Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi và sử dụng chế phẩm Lactovet trong phòng hội chứng tiêu chảy ở lợn con nuôi tại trại Đạt Thúy, Phường Lương Sơn Thành phố Sông Công (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------o0o------

NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN TỪ SƠ
SINH ĐẾN 60 NGÀY TUỔI VÀ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM LACTOVET
TRONG PHÒNG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY
Ở LỢN CON NUÔI TẠI TRẠI ĐẠT THÚY PHƢỜNG LƢƠNG SƠN, TP SÔNG
CÔNG, THÁI NGUYÊN”
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính qui

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa


: Chăn nuôi thú y

Khóa học

:2012 - 2017

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Đức Hùng

Thái Nguyên 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------o0o------

NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN TỪ SƠ
SINH ĐẾN 60 NGÀY TUỔI VÀ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM LACTOVET
TRONG PHÒNG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY
Ở LỢN CON NUÔI TẠI TRẠI ĐẠT THÚY PHƢỜNG LƢƠNG SƠN, TP SÔNG
CÔNG, THÁI NGUYÊN”
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính qui

Chuyên ngành

: Thú y

Lớp

: K44 - TY

Khoa

: Chăn nuôi thú y


Khóa học

:2012 - 2017

Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Đức Hùng

Thái Nguyên 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên cũng như khi thực tập tốt nghiệp , em nhận được sự giúp đỡ tận tình của
các thầy cô trong khoa Chăn nuôi thú y. Qua đây em xin bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa
cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS. Nguyễn Đức
Hùng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
Đồng thời cho em gửi lời cám ơn tới các cán bộ công nhân viên chức tại Công
ty Thuốc Thú y Marphavet đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành tốt quá trình
học tập và thực tập.
Một lần nữa em xin được gửi tới các thầy giáo, cô giáo và toàn thể bạn bè
đồng nghiệp lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe cùng những điều tốt đẹp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên , tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Ngọc Định


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm Lactovet trong 1kg thành phẩm.............18
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm .............................................................................25
Bảng 4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ...........................................................32
Bảng 4.2. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy .............................................................33
Bảng 4.3. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo tuổi .....................................33
Bảng 4.4. Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy theo tính biệt ...........................................36
Bảng 4.5. Ảnh hưởng của Lactovet đến tỷ lệ lợn con thí nghiệm mắc hội chứng tiêu
chảy ...........................................................................................................................37
Bảng 4.6. Ảnh hưởng của Lactovet đến hiệu lực điều trị hội chứng tiêu chảy của
thuốc Ampi-coli 10% ................................................................................................37
Bảng 4.7. Sinh trưởng tích lũy của lợn thí nghiệm (kg/con) ....................................38
Bảng 4.8. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg TĂ/kg tăng KL) .......................40
Bảng 4.9. Chi phí thức ăn và thuốc thú y/kg lợn giống lúc 60 ngày tuổi .................41


iii

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Sơ đồ quy trình chế tạo chế phẩm Lactovet ..............................................19
Hình 4.1. Tỷ lệ mắc bệnh theo tuần tuổi ...................................................................34


iv

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
ĐC

: Đối chứng

KPCS

: Khẩu phần cơ sở

LMLM

: Lở mồm long móng

TN

: Thí nghiệm


v

MỤC LỤC
PHầN 1:MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................................2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học ..............................................................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................2
PHầN 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ..................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ....................................................................................3
2.1.1. Đặc điểm của lợn con ........................................................................................3
2.1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và phát dục .................................................................4
2.1.1.2 .Đặc điểm phát triển cơ quan tiêu hóa.............................................................4
2.1.1.3. Đặc điểm về cơ năng điều tiết thân nhiệt .......................................................5
2.1.1.4. Đặc điểm về khả năng miễn dịch ...................................................................5
2.1.2. Hội chứng tiêu chảy ở lợn con ..........................................................................6
2.1.2.1.Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy.....................................................................6
2.1.2.2. Nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy ...........................................................7
2.1.2.3. Cơ chế sinh hội chứng tiêu chảy ....................................................................9
2.1.2.4. Triệu chứng ..................................................................................................10
2.1.2.5. Bệnh tích ......................................................................................................10
2.1.3. Phòng và điều trị hội chứng tiêu chảy.............................................................11
2.1.3.1.Các biện pháp phòng bệnh ............................................................................11
2.1.3.2. Điều trị bệnh .................................................................................................13
2.1.4. Một số bệnh tiêu chảy thường gặp ở lợn con ..................................................14
2.1.4.1. Bệnh phân trắng ...........................................................................................14
2.1.4.2. Bệnh phù đầu, mặt (Bệnh E. Coli dung huyết) ............................................15
2.1.4.3. Bệnh phó thương hàn ...................................................................................15
2.1.4.4. Bệnh viêm ruột .............................................................................................16


