Tải bản đầy đủ

150 điều tử vi đẩu số kiên quyết phải biết

Chuyên m ục: Chém đinh ch ặt s ắt
Bài dch
ị -Đ
ẩu S ố tr ự
c đo án 150 đề
i u
(150 đề
i u quy ết đo án d ứ
t khoát trong Đ
ẩu S ố)
1, Kình D ư
ơn g l ạc B ản cung, đô i khi không đáng s ợ mà th ậm chí còn đ
ại bi ểu cho quy ền l ự
c. S ợ nh ất
là l ạc vào Thiên Di cung chính chi ếu. G ặp riêng H ỏa Tinh hay Linh Tinh c ần ph ải lu ận khác nhau.
2, Thiên Đ
ồn g ho ặc Thái Âm th ủ M ệnh xinh đ
ẹp . Thiên Ph ủ t ại Mão ho ặc T ị th ủ M ệnh, thì tr ườn g h ợ
p
đầu có Thái Âm c ư cung Ph ụ M ẫu, tr ườn g h ợ
p sau có Đồn g Âm c ư cung Ph ụ M ẫu, mà đều là có Thái

Âm hãm đ
ịa. B ở
i l ẽ Ph ụ M ẫu cung là T ư
ớn g M ạo cung.
3, Không Ki ếp vào Phúc Đ
ức

cung, coi ti ền b ạc nh ư rác r ư
ởi , r ất khó có th ể có s ự tích góp dành d ụm.

4, Thiên Mã và Không Ki ếp cùng th ủ Tài B ạch cung, ch ủ nghèo túng thi ếu th ốn, có ti ền không hoa
m ắt không chu
ị đ
ư
ợ c.
5, C ự Môn t ại Tý Ng ọ cung là "Th ạch Trung Ẩ
n Ng ọc" cách, c ư
ỡn g ép xu ất đ
ầu l ộ di ện ho ặc đ
ứn g
đầu thì t ất s ẽ g ặp h ọa, còn ẩn gi ấu ng ầm hay kín đáo thì phúc không h ề m ỏng chút nào.
6, C ơ L ư
ơn g đ
ồn g cung ho ặc h ội chi ếu đ
ến Tài B ạch cung, m ư
u tính v ề ti ền b ạc có th ừ
a s ự khéo léo,
nh ư
ng ch ư
a h ẳn đã đ
ư
ợc

xác đ
ị n h là giàu có.

7, Ng ư
ời có Tham Lang th ủ M ệnh, có s ở tr ư
ờn g giao ti ếp chén t ạc chén thù r ất gi ỏi, c ũng gi ỏi hi ểu
tâm lý ng ư


ời khác, ở t ại cung đ
ộ t ốt lành l ại có tác d ụng hóa thù thành b ạn.
8, Thiên L ư
ơn g có hu ệ c ăn (trí tu ệ sáng su ốt), Thiên C ơ đa h ọc đa n ăng, Tham Lang c ũng chu ộng tu
luy ện thu ật th ần tiên, c ũng có th ể h ọc t ốt thu ật s ố.
9, N ữ nhân mà có M ệnh cung, Phúc cung ho ặc Phu cung có H ồng cao chi ếu, đa ph ần là xinh đ
ẹp mà
có s ứ
c h ấp d ẫn, nh ư
ng d ễ chiêu phong d ẫn đệ
i p (lôi thôi v ớ
i chuy ện tình c ảm, trêu hoa gh ẹo nguy ệt).
Gia thêm Thiên Hình thì có s ự giáo d ục k ề c ận, t ự h ạn ch ế v ớ
i kh ắc ch ế đ
ư
ợc

ản h h ư
ởn g c ủa tính

buông th ả.
10, H ỏa Tinh th ủ m ệnh qu ả là nóng n ảy g ấp gáp, có th ể n ổi gi ận b ất thình lình, t ớ
i lúc ng ư
ời ta trung
niên mà h ỏa khí v ẫn thnh.

11, N ữ nhân V ũ Khúc th ủ M ệnh, thông th ư
ờn g đ
ều gi ỏi giang, có chí h ư
ớn g c ủa k ẻ tr ư
ợn g phu và

ợn g c ủa ng ư
ời v ợ đo ạt quy ền ch ồng.
12, Thiên C ơ th ủ M ệnh, t ất s ẽ có h ứ
ng thú say mê h ọc m ột môn nào đó mà ch ẳng liên quan gì đ
ến
ngh ề nghi ệp c ả. N ếu nh ư h ội cát tinh, b ản thân kiêm qu ản trách nhi ệm ki ểm đ
ếm . N ếu nh ư t ứ sát mà
h ội chi ếu thì có nguy hi ểm y ểu th ọ.


