Tải bản đầy đủ

Thai vi phu

1. Thái Vi Phú:

Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh, tuy thiết vấn vu các Thiên chi trung, do
hữu ngôn nhi vị tận, chí như tinh chi phân dã, các hữu sở thuộc, thọ yểu hiền ngu,
phú quý bần tiện, bất khả nhất khái luận nghị.
Kỳ tinh phân bố nhất thập nhị viên, sổ định hồ tam thập lục vị, nhập miếu vi kỳ, thất
độ vi hư, đại để dĩ Thân Mệnh vi Phúc đức chi bản, gia dĩ căn nguyên vi cùng thông
chi tư.
Tinh hữu đồng triền, số hữu phân định, tu minh kỳ sinh khắc chi yếu, tất tường hồ
đắc viên thất độ chi phân.
Quan hồ Tử vi xá triền, ti nhất Thiên nghi chi tượng, suất liệt túc nhi thành viên, Thổ
tinh cẩu cư kỳ viên, nhược khả di động, Kim tinh chuyên ti tài khố, tối phạ Không
vong.
Đế tinh động tắc liệt tú bôn trì, Tham thủ Không nhi tài nguyên bất tụ.
Các tư kỳ chức, bất khả tham soa.
Cẩu hoặc bất sát kỳ cơ, cánh vong kỳ biến, tắc sổ chi tạo hóa viễn hĩ.

Lệ viết:
1. Lộc phùng trùng phá, cát xứ tàng hung. Mã ngộ Không vong, chung thân bôn
-


tẩu.
Sao Lộc mà bị xung phá, ở cát địa cũng ẩn chứa hung họa. Thiên mã gặp

Tuần Triệt, cả đời bôn ba vất vả.
2. Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa. Tuyệt xứ phùng sinh, sinh hoa bất bại.
- Mệnh lập ở Bại địa, có phát cũng không bền. Mệnh rơi vào Tuyệt địa…
3. Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ. Mệnh tọa cường cung, tế sát
-

chế hóa chi lý.
Sao ở nơi miếu vượng cũng cần xem xét lại lẽ sinh khắc. Mệnh có vững vàng

cũng cần xét đến cái lý chế hóa.
4. Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối. Lộc Mã tối hỉ giao trì.
Nhật Nguyệt đáng nghi ngại nhất là quay lưng lại nhau. Lộc tồn Thiên mã
5. Thảng cư Không vong, đắc thất tối vi yếu khẩn. Nhược phùng bại địa, phù trì
đại hữu kỳ công.
6. Tử vi Thiên phủ toàn y Phụ Bật chi công. Thất sát Phá quân chuyên y Dương
Linh chi ngược.


7.
8.
9.
10.
11.

Chư tinh cát, phùng hung dã cát. Chư tinh hung, phùng cát dã hung.
Phụ Bật Giáp Đế vi thượng phẩm. Đào hoa phạm chủ vi chí dâm.
Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.
Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ. Lộc văn củng Mệnh, quý nhi thả hiền.
Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú. Mã đầu đới kiếm, trấn vệ biên

cương.
12. Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti. Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trưởng.
13. Quý nhập quý hương, phùng chi phú quý. Tài cư Tài vị, ngộ giả phú xa.
14. Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung Thiên, hữu chuyên quyền chi quý,
địch quốc chi phú.
15. Thái âm cư Tý, hào viết thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung
gián chi tài.


16. Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm. Văn Hao cư Dần
Mão, vị chi chúng thủy triều đông.
17. Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp, Ấm Phúc tụ bất phạ hung nguy.
18. Tham cư Hợi Tý, danh vi Phiếm thủy đào hoa. Hình ngộ Tham lang, hào viết
phong lưu thải trượng.
19. Thất sát Liêm trinh đồng vị, lộ thượng mãi thi. Phá quân Ám diệu đồng hương,
thủy trung tác trủng.
20. Lộc cư Nô bộc túng hữu quan dã bôn trì. Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô
đạo.
21. Đế tọa kim xa tắc viết kim dư phủng trất. Phúc an Văn diệu vị chi ngọc tụ
thiên hương.
22. Thái Dương hội Văn xương vu Quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn
mỹ.
23. Thái âm hội Văn khúc vu Thê cung, thiềm cung chiết quế, văn chương toàn
thịnh.
24. Lộc tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc. Tài Ấm tọa vu Thiên di, cự thương
cao cổ.
25. Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực. Tham hội vượng cung, chung thân thử
thiết.
26. Sát cư Tuyệt địa, thiếu niên yểu tự Nhan Hồi. Tham tọa Sinh hương, thọ khảo
vĩnh như Bành Tổ.
27. Kỵ Ám đồng cư Thân Mệnh Tật ách, trầm khốn uông doanh. Hung tinh hội vu
Phụ mẫu Thiên di, hình thương phá tổ.
28. Hình Sát đồng Liêm trinh vu Quan lộc, gia hữu nan đào. Quan phù gia Hình
Sát vu Thiên di, ly hương tao phối.
29. Thiện Phúc cư Không vị, Thiên trúc sinh nhai. Phụ Bật đan thủ Mệnh cung, ly
tông thứ xuất.
30. Thất sát lâm vu Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử vong. Linh Dương hợp vu
Mệnh cung ngộ Bạch hổ, tu đương hình lục.
31. Quan phủ phát vu cát diệu, lưu sát phạ phùng Phá quân. Dương Đà bằng Thái
tuế dĩ dẫn hành, Bệnh phù Quan phù giai tác họa.


32. Tấu thư Bác sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường. Lực sĩ Tướng quân đồng Thanh
long, hiển kỳ quyền thế.
33. Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu, lão nhân hạn tự phong trung nhiên
chúc. Ngộ sát vô chế nãi lưu niên tối kỵ,
34. Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất hữu hưu cữu, xử thế cô bần sổ trung
phùng hồ bác tạp, học chí thử thành huyền vi hĩ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×