Tải bản đầy đủ

Thai vi phu chu giai

THÁI VI PHÚ CHÚ GIẢI
1) Lộc phùng xung phá, cát dã tàng hung.
Giả như Thân Mệnh cung phùng Lộc tồn, hoặc tam hợp hữu Lộc, khước tao
kỵ tinh xung phá, phản vi hung triệu. Như hạn bộ đáo Lộc vị, hung tinh đồng tụ,
diệc vi hung đoạn dã.
2) Mã ngộ Không vong, chung thân bôn tẩu.
Giả như Giáp sinh nhân chi Triệt lộ không vong tại Không vong tại Thân,
bàng Không tại Dậu, nhược an Mệnh tại Thân, chủ nhân chung thân bôn tẩu nghi
tăng đạo. Phàm mã hữu lan hữu an tắc vi cát, tắc hữu đình chỉ, vô lan giả tắc vi tán
mã.
3) Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa. Tuyệt xử phùng sinh, hoa nhi bất
bại.
Giả như niên nạp âm Thủy Thổ Trường sinh tại Thân, Thân nãi kim tinh vi
bản cung chi chủ, nhược an Mệnh tại Dậu, Dậu vi Thủy Thổ sở bại chi địa, hựu gia
Hình Hao Kỵ hung, tuy phát diệc chủ hư hoa.
Giả như Thủy Thổ nhân an Mệnh tại Tị, Tị vi Thủy Thổ sở tuyệt chi địa,
khước đắc Kim tinh sinh vu Tị, Kim hựu đắc sinh Thủy bất tuyệt, vi mẫu lai cứu tử
chi lý. Tị trung Bính Hỏa thừa vượng, Hỏa hựu sinh thổ, tuy Dần Thân Tị Hợi vi tứ
tuyệt hựu vi tứ Sinh, cố viết ngũ hành tuyệt xử tức thị thai nguyên, sinh nhật phùng
chi hựu danh thụ khí.
4) Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ. Mệnh tọa cường

cung, tế sát chế hóa chi lý.
Giả như thủy thổ sinh nhân mộ khố tại Thìn, nhược dữ Tài bạch đồng độ vị
sát đồng vi Không khố, dữ Thiên di đồng vi Phá khố, nhất tác Kiếp khố, phàm Thìn
Tuất Sửu vị vi tứ mộ khố, thử diệc nạp âm thượng thủ.

Page1

chi tài khố, nhược Quan lộc đồng độ vi quan khố, Lộc tồn đồng vi Thiên khố, háo


5) Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối.
Giả như Nhật tại Dậu Tuất Hợi tử Sửu, Nguyệt tại Mão Thìn Tị Ngọ vị, giai
vi phản bối. Nhưng khán thượng huyền hạ huyền, Nguyệt tại hạ huyền vọng Nhật
cát, hạ huyền hối Nhật hung. Nhược Nhật Nguyệt đồng viên, tiện khán nhân sinh
thì, Nhật hỉ Thái Dương, dạ hỉ Thái âm, phương khả luận họa phúc. Nhật Nguyệt
phản bối, giai chủ nhân Phụ mẫu bất đắc lực, vô tình chi nghĩa.
6) Lộc Mã tối hỉ giao trì.
Giả như Giáp Lộc tại Dần, nhi Thân tử thần mã diệc tại Dần, ngộ thử đắc địa,
vị chi Lộc mã giao trì. Đãn Mệnh Thân cư Lộc mã đồng hương, cát tinh nhập viên
vi tuần mã, ngộ hình, sát đồng viên vi Phụ thi mã. Dữ Hỏa đồng vi chiến mã, phùng
Không vong vi khốn mã, tuyệt địa vi tử mã, hóa kỵ đồng viên vi bệnh mã, chủ bôn
ba lao lục dã.
7) Không vong định yếu đắc dụng, Thiên không tối vi khẩn yếu.
Giả như Thân Mệnh cung, duy Kim Không tắc minh, Hỏa Không tắc Phát,
nhị hạn phùng chi phản vi phúc luận. Nhược thủy Không tắc phiếm, mộc Không tắc
chiết, thổ Không tắc hãm, vi họa hĩ.
8) Nhược cư bại địa, chuyên khán phù trì chi diệu, đại hữu kỳ công.
Giả như Mệnh tại bại tuyệt địa, ngộ Lộc tồn Lộc chủ phù trì cát.
9) Tử vi Thiên phủ, toàn y Phụ Bật chi công.
Giả như Mệnh ngộ Tử Phủ, hựu đắc Phụ Bật thủ chiếu, chung thân phú quý.
Tử vi Thiên phủ vi nam bắc đấu chi chủ, Tả phụ Hữu bật vi chi tá.
10) Thất sát Phá quân, chuyên y Dương Linh chi ngược.
Giả như Mệnh ngộ Thất sát Phá quân, hựu hội Dương Linh thủ chiếu, Kình

11) Chư tinh cát phùng hung dã cát, chư tinh hung phùng cát dã hung.

