Tải bản đầy đủ

DIch KInh yeu chi

7LୱW,,'୽FKNLQKY஍LNKRD/X¤Q/¿


WQKL୳XÓ୽QKOXୟWTXDQWU୿QJFஙD'୽FK


'୽FKNLQKY஍L.KRD/XୟQ/¿+୿F„X&K¤X

%'୽FK.LQKY஍LNKRD/XୟQ/¿+୿F

F
+DL£SG஗QJTXDQWU୿QJFஙD'୽FKO¿QµLWU¬Q

E
4XDQQL୹PWX୙QKR¢QFKXQJQKLSK஗FWKங\FஙD'୽FK.LQK

D
4XDQQLPQKWWKYQWKằ

$'FKNLQKYLNKRD6LơXKđQKKF


7LW,'FKNLQKYL7ULWKF

&KQJềLFKFD.LQK'FK

&KQJ'QQKS'FKNLQKOÂFXQVÊFK7ULWPFểFKWđPKLXYQJXQJFYWUYÂFRQ
QJLFKNKảQJSKLOÂPWVÊFKEàLWRÊQ

3+1'&++&1+301

/,1,ề8

0&/&

1KkQ71JX\Q9Q7K+X\Q/LQK
'&+.,1+<8&+&KQJ7QJKđQK7KÊL&F

&KQJ7QKGDQK7KÊL&F

&KQJềLFQJ

3+17+,&&/81&ÊF6ÊFKWKDPNKR

3K/F,,

3K/F,

&KQJ1KQJKXTXFDTXDQQLP9ả&F+LX9ả&FOÂKLXFQQJX\ơQYWUYÂ
FRQQJL

'3KÔQORLWQKGDQK9ả&F


&7QJKđQK9ả&F

%1KÔQFÊFKKàD9ả&F

$7QKGDQK9ả&F9ả&FOÂ7KQJềWURQJFRQQJLOÂ7KQJềFQQWÂQJKD\
FKDKLQGQJ

&KQJ7QKGDQKYÂ+đQKGXQJ9ả&F

9ảFD3KW

&KQJềLFQJ9ảFFWQJQJYL7KQKRFYL9ảKD\.KảQJFDềR*LDKD\+

&KQJ3KL/9ảFFOÂ%QWKX\ơQQJX\ơQQLFRQQJL

3+19&&/81&KQJ'FKOÂ7QJ

&KQJ'FKOÂQJKFKV ểLQJFGQJểLểWUYYL7UL


&KŲţQJ'୽FKO¢JL୕QG୽

&KŲţQJ'୽FKO¢EୗWELୱQEୗW'୽FK

&KŲţQJ'୽FKO¢ELୱQWKL¬Q

&KŲţQJ&K஡'୽FKWKHR7஝QJX\¬Q

3+୘1'୼&+/8୞17+,Œ17LୱW,9'୽FKY஍LQK஡QJQJX\¬QWୡFNK୕GëÓHPO୓LP஋WÓஏLVஃQJO¿WŲ஑QJ

'୽FKFīQJG୓\O¢PQJŲஏLO¢PTX¤QWட

'୽FKG୓\SK୕LFKX\୵QKµDQ஋LW¤PWXOX\୹QÓ୵WU஑WK¢QK7K£QK+L୳Q

7LୱW,,,'୽FKNLQKY஍LÒ୓RJL£R
%୓W

7୓R+µDTXLWUXQJFKLGL୹X

4XDQQL୹P7KL¬Q1K¤Q7ŲţQJ'஡WKHR+¢Òஅ

&£FK®QKWK£LF£FW୙QJO஍SFRQQJŲஏLWKHR+¢Òஅ

+¢ÒஅY஍LO୯VLQKWK¢QK

4XDQQL୹P7K£L&ணF„P'ŲţQJKD\1KୗWWK୵/ŲஓQJGL୹Q

&KXYL+¢ÒஅKD\9୓QK஡XY஍LQJX\¬QO¿GL୷QG୽FKWX୙QKR¢Q