13, Thiên Đồ
n g t ại Ng ọ cung l ập M ệnh mà cùng v ớ
i Kình D ươ
n g đồ
n g cung, là "Mã Đầ
u Đớ
i Ti ễn"
cách, M ệnh c ủa đạ
i t ướ
n g quân.
14, Thiên Ph ủ ở Huynh đệ cung, ch ẳng g ặp l ục hung thì có nhi ều anh em, c ỡ 5 ng ườ
i tr ở lên.
15, Thiên T ướ
n g th ủ M ệnh, Thiên L ươ
ng vớ
i Hóa L ộc giáp c ủng g ọi là "Tài Ấ
m giáp Ấ
n ", phúc dày;
còn n ếu nh ư Hóa K ị và Kình D ươ
n g giáp c ủng thì là "Hình K ị giáp Ấ
n ", có tai h ọa lao ng ục.
16, Phá Quân th ủ Phu Thê cung, l ại thêm T ả Ph ụ H ữ
u B ật h ội chi ếu, hôn nhân b ất l ợ
i.
17, T ật Ách có Kình Hình l ạc hãm, là k ẻ ph ải tr ải qua nhi ều l ần ph ẫu thu ật, m ổ x ẻ.
18, Thiên L ươ
n g ho ặc Thiên Đồ
n g mi ếu địa th ủ M ệnh mà không g ặp sát tinh, đa ph ần r ất th ọ.
19, Phá Quân h ội h ợ
p Hóa K ị là có nguy hi ểm v ề sông n ướ
c , đặ
c bi ệt V ăn Khúc hóa K ị là ứ
ng
nghi ệm.
20, Thiên L ươ
n g s ợ nh ất là 3 sao Kình, Đ
à , Thiên Hình h ội chi ếu, cu ộc đờ
i t ất ph ải có 1 l ần g ặp nguy
hi ểm t ớ
i mứ
c cử
u t ử nh ất sinh.
21, Cung Phu Thê mà có Thái D ươ
n g mi ếu cùng v ớ
i C ự Môn thì r ất d ễ k ết hôn cùng v ớ
i ng ườ
i d ị t ộc
(QNB chú: d ị t ộc đây nên hi ểu là ng ườ
i dân t ộc khác, ho ặc là ng ườ
i n ướ
c ngoài - ngày nay).
22, V ũ Khúc t ại Mão th ủ M ệnh, vóc ng ườ
i nh ỏ th ấp, gi ọng nói h ơ
i có âm khàn khàn.
23, Phu Thê cung có sao Qu ả Tú, n ếu tam ph ươ
n g t ứ chính không h ội cát tinh thì r ất có th ể ly hôn.
24, N ếu nh ư Đạ
i H ạn cùng v ớ
i Lư
u Niên T ử T ứ
c cung là Thái D ươ
n g , xác địn h là sinh con trai; n ếu
nh ư là Thái Âm thì xác địn h là sinh con gái.
25, C ủa c ải c ơ b ản phân ra làm 3 lo ại: C ủa c ải c ủa L ộc T ồn là tích t ụ mà thành ti ền tài; C ủa c ải c ủa
V ũ Khúc là vi ệc làm ăn buôn bán ho ặc do c ơ h ội đắ
c tài nào đó mà thành ti ền tài; C ủa c ải c ủa Thái
Âm là ti ền tài c ủa l ươ
n g b ổng ho ặc lo ại thù lao.
26, V ề ph ần ti ền c ủa b ất chính, Tham Lang hóa L ộc h ội H ỏa Linh, t ất có ti ền c ủa b ất ng ờ ngoài d ự
tính, bao g ồm c ả t ừ làm ăn ho ặc thu ho ạch b ất ng ờ nào đó. Ti ền tài c ủa Phá Quân hóa L ộc càng
thu ộc lo ại ti ền tài b ất ng ờ c ủa b ất ng ờ
.
27, Ng ườ
i có Thiên L ươ
n g th ủ M ệnh ph ần l ớ
n có d ự c ảm, linh tính r ất m ạnh m ẽ, đặ
c bi ệt là khi ở t ại
hãm cung là không sai. Nh ư
ng c ũng không ph ải là tr ọn c ả đờ
i tr ướ
c sau đề
u có, mà Phong Th ủy đố
i
vớ
i cái này c ũng có l ự
c tr ợ giúp nh ất địn h.


28, Thiên Cơ tọa thủ cung Tử Tức gặp sát tinh, thì con cái chắc chắn r ất ít, còn có r ất mu ộn.
29, Quan Lộc cung hội chiếu đến là sao Thiên Vu với sao Phong Cáo thì có th ể ch ủ th ăng ch ức; M ệnh
cung Văn Khúc hóa Khoa cũng cùng thuộc dạng thăng cấp rất nhanh.
(QNB chú: Sao Thiên Vu được an theo tháng sinh. Theo các bài quy ết sau:
Tị Thân Dần Hợi, Thiên Vu vị
Phân luân thập nhị nguyệt tinh quân
=
Vị trí của Thiên Vu theo các cung Tị, Thân, Dần, Hợi
Lần lượt phân bố cả 12 tháng.
hoặc bài quyết:
Dần Ngọ Tuất nguyệt Vu ư Tị
Thân Tí Thìn nguyệt tại Dần cung
Tị Dậu Sửu nguyệt Vu ư Hợi
Hợi Mão Mùi nguyệt tại Thân cung
=
Cứ theo tên Địa Chi của tháng mà an Thiên Vu vào cung trong cùng câu quy ết.
Thiên Vu đi hình chữ Z trên lá số, bắt đầu từ tháng giêng ở Tị -> tháng 2 ở Thân -> tháng 3 ở D ần ->
tháng 4 ở Hợi -> tháng 5 quay về ở Tị ->.... tháng 12 ở H ợi. Chỉ trong 4 cung ấy mà thôi.
Thiên Vu chủ được hưởng, được thừa kế, thăng tiến,...)
30. Tử Phá cùng thủ cung Quan Lộc, quả nhiên chủ sự nghiệp biến động. Lúc này c ần xem thêm
cung Nô bộc có thể thu hoạch được rất nhiều thông tin gợi mở.
31, Thiên Tướng thủ ở Phu Thê cung, có câu "Thân thượng gia thân" (Ômô đã tr ắng nay còn tr ắng
hơn, à nhầm ... đã thân thiết nay lại còn thân hơn), người phối ngẫu có khả năng chính là đồng s ự,
đồng nghiệp, bạn đồng môn, hoặc là trước kia đã từng là hàng xóm, ở gần nhau, h ai nhà đã từng
thân với nhau.
32, Vũ Khúc thủ Huynh Đệ cung, anh em dễ bất hòa, nếu lại hóa Kị thì quan h ệ anh em càng thêm t ồi
tệ.
33, Tham Lang thủ Mệnh ở Tuất cung, gặp sao "Thiên Không" cấp Ất (t ức là sao c ấp th ứ nhì, là Thiên
Không trước Thái Tuế trong TV Vịt nhà ta), không có gì là bất l ương cả, ch ẳng qua ch ỉ là thêm vào cái
vốn sẵn hứng thú đối với những sự thuộc về số mệnh và những thứ thần bí; vóc dáng c ũng th ường
trở thành thấp bé.
34, Ở trong mệnh bàn mà Đào Hoa thái vượng, nếu như gặp Thiên Không thủ M ệnh thì không nh ững
không sợ Đào Hoa phiền nhiễu quấy rầy mà ngược lại còn càng tỏ ra thanh bạch trinh ti ết.


