Tải bản đầy đủ

Một số bệnh thường gặp ở bò tại trại Công ty cổ phần Nam Việt xã Hồng Tiến thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGÔ XUÂN PHƢƠNG

Tên đề tài:
“MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP Ở BÕ TẠI TRẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - XÃ HỒNG TIẾN
THỊ XÃ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y

Chăn nuôi thú y
2012 - 2017

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGÔ XUÂN PHƢƠNG

Tên đề tài:
“MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP Ở BÕ TẠI TRẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - XÃ HỒNG TIẾN
THỊ XÃ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:

Chăn nuôi thú y

Khóa học:

2012 - 2017

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thu Trang

Thái Nguyên, năm 2016i

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên và 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần Nam Việt tôi
luôn được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể đã giúp tôi hiểu được kiến thức
chuyên môn và công việc của một cán bộ kỹ thuật, từ đó giúp tôi vững tin trong
công việc sau này. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến:
Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm
khoa Chăn nuôi Thú y, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa đã dìu dắt
tôi trong quá trình học tập tại trường và đợt thực tập tốt nghiệp này.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến cô giáo
hướng dẫn ThS. Nguyễn Thu Trang đã quan tâm, tận tình hướng dẫn, chỉ
bảo giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành tốt khóa thực tập
tốt nghiệp này.
Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn tới các cô chú quản lý, cán bộ kỹ
thuật tại trại chăn nuôi, đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để tôi tiến hành
theo dõi, thu thập số liệu phục vụ cho việc hoàn thành đề tài tốt nghiệp.
Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới gia đình, cùng tất cả bạn bè
đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Ngô Xuân Phƣơng

năm 2016


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Khẩu phần thức ăn dinh dưỡng cho bò, bê ..................................... 31
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 33
Bảng 4.3. Tình hình mắc bệnh trên đàn bò, bê nuôi
tại trại năm 2016 .............................................................................................. 33
Bảng 4.4. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung .................................................. 34
trên đàn bò theo lứa đẻ .................................................................................... 34
Bảng 4.5. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn bò nuôi ........................... 35
tại trại qua các tháng ....................................................................................... 35
Bảng 4.6. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở bê theo lứa tuổi ................... 35
Bảng 4.7. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở bê theo tháng theo dõi ............ 36
Bảng 4.8. Tình hình mắc bệnh ký sinh trùng (ve) ở bê nuôi tại trại ................... 37
Bảng 4.9. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung cho bò .................................... 38
Bảng 4.10. Kết quả điều trị bê mắc bệnh hội chứng tiêu chảy ....................... 39


iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs:

Cộng sự

ĐHNNI:

Đại học nông Nghiệp I

KHKT

Khoa học kỹ thuật

LMLM:

Lở mồm long móng

NXB:

Nhà xuất bản

TP:

Thành phố

TT:

Thể trọng

TW:

Trung ương

FAO:

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc


iv

MỤC LỤC
Phần 1.MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ............................................................... 1
Phần 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 2
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ................................................................... 2
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................... 2
2.1.2. Điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của cơ sở thực tập ................. 2
2.2. Cơ sở khoa học ....................................................................................... 4
2.2.1. Những đặc điểm chính về cấu tạo và chức năng của các bộ phận trên
cơ thể bò. ........................................................................................................ 4
2.2.2. Đặc điểm sinh lý của bò thịt ................................................................ 5
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .......................................... 24
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới .................................................... 24
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ...................................................... 26
Phần 3.ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG
VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ......................................................... 28
3.1. Đối tượng .............................................................................................. 28
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................ 28
3.3. Nội dung tiến hành................................................................................ 28
3.3.1. Tình hình mắc bệnh của đàn bò tại trại ............................................. 28
3.3.2. Đánh giá hiệu lực của thuốc điều trị bệnh ......................................... 28
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................ 28
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi............................................................................. 28
3.4.2. Phương pháp theo dõi, thu thập thông tin ......................................... 28
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................. 29