7UXQJFXQJ7UXQJÓL୵PKD\%୕Q7K୵YīWU஗

&KŲţQJ1K஡QJYୗQÓ୳6L¬X+®QKW¢QJ୛QWURQJ+¢Òஅ

&KŲţQJ/L¬QO୓FJL஡D+¢Òஅ%£WTX£L/୓F7KŲ

&KŲţQJ+¢ÒஅY஍L.KRD6ஃK୿F

&KŲţQJÒ୓LFŲţQJ

&KŲţQJ&ୗXW୓R

&KŲţQJ;XୗW[஛

3+୘1+‚Ò஄&£F6£FKWKDPNK୕R

3K஗/஗F

3K஗/஗F

&KŲţQJ7இQJOXୟQ

&+ୟXTX୕Ò୓RJL£R

%+ୟXTX୕/X¤QO¿


4XDQQL୹P7K£L&ணFY஍LTXDQQL୹PFஙDF£FQK¢+X\୳Q+୿F„X&K¤X


4XDQQL୹P7K£L&ணFY¢TXDQQL୹PQJX\¬QWK୵YīWU஗FஙDF£FWULୱWJLD+L/୓S

$+ୟXTX୕7ULୱWO¿

&KŲţQJ1K஡QJKୟXTX୕FஙDTXDQQL୹P7K£L&ணF

%7K£L&ணFY஍L/RJRV

&KŲţQJ„P'ŲţQJY஍L.KRD6L¬X+®QK+୿F„X&K¤X

&KŲţQJ„P'ŲţQJY஍LWKXୟWWXWL¬QOX\୹QÓţQ

&KŲţQJ„P'ŲţQJY஍L<K୿F7UXQJ+RD

&KŲţQJ4XDQQL୹P„P'ŲţQJY஍LÓஏLVஃQJ


„P'ŲţQJWU¬QSKŲţQJGL୹Q+ୟX7KL¬Q


„P'ŲţQJWU¬QSKŲţQJGL୹Q7L¬Q7KL¬Q


„P'ŲţQJWKணFWK୵UL¬QJU୯


+DLFKL୳XKDLP୩WFஙDP஋WE୕QWK୵GX\QKୗW

&KŲţQJ4XDQQL୹P„P'ŲţQJ

&KŲţQJ„P'ŲţQJY¢9¶&ணF7K£L&ணF

&KŲţQJ/DLO୽FK

3+୘1„0'űŢ1*&£F6£FKWKDPNK୕R

&KŲţQJ7இQJOXୟQ

&KŲţQJ+¢Òஅ/୓F7KŲ+DLFKL୳X[X¶LQJŲகFWLୱQKµDFஙDYīWU஗FஙD1K¤Q/R୓L

&KŲţQJ୔QKKŲ஑QJ/୓F7KŲWURQJ¯WQKL୳XQŲ஍Fƒ„X

&KŲţQJ/୓F7KŲ3KŲţQJSK£SNKୡFNனWXWK¤Q4X\1JX\¬Q3K୕Q%୕QFஙDF£FÒ୓RJLD

&KŲţQJ/୓F7KŲ&K¯QKWU୽

&KŲţQJ/୓F7KŲ7R£Q+୿F

&KLDSK«SWU୽G¤QWK¢QKWU» FK¯QÓL୳X


&KLDÓ୙XFRQQJŲஏLWK¢QKFXQJ

&KLDÓୗWFKRG¤QWK¢QKNKR୕QK 7୻QKÒL୳Q


&KLD7K£LPLୱXWK¢QKSK´QJ

&KLDNLQKÓ¶WK¢QKY»QJ

&KLD7UXQJ+RDWK¢QKFK¤X

&KLD7UஏLWK¢QKFXQJ

1JŲஏL[ŲDG»QJ/୓F7KŲÓ୵

&KŲţQJ୔QKKŲ஑QJ/୓F7KŲÓஃLY஍LF£FYୗQÓ୳4XஃF*LD;¥+஋L+୿F7KXୟW7UXQJ4XஃF

&KŲţQJÒ୓L&ŲţQJ

&KŲţQJ&ୗXW୓R

&KŲţQJ4XDQQL୹P7K£L&ணF஑7UXQJ4XஃFÓஃLFKLୱXY஍LTXDQQL୹P$WPDQ஑ୖQÒ஋Y¢TXDQ
QL୹P/RJRV஑„X&K¤X

$7K£LFணFY஍L$WPDQ

&KŲţQJ;XୗW[஛

3+୘1/୒&7+ű

