Tải bản đầy đủ

Cách nhớ các quẻ dịch vinhl

Cách nhớ các quẻ dịch VinhL
Thiên Lý Đồng Nhân Vọng, Cáo Tụng riết Độn Bĩ
Trạch Quãi củng Tùy Cách, Khổn Dại Quá Quỵ Hàm
Hỏa Hộp Hửu Khuê nử, Lở Tán Tỉnh Dê Tí
Lôi Phong Muội Đạn Trái, Dụ Tiểu Quái Gãy Hàng
Phong Hoán đến Tiệm Quan, Tiểu Súc Phù Gia Ích
Thủy Tỉnh Tỷ Kén chồng, Tiết Nhu Truân Kýt ế
Cắn Bác Cổ Mông đùi, Bí Dì Đại Súc Tổn
Địa Khiêm Sư ngổng Thăng, Phục Minh Đi Lâm Thái.
Bài trên là cách để dể nhớ đến bài dưới này.
Thiên Lý Đồng Nhân Vọng, Cấu Tụng Độn Bĩ
Trạch Quãi Tùy Cách, Khổn Đại Quá Tụy Hàm
Hỏa Hạp Hửu Khuê, Lử Tấn Đỉnh Vị Tế
Lôi Phong Muội Đại Tráng, Dự Tiểu Quá Giãi Hằng
Phong Hoán Tiêm Quan, Tiểu Súc Phù Gia Ích
Thủy Tỉnh Tỉ Kiển, Tiết Nhu Truân Ký Tế
Sơn Bác Cổ Mông, Bí Di Đại Súc Tổn
Địa Khiêm Sư Thăng, Phục Minh Di Lâm Thái.
Thật ra đây là cách đếm theo Ngoại Quái, mỗi câu đều có cùng ngoại quái, kết hợp lần
lượt 8 hạ quái.
Quan trọng là dùng 5 ngón tay để bấm tới bấm lui, khoảng vài ngày sẻ nhớ hết các

quẻ.
Ta có Tiên Thiên Bát Quái bài thuận (+: thuận chiều kim đồng hồ), nghịch (-: nghịch
chiều kim đồng hồ), tức Tứ Chính Nghịch mà Tứ Duy Thuận.
[+][-][+]
[-][x][-]
[+][-][+]
Tưởng tượng ta dùng 3 ngón tay, mỗi ngón có 3 đốt, nếu dùng tay phải thì ta có
[Đoài][Càn-][Tốn-]
[Ly--][----][Khãm]
[Chấn][Khôn][Cấn-]
Út --- ÁpÚt - Giửa


Càn là tứ chính quái nên đi nghịch, Càn Đoài Ly Chấn, sau đó nhảy qua cung đối thì đi
thuận, Tốn Khãm Cấn Khôn. Câu của Càn là
Thiên Lý Đồng Nhân Vọng (Vô Vọng), Cáo (Cấu) Tụng riết Độn Bĩ
thì ta vừa đọc vừa dùng ngón cái để bấm vào đốt tay.
[ThiênTrạch ----Lý][ThiênThiên Càn][ThiênPhong Cấu]
[ThiênHỏa ĐồngNhân][--------------][ThiênThủy Tụng]
[ThiênLôi --VôVọng][ThiênĐịa ---Bĩ][ThiênSơn --Độn]
Đoài là tứ duy quái nên đi thuận, Đoài Càn Chấn Ly, sau đó nhảy qua cung đối thì đi
nghịch, Khãm Tốn Khôn Cấn. Câu của Đoài là
Trạch Quãi củng Tùy Cách, Khổn Dại Quá (Đại Quá) Quỵ (Tụy) Hàm
thì ta củng vừa đọc vừa dùng ngón cái để bấm vào đốt tay.
[TrạchTrạch Đoài][TrạchThiên Quãi][TrạchPhong ĐạiQuá]
[TrạchHỏa --Cách][---------------][TrạchThủy ---Khổn]
[TrạchLôi ---Tùy][TrạchĐịa ---Tụy][TrạchSơn -----Hàm]
Ly là tứ chính quái nên đi nghịch, Ly Chấn Càn Đoài, sau đó nhảy qua cung đối thì đi
thuận, Cấn Khôn Tốn Khãm. Câu của Ly là
Hỏa Hộp (Phê Hạp) Hửu Khuê nử, Lỡ (Lử) Tán (Tấn) Tỉnh (Đỉnh) Dê Tí (Vị Tế)
thì ta củng vừa đọc vừa dùng ngón cái để bấm theo.
[HỏaTrạch Khuê][HỏaThiên ĐạiHửu][HỏaPhong Đỉnh]
[HỏaHỏa ----Ly][---------------][HỏaThủy -VịTế]
[HỏaLôi PhệHạp][HỏaĐịa -----Tấn][HỏaSơn ----Lữ]
Chấn là quẻ tứ duy, nên đi thuận, Chấn Ly Đoài Càn, sau đó nhảy qua cung đối thì đi
nghịch, Khôn Cấn Khãm Tốn. Câu của Chấn là
Lôi Phong Muội (Qui Muội) Đạn Trái (Đại Tráng), Dụ (Dự) Tiểu Quá Gảy (Giãi)
Hàng (Hằng)
vừa đọc vừa bấm
[LôiTrạch QuiMuội][LôiThiên ĐạiTráng][LôiPhong -Hằng]


