Tải bản đầy đủ

TANG BO TUYEN TRACH THONG THU NGOC HAP KY

Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký
“Sách xem tuổi, xem ngày để dựng nhà, lấy vợ, đi buôn, đi học... Cách chọn ngày tốt để dựng nhà, lấy vợ,
đi xa, đi buôn, học nghề, nhậm chức, đi học, đi thi.. Bảng liệt kê các ngày xấu. Cách xem niên vận trong 1
hoa giáp (60 năm). Bài ca nói về cách xem thời tiết trong 12 tháng, để biết về mùa màng và khí hậu. Cách
đoán mộng. Bói lục nhâm. Hình vẽ các cách chữa bệnh theo phép bùa chú: khuyển phệ (chữa chó cắn),
tâm kinh (run sợ), diện nhiệt (mặt nóng), nhĩ nhiệt (tai nóng), hỏa dật (nhìn lửa thấy lửa reo), thủy phí (nhìn
nước thấy nước sôi)…”

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 1


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 2Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 3


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 4


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 5


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 6


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 7


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com


Trang 8


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 9


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 10


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 11


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 12


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 13


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 14


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 15


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 16


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 17


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 18


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 19


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 20


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 21


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 22


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 23


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 24


Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký

Posted by trantuliem.blogspot.com

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×