35, Hóa Lộc, Quyền, Khoa hội chiếu xung quanh cung Phụ Mẫu, cha m ẹ không nh ất định ph ải là giàu
có, nhưng mà được trường thọ. Nếu như lại thấy Không Kiếp, có kh ả n ăng còn muốn ph ụng d ưỡng
cha mẹ một khoảng thời gian rất lâu nữa.
36, Thiên Lương hóa Lộc dễ chiêu chuốc sự tranh luận phê bình cùng ng ười khác, cho nên Thiên
Lương không quá hợp với cái sự hóa Lộc.
37, Thái Dương ở tại cung nào đó cũng không hợp hóa Lộc, như Thái D ương t ại Ng ọ hóa L ộc thì t ổn
hại đến chất lượng của nó, lại thêm khiến cho Thiên Đồng ở cung Phu Thê hóa ra nh ọc nhằn lao kh ổ.
38, Phá Quân tại Tuất thủ cung Điền Trạch, lại thêm hóa L ộc, rất rất nhi ều đều là có gia s ản t ổ tiên để
lại. Nếu không hóa Lộc, thì quan trọng xem cung Phụ Mẫu nh ư th ế nào, n ếu nh ư cung Ph ụ M ẫu có
tam phương tứ chính được cát tinh củng chiếu, thì cũng là có được tổ nghi ệp. Cho dù cung Ph ụ M ẫu
không được cát thì vẫn có thể được hưởng di sản, có điều là có thể nó đến từ tr ưởng bối trên mình
một đời như là cô dì chú bác... độ chuẩn xác cao đáng kinh ngạc.
39, Tật Ách cung có Lộc tinh quá nhiều hoặc là Lộc trùng điệp, rất nhi ều khi l ại bi ểu hi ện có b ệnh t ật.
Nhưng mà Hóa Lộc tại Tật Ách lại chưa chắc có thể trị khỏi. Hơn nữa, Phu Thê, Đi ền Tr ạch b ất cát thì
tình hình lại càng thêm tồi tệ. Nhưng mà Hóa Lộc thường hay có thể chữa được.
40, Trong cách cục "Nguyệt Lãng Thiên Môn", Thái Âm tại Hợi mà hóa Kị, cung Thiên Di có Thiên C ơ
hóa Lộc bị Kị chính chiếu, Quan Lộc cung có Thiên Lương hóa Quyền cùng Lộc T ồn. Ng ược l ại so v ới
Thái Âm hóa Lộc mà khiến cho Cự Môn hóa Kị ở cung Phúc Đức, cũng đều tốt đẹp cả.
41, Thiên Cơ hóa Kị kép thủ cung Nô, dễ bị bạn bè bán đứng.
42, Thái Dương hội Cự Môn ở Thiên Di cung, thấy Sát Kị, ch ủ ch ết n ơi đất khách quê ng ười.
43, Thái Dương tọa Mệnh, vận hạn đi tới cung viên có các sao quý hi ển t ọa th ủ, c ần ph ải đặc bi ệt để
ý đến niên hạn khai vận. Cái gọi là quý hiển tinh đó là Tử, Ph ủ, Thiên Lương, Thái Âm,...
44, Đại hạn Tật Ách là Phá Quân, thấy Vũ Khúc hóa Lộc, tam Sát hội chi ếu mà H ỏa Tinh đồng độ,
chủ 10 năm có "nha bệnh".
(Nha nghĩa đen có nghĩa là răng, bộ nhá, cắn xé, môi giới cò mồi mối lái, ch ỗ quan làm vi ệc c ủa quan
chức,...
Bệnh có nghĩa đen là bệnh tật, ốm đau, tai ách, lo âu, băn khoăn lo l ắng, ch ỉ trích m ắng m ỏ,...
Cho nên nghĩa đen của nha bệnh = bệnh ở răng. Còn nghĩa bóng thế nào thì QNB không bi ết).
45, Thiên Đồng với Hỏa Tinh ở tại cung Điền Trạch của Lưu Nhật thì chủ thay đổi bóng đèn, s ửa đồ
điện, điện tử.
46, Thiên Đồng tại Điền trạch cung, thấy Hóa Lộc cùng cát thì chủ có khánh đi ển (bu ổi l ễ m ừng long


