Tải bản đầy đủ

bát môn độn pháp (sách hiếm)

BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu
sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.
Hưu lại Khảm
Sinh tại Cấn
Thương tại Chấn
Đổ tại Tốn
Cảnh tại Ly
Tử tại Khôn
Kinh tại Đoài
Khai tại Càn .
Đặc trưng của bát môn cho khỏi lầm lạc các môn độn khác.Nếu theo Can Chi, ngũ hành bái quái
thì xem Bát môn rất dễ.
Phú bát môn
Luận từ Thái cực sơ phân
Âm Dương nhị khí xây vần lưỡng nghi
Lập làm Bát quái định vì,
Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoà
Mới sinh tù thử dĩ lai,
Tỏ được lòng trời thông sự Quốc gia

Lập làm Bát quái truyền ra
Sửa sang việc nước việc nhà cho an
Cát hung mỗi sự mỗi làng
Ngũ hành phân xét liệu toan tỏ bày
Chỉ xem 8 vị ngón tay
Biết lẽ Trời đất chuyển xoay đủ lành
Màng chi Quỷ cốc Tiên sinh
Màng chi đại định võ kinh kỳ cầm
Màng chi Đại lộn Lục nhâm
Màng chi huyền mệnh nham nhâm toàn đồ
Màng chi Du Lỗ nhị đô
Màng chi lịch phu thông thơ pháp mầu
Việc đời đại sự đổi thay
Rủi may đâu để nào ai biết tình
Đôi Đường Lý Tịnh tiên sinh


Đời Hán Gia Cát Khổng Minh dạy truyền
Sinh môn tại Cấn tháng giêng
Cai nội danh gọi đặt lên cung Dàn
Tám cửa tìm khỏi đã khôn
Ngày giờ cho biết kẻo còn hồ nghi
Tháng nào mùng 1 khỏi đi
Ngày đâu giờ đó tức thì cứ đa
Tý Ngọ Mão Dậu vậy là
Ấy thật quẻ nhất chẳng ngoa an bài
Thìn Tuất Sửu Mùi quẻ 2
Bán hung bán cát vậy thời kể ra
Dần Thân Tỵ Hợi quẻ 3
Muôn việc chẳng hoá chỉnh thật xấu thay.
... Giả như: Chính nguyệt, thập lục nhật, thân thời hữu nhân lại chiếm sự, ngô điểm thỉ tất ... Tái
kiến nam nhân lai chiếm mổ sư ư thử thời, Ngô thị như tiền, chiếm thập lục nhật, thân thời tại
Khảm tắc, ngô điểm tại Khảm, nghịch tầm ngũ dương lai Ly tức dĩ Cảnh môn suy chi. Nữ tiến
tam âm thời điểm nhất nhì tam, tức đoạn: Cảnh tử kinh dĩ kinh nghi dụng.
Tạm dịch: Trường hợp cả 3 người đều đồng giờ xem quẻ, như tháng giêng ngày 16 giờ Thân.
Người nào cũng điểm theo thường lệ, khởi tháng Giêng tại Sinh trên tháng khởi ngày là điểm
mùng 1 tại Sinh 2 Thương 3 Đổ ... đến 16 tại Hưu, trên ngày khởi giờ là điểm giờ Tý tại Hưu,
Sửu tại Sinh, Dần tại Thương, đến giờ Thân tại Hưu, tuỳ cửu hưu mà đoán.
Giờ đến lượt xem tiếp quẻ nhì cho đàn ông. Vẫn điểm theo tháng ngày giờ như trước quẻ thuộc
cửa Hưu, nhưng là quẻ sau này xem cho đàn ông thì phải nghịch tầm ngũ dương là từ cửa Hưu