Page1

dương Linh tinh giai trợ ác ngược chi tinh dã.Giả như Thân Mệnh tam phương ngộ cát đa hung thiểu tắc cát, hung đa cát
thiểu tắc hung. Nhưng yếu khán cát hung tinh đắc viên thất hãm, dữ sinh khắc chế
hóa, dĩ định họa phúc.
12) Phụ Bật Giáp đế vi thượng phẩm, Đào hoa phạm chủ vi chí dâm.
Giả như Mệnh Thân nhị cung Tử vi dữ Tham lang đồng viên, nam nữ gian
dâm, dụng kế thi cơ, nhược đắc Phụ Bật Giáp đế, Tham lang thụ chế, tắc bất câu
thử luận.
13) Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.
Giả như Tử vi thủ Mệnh đắc Thiên tướng Xương Khúc, Thiên phủ đắc Thiên
đồng Thiên lương tương trợ, Tử vi đắc Giáp, vi quân thần khánh hội, phùng chi vô
bất phú quý. Đãn hữu kim tinh dữ hình kỵ tù háo đồng độ, vị chi nô khi chủ, thần tế
quân, phản vi họa loạn dã.
14) Khôi Việt đồng hành, vị cư thai phụ. Lộc văn củng Mệnh, phú nhi
thả quý.
Giả như Khôi Việt thủ Thân Mệnh, kiêm đắc Quyền Lộc Xương Khúc cát
diệu lai củng, vô bất phú quý, đãn hữu hình kỵ tương trùng tắc bình thường, chích
nghi tăng đạo.
15) Nhật Nguyệt Giáp tài, bất quyền tắc phú.
Giả như Nhật Nguyệt Giáp Tài bạch Mệnh cung hựu đắc cát diệu tương phù
tắc phú quý toàn mỹ, gia Dương Đà hình kỵ trùng tăng đạo nghi chi, tục nhân tắc
bất vi mỹ.
16) Mã đầu đái kiếm, trấn ngữ biên cương.
Giả như Ngọ cung an Mệnh, hữu Thiên đồng Tham lang Kình dương, Bính
Mậu nhân phùng chi hóa cát, tuy dĩ Dương nhận tại Mệnh diệc vi mỹ luận, phú quý

17) Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti.

Page1

giai khả hứa dã, chích thị bất nại cửu.


Giả như Thân Mệnh hữu Thiên tướng, khước bị Dương Trinh Giáp chi, chủ
nhân phùng quan phi thụ hình trượng, chung thân bất năng phát đạt, chích nghi tăng
đạo.
18) Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trường.
Giả như Thiên cơ Thiên lương thủ Thân Mệnh, kiêm hóa cát tương trợ, dĩ vi
quan quý chi luận dã, gia hình kỵ háo sát, tăng đạo nghi chi. Tục nhân tắc bất nghi
hĩ.
19) Quý nhập quý hương, phùng chi phú quý.
Giả như Thân Mệnh ngộ hữu quý nhân, hựu kiêm cát diệu Quyền Lộc lai trợ,
phùng chi vô bất phú quý, hạn bộ phùng chi diệc chủ Phát phúc.
20) Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa.
Giả như Tử vi Thiên phủ Vũ khúc cư vu Tài bạch chi cung, hựu kiêm hóa
Quyền Lộc cập Lộc tồn, tất chủ phú xa, nhị hạn nhược phùng, đại chủ phát tích.
21) Thái Dương cư Ngọ vị chi Nhật lệ trung Thiên, hữu chuyên quyền
chi quý, địch quốc chi phú.
Giả như Thân Mệnh tọa vu Ngọ cung ngộ hữu Thái Dương, Canh Tân sinh
nhân nhật sinh thì giả, phú quý toàn mỹ. Nữ nhân phùng chi vượng phu ích tử.
Phong tặng phu nhân
22) Thái âm cư Tý hào viết thủy rừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức,
trung gián chi tài.
Giả như Thân Mệnh tọa vu tử cung ngộ hữu Thái âm, Bính Đinh sinh nhân
dạ sinh thì giả phú quý toàn mỹ, tâm vô tư Khúc, hữu trung gián chi tài.
23) Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

dĩ chung thân toàn mỹ chi luận.
24) Văn Hao cư Dần Mão, chúng thủy triều đông.