trọng, lễ kỷ niệm, lễ thành lập gì đó,... có lẽ nên hi ểu liền với ý ở câu bên trên).
47, Thiên Đồng tại Điền Trạch cung, thấy các văn tinh thì ch ủ trùng tu s ửa chữa.
(cũng nên hiểu liền mạch với các câu trên).
48, Thiên Đồng thấy Hỏa Tinh tại Điền Trạch cung mà Thiên Lương đồng độ hoặc h ội chi ếu thì ch ủ s ợ
bóng sợ gió vật dễ cháy (lo lắng thấp thỏm bất an).
49, Vũ Khúc hóa Kị cư cung Mão, ở thời nay, có khả năng biến thành sinh t ử quan đầu (s ống ch ết ở
trước mắt).
50, Đại hạn Thái Dương hóa Lộc với Cự Môn đồng độ, chủ được đề bạt cất nhắc bởi người ngoại
quốc, hoặc người khác quê hương xứ sở.
51, Câu "Thái Dương phạ phùng Tù Ám Phá Quân" (Thái D ương s ợ g ặp Tù, Ám, Phá Quân) là ch ỉ
người vốn có Thái Dương tọa Mệnh, ở dưới 1 điều kiện tình hình nào đó, không thích Đại h ạn ho ặc là
Lưu niên Mệnh cung đi qua các cung vị có Liêm, Phá, C ự Môn.
52, Cung viên vốn có Bắc đẩu tinh tọa thủ, (hạn) lại gặp cung viên có Bắc đẩu tinh tọa th ủ nữa, cát
hung liền tương đối khẩn cấp, quan trọng. Nếu như gặp cung viên có Nam đẩu tinh t ọa th ủ, thì cát
hung lại nhẹ nhàng chậm chạp. Như "tối hiềm Văn Vũ nhị Khúc song hóa Kị" (rất ng ại Hóa Kị kép t ừ
Văn Khúc Vũ Khúc) chính là cái ý này.
53, Khi Thiên Đồng hóa Kị kép thủ Điền Trạch cung cần khán tam ph ương tứ chính Mệnh cung tinh
diệu thế nào, như gặp phải tinh diệu bất cát hoặc Thiên Di gặp Liêm Trinh Hóa Kị v ới Th ất Sát đồng
cung thì sẽ có tai nạn rất lớn, đặc biệt là đúng với lúc đi xa.
54, Người mà thiên bàn có Quả Tú thủ Phu Thê cung, nếu lại gặp ph ải sát tinh c ủng chi ếu vào Phu
Thê, đa phần là rất khó thành hôn hoặc là người kết hôn rất muộn.
55, Nếu như người đã kết hôn, khi tại đại hạn gặp phải Quả Tú th ủ Phu Thê cung, c ũng g ặp ph ải các
sát tinh giống trên, thì ở trong đại hạn đó rất dễ ly hôn. Lưu niên g ặp ph ải thì không nh ất định là ly
hôn, có khả năng xảy ra một số chuyện dạng "quả tú".
56, Đồng Cự đồng cung, bởi vì không được hội chiếu Thái Dương, mặc dù không hóa K ị c ũng ch ẳng
đẹp đẽ gì, trừ phi trong nó có một sao hóa Lộc, hoặc giả có cát tinh củng chi ếu, m ới có th ể tiêu tr ừ
những ảnh hưởng không tốt.
57, Thiên bàn Vũ Khúc hóa Kị thủ Tật Ách, nhưng đại vận đi thu ận, suốt đời c ũng ch ẳng g ặp V ũ Khúc
hóa Kị thủ Phu Thê cung, thì phải để ý đến Lưu niên mà gặp Vũ Khúc hóa Kị kép th ủ Phu Thê cung.
(QNB chú: tức là ban đầu thì nói đến lá số gốc và cung Lưu Phu Thê c ủa đại hạn ko x ảy ra m ối quan
hệ ấy - thực ra có xảy ra nhưng với điều kiện ở hạn > 96 tuổi
Chỉ có điều, chủ ý của tác giả muốn nói ở đây là nếu không gặp mối tương tác ấy trong đời trên


phương diện đại hạn thì cần phải rất chú ý đến tương tác của hạn Lưu niên. Vì cu ộc đời vốn thu ộc
định luật bảo toàn lớn, nó chẳng xảy ra ở chỗ/lúc này thì tất sẽ có xảy ra ở chỗ/lúc khác, d ưới m ột
hình thức nào đó).
58, Xương Khúc tại nguyên bàn (tức ls gốc) mà giáp Phúc Đức cung, đa ph ần là người đặc bi ệt thông
minh và thích đọc sách.
59, Vũ Khúc hóa Kị thủ Điền Trạch: một là không thích hợp để bố trí sắp đặt mua bán tài s ản, s ản
nghiệp. Hai là phải đề phòng công ty, gia trạch bị người cướp bóc, cướp đoạt.
60, Cái người Tử Tham Phúc Đức cung gặp sát tinh xung chiếu, khó tránh được cái chuy ện s ắc d ục
mà tổn hại đến sức khỏe.
61, Phụ nữ nếu như Thiên Đồng hóa Kị thủ Mệnh, lại thêm nữa là Phu Thê cung vô cùng náo nhi ệt,
cực kỳ dễ có khả năng luân lạc phong trần.
62, Đồng Lương thủ mệnh, có khuynh hướng "vóc dáng cao".
63, Phu Thê cung náo nhiệt, mà nếu Mệnh cung có Thiên Hình hoặc Thiên Không, ph ản chuy ển
thành chủ thanh bạch thuần khiết.
64, Thiên Đồng hóa Kị thủ Điền Trạch, Tử Tức cung lại nhiều sát tinh hội chi ếu, nên cái n ăm sinh con
là vì chuyện đó mà có phiền não rất lớn, tức là mẹ con cùng có tiền đề xa cách, là sản n ạn.
65, Người bình thường gặp Quan Phù thường sẽ có phát sinh chuy ện quan tụng th ị phi. Nh ưng n ếu
cùng hội với Long Đức cùng Tấu Thư, thì dù có quan phi cũng sẽ việc lớn hóa nh ỏ, vi ệc nh ỏ hóa
không có.
66, Khi Phá Quân hóa Lộc thường có cơ hội mới m ẻ cùng với tiền tài không chính th ức, ti ền tài b ất
ngờ. Nhưng mà lúc này cung Quan Lộc nhất định là Tham Lang hóa K ị, bi ểu thị lúc c ơ h ội m ới đã đến
đã bắt đầu, ngay lập tức có người mưu đồ phân chia chén canh miếng ăn, thành ra t ự nhiên có tri ệu
của sự tranh đoạt.
67, Phong cách của Phá Quân, thường trong những lúc vô tình không để ý mà làm nh ững chuy ện
khắc bạc quả ân (cay nghiệt bạc bẽo), nên bị người ta cho rằng vô tình vô ngh ĩa, khó có th ể nh ận
được sự nhất trí tán thưởng đến từ người khác.
68, Người mà Địa Kiếp với Thiên Mã, Hỏa Tinh cùng thủ Mệnh cung, thông th ường ngo ại tr ừ bên
ngoài cực kỳ hiếu động hoạt bát, thì thường rất hay có những khuyết đi ểm nóng nảy kiêu căng, không
thanh thản. Loại người này có khả năng vô cùng thông minh, học 1 bi ết 10, nh ưng mà m ạch suy ngh ĩ
thiếu sự sâu xa cũng như thiếu chu toàn trong việc lập kế hoạch.
69, Vũ Khúc thủ cung Nô, quan hệ với bạn bè chẳng tốt. Ngoài ra nh ư Không Ki ếp, Hóa K ị,... mà ti ến