đếm ngược lại đến cung thứ 5, nhằm cửa Cảnh, dùng quẻ Cảnh môn mà đoán.
Lại xem tiếp một quẻ đàn bà, cũng đoán như trên là dùng cửa Cảnh của quẻ trước và quẻ xem
cho đàn bà thì tiến tam âm là tiến dung cung 3 đếm tại Cảnh 1, Tử 2, Kinh 3 dùng kinh môn mà
đoán ...
Nhất Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.
Càn vi trưởng phụ, Khảm vi trung trưởng, Cấn vi tiểu nam, Chấn vi trưởng nam, Tốn vi trưởng
nữ, Ly vi trung nữ.
Khôn vi trưởng nữ, Đoài vi tiểu nữ
Nhật lý vi thập bộ, thập lý vi bá bộ.
Giả như: Càn thị khai môn soát lục đoạn, lục bộ, cân tắc đoán bộ, viễn tắc đoán lý, kỳ dư phòng
thử.
Tạm dịch: Có người bị mất trộm nhờ xem của đi gần xa.
Ví dụ đoán gặp quẻ cửa khai, khai tại Càn cung là quẻ Càn là lục Càn gần là sáu thước, 6 dặm (1
dặm mười thước) xa 600 thước, hoặc 6 cây số.
Hỏi về phía nào ? Càn tam liên Tây Bắc tuất hợi là của về hướng Tây Bắc.
Hỏi ai là chủ mưu ? Càn vi trưởng phu. Cứ quẻ Càn mà đoán. Hỏi tầm kẻ gian được không ? Giả
như chiếm Bổ tróc (bắt kẻ gian nhân) giao thương các loại. Dĩ nhật vi nhân Dĩ thời vi tặc. Nhật
khắc thời tức đắc. Lấy ngày làm chủ lấy giờ là kẻ gian. Ngày khắc giờ thì được. Ví dụ quẻ xem
ngày Tỵ hay Ngọ thuộc Hoả giờ Thân thuộc Kim, Hoả khắc Kim tức là ngày khắc giờ vậy là
được vậy.
Hoặc hỏi chậm nhanh sẽ tìm được ? Nhật vi nội, thời vi ngoại, ngoại khắc nội tất tốc, Nội khắc
ngoại tấc trì ...


Vượng tướng tấc tốc, hưu tù tấc trì (Vượng tướng hưu tù Xem lại trương 6). Giờ khắc ngày thì
nhanh, ngày khắc giờ thì chậm, quẻ vượng tướng thì nhanh, hưu tù ắt chậm
Cách tình trong môn độn toán được gọi là bát sát . Bát sát được chia thành 8 cửa . Gồm hưu ,
sinh , thương đỗ , cảnh , tử , kinh , khai . Cách tính như sau : tính từ cửa sinh ở đốt dưới cùng
ngón tay trỏ . Sau đến thương đốt thứ 2 ngón trỏ . Bỏ ngón út lại tính xuôi chiều kim đồng hồ
đến hưu là hết một vòng . Tháng giêng mùng 1 khởi tại cửa sinh . Tháng 2và3 mùng 1 khởi tại
cửa thương . Và cứ thế tính xuôi kim đồng hồ đến ngày mình cần tính xem nằm tại cửa nào rồi
khởi giờ tý tại đó tính xuôi cho đến giờ cần tính ! Phán đoán sự việc tứng phần đã được đăng
trước ! Ai muốn tìm hiểu hãy đăng lên page ta cùng trao đổi -ad - hoàng - anh !
CHIẾM TÍN HƯ THIỆT
(Xem tin thật giả)
Ø Hưu: Hư tín
Ø Sinh: Thật tin
Ø Thương: Trá tin
Ø Đổ: Bán hư bán thật tín
Ø cảnh: Thật tin
Ø Tử: Hư tín
Ø Kinh: Trá tín
Ø Khai: Thật tín.
CHIẾM QUÝ NHÂN CÁT HUNG
(Xem người lành dữ)
Ø Hưu:Bất cát
Ø Sinh: tiểu cát
Ø Thương: Bất cát
Ø Đổ: Hoan hỷ
Ø Cảnh: Đại cát
Ø Tử: Bất cát
Ø Kính: Hữu nạn bất cát
Ø Khai: Nghi cát.
CHIẾM GIAI NHÂN
(Con gái đẹp)
Mấy lời thất vật đã qua
Còn phương xuân sắc xem ra quẻ gì ?
Bằng xem du hý nữ nhi
Biết chưng lành dữ nó chê ? nó dùng ?
Nữ nhi là nhật nguyệt song
Hưu môn còn trở chớ dùng chớ toan
Sinh môn thì được hiệp hoan
Thương môn thì khá lo toan mặt lòng
Thương môn lòng nó sạch không
Đổ môn tất được má hồng phủ phê
Tử môn ta chớ nên đi
Ắt là có sự gian nguy đến mình
Kinh môn sa liếc đinh ninh


