian và trình độ
còn hạn chế, bước đầu còn bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên bản khóa
luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của Quý thầy cô và
các bạn để bản khóa luận được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Duy Tùng


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.2. Các chỉ tiêu chẩn đoán viêm tử cung .............................................. 18
Bảng 4.1. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 28
Bảng 4.4. Lịch phòng bệnh bằng vaccine cho đàn lợn ................................... 31
Bảng 4.5. Lịch phòng bệnh bằng thuốc cho đàn lợn....................................... 32
Bảng 4.6. quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 36
Bảng 4.7. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua các tháng theo dõi .................... 37
Bảng 4.8. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái theo giống .............. 38
Bảng 4.9. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua các lứa đẻ ................................. 39
Bảng 4.10. Triệu chứng lâm sàng của lợn bị viêm tử cung ............................ 40
Bảng 4.11. Hiệu quả thử nghiệm điều trị viêm tử cung của 2 phác đồ .......... 41


iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

CP

:

Charoen Pokphand

Cs

:

Cộng sự

E. coli

:

Escherichia coli

FSH

:

Folliculo Stimulin hormone

LH

:

Lutein hormone

MMA

:

Mastitis Metritis Agalactia
(Hội chứng viêm vú, viêm tử cung và mất sữa)

Nxb

:

Nhà xuất bản

PGF2α

:

Prostaglandin F2α

S. choleraesuis :

Shalmonella enteria choleraesuis

S. typhysuis

Salmonella typhysuis

:


iv
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cở sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập .................................. 3
2.1.2. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cơ sở ................................................ 4
2.2. Những kết quả nghiên cứu trong ngoài nướccó liên quan đến đề tài ........... 18
2.2.1. Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung ở ngoài nước ............................ 18
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước ............................................................. 21
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH23
3.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu .......................................... 23
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 23
3.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ............................................................... 23
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 23
3.2.1. Đặc điểm dịch tễ và lâm sàng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi
tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - xã Ba Trại – huyện Ba Vì – TP Hà Nội ......... 23
3.2.2. Thử nghiệm biện pháp phòng và trị bệnh viêm tử cung cho lợn ............... 23
3.3. Nội dung tiến hành ................................................................................... 23
3.4.1. Phương pháp xác định tỷ lệ viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại ............ 23


v
3.4.2. Quy định một số yếu tố dịch tễ .................................................................... 24
3.4.3. Phương pháp xác định triệu chứng lâm sàng của lợn bị viêm tử cung . 24
3.4.4. Phương pháp xác định hiệu quả của 2 phác đồ. .................................... 24
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 25
3.4.6. Một số công thức tính toán các chỉ tiêu....................................................... 25
3.4.7. Một số công thức tính thống kê ................................................................... 26
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 27
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 27
4.1.1. Công tác vệ sinh, chăm sóc, phòng bệnh cho đàn lợn................................ 27
4.1.2. Kết quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh .............................................. 32
4.1.3. Công tác khác................................................................................................ 35
4.2. Kết quả của đề tài ..................................................................................... 37
4.2.1. Thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái sinh sản ...................... 37
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng ............................................ 37
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái theo giống ......................... 38
4.2.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ....................... 39
4.2.5. Triệu chứng lâm sàng của lợn bị viêm tử cung .......................................... 40
4.2.6. Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản...... 41
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 43
5.1. Kết luận .................................................................................................... 43
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ở Việt Nam thịt lợn luôn chiếm tỷ lệ hàng đầu 70,4 - 76,8%
khối lượng thịt bán trên thị trường, thịt gia cầm chiếm 14,3 - 15,1%, còn thịt trâu
bò chỉ chiếm 8,2 - 12,1%. Vì vậy, chăn nuôi lợn cần được ưu tiên phát triển hơn
nữa để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người tiêu dùng. Chăn nuôi
lợn không những chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt trong nước mà còn phải
tham gia xuất khẩu. Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn tận dụng được sức lao động
nhàn rỗi, tận dụng phế phụ phẩm dư thừa của nông nghiệp, góp phần làm tăng
thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
Chăn nuôi lợn ngoại đang được đẩy mạnh trong chăn nuôi nông hộ
cũng như ở các gia trại, trang trại quy mô công nghiệp hiện nay. Bởi vì, chăn
nuôi lợn ngoại có năng xuất cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt (tỷ lệ
nạc cao, độ dày mỡ lưng thấp) đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
đang đòi hỏi, nhất là ở khu vực thành phố và các khu công nghiệp. Cho đến
nay, lợn Landrace và Yorkshire là hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu trong
khâu sản xuất lợn giống và lợn lai nuôi thịt, hai giống lợn này đã và đang
góp phần quan trọng vào các chương trình “nạc hóa” đàn lợn ở nước ta.
Để đáp ứng nhu cầu trên, trại lợn nái ông Nguyễn Thanh Lịch được đầu
tư xây dựng cơ sở vật chất để nuôi lợn gia công cho Công ty cổ phần chăn
nuôi CP Việt Nam với quy mô trên 1.200 lợn nái sinh sản, trong đó dòng
CP90 chiếm tỷ lệ chính, chiếm trên 30% tổng đàn. Đàn lợn nái ngoại này
đang phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng đàn con tốt. Tuy nhiên, để thu
được hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi lợn nái sinh sản ngoài phụ thuộc
vào sức sản xuất của lợn nái, còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh có ảnh