nhập cung Nô đều thường là chẳng hay ho gì.
70, Sao Tử Vi nếu không có cát tinh triều củng, đặc bi ệt lại lạc vào Thìn Tuất, c ả m ột đời g ặp nhi ều tai
lắm nạn hơn so với kẻ khác.
71, Tử Vi gặp Không Kiếp mà lại không có bách quan triều củng, nhi ều khi có t ư t ưởng xu ất gia đi tu
hành.
72, Kẻ có Tử Vi thủ Mệnh đa phần đều tâm cao khí ngạo, và dễ tin lời ng ười khác, n ếu không có cát
tinh củng chiếu thì tính tình quả là lầm lì quái g ở, khó hòa hợp, ho ặc là ngang ngược hống hách, lại
thêm sát tinh củng chiếu thì lúc chẳng được như ý sẽ tự sa ngã, tự đánh mất chính mình.
73, Kẻ có Tham Lang tại cung an Thân, rất e ngại gặp ph ải Thiên C ơ hóa Kị, đúng là hay thay đổi
hoặc là đa ưu đa lự, bôn ba lao lực hoặc là rượu chè cờ bạc.
74, Kình Đà Hỏa Linh tứ sát cùng hợp lại chiếu vào Thiên C ơ thì có nguy hi ểm y ểu th ọ.
75, Vũ Khúc chẳng phù hợp thủ ở các cung lục thân, thủ ở cung Ph ụ Mẫu dễ hình khắc, tr ừ phi có
Thiên Phủ, Thiên Thọ để hóa giải; thủ ở Bào cung thì anh em vô duyên cùng không hòa thu ận, có cát
tinh củng chiếu cùng nhập miếu thì có thể tránh được.
76, Vũ Khúc thủ Tử Tức cung thì chậm muộn có con, có khi ch ậm đến sau 40 tu ổi m ới có con cái, mà
con cái thì tính nết cương cường, gặp Hóa Kị với T ứ Sát thì chẳng có con.
77, Thiên Đồng hóa Kị tại cung Hợi, lại kiêm hội tứ sát với các sao Ki ếp, Không, Thiên Hình, thì hình
khắc cô đơn hoặc là vô cùng vất vả lao khổ hoặc là có phá tướng hoặc có các sự việc tai b ệnh,...
78, Thiên Đồng thủ Mệnh ở Tuất cung, đối cung có Hóa Kị chính chi ếu, nh ưng lại kiêm hội Lộc T ồn và
hóa Lộc, chính là bĩ cực thái lai, hết cùng lại thông, thu ộc lo ại th ượng cách được c ưng được quý.
79, Thiên Đồng dễ thay đổi tâm tình, thủ ở cung Phu Thê thì cần chậm hôn nhân m ới có th ể được
bạch đầu giai lão.
80, Liêm Trinh sợ lạc hãm với hóa Kị, như thế dễ bị chìm trong tửu s ắc mà đối di ện v ới h ọa.
81, Thiên Phủ tọa Thìn Tuất nếu hội chiếu đến có lục cát tinh thì bất lu ận theo s ự nghi ệp th ương m ại
hay chính trị đều có thể trở nên nổi bật, xuất sắc.
82, Kẻ có Thiên Phủ thủ Mệnh cũng có sở trường ở việc giải hòa, giải quyết tranh chấp mâu thu ẫn.
83, Thái Âm với Thiên Cơ đồng độ thủ cung Phụ Mẫu, mặc dù không hình khắc nh ưng dễ s ớm xa r ời
cha mẹ.