[LôiHỏa ----Phong][-----------------][LôiThủy --Giãi]
[LôiLôi -----Chấn][LÔiĐịa --------Dự][LôiSơn TiểuQuá]
Tốn là quẻ tứ duy, nên đi thuận, Tốn Khãm Cấn Khôn, sau đó nhảy qua cung đối thì đi
nghịch, Càn Đoài Ly Chấn. Câu của Tốn là
Phong Hoán đến Tiệm Quan, Tiểu Súc Phù (Trung Phù) Gia (Gia Nhân) Ích
củng vừa đọc vừa bấm
[PhongTrạch TrungPhù][PhongThiên TiểuSúc][PhongPhong Tốn]
[PhongHỏa ---GiaNhân][------------------][PhongThủy Hoán]


[PhongLôi -------Ích][PhongĐịa -----Quan][PhongSơn -Tiệm]
Khãm là quẻ tứ chính, nên đi nghịch, Khãm Tốn Khôn Cấn, sau đó nhảy qua cung đối
thì đi thuận, Đoài Càn Chấn Ly. Câu của Khãm là
Thủy Tỉnh Tỉ kến (Kiển) chồng, Tiết Nhu Truân Kýt Ế (Ký Tế), vừa đọc vừa bấm
[ThủyTrạch Tiết][ThủyThiên Nhu][ThủyPhong Tỉnh]
[ThủyHỏa --KýTế][-------------][ThủyThủy -Khãm]
[ThủyLôi -Truân][ThủyĐịa ---Tỉ][ThủySơn --Kiển]
Cấn là quẻ tứ duy, nên đi thuận, Cấn Khôn Tốn Khãm, sau đó nhảy qua cung đối thi đi
nghịch, Ly Chấn Càn Đoài. Câu của Cấn là
Cắn (Cấn) Bác Cổ Mông đùi, Bí Dì (Di) Đại Súc Tổn
[SơnTrạch Tổn][SơnThiên ĐạiSúc][SơnPhong -Cổ]
[SơnHỏa ---Bí][---------------][SơnThủy Mông]
[SơnLôi ---Di][SơnĐịa -----Bác][SơnSơn --Cấn]
Khôn là quẻ tứ chính, nên đi nghịch, Khôn Cấn Khãm Tốn, sau đó nhảy qua cung đối
thì đi thuận, Chấn Ly Đoài Càn. Câu của Khôn là
Địa Khiêm Sư ngổng Thăng, Phục Minh Đi (Minh Di) Lâm Thái.
[ĐịaTrạch -Lâm][ĐịaThiên Thái][ĐịaPhong Thăng]
[ĐịaHỏa MinhDi][-------------][ĐịaThủy ----Sư]
[ĐịaLôi --Phục][ĐịaĐịa --Khôn][ĐịaSơn --Khiêm]
Tại sao tiểu sinh lại sắp đặt cách đếm lạ như thế nhỉ?
Bỡi cách đếm này chính là từ quy luật của hai vòng tròn âm dương thuận nghịch ẩn
chứa trong Tiên Thiên Bát Quái, theo đó mà ta sẻ thấy được trật tự quy tắc của các sự
ứng dụng trong Dịch, Bát Trạch, Huyền Không 64 Quái.
Khi thuộc lòng cách đi của hai vòng lưỡng nghi, thì ta có thể tìm Họ hay Tượng của
trùng quái rất dể dàng. Chỉ có một câu:
Nội Phản Nội Phản, Ngoại Phản Ngoại Phản.
Nội là lấy nội quái làm Tượng, Ngoại là lấy ngoại quái làm Tượng. Phản là lấy quái
đối xung tức có hào tương phản làm Tượng.
Muốn biết hào thế thì chỉ có một dảy số:
6534, 1423
Theo Bát Trạch thì củng 1 câu:


Phục Sinh Tuyệt Quỷ, Họa Sát Thiên Diên
Tính Quái Vận của 64 quái theo Huyền Không Đại Quái củng chỉ có 1 câu:
1-6-7-2, 8-3-4-9
Thí dụ quẻ:
Trạch Thủy Khổn thì theo câu Trạch thì là:
Trạch Quãi củng Tùy Cách, Khổn Dại Quá Độn Bĩ
Tìm tượng thì ta có
Trạch (Nội) Quãi (Phản) củng Tùy (Nội) Cách (Phản), Khổn (Ngoại), Trạch Thủy
Khổn quẻ Ngoại là Trạch, vậy Trạch Thủy Khổn là thuộc Tượng Đoài.
Trạch (6) Quãi (5) củng Tùy (3) Cách (4), Khôn (1), vậy thế hào Sơ.
Trạch (Phục) Quãi (Sinh) củng Tùy (Tuyệt) Cách (Quỷ), Khổn (Họa), vậy Trạch Thủy
Khổn là thuộc Bát San Họa Hại
Trạch (1) Quãi (6) củng Tùy (7) Cách (2), Khổn (8), vậy Trạch Thủy Khổn theo
Huyền Không 64 Quái là quái vận 8 vậy.
Nếu ta lấp số Hà Lạc vào Tiên Thiên Bát Quái thì ta sẻ tìm được sự tương ứng của số
Tổng.
Càn 9, Đoài 4, Ly 3, Chấn 8, Tốn 2, Khãm 7, Cấn 6, Khôn 1
Trong mỗi câu của bài thơ, thì có 8 quẻ, nếu ta nạp lạc số vào Tiên Thiên Bát Quái như
trên thì ta sẻ thấy rằng
Quẻ 1 luôn là quẻ trùng, Bát San Phục Vị, quẻ quy tàng luôn là Khôn 1, nên Vận là 1
Quẻ 2 luôn cho kết quả là Sinh Thành tức 16, 27, 38, 49, Bát San Sinh Khí, quẻ quy
tàng luôn là Cấn 6, nên quái vận là 6
Quẻ thứ 3, tổng (bỏ 10) luôn cho kết quả 2 hoặc 8 (2-8), Bát San Tuyệt Mạng (Quy
Hồn), quẻ quy tàng luôn là quẻ Khãm 7, nên quái vận là 7
Quẻ thứ 4, tổng (bỏ 10) luôn cho kết quả là 3 hoặc 7 (3-7), Bát San Ngũ Quỷ, quẻ quy
tàng luôn là quẻ Tốn 2, nên quái vận là 2
Quẻ thứ 5, tổng (bỏ 10) luôn cho kết quả là 1 hoặc 9 (1-9), Bát San Họa Hại, quẻ quy
tàng luôn là quẻ Chấn 8, nên quái vận là 8
Quẻ thứ 6, tổng (bỏ 10) luôn cho kết quả là 4 hoặc 6 (4-6), Bát San Lục Sát (Du Hồn),
quẻ quy tàng luôn là quẻ Ly 3, nên quái vận là 3
Quẻ thứ 7, tổng (bỏ 10) luôn cho kết quả là 5, Bát San Thiên Y, quẻ quy tàng luôn là
quẻ Đoài 4, nên quái vận là 4.
Quẻ thứ 8, tổng luôn cho kết quả là 10 (Hợp 10), Bát San Diên Niên, quẻ quy tàng
luôn là quẻ Càn 9, nên quái vận là 9.
Thuộc bài thơ trên thì 1 công mà tính luôn 3, 4 chuyện là vậy.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×