&KŲţQJ7ŲţQJTXDQJL஡D7K£L&ணFY¢9¶&ணF7K£L&ணFY¢9୓Q+஡X

&KŲţQJ7K£L&ணFY¢ÓஅE୕Q'୽FK.LQK


+ɉ͛QJÿLFͧD7KiQKQKkQ


P'QJYLTXDQQLP7KLQF

&KQJ7QJ/XQ&KQJP'QJ1J+ÂQKYLQJKWKXW7UXQJ+RD

&KQJP'QJ1J+ÂQKYLKFWKXW7UXQJ+RD

&KQJP'QJ1J+ÂQKYLềR*LÊR7UXQJ+RD

&KQJ1J+ÂQKYL64XDQ7UXQJ+RD

&KQJ1J+ÂQKYL9WU4XDQ7UXQJ+RD

&KQJ1J+ÂQKWQJVLQKWQJNKF

&KQJ1KQểQKWQJTXÊW7KOÂ7UXQJ&XQJ7KÊL&F+ÂQKEơQQJRÂLOÂ77QJ

3+11*+1+&KQJ.W/XQ

&KQJ&KXNKRWểQJFD77QJ

&KQJ77QJYÂ.KRDKFKLQểL

&KQJ77QJYLFK7KSFK9Q

&KQJ77QJYÂ+FWKXWX&KÔX

&KQJ77QJYLQQ+FWKXW7WQJ7UXQJ+RD

&KQJ+X\QQJKởDFD77QJ

&KQJ1KQểQKWQJTXÊW

3+1771*YYWảLWK\OLYQWKWOÂNKàKLX

7ảLEWểXVRQWKRE'FK.LQKQÂ\YÂRNKRQJQP7ảLểQKEUDQPểKRÂQWWQà
QKQJPD\WKD\VDXKQQPPLWPÂLQJKLơQFXWKđểƠKRÂQWKÂQKểF.KL\WảLểLPXDKRFểL
PQWWFQKQJVÊFK'FKEQJ+ÊQ9Q$QKYQ3KÊSYQYÂ9LWYQKLQFàOẳFE\JLềFTXD
QKQJWÊFSKPFDF77KDQK3KDQ%L&KÔX1JX\Q0QK%R1Jả7W71JX\Q'X\7LQK

7ảLWK\ểàOÂPWFÔXKLKXOQơQWảLVWUđQKE\FằQJTXYWLVDRWảLYLWE'FK.LQKềL7RÂQ
QÂ\

&àQKLXEêEQWK\FKẳQJWảLFKR[XWEQE'FK.LQKềL7RÂQNKRQJWUDQJKLFKẳQJWảL
WLVDRWUơQWKWUQJểƠFàQKLXE.LQK'FKFQUDWKơPYÂQKY\QàFàQKQJểFểLPJđ"/LQyLX

ê0FOF_/LQyLX_3KQ

1KkQ71JX\Q9Q7K+X\Q/LQK
'&+.,1+<8&+


„P'ŲţQJY஍LTXDQQL୹P7K୙Q+அQ

&KŲţQJ„P'ŲţQJY஍L7ULୱW+୿FY¢.KRD+୿F„X&K¤X
„P'ŲţQJY஍L1JX\¬Q/¿ÓஅQJQKୗW


7KLơQ7ÔPểàNKQWKD\OLQFQơQWQJLWK\ểF7KLơQ7ÔPOÂ7KLơQ/1KÔQ7ÔPOÂ

WKLể\WWÂQKÔQGF

7ảLYÂRểR.KQJWQPTXDVÊFKYKLQFàFKNKảQJKQKF\YÂRDL9ÂWảLểƠKFQL
.KQJ*LÊRQKLXểLXKD\KRPLOềFELWOÂELWểFFRQQJLYDFà7KLơQ7ÔPYDFà1KÔQ
7ÔP7KLơQ7ÔPWKLPXảQểLFảQJFKQKTXDQJPLQKFKQKểLWKXQWẳ\FKWKLQ&Q1KÔQ7ÔP