84, Tham Lang ở tại Thìn Tuất, đối cung có Vũ Khúc hội chi ếu, thì trước giàu sau nghèo, ph ải sau 30
tuổi mới có thể phát đạt được.
85, Kẻ có Tham Lang thủ Mệnh thì lông tóc nhiều, dày và đen, ở Thìn Tuất cung thì vóc ng ười cao
lớn.
86, Tham Lang thủ Mệnh lại giỏi việc bố thí chút ơn hu ệ cho người khác, có th ể hóa thù thành b ạn.
87, Tham Lang thủ Mệnh tại Dần cung, rất sợ tứ sát củng chiếu, d ễ có tai h ọa lao ng ục.
88, Tham Lang thủ Mệnh tại Ngọ cung, là cách "Mộc Hỏa thông minh", chủ nhân l ắm k ế nhi ều m ưu.
89, Tham Lang thủ Huynh Đệ cung hội chiếu cát tinh, anh em hòa thu ận, n ếu ng ược l ại thì b ất hòa.
Nếu cùng với Liêm Trinh đồng cung thì cô đơn hoặc là bất hòa.
90, Tham Lang thủ ở Phu Thê cung mà chậm kết hôn hoặc là kết hôn v ới ng ười t ừng tr ắc tr ở hôn
nhân trước đó rồi, thì lại được đẹp đẽ.
91, Tham Lang thủ cung Tử Tức hội chiếu cát tinh thì có 3 con tr ở lên, cùng v ới T ử Vi đồng độ thì r ất
muộn mới có con cái, nếu hóa Kị thì con cái lắm tai bệnh.
92, Tham Lang hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu, lại kiêm hội các sao Hồng Loan, Thiên Hỉ, Liêm Trinh, Hàm
Trì, Thiên Hình, thì thường đa phần là thứ xuất (con của vợ lẽ sinh ra).
93, Cự Môn hóa Kị lại bị hội chiếu bởi tứ sát cùng các hung tinh, mà l ại không có cát tinh hóa gi ải thì
phát sinh tình huống nhảy cầu tự vẫn hoặc uống thuốc độc quyên sinh.
94, Thiên Lương với Thiên Cơ đồng độ, nhiều khi có tư tưởng xuất thế.
(QNB chú: Cũng có thể là ý muốn cao ngút trời mà cũng có thể là t ư tưởng xu ất gia thoát t ục).
95, Thiên Lương không hợp với Tài tinh đồng độ, hội chiếu thì có thể được. Nhất là ở Ngọ cung thì
chẳng sai đâu, dễ bị người ta oán, ít có nhân duyên.
96, Kẻ có Thiên Lương tại cung Tị lạc hãm thủ mệnh, thường hay ph ải gánh vác nhi ệm v ụ đặc thù
nào đó, hoặc hoặc bản thân phải kiêm việc quản lý chức vụ kiểm đếm, thí d ụ như kẻ có thân làm gián
điệp.
97, Kẻ có Thiên Lương lạc cung Phu Thê, thường hay kết phối với ng ười già hơn, l ớn h ơn, tr ưởng
hơn, cấp trên,... thí dụ như kết hôn với người l ớn tu ổi h ơn so v ới bản thân mình.
98, Thất Sát thủ cung Huynh Đệ hội chiếu Tả Hữu, tất nhiên là lắm anh nhiều em.
99, Thất Sát thủ cung Phu Thê thì người phối ngẫu có năng lực x ử s ự gi ải quy ết công vi ệc độc l ập, có


thể một mình đảm đương phụ trách công việc.
100, Thất Sát thủ cung Tử Tức thì chậm có con, tại 2 cung Mão Dậu thì càng ch ậm mu ộn, c ũng
không nên hội với các sát kị tinh.
101, Thất Sát thủ cung Phụ Mẫu có tượng là lúc bé phải lìa nhà xa t ổ, c ũng ch ủ hình kh ắc, có T ử Vi
hoặc cát tinh đồng độ hoặc hội chiếu thì có thể tránh được.
102, Phá Quân rất sợ lạc Thìn Tuất, cả đời sóng gió rất lớn, vả lại những tai vạ g ặp ph ải đều không
hề tầm thường, hoặc là có bệnh tật mãn tính hay kéo dài dây d ưa lâu năm.
103, Phá Quân rất hợp với lập Mệnh ở cung Tý Ngọ, có Lộc Quyền Khoa mà không có ác sát h ội
chiếu, phúc trạch vô cùng dày, có thể là trụ cột của quốc gia, cũng có th ể là nho t ướng có ti ếng t ăm
danh vọng cực cao.
104, Kẻ có Vũ Phá đồng cung tại Tị hóa Lộc, là tướng lĩnh uy chấn biên c ương, t ại H ợi thì kém h ơn 1
chút xíu.
105, Phá Quân tại Dần Thân lập Mệnh, đa phần là kẻ tính tình quật c ường, lúc nh ỏ d ễ lìa nhà xa t ổ.
Hơn nữa, thủ mệnh ở Dần Thân cung thì tất là Tử Vi thủ Ph ụ Thê cung, c ần xem xét k ỹ nó h ội cát
hung tinh như thế nào, có kẻ thì cả đời chẳng kết hôn nhưng cũng có người 2 l ần lên xe t ăng.. à
nhầm... lên xe hoa.
106, Phá Quân thủ Huynh Đệ cung, chủ anh em không thích sống chung ho ặc là không cùng chí
hướng.
107, Phá Quân thủ cung Tử Tức, thì gặp phải tình huống đứa con đầu d ễ có phá t ướng.
108, Phá Quân lâm vào Phụ Mẫu thì rất sợ có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng cung, đều ch ủ hình
thương, với Tử Vi đồng cung cùng với cát tinh củng chiếu thì có thể miễn hình kh ắc.
109, Thái Dương thủ Mệnh, không câu nệ tiểu tiết, tính tình hào s ảng, nh ưng l ại d ễ chiêu chu ốc oán.
110, Thái Dương thủ Mệnh tại miếu cung, đại đa số đều có sắc mặt hồng nhuận; t ại hãm cung thì đại
đa số có sắc mặt trắng, thân thể hay có nốt ruồi lạ.
111, Thái Dương hãm hóa Kị lại thủ ở cung Quan Lộc thì sự nghiệp nh ất định bấp bênh không ổn
định, tượng của sự thay đổi nghề nghiệp / công việc.
112, Nữ mệnh có Thái Dương hóa Kị thủ cung Phu Thê với cung T ử T ức, thì đối t ượng (t ức là ch ồng
con) khó mà được vừa ý, cũng rất dễ vì nam giới (người đàn ông, chồng, con trai) mà phi ền lụy mệt
mỏi.