vi

2.1.4.5. Bệnh ỉa chảy do Rotavirus ...........................................................................17
2.1.5. Giới thiệu chế phẩm Lactovet dùng trong nghiên cứu ....................................18
2.1.5.1. Nguồn gốc và thành phần .............................................................................18
2.1.5.2. Công dụng ....................................................................................................20
2.1.5.3. Liều lượng và cách dùng ..............................................................................20
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................................20
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ....................................................................21
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................22
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...24
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................24
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................24
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................................................24
3.2. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................24
3.3. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................24
3.3.1. Phương pháp xác định tình hình mắc hội chứng tiêu chảy của lợn con .........24
3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm........................................................................24
3.4. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ......................................................................26
3.5. Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................................26
PHầN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................27
4.1. Công tác phục vụ sản xuất .................................................................................27
4.1.1. Công tác chăn nuôi ..........................................................................................27
4.1.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng ....................................................................27
4.1.1.2. Phát hiện lợn nái động dục ...........................................................................28
4.1.1.3. Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái ......................................................................29
4.1.2. Công tác thú y .................................................................................................29
4.1.2.1. Công tác vệ sinh ...........................................................................................29
4.1.2.2. Công tác phòng bệnh bằng vắc xin ..............................................................30
4.1.3. Công tác khác ..................................................................................................31


vii

4.2. Kết quả theo dõi tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 60
ngày tuổi ....................................................................................................................33
4.2.1. Kết quả về tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo đàn và theo cá thể ....33
4.2.3. Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo tính biệt.............................36
4.3.1. Ảnh hưởng của Lactovet đến tình hình mắc hội chứng tiêu chảy của lợn thí nghiệm
...................................................................................................................................37
4.3.2. Ảnh hưởng của Latovet trong sử dụng thuốc điều trị hội chứng tiêu chảy ....37
4.3.4. Ảnh hưởng của Latovet đến chuyển hóa thức ăn của lợn thí nghiệm.............40
PHầN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................43
5.1. Kết luận ..............................................................................................................43
5.2 . Kiến nghị ...........................................................................................................43


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Chăn nuôi ngày càng có vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu của ngành nông
nghiệp. Sản phẩm của ngành chăn nuôi là nguồn thực phẩm không thể thiếu được
đối với nhu cầu đời sống con người. Chủ trương hiện nay của nhà nước là phát
triển ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa thực sự nhằm tạo ra sản phẩm
chăn nuôi có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần
cho xuất khẩu.
Nói đến ngành chăn nuôi lợn giữ vị trí quan trọng và có ý nghĩa thiết thực của
nó đối với đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Chăn nuôi lợn đã góp phần giải
quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và là cơ hội làm giàu
cho nông dân.
Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới (FAO), Việt Nam là nước nuôi
nhiều lợn, đứng hàng thứ 7 thế giới, hàng thứ 2 châu Á và ở vị trí hàng đầu khu vực
Đông Nam Á. Năm 2015 nước ta có hơn 27 triệu đầu lợn, bình quân tốc độ tăng
trưởng hàng năm là 3,9%, đảm bảo cung cấp 80% sản phẩm thịt cho thị trường nội
địa và một phần cho xuất khẩu. Kế hoạch đến năm 2020, tỷ lệ lợn ngoại và lợn lai
chiếm 75% trong cơ cấu đàn lợn, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2016 –
2020 tăng bình quân 4,5% tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông
nghiệp đạt 28%.
Tuy nhiên, để chăn nuôi lợn có hiệu quả, vấn đề vệ sinh phòng bệnh cần được đặc
biệt quan tâm. Bởi dịch bệnh là nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến chi phí chăn
nuôi và giá thành sản phẩm. Trong đó hội chứng tiêu chảy ở lợn con là một bệnh thường
xuyên xảy ra trong nhiều trại lợn giống và các hộ gia đình nuôi lợn nái ở nước ta.
Xuất phát từ thực tế sản xuất và được sự hướng dẫn của thầy cô tôi tiến hành đề tài
nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60
ngày tuổi và sử dụng chế phẩm Lactovet trong phòng hội chứng tiêu chảy ở lợn con
nuôi tại trại Đạt Thúy, Phường Lương Sơn, Tp. Sông Công, Thái Nguyên”.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×