2

hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế, đặc biệt là chất lượng sản phẩm. Bệnh
viêm tử cung ở lợn nái là một trong những tổn thương đường sinh dục của lợn
nái sau khi sinh, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản, làm mất sữa lợn
mẹ, lợn con không có sữa sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn con chậm phát
triển. Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, có thể dẫn đến vô sinh,
mất khả năng sinh sản. Không những thế lợn nái bị bệnh viêm tử cung là một
trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân trắng. Xuất
phát từ thực tiễn nêu trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Khảo sát tình hình
mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Nguyễn Thanh
Lịch - Huyện Ba Vì – TP Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị ”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Đánh giá thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi theo
mô hình trang trại tại trại Nguyễn Thanh Lịch – xã Ba Trại – huyện Ba Vì – TP
Hà Nội.
- Đưa ra một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
Kết quả của đề tài là những thông tin khoa học về bệnh viêm tử cung ở
lợn. Là cơ sở khoa học cho công tác phòng và điều trị bệnh, góp phần nâng
cao năng suất chăn nuôi lợn nói chung.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cở sở nơi thực tập
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập
Trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Thanh Lịch nằm trên một quả
đồi, các xa khu dân cư, thuộc huyện Ba Vì, tp Hà Nội. Đây là một trong
những trang trại có quy mô lớn. Trang trại có tổng diện tích khoảng hơn 2 ha
là khu chăn nuôi tập trung cùng các công trình phụ.
Được thành lập và đi vào sản xuất từ năm 2009 với số vốn đầu tư lên
tới gần 30 tỷ đồng, trang trại chuyên nuôi lợn sinh sản do Công ty Cổ phần
thức ăn chăn nuôi Việt Nam (một chi nhánh của Tập đoàn CP Thái Lan) cung
cấp 3 giống lợn LANDRACE - YORKSHIRE và DUROC. Khu sản xuất gồm
3 chuồng đẻ, 1 chuồng bầu, 3 chuồng cách ly nuôi 1.200 lợn nái, 20 lợn đực,
120 lợn hậu bị cùng 2500 lợn con đã tách mẹ. Lợn sau khi sinh 19 đến 23
ngày thì được xuất chuồng. Mỗi năm trang trại cho xuất ra thị trường khoảng
25.000 - 30.000 con lợn giống.
Trang trại áp dụng quy trình nuôi lợn theo kỹ thuật cao từ khâu chọn
giống đến kỹ thuật chăn nuôi. Khu sản xuất được phân ra nhiều phân khu
chuồng trại liên hoàn nhau để nuôi lợn theo từng giai đoạn riêng và áp dụng
chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng loại lợn và thời gian mang thai. Thức ăn
cho mỗi loại lợn cũng có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Lợn được nuôi trong
chuồng kín có hệ thống quạt thông gió, hệ thống giàn mát và sưởi ấm đủ yêu
cầu về nhiệt độ.
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nhân viên của trại gồm 2 kỹ sư chính, 2 tổ
trưởng và 24 công nhân phụ trách, trang trại đã góp phần giải quyết việc làm
cho người lao động trong vùng còn nhiều khó khăn này.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×