Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh CRD ở giống gà Isa Shaver tại trại gà của Công ty Thiên Thuận Tường, khu 1, phường Cửa Ông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và phương pháp phòng trị.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------------

NGÔ QUANG DUY
Tên đề tài:

TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CRD Ở GIỐNG GÀ ISA SHAVER
TẠI TRẠI GÀ CỦA CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG, KHU 1,
PHƢỜNG CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ,
TỈNH QUẢNG NINH VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÕNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khoá học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi thú y

2012 – 2017

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------------------

NGÔ QUANG DUY
Tên đề tài:

TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CRD Ở GIỐNG GÀ ISA SHAVER
TẠI TRẠI GÀ CỦA CÔNG TY THIÊN THUẬN TƢỜNG, KHU 1,
PHƢỜNG CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ,
TỈNH QUẢNG NINH VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÕNG TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

44 Thú Y

Khoa:

Chăn nuôi thú y

Khoá học:

2012 – 2017

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ


THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, BCN khoa và các
thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên đã dạy bảo tận tình chúng em trong toàn khóa học.
Em xin chân thành cảm ơn tới Công ty Thiên Thuận Tường – tp Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để em thực hiện đề tài tốt
nghiệp.
Em xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn tới sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình
của cô giáo TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ giúp đỡ em trong suốt quá trình thực
hiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn người thân trong gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp đã luôn tận tình giúp đỡ động viên em trong suốt quá trình học tập và
thực hiện đề tài.
Thái Nguyên, ngày...tháng...năm 2016
Sinh viên

Ngô Quang Duy


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Tình hình sản xuất của trại gà (2014 - 2016).................................... 5
Bảng 3.1. Sơ đồ tiến hành chuyên đề .............................................................. 30
Bảng 3.2. Yêu cầu về nhiệt độ và mật độ nuôi ............................................... 31
Bảng 3.3. Quy trình phòng bệnh bằng vắc xin cho gà. ................................... 31
Bảng 3.4. Chế độ chiếu sáng cho gà trong từng giai đoạn.............................. 32
Bảng 4.1. Sinh trưởng tích lũy của gà khảo nghiệm (g/con) .......................... 39
Bảng 4.2. Tiêu thụ thức ăn của gà khảo nghiệm qua các tuần tuổi ................ 42
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 45
Bảng 4.4. Tỷ lệ nuôi sống của gà khảo nghiệm qua các tuần tuổi (%)........... 46
Bảng 4.5. Diễn biến tình hình gà chết qua các tuần....................................... 47
Bảng 4.6. Tỷ lệ nhiễm CRD theo giai đoạn .................................................... 49
Bảng 4.7. Triệu chứng và bệnh tích mổ khám của gà bị CRD ....................... 52
Bảng 4.8. Kết quả điều trị bệnh....................................................................... 54
Bảng 4.9. Chi phí trực tiếp cho một gà Isa Shaver thương phẩm đến hết 18
tuần tuổi........................................................................................... 55


iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH , ĐỒ THỊ
Hình 4.1. Đồ thị sinh trưởng tích lũy của gà khảo nghiệm ............................. 40


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

Ý nghĩa

Từ viết tắt
CRD:

Chronic Respiratory Disease

Cs:

Cộng sự

KL:

Khối lượng

KTKSTTT:

Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường

MG:

Mycoplasma gallisepticum

MS:

Mycoplasma synoviae

Nxb:

Nhà xuất bản

TĂ:

Thức ăn

Tp:

Thành phố

tr:

Trang


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................. ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH , ĐỒ THỊ ............................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................ iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích và mục tiêu thực hiện chuyên đề ............................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ...................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở thực tập............................................................................ 3
Bảng 2.1. Tình hình sản xuất của trại gà (2014 - 2016).................................... 5
2.2. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài......................................................... 5
2.2.1. Đặc điểm sinh lý hô hấp ở gà .................................................................. 5
2.3.2. Bệnh hô hấp mãn tính ở gà (CRD).......................................................... 7
2.2.3. Một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn gây bệnh CRD (Mycoplasma
gallisepticum) ........................................................................................ 23
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 23
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 23
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 27
2.4. Giới thiệu vài nét về giống gà khảo nghiệm ............................................ 28
2.5. Giới thiệu vài nét về thuốc sử dụng điều trị bệnh .................................... 29
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH30
3.1. Đối tượng ................................................................................................. 30