Khai môn thì được én anh giao hoà.
CHIẾM NÀNG CÓ CHỒNG CHĂNG ?
Này đoạn nàng gả ở nhà
Chồng con đã có hay là nằm không ?
Hưu môn đó đã có chồng
Công tư thầy thợ nào không đâu là
Sinh môn chồng nó ở nhà
Điền viên canh chưởng vậy mà chẳng không
Thương môn đã 3 đời chồng
Hiện giờ ả lại nằm không một mình
Đổ môn nàng hãy còn trinh
Cảnh môn chồng ả bạc tình phu xong
Tử môn ả chẳng lấy chồng
Kinh môn nàng hỏi ở không vậy mà
Khai môn chồng ả phù gia
Là người chức phận vinh hoa sang giàu.
CHIẾM THẤT HÀ VẬT
(Xem mất món gì ?)
· Hưu kim ngân tài vật
· Sinh kim ngân đồng vật
· Thương ngưu mã tịnh sinh vật
· Đổ tơ lụa đồng vật
· Cảnh trung mao kinh thơ vật
· Tử bố ngạn ngũ cốc vật
· Kinh mưu mã kim vật.
· Khai châu bảo tài vật
CHIẾM THẤT VẬT
Viễn hành ấy sự đã qua
Còn phương thất vật kể ra tức thì
Hưu môn của ấy mất đi
Sinh môn của mất tại ly khỏi nhà
Thương môn của mất chẳng ngoa
Trông tin truyền giữ thật là uổng công
Đổ môn tin tức chẳng thông
Cửa sau mới đăng thửa trong lộ đồ
Cảnh môn của mất đừng lo
Kẻ gian nó sợ trả cho tân mình
Tử môn của mất vắng tanh
Tìm đâu ra được đành mà bỏ đi
Kinh môn tầm về phương Tây
Người ngoài đã lấy tầm đây chẳng còn
Khai môn cửa ất vững lòng
CHIẾM VIỄN HÀNH HÀ NHƯ


(Xem người đi xa)
Này là cầu sự đã cùng
Kẻ còn hành viễn cát hung chưa tàng
Ø Hưu môn còn trở nhiều đường
Ø Sinh môn vô sự bình an mà về
Ø Thương môn còn trở nhiều bề
Ø Đổ môn gặp phải gian nguy giữa đường
Ø Cảnh môn lòng đến vội vàng
Ø Tử môn còn biệt xa dần chẳng sai
Ø Kinh môn tin tức chưa tường
Ø Khai môn về đến quê hương gần nhà
CHIẾM BỆNH
Này đoan chiếm bệnh càng mầu
Hưu môn đoán thác lòng sầu thiết tha
Sinh môn chẳng thác đâu là
Thương môn mắc oan nào qua bệnh này
Đổ môn bệnh chẳng thác rày
Cảnh môn bệnh ấy mai này an lành
Tử môn khó tim trường sinh
Đầu ông Biển Thước của mình chẳng sao
Kinh môn bệnh trọng nguy nga
Mà gặp người của cũng qua bệnh này
Khai môn cửa ấy tốt thay
Bệnh một đôi ngày thang thuốc lại an
CHIẾM BỎ TRÓC
(Xem bắt gian phi)
Bằng xem tìm bắt kẻ gian
Hưu môn khó thể kiện toàn vẹn tình
Sinh môn tín đã thật nơi
Dầu cho muốn bắt cậy người mới nên
Đổ môn không tim nghe tin
Cảnh môn tìm được ngay thành thật hay
Tử môn nào có ra gì ?
Gian nhân bắt thác bằng nay không còn
Kinh môn nó cách nước non
Ví dầu tầm tim nhọc lòng uổng công
Khai môn ta chờ trông mong
Tin đưa thất thật nhọc lòng hỏi han.
BÀI 1 ĐỆ NHẤT CẦU QUAN
. Lại xem một việc cầu quan
. Học cao hiểu rộng ta cần thử xem .