Page1

Giả như Tử vi cư vu Thân Mệnh, hữu Tả Hữu đồng cung lai phù trì phú quý,


Giả như Thân Mệnh cư Dần Mão, ngộ Xương Khúc Phá quân, khước hữu
hình sát trùng phá, nhất sinh kinh hiểm, hạn bộ đáo thử, như phùng cát tắc bình,
ngộ hung canh bất cát. Chung thân tân khổ, phí tâm lao lực.
25) Nhật Nguyệt thủ bất như hợp chiếu, Phúc Ấm tụ bất phạ hung nguy.
Giả như Nhật Nguyệt thủ Thân Mệnh, tuy hội cát diệu bất vi toàn mỹ, như
phùng hung tinh định hữu hung tai. Như thị tam hợp vu Mệnh Thân hựu kiêm hóa
cát, dĩ vi toàn mỹ luận. Ấm phúc tức Thiên lương Thiên đồng, như tại Thân Mệnh
phùng cát bất phạ hung tai, tiện hữu hình kỵ bất luận dã.
26) Tham cư Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa.
Giả như Thân Mệnh tọa vu Hợi Tý ngộ Tham lang, phùng cát diệu dĩ cát
luận, như ngộ Hình Kỵ, nam vi lãng đãng nữ dâm xướng. Nhất vân Tham lang ngộ
Dương Đà tại Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa, nam nữ giai tham hoa luyến tửu,
hữu cát diệu phương cát.
27) Hình ngộ Tham lang hào viết phong lưu thải trượng.
Giả như Tham lang Dương nhận đồng viên Thân Mệnh vu Dần cung, chủ vi
nhân thông minh, canh chủ phong lưu, nhược ngộ nhàn cung tắc bình hĩ. Nhất vân
Tham lang Kình dương tại Dần cung hào viết phong lưu thải trượng.
28) Thất sát Liêm trinh đồng vị, lộ thượng mãi thi. Phá quân ám diệu
đồng hương, thủy trung tác trủng.
Giả như Thân Mệnh đắc nhị tinh thủ chi, gia Hóa kỵ Hao Sát, diệc y thượng
thử đoạn, hoặc tại Thiên di cung diệc nhiên. Ám diệu chỉ Cự môn, diệc đồng
thượng đoạn.
29) Lộc cư Nô bộc, túng hữu quan dã bôn trì.
Giả như Thân Mệnh cung tinh bình, nô bộc cung hựu đắc Lộc tồn cập Quyền

30) Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Page1

Lộc cát diệu dĩ vi mỹ luận, chích thị lao lục.


Giả như Tử vi thủ Thân Mệnh, ngộ hữu Quyền Lộc Hình Kỵ đồng vị, tuy cát
vô hung, chích thị vi nhân tâm thuật bất chính.
31) Đế tọa kim xa tắc viết kim dư phủng trất, phúc an văn diệu vị chi
ngọc tụ thiên hương.
Giả như Tử vi thủ Mệnh Ngọ cung, tiền hữu cát diệu giả, vị chi kim dư
phủng trất, phùng Hình kKỵ bình thường. Phúc đức cung phùng Xương Khúc cát
diệu lai phù, tất đương đại quyền chi chức, miếu đường triêu tôn. Vị chi Ngọc tụ
Thiên hương.
32) Thái Dương hội Văn xương vu Quan lộc, hoàng điện thủ ban chi
quý.
Giả như Thái Dương hội Văn xương vu Quan lộc cung phùng cát diệu phú
quý toàn mỹ, tất tác tể tương chi chức.
33) Thái âm đồng Văn khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh.
Giả như Thái âm Văn khúc hội vu thê cung, hựu kiêm cát diệu lai phù, hạn
bộ hựu phùng chí thử, nam chủ chiết quế, nữ chiêu quý phu nam chiêu quý thê.
34) Lộc tồn thủ vu Điền Tài, tắc đôi kim tích ngọc.
Giả như Lộc tồn tinh thủ vu điền tài nhị cung chủ đại phú.
35) Tài Ấm tọa vu Thiên di, tất cự thương cao cổ.
Tài tức Vũ khúc, Ấm tức Thiên lương, thử nhị tinh hoặc nhất hóa Quyền Lộc
dữ cát diệu tọa vu Thiên di cung, tất tác cự thương cao cổ. Nhược gia Hình Kỵ sát
thấu bình thường.
36) Sát cư tuyệt địa, Thiên niên yêu tự nhan hồi.
Giả như Mệnh tọa Dần Thân Tị Hợi, phùng Thất sát gia Hình Kỵ, hựu trị kỳ

37) Tham tọa sinh hương, thọ khảo vĩnh như bành tổ.