vi

3.2. Thời gian và địa điểm tiến hành ............................................................... 30
3.3. Nội dung tiến hành ................................................................................... 30
3.4. Phương pháp tiến hành và các chỉ tiêu theo dõi ...................................... 30
3.4.1. Phương pháp tiến hành .......................................................................... 30
3.4.2. Các yêu cầu về kĩ thuật ......................................................................... 31
3.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ................................................... 33
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu.................................................................... 34
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 36
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 36
4.1.2. Công tác thú y ...................................................................................... 43
4.2. Kết quả thực hiện chuyên đề .................................................................... 46
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống ...................................................................................... 46
4.2.2. Tình hình cảm nhiễm bệnh CRD trên đàn gà khảo nghiệm.................. 48
4.2.3. Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng, mổ khám bệnh tích đại thể ở
gà nhiễm bệnh CRD .............................................................................. 51
4.2.4. Kết quả điều trị bệnh ............................................................................. 53
4.2.5. Chi phí trực tiếp cho một gà Isa Shaver thương phẩm ......................... 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 58
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA ............................................................. 63


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây Nhà nước ta đã cho nhập những giống gia
súc, gia cầm có năng suất cao từ những nước có nền chăn nuôi phát triển
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về thực
phẩm ( thịt, trứng, sữa… ) ngày càng tăng cho xã hội.
Mặt khác khi mức sống của người dân tăng lên, yêu cầu về các loại
thực phẩm sạch ngày càng tăng. Do đó ngành chăn nuôi nói chung và chăn
nuôi gà nói riêng là phải tạo ra được nhiều sản phẩm có chất lượng tốt để đáp
ứng được nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, để chăn nuôi gà có năng suất và
chất lượng cao ngoài vấn đề con giống và thức ăn thì công tác thú y, phòng
bệnh là rất quan trọng.
Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, trong những bệnh truyền
nhiễm xẩy ra trên đàn gà thì bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà (CRD)
xẩy ra rất nhiều và thường xuyên, bệnh gây thiệt hại lớn cho ngành chăn
nuôi, và thường gặp nhiều ở các đàn gà nuôi công nghiệp với mật độ cao.
Bệnh CRD lây lan nhanh và tác động kéo dài gây thiệt hại lớn cho ngành
chăn nuôi gia cầm, bệnh gây chết 5 – 10%, giảm 20 – 30% tăng trọng trên
gà, trên gà đẻ giảm tỷ lệ đẻ xuống còn 70 – 75%. Trong đàn gà khi có dịch,
ngay cả với mức nhiễm thấp, bệnh hô hấp mãn tính vẫn làm hao tổn chi phí
đáng kể cho các nhà chăn nuôi thông qua việc làm giảm hiệu quả thức ăn,
tăng trọng trung bình thấp, giảm tính đồng đều của đàn, tăng chi phí trong
chăn nuôi, quá trình điều trị kéo dài.
Vì vậy, để góp phần hạn chế tác hại của bệnh CRD gây ra trên đàn gia
cầm, chúng tôi thực hiện đề tài: “ Tình hình mắc bệnh CRD ở giống gà Isa
Shaver tại trại gà của Công ty Thiên Thuận Tường, khu 1, phường Cửa
Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và phương pháp phòng trị.”


2

1.2. Mục đích và mục tiêu thực hiện chuyên đề
- Chẩn đoán lâm sàng bệnh CRD do Mycoplasma gallisepticum trên gà
Isa Shaver thương phẩm.
- Đề ra được biện pháp phòng trị bệnh thích hợp.
- Xác định được tỷ lệ nhiễm bệnh hô hấp mãn tính (CRD) trên gà Isa
Shaver thương phẩm.
- Xác định được hiệu lực của thuốc Pulmotil AC trong việc phòng
và trị bệnh CRD.
- Thông qua việc xác định tỷ lệ nhiễm (CRD) và hiệu lực điều trị
của thuốc Pulmotil AC để khuyến cáo người chăn nuôi về biện pháp
phòng trị bệnh (CRD).

1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Đánh giá được ảnh hưởng của bệnh viêm đường hô hấp mãn tính
(CRD) đối với khả năng sản xuất của gà Isa Shaver thương phẩm.
- Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh CRD qua các tuần tuổi.
- Là cơ sở cho việc lựa chọn giống gà phù hợp chăn nuôi tại Công ty.
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
- Áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất.
- Rèn luyện tác phong khoa học đúng đắn, sáng tạo.
- Kết quả của chuyên đề góp phần vào công tác chăn nuôi gà an toàn và
biện pháp phòng, trị bệnh CRD trên gà.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×