Hưu môn chẳng được gia đình chẳng yên
. Sinh môn có được mất tiền
. Thương môn thực dữ chẳng hiền
. Đỗ cảnh hai cửa ắt nên quân thần .
Tử kinh dữ thay chẳng lành .
Khai môn gặp hội phong vân tỏ tường !
CHIÊM DU HÝ THA NHÂN
(Xem đến nhà người ta)
Ấy sự bổ tróc đã an
Cửa phường du ký lại toan tức thời
Bằng ta muốn đến nhà người
Hoặc là gần tới vui cười làm sao ?
Hưu môn đi chẳng gặp nhau
Chủ nhân đi khỏi ở đâu chưa về
Sinh môn vui vẻ nhiều bề
Đi thì gặp mặt nào hề lại không
Thương môn chủ đã đi rong
Đâu ta có đến cũng không có nhà
Đổ môn đi gặp giao ca
Cảnh môn chủ lại ở nhà vừa đi
Tử môn chủ mắc gian nguy
Bận lo gia sự chờ đi mua sầu
Kính môn chủ không đi đâu
Khai môn gặp mặt chào nhau vui mừng.
CHIẾM THẤT VẬT ĐẮC QUY
(Xem của tim đượcchăng ?)
Ø Hưu: Nam nhân thủ bất đắc,
Ø Sinh môn: bất đắc tin thật.
Ø Thương: Lưu truyền nam nhân bất đắc
Ø Đổ: Trì đắc ngộ tin nữ nhân bán lộ
Ø Cảnh: Nam tầm lão phu (bà lão)
Ø Tử: Nam nữ đồng đao tầm bất đắc
Ø Kinh: Hữu tín truyền đắc nữ nhân tại viễn phương
Ø Khai: Bất đắc, lão nhân
CHIẾM BỒ ĐẠO ĐẮC PHI
(Xem bắt kẻ trộm)
· Hưu môn: Trực gian
· Sinh môn tốc đắc
· Thương môn: Đắc hy tín
· Đồ môn đạo khu


· Cảnh môn: Tốc đắc
· Tử môn: bất kiến
· Kinh môn: bất kiến
· Khai môn: Tại liêu vô công
CHIẾM BỆNH HÀ QUỶ SỞ TÁC
(Xem ai hành)
ü Hưu: Tổ phụ giữ nạp hạ giới
ü Sinh: Thúc bá nạp ngũ đạo thần.
ü Thương: Thương vong cấp ôn đạo thần
ü Đổ: Huynh đệ nạp quới nhân thần
ü Cảnh: Có nhi nạp Thượng giới
ü Tử: Táo quân nạp Gia trạch thần
ü Kinh: Oan gia trái chủ lai bảng
ü Khai: Phẩm ngũ hành tinh, yêu thầu.
CHIẾM NHÂN ĐÁO CẦU HÀ SỰ
(Xem khách đến muốn gì)
Ø Hưu: Vấn tiền hoặc hoa quả
Ø Sinh: Cầu đơn hoặc vấn sự
Ø Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự.
Ø Đổ: Cầu điền thổ hoặc mãi mại
Ø Cảnh: Cầu văn thư hoặc châu báu
Ø Tử: Hoặc trụ sự, hoặc vấn tật.
Ø Kinh: Cầu hôn nhân hoặc công sự
Ø Khai: Cầu đu hi hoặc hỉ sự.
CHIẾM PHỤ MẪU BÌNH AN PHI
(Xem cha mẹ bình an chăng)
Ø Hưu: Nhất phần tử
Ø Sinh: Song toàn
Ø Thương: Phụ mẫu hữu lý
Ø Đổ: Phụ mẫu song toàn
Ø Cảnh: Phu mẫu hữu lộc
Ø Tử: Phụ mẫu thương vong –
Ø Kinh: Ly vong quân hiệp cư tồn
Ø Khai: Phu mẫu song toàn.
CHIẾM TÍN HƯ THIỆT
(Xem tin thật giả)
Ø Hưu: Hư tín
Ø Sinh: Thật tin
Ø Thương: Trá tin
Ø Đổ: Bán hư bán thật tín
Ø Cảnh: Thật tin
Ø Tử: Hư tín
Ø Kinh: Trá tín