113, Đại hạn có Thái Dương hóa Kị tại cung Quan Lộc, Lưu Niên lại gặp Thiên C ơ c ủa thiên bàn hóa
Kị ở cung Tài Bạch, nhất định sự nghiệp sẽ gặp phải gãy đổ rất lớn, kinh tế cũng tr ở ng ại, nguy khốn.
114, Kẻ có Thái Âm hóa Kị thủ cung Huynh Đệ, thì thường là người có s ự quan tâm tình c ảm anh em
huynh đệ quá mức, nguyên nhân của nó là do làm cho người ta không yên tâm.
115, Lưu Niên mà Thái Âm hóa Kị kép tại bản cung là bi ểu thị có s ự lo l ắng b ất an, m ất ng ủ, ng ủ
chẳng ngon và dễ giật mình tỉnh giấc.
116, Thái Âm hóa Kị kép tới cung Thiên Di, năm đó không hợp đi xa vì ở bên ngoài nh ất định không
được toại nguyện, nhất định không có cách nào để có thể trở về đúng với kỳ hạn dự định. Nhưng
tuyệt đối sẽ không gặp phải những sự việc khiến cho không thể quay về được, ho ặc là những b ất tr ắc
khác (chỉ là không về được theo như dự kiến thôi).
117, Liêm Trinh hóa Kị kép rơi vào cung Tật Ách, sẽ có b ệnh t ật, bao gồm nh ững b ất tr ắc th ương
vong nghiêm trọng, nham chứng (ung thư ác tính), b ệnh th ận, bị th ương l ở loét m ưng m ủ, th ậm chí
bệnh về giới tính.
118, Liêm Trinh hóa Kị kép thủ cung Điền Trạch, rất nhiều khi đúng là ứng vào ng ười thân l ớn tu ổi ở
trong nhà gặp phải tai vạ. Nhưng nếu trong nhà lại có người sinh đẻ, có th ể gi ải được cái ki ếp n ạn ấy.
119, Liêm Sát đồng cung kiêm ngộ Hóa Kị cùng với tứ sát hội chiếu, có nguy hi ểm ch ết tr ận ở ngoài
chiến trường hoặc là có tai họa hình lục (hình phạt, tổn th ương, bị nhục, bị gi ết).
120, Lưu niên ngộ Liêm Sát, rất không nên đi xa, cần đề phòng tai n ạn bất tr ắc hoặc tai h ọa đẫm
máu.
121, Lưu niên đi tới chỗ Liêm Trinh hóa Kị hội Vũ Khúc, có nguy hi ểm c ủa mộc áp lôi kinh (cây đè sét
đánh điện giât), ngày nay là chủ cả việc bị tai nạn xe cộ hoặc là bị thú cắn t ổn th ương.
122, Người mà Lưu niên Liêm Trinh hóa Kị ở Tử Tức cung, cần ph ải đề phòng phát sinh b ất tr ắc con
cái có tai vạ (máu me).
123, Điền Trạch cung gặp Liêm Trinh hội chiếu Vũ Khúc đồng thời hóa Kị, n ếu lại có Cô Thần Qu ả Tú
đồng cung thì năm đó trong nhà tất sẽ có người già qua đời.
124, Người mà Lưu niên gặp phải Liêm Trinh hóa Kị kép ở cung Nô, g ặp phải nh ững phi ền l ụy vì bàn
bè, hoặc bị bạn bè bán đứng, hoặc là bạn bè gây ra những việc nghiêm tr ọng, hay là có xung đột r ất
ghê với bạn bè,... Bởi vì nó thuộc đào hoa tinh, cho nên đối với bạn bè khác gi ới càng c ần ph ải th ập
phần chú ý.
125, Cự Môn hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu, cha mẹ thường khắc khẩu, tranh cãi.


126, Cự Môn thủ Tài Bạch và Quan Lộc, nếu như mà hóa Kị kép thì chẳng có cát tinh nào có th ể gi ải
được, không chỉ có phá tài mất của mà còn cần phải rất đề phòng quan t ụng thị phi.
127, Đại hạn đến Cự Môn hóa Kị thủ cung Phu, có sát tinh củng chiếu:
Nếu như chưa kết hôn, hồng loan lại vừa vặn thích hợp thuận tiện cho vào th ời đi ểm này ti ến nh ập
phu cung, tay chồng đó ở vào đại hạn này đấy các cô nhé
Nếu đã kết hôn, chỉ gặp phát là lập tức ly hôn.
128, Phàm khán về hiếu phục thì trước tiên cần phải xem cung Điền Trạch. N ếu nh ư Đi ền Tr ạch cát,
bản thân đại hạn cũng cát, Thiên Cơ hóa Kị thủ Phụ Mẫu thì chủ sớm lìa cha m ẹ, c ũng không th ể cho
rằng cha mẹ đoản thọ được.
129, Thiên Cơ hóa kị thủ cung Phu Thê, "tiểu" thì chính bản thân mình có b ệnh khi ến cho ng ười ph ối
ngẫu lo lắng không an tâm, "đại" thì có thể gây ra vong mạng khiến cho ng ười ph ối ng ẫu s ợ h ết h ồn.
(QNB chú:
Tiểu: có thể ám chỉ lúc trẻ, cũng có thể ám chỉ vợ bé, thiếp,..
Đại: có thể ám chỉ lúc lớn già, cũng có thể ám chỉ vợ lớn, vợ cả,...)
130, Thiên Cơ hóa Kị thủ cung Huynh Đệ chủ huynh đệ phân ly hoặc không có hoặc là ít anh em ru ột
thịt (đồng bào).