1ơQWảLểLYÂR.LQK'FKTXDềR1KREQJểQJOLULơQJWFDWảLQKWảLVWUđQKE\VDXểÔ\

E7XÔQE1JQ&F/QJ7UQJ+L 4X6Q4XQJ1DP
FKRW¶LE஋.LQK'୽FKFஙD/DL7U¯
Ò஛F

7¶LTXHQQKL୳XY୽NKRDE୕QJY¢QJ஁¿[LQWK஗JL£RF£F&஗Y୳'୽FK/¿1KŲQJF஗Q¢RFīQJQµLNK¶QJ
ELୱWJ®Y୳'୽FK/¿Y®NK¶QJK୿F'୽FKNKLÓLWKLY¢F£F&஗Ó୳QJK୽Y¢RWஙV£FKF£F&஗WKୗ\F£LJ®KD\WK®F஗
ELୱXFK஛Ó஝QJK஁LY୳'୽FK&஗3Kµ%୕QJ1JX\୷Q+¢+R¢QJ ÒL୹Q%¢Q4X୕QJ1DP
FKRWảLPWSKQ

JLểLYÂRFRQểQJTXÊLGểFXGDQKQơQWảLểƠNKảQJPXD

&àQJLNKX\ơQWảLPXDQKQJWảLNKảQJEDRJLểLYÂRFRQểQJ6ÊFKXQ+ÂQKTXÊLNKảQJEDR

1D\EơQ7UXQJ4XFFKRLQUDQKLXVÊFK'FKQKE&KX'FKềL7ềLQGÂ\WUDQJKD\
E%FK7K&KX'FKPWE'FKểƠểFNKDLTXWOơQWPWQJảLPQKÂ+ÊQ0Ơ9QJềảL
7UQJ6DWKÊQJQP%QÂ\YLWWUơQODWUQJYđWKJLOÂ%FK7KYÂểƠểF7UQJ
/S9QQJKLơQFXYÂGFKUD%FKWKRL

TX\Q,,,+W7KQJ&KQJ


&ảQJ.KQJ77UđQK7&KX+LNKảQJKEàLWRÊQ7ảLNKảQJEàLWRÊQ7URQJ+77KQJFKEÂQ
TXDYSKôSEàL'FKEQJF7KLYÂWURQJ1J+ÂQKEÂQTXDYOXW7QJVLQK7QJNKFểTXY
QÂRWKFKEàLWRÊQểDOQJKLơQFXWKơPFKNKảQJELWJđYFÊFKEàLJLHRWLQWKHR'Ơ+FYÂ%F
'FKFKQKWảQJKD\FÊFKEàL0DL+RD'FKVFD7KLX.KDQJ7LW1KLXQJLểLYÂR'FKFQJOÂ
PXQKFEàLWRÊQ+FàELWểÔXUQJEàLWRÊQOÂPWQQJNKLXGR7ULEDQ0XQEàLKD\SKLFà
JLÊFTXDQWKVÊX TXYQÂRWKFKQJKLơQFXYEàLWRÊQWKđ[LQểFSKQ1J+ÂQKQLTX\Q,YÂQL

7WFểXNKảQJFàJđOÂPWảLSKLVD\VDEÊLSKF*QểÔ\FàYảVVÊFK'FKEQJ$QKYQ
QKQJWRÂQWKLơQYEàLWRÊQ7KHRWảL.LQK'FKNKảQJSKLVÊFKEàLWRÊQYđ3KF+L9Q9QJ&KX

7ảLFQJểƠểF%'FKFDF1JX\Q+LQ/ơ[XWEQJQểÔ\KLQJRL6ÊFKWUđQKE\VÊQJ
VD7LFUQJFểƠEểL7KS'FYÂQKFQàL&ểƠKRÂQWKÂQKEVÊFKQÂ\WURQJYQJFàQP
YÂFKVRQOLE'FKFDF3KDQEL&KÔXPÂWKảL