Page1

xử sở tuyệt, túng hữu cát diệu hợp chiếu, hạn lâm tắc hung hĩ.


Giả như Dần Ngọ Tuất sinh nhân Mệnh tọa Dần, Tị Dậu Sửu sinh nhân
Mệnh tọa Tị, Hợi Mão Mùi sinh nhân Mệnh tọa Hợi, Thân Tý Thìn sinh nhân Mệnh
tọa Thân, phùng Tham lang hựu đồng cát diệu giả dĩ vi cát luận.
38) Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực. Tham hội vượng cung, chung
thân thử thiết.
Giả như Hao tinh thủ Quan lộc cung hựu phùng Hình Kỵ, cập Dần Ngọ Tuất
sinh nhân Mệnh tọa Ngọ, Tị Dậu Sửu sinh nhân Mệnh tọa Dậu, Hợi Mão Mùi sinh
nhân Mệnh tọa Mão, Thân Tý Thìn sinh nhân Mệnh tọa Tý phùng Tham lang Mệnh
chủ bần bạc thị dã.
39) Kỵ Ám đồng cư Mệnh cung Tật ách, khốn nhược uông luy.
Giả như Thân Mệnh cung Tật ách cung phùng Cự môn Dương Đà, vi nhân
bần khốn nhi thể nhược, chung thân bất vượng phát đạt chi luận, kỵ nãi Đà la, ám
nãi Cự môn.
40) Hung tinh hội vu Thiên di Tương mạo, hình thương sản thất.
Giả như hình kỵ Hỏa Linh thủ vu Thiên di tương mạo, tất trị Thân thể tàn tật,
tổ nghiệp Phá đãng, bôn ba lao lục chi Mệnh dã
41) Hình sát hội Liêm trinh vu Quan lộc, gia nữu đồng lưu.
Giả như hình sát Liêm trinh thủ Quan lộc chi cung, lưu niên nhị hạn đáo thử,
bất vi họa hoạn định tao hình hiến dã.
42) Quan phù giáp hình sát vu Thiên di, ly hương tao phối.
Giả như lưu niên quan phù dữ đương sinh quan phủ Giáp hình sát vu Thiên
di chi cung, Thái tuế tiểu hạn nhược đáo thử, tất tao hình biếm phối ly tổ chi luận.
43) Thiện Phúc cư Không vị, Thiên trúc sinh nhai.

chiếu tất chủ nhân tăng đạo. Phùng cát phúc hậu, phùng hung định tác tăng đạo chi
Mệnh, bất vi mỹ luận dã.

Page1

Giả như Thân Mệnh cư vu Không vị, Thiên cơ Thiên đồng tam hợp chính


44) Phụ Bật đan thủ Mệnh cung, ly tông thứ xuất.
Giả như Thân Mệnh vô chính diệu chích hữu Tả Hữu thủ chiếu, tất nan vi
Phụ mẫu tự tiểu ly tông. Thiên phòng thứ xuất vi mỹ luận dã.
45) Thất sát lâm vu Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử vong.
Giả như Mệnh tọa Thất sát, lưu niên Thái tuế hình kỵ tinh lâm, tất chủ tai
bệnh quan phi khẩu thiệt chi luận.
46) Linh Dương hợp vu Mệnh cung ngộ bạch hổ, tu đương hình lục.
Dương Linh hình sát tọa vu Mệnh cung, lưu niên bạch hổ đáo lâm đương
niên tất chủ quan phi, Phá tài chủ tai tiểu khẩu vong khả miễn tai dã.
47) Quan phủ Phát vu cát diệu, lưu sát phạ phùng Phá quân.
Hình kỵ Dương Hỏa thủ vu Thân Mệnh, vận phùng cát diệu Phát tài, lưu niên
Thái tuế tiểu hạn phùng ác diệu tất vi hung tai dã.
48) Dương Linh bằng Thái tuế dĩ dẫn hành, Bệnh phù Quan phù giai tác
họa.
Giả như Thân Mệnh phùng Dương Linh tọa thủ, lưu niên Thái tuế phùng thử
tác họa hĩ, như Mệnh hữu phạm bệnh phù quan, Thái tuế diệc đáo chủ quan phi
khẩu thiệt.
Tấu thư bác sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường. Lực sĩ tương quân đồng thanh
long, hiển kỳ Quyền thế. Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu, lão nhân hạn tự
phong trung nhiên chúc.