131, Thấy Thiên Cơ hóa Kị thủ cung Huynh Đệ hội chiếu có Tả Phụ Hữu Bật thì c ần ph ải quan sát
ngay sang cung Phụ Mẫu, bởi vì khi đó rất có khả năng có anh em khác cha/mẹ (dị bào).
132, Tử Tức cung Thiên Cơ hóa Kị, lại thấy sát tinh hội chiếu thì khó có con (trai), nh ưng c ó khả năng
có con gái.
133, Lưu niên mà Thiên Cơ hóa Kị, hoặc Thái Âm hóa Kị, thủ ở cung Đi ền Trạch, ho ặc T ử Phá cùng
thủ ở Điền Trạch, thì đều là có tượng của sự chuyển nhà, thay đổi chỗ ở.
134, Thiên Đồng nếu hóa Kị kép thủ ở cung Tật Ách, thì ph ần chân c ủa ng ười đó nh ất định có v ấn đề,
khả năng bị viêm loét mưng mủ hoặc là động đến các thủ thuật dao kéo ph ẫu thuật,...
135, Thiên Đồng hóa Kị kép thủ ở cung Điền Trạch, trong gia đình có b ầu không khí u bu ồn ảm đạm,
nếu như cát tinh hội chiếu thì phòng ốc nhà cửa có sự sửa sang rất tùy ti ện, ho ặc là thay đổi thay th ế
nhiều thứ lung ta lung tung.
136, Thiên Đồng hóa Kị kép thủ ở cung Phu Thê thì chứng tỏ sự ph ức t ạp phi ền nhi ễu trên ph ương
diện tình cảm, đại đa số thuộc kiểu tâm tư biến đổi, cũng không hẳn là có ng ười th ứ 3 chen vào, đối
với người đã kết hôn mà gặp phải thì dễ sống riêng, ly thân, thậm chí là ly hôn.
137, Thiên Đồng hóa Kị cùng Cự Môn đồng cung ở Sửu Mùi, nếu như là Phu Thê cung, thì v ợ ch ồng


không "chiến đấu" long trời lở đất là không chịu được
(Chiến đấu ở đây có nghĩa là cãi cự ầm ĩ, cự nự tranh luận, choảng nhau tung tóe,...).
138, Thiên Đồng hóa Kị thủ Mệnh, đối với người nam mà nói là người bất mãn v ới hi ện th ực, mà còn
thường rất hay xử sự theo cảm tính.
139, Xương Khúc hóa Kị thủ mệnh cung, là người làm việc rất qua loa s ơ sài, c ũng ch ủ v ề hay quên,
đãng chí.
140, Xương Khúc hóa Kị thủ cung Quan Lộc, dễ xảy ra việc lưu ban h ọc lại, c ũng d ễ g ặp ph ải m ột s ố
việc nhẹ dạ cả tin khiến cho người ta cảm thấy thất vọng. Cũng phải đề phòng sai l ầm s ơ suất trong
các văn kiện.
141, Văn Xương hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu: một là không cách nào kết nối hòa hợp cùng v ới cha m ẹ.
Hai là nếu hội hợp Thiên Cơ với sát tinh thì chủ tuổi nhỏ thì đã phải xa cách cha m ẹ.
142, Văn Xương hóa Kị kép rơi vào cung Nô, lưu niên Tài Bạch cung lại g ặp Thiên Đồng hóa Kị, n ăm
đó sẽ bị bạn bè hoặc là thủ hạ cấp dưới làm liên lụy mà phá tài, mất c ủa.
143, Vũ Khúc hóa Kị thủ cung Tật Ách, ốm đau bệnh tật cũng có phân chia m ức độ n ặng nh ẹ. Nh ẹ
như đau răng, nặng như bị phù thũng sưng to hoặc là bị sỏi thận. Chủ yếu cần ph ải khán s ự h ội chi ếu
của sát tinh. Nếu như Kình Đà Linh cùng củng chi ếu nh ưng mà n ếu cả 3 sao đều không ti ến nh ập b ản
cung thì tình huống sẽ rất nhẹ nhàng; còn sẽ rất nghiêm tr ọng khi mà 2 sao nh ập b ản cung còn 1 sao
lại hội chiếu.
144, Vũ Khúc hóa Kị kép thủ cung Tài thì có nguy hiểm phá sản.
145, Vũ Khúc tại cung Mão lập Mệnh, hội chiếu Hóa Kị cùng với sát tinh, thì có nguy hi ểm cây đè sét
đánh. Nếu như lập Mệnh ở cung Dậu cũng có tai vạ bất trắc khó lường, nh ư lại g ặp thêm hóa K ị v ới
Sát tinh thì sẽ có tai nạn lao ngục.
146, Vũ Khúc hóa Kị thủ Điền Trạch cung, trong lúc mua sắm bất động s ản hay đồ nội thất, r ất hay
xảy ra tranh chấp bất hòa hoặc là một số chuyện phiền toán mà không d ự tính tr ước được.
147, Tham Lang thủ Dần cung hóa Kị, lưu niên đi tới biến thành Điền Trạch cung hóa K ị kép, n ếu l ại
gặp phải Hỏa Linh, cần đặc biệt chú ý đề phòng hỏa hoạn, bị bỏng (hỏa tai).
148, Tham Lang hóa Lộc có thể trong những lúc tham gia các cuộc giao ti ếp, nh ững b ữa ti ệc, mà l ại
dẫn đến có tiền tài, hoặc là có được cơ hội tốt. Nếu như gặp Hỏa Linh, là có ti ền tài ho ạnh phát b ất
ngờ.
149, Tham Lang hóa Kị thủ cung Thiên Di, thì xa nhà đi du lịch ph ải coi ch ừng b ị m ất tr ộm.


150, Tham Lang thủ cung Phu Thê, thì trong lúc mà đôi bên bi ết/g ặp được nhau lần đầu tiên, thì c ăn
bản là chưa hề chú ý đến đối phương, sau khi bẵng đi một thời gian lại ngẫu nhiên ưng ý r ồi bắt đầu
hẹn hò, mãi cho đến tận lúc kết hôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×