v

Phần 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 30
4.1. Công tác phục vụ sản xuất .................................................................... 30
4.1.1. Công tác chăn nuôi tại trại ................................................................. 30
4.1.2. Công tác phòng và trị bệnh ................................................................ 32
4.1.3. Công tác khác .................................................................................... 32
4.2. Tình hình mắc bệnh trên đàn bò nuôi tại trại bò công ty cổ phần Nam Việt
- xã Hồng Tiến - thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên ..................................... 33
4.2.1. Tình hình mắc bệnh trên đàn bò nuôi tại trại năm 2016 .................... 33
Qua bảng 4.3. Tình hình bò bê mắc bệnh năm 2016 gồm 3 bệnh như sau: ...... 34
4.2.2. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn bò nuôi tại trại................... 34
4.2.3. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở bê theo lứa tuổi ...................... 35
4.2.4. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở bê theo tháng theo dõi ............... 36
4.2.5. Tình hình mắc bệnh ký sinh trùng (ve) ở bê nuôi tại trại ..................... 37
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh cho bò .............................................................. 38
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 40
5.1. Kết luận ................................................................................................. 40
5.2. Kiến nghị............................................................................................... 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................... 42
I. Tài liệu tiếng việt ...................................................................................... 42
II. Tài Liệu tiếng nước ngoài ..................................................................... 44
III. Tài liệu web ........................................................................................... 44


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ngành chăn nuôi bò ở Việt Nam ngày càng khẳng định được
vị trí quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và trong nền kinh tế nói
chung. Chăn nuôi bò không chỉ cung cấp một lượng lớn thực phẩm cho nhu
cầu trong nước mà còn góp phần thu ngoại tệ đáng kể thông qua xuất khẩu
các sản phẩm chăn nuôi.
Khi mức sống của người dân tăng lên thì nhu cầu về sử dụng thực
phẩm sạch đang là vấn đề mà xã hội quan tâm, do đó ngành chăn nuôi nói
chung và ngành chăn bò nói riêng phải tạo ra số lượng thịt nhiều và chất
lượng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều
vấn đề đặt ra trong ngành nuôi chăn bò.Với hình thức chăn nuôi công nghiệp
tập trung hiện nay thì bệnh dịch xuất hiện ngày một nhiều, gây ra những thiệt
hại không nhỏ. Một số bệnh bò hay mắc như: lở mồm long móng, bệnh ký
sinh trùng, chướng hơi dạ cỏ, viêm tử cung, viêm vú, ngộ độc thức ăn... đã
gây thiệt hại kinh tế lớn, mầm bệnh tồn tại lâu trong cơ thể bò cũng như ngoài
môi trường làm cho công tác phòng bệnh gặp khó khăn, khi bị nhiễm bệnh chi
phí điều trị lớn, thời gian điều trị lâu dài.
Xuất phát từ điều kiện thực tiễn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và
hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Một số
bệnh thường gặp ở bò tại trại Công ty cổ phần Nam Việt - xã Hồng Tiến - thị
xã Phổ Yên - tỉnhThái Nguyên và biện pháp phòng trị”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Đánh giá tình hình mắc bệnh trên đàn bò hướng thịt nuôi tại Trại bò
công ty cổ phần Nam Việt - xã Hồng Tiến - thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái
Nguyên để đưa ra biện pháp phòng trị bệnh thích hợp.
- Đánh giá hiệu lực của thuốc điều trị, chọn được loại thuốc có hiệu
lực cao và an toàn đối với bò.