3KLODVWUH3/)/HSUHPLêUHIRLVGX&KLQRLVHQ)UDQFDLV

93KÊSYQWảLFà'H+DUOH]/H
9/D1JWảLFàểFEFD35HJLV
9$QKYQWảLFàQKQJEQKFD-DPHV/HJJH:LOKHOP%D\QHV5*+6LXYY7ảLWK\
QKQJEWUơQNKảQJFàJđểFVF

9+ÊQ9QWảLPD\PQFàE7XÔQ%1JQ'FK.LQKềL7RÂQ[XWEQQJÂ\WKÊQJQP
.KDQJ+LWFGRFÊFYNKRDEQJ[DFKRWảL4X\QQÂ\PLTXểXFàOLEđQKFD7UđQK7
&KX+L.KDQJ+LYÂFKWFKNKảQJSKLOÂWWQJFDULơQJDL

&KÔQềR1L7ÔPG\UQJ7ULFKQJ[DQJLYÂ+LQ7KÊQKOÂQKQJQJLểƠVQJSKLNW
YL7ULQJD\WNKLFQWUQJLDQQÂ\7NKLELWểFểLXQÂ\WảLPLWđP[HPWURQJKRÂQYãQÂ\Fà
QKQJDLELWểFFÊLểRFDRVLơXQÂ\YđWKWảLểƠWđPểFFÊFNWKEểLQFDPLểRJLÊROQQK
WUơQ7K*LLYÂPLWđPUDểFO1KW4XÊQ7KằềềQJ4XLFDFÊFểRJLÊRQKWOÂWK\ểF
UQJ7DP*LÊR1KR7KFK/ƠROÂểQJQJX\ơQ7ểàWảLNKảQJFQểàQJNKXQJYÂRểRJLÊRQÂRF
ểQKYÂểƠểLYÂRNKRDWảQJLÊRểLFKLXWđPKLXYÂVRVÊQKPLểRJLÊR6DXểàWảLOLQKQWK\
UQJ7ULWURQJWÔPNKPPđQK&KÔQ7KLQ0OÂWURQJPđQK1ơQELQWKLơQWLQKàDKD\+QJ
&XFQJQPJQWURQJPđQKềLWđPWLQL[DYLQJKHWX\ơQWUX\QGGQKWQKWểXOÂPơYQJ

7KLơQKD\7KLơQ1KÔQWQJG7KLơQ1KÔQQKWTXÊQ;D1JKLơX7KXQ7KÂQK7KDQJ9Q
9QJ9ã9QJYYểƠểLểFYÂRểRFDRVLơXQÂ\

7ảLWK\ềF.KQJNKX\ơQFRQOÂ%Ê1JQơQểF.LQK7KLQơQWảLểƠFằQJPWFQKRPÂWảLTXHQ
ềÂ1QJGFKWRÂQE.LQK7KL[HPWURQJểàQGXểLXJđEPW6DXNKLGFK[RQJ4XF3KRQJ
VDQJWLềL1KƠWảLPLNKÊPSKÊUDểFPWFKX\QPÂ[DQD\NKảQJDLELWềàOÂ&KÔQềR1L
7ÔPKD\ềR7KQ/LQKPÂWDFàWKWđPUDWURQJOQJWD1JÂ\QD\QJLWDJLOÂềR+X\QểQJ
0\VWLFLVP
KD\3KஃL

+அQY¢;£FWUŲ஍FVDXV୯ELୱQWKL¬QWL¬XGL୹WY®FK¼QJQୣPWURQJY´QJ6LQK/¥R%୹QK7ட&K୻Fµ
7K୙QO¢EୗWELୱQEୗWWடEୗWVLQKY®7K୙QP®QKY¢7K୙Q7UஏLÓୗWO¢P஋W

;£FÓ୵O¢PÅQVLQKVஃQJ;£FOL¬QO୓FY஍LQJR୓LJL஍LEୣQJQJīTXDQ OHVFLQTVHQV

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×