Ø Khai: Thật tín.
CHIẾM ĐỆ NHỊ CẦU TÀI
(Đi buôn)
· Hưu tất cầu tài bất kiến tài
· Sinh du vô vọng đắc tương lai
· Thương đa khẩu thật tất lai thiểu
· Đổ trì danh lợi nể phản hài
· Cảnh tất bán đồ (giữa đường) phùng đại lợi
· Tử phùng hơn xứ khủng bi tai
· Kinh cấp khúc sàng nhi chỉ phúc
· Khai kỳ hân hoan lợi tiến tài.
CHIẾM MƯU SỰ THÀNH PHỈ
(Xem lo toan nên chăng)
Ø Hưu: Tốc thành
Ø Sinh: Hoan hỷ
Ø Thương: Bất thành
Ø Đổ: Thành cát
Ø Cảnh: Thành cát
Ø Tử: Bất thành
Ø Kinh: Sự hữu nghi
Ø Khai: Thành cát.
CHIẾM QUÝ NHÂN CÁT HUNG
(Xem người lành dữ)
Ø Hưu: Hỷ cát
Ø Sinh: Hữu ẩm thực hỷ
Ø Thương: Bất cát
Ø Đổ: Hoan hỷ
Ø Cảnh: Đại cát
Ø Tử: Bất cát
Ø Kính: Hữu nạn bất cát
Ø Khai: Nghi cát.
CHIẾM DẠ HỮU ĐẠO TẶC
(Xem đêm sẽ có trộm cắp chăng ?)
ü Hưu kị: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nhật, Tý, Ngọ thời
ü Sinh kị: Tý, Ngọ, Mão, Dậu nhật, đông bắc phương Hợi, Tý thời
ü Thương kị: Dần, Thân, Tỵ, Hợi nhật, đông nam phương Tý, Hợi thời
ü Đổ kị: Mão, Dậu, Hợi, Tý nhật, đông phương hữu đạo tặc Hợi, Tý thời
ü Cảnh kị: Tý, Ngọ nhật, nam phương Tý, Sửu thời
ü Tử môn: Tắc vô gian đạo, bất đắc
ü Kinh môn Kị: Mão, Dậu nhật, Tý, Thìn thời
ü Khai môn kị: Tuất, Hợi, tai bắc phương Tý, Thìn thời
Chiêm chiến đấu
Còn phương chiến đấu nên phân
Hưu môn đánh giặc mười phần mạnh thay
Sinh môn đắc thắng ngày rày


Thương môn đánh giặc khổ thay luỵ mình
Đổ môn chớ khá xuất binh
Cảnh môn chớ đánh bế thành mới nên
Tử môn bất lợi đôi bên
Ví dầu xuất trận không tuyền cánh quân
Kinh môn giặc mạnh bội phần
Ta dừng xuất trận tướng quân khốn rày
Khai môn giờ ấy tốt thay
Đem binh phá trận ngày rày thành công
Sự đời chép kể không cùng
Lưu cho hậu thế để dùng nghiệm xem.
CHIẾM THẤT VẬT HÀ PHƯƠNG
(Xem của mất về đâu)
Ø Hưu: Chính Bắc phương, câu giang hà chi sở
Ø Sinh: Đông bắc phương tại thương cơ chi sở
Ø Thương: Chính đông phương tại viên hậu lâm tộc chi sở
Ø Đổ: Đông nam phương tai đả khoáng thảo khu chi sở
Ø Cảnh: Chính nam phương tại Lư gian, văn chương chi thật
Ø Tử: Tây nam phương tai tang phục tất bệnh chi thất
Ø Kinh: Chính tây tại tư miếu phần mộ chi sở
Ø Khai: Tây bắc phương tại quan chức y tạ
Sưu tầm và tham khảo
bản quyền thuộc về ông nguyễn trường sinh thôn bái xã dân chủ huyện hưng hà tỉnh thái bình và
thầy nguyễn ngọc kiệm
Like · Comment
155Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×