Tải bản đầy đủ

Phu tu vi theo tung sao

1. TỬ VI:
1. Nguyên phu Tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung.
2. Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang.
3. Tử vi Thiên phủ, toàn y Phụ Bật chi công.
4. Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.
5. Phụ Bật Giáp Đế vi thượng phẩm.
6. Đào hoa phạm chủ vi chí dâm.
7. Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô đạo.
8. Đế tọa kim xa tắc viết kim dư phủng trất.
9. Đoan chính Tử vi Thái Dương tinh, tảo ngộ hiền phu tính khả bằng.
10.Tử Phủ Tị Hợi tương hỗ phụ, Tả Hữu phù trì phúc tất sinh.
11.Hạn phùng Tử Phủ định tài đa.
Hạn phùng Tử, Phủ, Vũ, Tướng hạnh đắc Hồng, Quyền, Khương Công hỷ ngộ
Văn Vương.
12.Đế toạ Ly cung, Kỵ phùng Hao, Sát hạnh ngộ Khôi Khoa, hữu tài phụ chính.
13.Tử-vi mạc phùng Địa-kiếp, Hồng, Đào nhập Mệnh, giảm thọ chi niên.
14.Tử Phủ Vũ Tướng, Tả Hữu, Phượng Long, kiêm hợp Lộc Ấn Khoa Quyền khánh
hội quân thần chi cách, gia Kiếp, Kình loạn thế nan thành đại sự.
15.Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần.
16.Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, lương thương quân tử
17.Tử vi cư Dậu toàn vô uy lực chi công

18.Vật khai ư Dần, vụ thành ư Thân, Tử Phủ đồng cung vi đắc địa.
19.Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu.
20.Tử vi cư Ngọ vô sát thấu vị chí tam công.
21.Tử Phủ triều viên thực lộc vạn chung.
22.Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa đoán định công hầu khí.
23.Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.
24.Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kỵ, Giáp Đinh Kỷ vị chí công khanh
25.Tử Vi nam Hợi nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quí đồng
26.Tử Phủ, Kình Dương tại cư thương
27.Trương Tử Phòng thao lược, đa mưu, do phùng Tử, Phù, Kỵ, Quyền
28.Tử Vi, Thiên Tướng, Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng, Kình, đa mưu, yếm trá.
29.Tử vi Thất sát gia Không Vong, hư danh thụ ấm.


30.Tử vi Vũ khúc Phá quân hội Dương Đà, khi công danh, chi nghị kinh thương
31.Tử vi, Vũ khúc, Sát diệu phùng nhất sinh tăng lại sính anh hùng
32.Tử Vi cư Mão Dậu Kiếp Không, đa vi thoát tục chi tăng
33.Tử Vi tu cần Tam Hóa, nhược phùng Tứ Sát, phong bãi hà hoa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×