2

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
Hồng Tiến là xã thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Xã nằm tại
cực bắc khu vực phía đông của huyện và có tuyến đường quốc lộ, đường cao
tốc Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua ranh giới phía tây. Ngoài ra, Hồng Tiến
có tuyến đường liên huyện Phú Bình và Phổ Yên cùng tuyến đường nối thị xã
Sông Công và quốc lộ 3 tới xã Điềm Thụy của huyện Phú Bình chạy qua,
tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên cũng đi qua địa bàn xã Hồng Tiến.
Hồng Tiến có hình dạng địa lí đặc biệt và có hình chữ V tính theo
chiều kim đồng hồ từ phía bắc, xã lần lượt giáp với xã Lương Sơn thuộc thành
phố Thái Nguyên; ba xã Thượng Đình, Điềm Thụy và Nga My(Phú Bình); xã
Đồng Tiến, thị trấn Bãi Bông, thị trấn Ba Hàng, xã Đồng Tiến , xã Đắc Sơn (Phổ
Yên); ba phường Phố Cò,Cải ĐanvàBách Quang (TP Sông Công).
Xã Hồng Tiến có diện tích 18,4 km², dân số là 11.314 người, mật độ
cư trú đạt 615 người/km². Hồng Tiến được chia thành 15 xóm là Mãn Chiêm,
Ngoài, Giếng, Hắng, Yên Mễ, Hanh, Chùa, Hiệp Đồng, Đông Sinh, Ấm,
Diện, Thành Lập, Cống Thượng, Liên Minh, Liên Sơn. Hồng Tiến nằm trong
dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy, trong đó có trên 93,4ha thuộc xã Hồng
Tiến.Ngoài ra trên địa bàn xã Hồng Tiến còn có quy hoạch công nghiệp nhỏ
Vân Thượng tổng diện tích toàn khu có 69 ha, nằm cách trung tâm huyện lị
1,5 km về phía đông.
2.1.2. Điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của cơ sở thực tập
2.1.1.1. Cơ sở vật chất
Để phục vụ tốt cho việc chăn nuôi tại trại Công ty đã đầu tư các máy
móc, thiết bị, dụng cụ sau:


3

+ Xe chở cỏ cho bò: 01 chiếc.
+ Máy cắt cỏ bằng tay: 01 cái.
+ Máy băm cỏ cho bò: 01 cái.
+ Máy bơm nước: 02 cái.
+ Gióng ăn trong chuồng: 128 gióng.
+ Tủ chứa thuốc: 01 cái.
+ Dụng cụ thú y: xilanh, panh, dao mổ, kìm bấm số tai…
2.1.1.2. Cơ sở hạ tầng
Chăn nuôi là nhiệm vụ chủ yếu, đóng vai trò quyết định đối với sự
phát triển của trại. Vì vậy, quy mô chăn nuôi càng được mở rộng, mức đầu tư
về trang trại kỹ thuật ngày càng cao.
* Hệ thống chuồng nuôi.
- Chuồng được xây dựng kiên cố theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, đảm
bảo thoáng mát về mùa Hè, ấm áp về mùa Đông và được xây dựng theo kiểu
nuôi 2 dãy: dãy nuôi bò và dãy nuôi bê.
+ Dãy nuôi bò gồm 2 khu: khu nuôi bò chờ phối và bò chửa.
- Chuồng được xây trên khu đất khá cao, dễ thoát, được tách biệt khu
nhà kho và nhà ở. Xung quanh chuồng nuôi có hàng rào bao bọc và có cổng
ra vào riêng.
Dãy nuôi bò được chia làm 2 chuồng:
+ Chuồng nuôi bò chờ phối và bò chửa có diện tích 80m.
+ Chuồng nuôi bò gầy và bò loại thải có diện tích 20m.
- Dãy nuôi bê được tách riêng ra là 2 chuồng:
+ Chuồng nuôi bê dưới 6 tháng tuổi có diện tích 25m.
+ Chuồng nuôi bê trên 6 tháng tuổi có diện tích 75m.
- Khu sân chơi dành cho bò được xây dựng sau chuồng có cây xanh che
mát, có tổng diện tích: 56m


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×