Page1

Ngôn lưu niên hung ác tương tinh cố dã.


TĂNG BỔ THÁI VI PHÚ
Tiền hậu lưỡng hung thần vi lưỡng lân, gia hội thượng khả xanh trì, đồng
thất dữ mưu tối nan đề phòng.
Phiến Hỏa phần Thiên mã, trùng Dương trục Lộc tồn.
Kiếp Không thân thích vô thường, Quyền Lộc hành tàng mỹ định.
Quân tử tại Khôi Việt, tiểu nhân tại Dương Linh.
Hung bất giai hung, cát vô thuần cát.
Chủ cường Tân nhược khả bảo vô ngu, chủ nhược Tân cường hung nguy lập
kiến.
Chủ Tân đắc thất lưỡng tương nghi, vận hạn Mệnh Thân đương hỗ kiến.
Thân Mệnh tối hiềm Dương Đà Thất sát, ngộ chi Mùi miễn vi hung.
Nhị hạn thậm Kỵ Tham Phá Cự Liêm, phùng chi định nhiên tác họa.
Mệnh vận Khôi Xương thường đắc quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.
Phàm quan nữ nhân chi Mệnh, tiên quan phu tử nhị cung.
Nhược trị sát tinh định tam giá nhi tâm bất túc, hoặc phùng Dương bột tuy đề
khốc nhi lệ bất kiền.
Nhược quan nam Mệnh thủy dĩ Phúc Tài vi chủ, tái thẩm Thiên di hà như.
Nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn.
Hạn phùng cát diệu bình sinh động dụng hòa hài, Mệnh tọa hung hương nhất
thế cầu mưu trở ngữ.
Liêm Lộc lâm Thân nữ đắc thuần âm trinh khiết chi đức, Đồng Lương thủ
Mệnh nam đắc Dương thuần trung chính chi tâm.

vô Khoa Lộc Quyền tinh.
Yếu khán đắc viên thất viên, chuyên luận nhập miếu thất miếu.

Page1

Quân tử Mệnh trung diệc hữu Dương Đà Hỏa Linh, tiểu nhân Mệnh nội khởi


Nhược luận tiểu nhi, tường thôi đồng hạn.
Tiểu nhi Mệnh tọa hung hương, nhị ngũ tuế tất nhiên yểu chiết, Canh hữu
hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chủ tai vong.
Văn xương Văn khúc Thiên Khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân.
Đa học thiểu thành chích vi Kình dương phùng Kiếp sát, vi nhân hảo tụng cái
nhân Thái tuế ngộ Quan phù.
Mệnh chi lý vi thục sát tinh thần chi biến hóa, sổ chi lý viễn tế tường cách
cục chi hưng suy.
Bắc Cực gia hung sát vi đạo vi tăng, Dương Đà ngộ ác tinh vi nô vi bộc.
Như Vũ Phá Liêm Tham cố thâm mưu nhi quý hiển, gia Dương Đà Không
Kiếp phản tiểu chí dĩ cô hàn.
Hạn Phụ tinh vượng hạn tuy nhược nhi bất nhược, Mệnh lâm cát địa Mệnh
tuy hung nhi bất hung.
Đoạn kiều Triệt lộ đại tiểu nan hành, Mão Dậu nhị Không thông minh Phát
phúc.
Mệnh Thân ngộ Tử Phủ điệp tích kim ngân, nhị chủ phùng Kiếp Không y
thực bất túc.
Mưu nhi bất toại, Mệnh hạn ngộ nhập Kình dương, đông tác tây thành, hạn
Thân tao phùng Phụ tương
Khoa Quyền Lộc củng, định vi ban quế chi cao nhân, Không Kiếp Dương
Linh, tác cửu lưu chi thuật sĩ.
Tình hoài sướng thư Xương Khúc Mệnh Thân, quỷ trá phù hư Dương Đà
hãm địa.

Tham lang Vũ khúc Liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu hưởng phúc.
Thử giai đấu sổ chi áo diệu, học giả nghi thục tư chi.

Page1

Thiên cơ Thiên lương Kình dương hội, tảo hữu hình nhi vãn Kiến cô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×