Tải bản đầy đủ

Ma thi phu

Ma thị cách phú
1. Khốc H tý Ngọ đồng cung tiền bần hậu phú.
Kiếp Không Tỵ Hợi đồng vị hoạnh phát công danh
Sao Khốc H lâm cung Tý Ngọ thì trớc nghèo sau giu.
Sao Kiếp Không ở cung Tỵ Hợi một bớc có công danh
2. Hồng loan c Tý, thiếu niên định chiếm khôi nguyên
Đo hoa c Quan tảo tuế đắc Quân hnh chính.
Ngời sinh năm Mão Thân Mệnh c Tý có Hồng loan l ngời nhỏ tuổi đã đỗ
cao (Tiến sĩ Trạng nguyên hồi xa)
Cung Quan Lộc có sao Đo hoa, nhỏ tuổi đã gặp Vua yêu, đợc ra lm quan.
3. Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng.
Thiên cơ tại viên sảo ti xuất chúng
Cung mệnh có Thiên mã đắc địa l ngời siêng năng nhiều ti năng
Có Thiên cơ miếu vợng thì có nghề giỏi hơn ngời
4. Thiên riêu c Ti bạch họa đổ sinh ơng.
Mã ngộ Trờng sinh thanh vân đắc lộ.
Sao Thiên riêu ở cung Ti bạch l ngời hay Trai gái cờ bạc m sinh họa.
Thiên mã gặp Trờng sinh nhiều may mắn dễ dng.
5. Thân c Vũ khúc hắc tử trung tng,
Mệnh ngộ Mã lơng túng du vô yếm
Cung thân (mệnh) có Vũ khúc thì trong mình có nhiều nốt ruồi.

Mệnh có mã lơng l ngời chơi bời vui vẻ.
6. Hoa cái Thiên di xuất ngoại cận quí
Mộc Dục liệt thủ chỉ hiếu đã dong
Cung Thiên di có sao hoa cái thì ra ngoi gần chỗ quyền qúi.
Có sao Mộc dục thì thích nghề thợ rèn
7. Mệnh phùng Thiên cơ miếu vợng đa năng
Thân c Thái tuế dữ nhân quả hợp
Mệnh phùng Thiên cơ miếu vợng nhiều ti năng.
Thân có Thái tuế thì ít bạn.

Page1

8. Khoa Quyền nhập mệnh tuy nhn lạc diệc hữu hiển danh
Khôi Việt nhập Thân gia quốc tất vi nhân trởng
Mệnh có Khoa Quyền tuy ở nhn cung thì cũng hiển vinh danh giá.
Thân có Khôi Việt trong nh ngoi nớc đều l bậc Trởng thợng (đn anh)
9. xơng Khúc giáp Quan lộc Đinh tác cao khoa.

1


Long Phụng giáp Quan thân c cẩm thất.
Cung quan có Sơng khúc, ngời tuổi Đinh thì đỗ cao.
Có Long Phụng giáp cung quan ngời tuổi Thân lm quan to.
10. Mộ trung Thai Tọa, văn mô vũ lợc kiêm u.
Ngọ thợng Khoa Quyền tơng khổn biên cơng nhậm trọng
Mệnh thân c cung có sao Mộ gặp Thai Tọa l ngời văn võ ton ti.
Mệnh ở cung Ngọ có Khoa quyền gặp nhau l ngời trọng nhậm về nh binh
nơi ranh giới.
11. Tuần triệt đơng đầu thiếu niên tân khổ.
Tam không độc thủ phú quí nan ton.
Mệnh có tuần triệt l hồi nhỏ khổ cực
Có tam không chiếu, thủ Thân mệnh không có tam hóa thì phú quí khó ton.
12. Nhị diệu quang huy công danh tảo đạt.
Cự môn thê thiếp đa bất mãn hoi.
Thái âm thái dơng đắc địa c thân mệnh thì nhỏ tuổi đã có công danh.
Cung thê có cự môn thì vợ lúc no cũng bất mãn

13. Hóa kỵ Điền Ti phản vi giai luận.
Thai lâm mệnh vị đa học thiểu thnh


Cung Điền Ti có hóa kỵ l tốt.
Mệnh có sao Thai thì học nhiều m không thnh đạt
14. Tật ách kiêm đ nhận phản mục tật sầu
Nô bộc kiêm Phá quân đa chiêu oán đối.
Cung tật ách có Đ kình l mắt mù thong manh
Cung Nô bộc có phá quân l ngời hay bị chiêu oán đối.
15. Tử phủ bất khả c hãm địa
Nhật nguyệt bất khả chiếu nhn cung
Sao t phủ không nên c ở cung tật ách Nô bộc.
Sao Nhật nguyệt không nên ở cung Nô bộc
16. Riêu Đ Kỵ kế giao, họa vô đơn chí.
Gặp Riêu Đ Kỵ ở liền cung nh tỵ ngọ mùi có thân mệnh c ở đó thí gặp hoạn
nạn liên miên
Gặp Khoa Quyền Lộc ở liền cung nh Tý Sửu Dần có thân mệnh ở đấy thì có
phúc đến liên tiếp.
17. Tuần Triệt c phụ mẫu xuất ngoại phơng khả thnh danh.

2

Page1

Khoa Quyền Lộc trùng phùng, phúc tất trùng lai


Tham lang tại thê cung giá thú nghi cầu trởng nữ.
Cung phụ mẫu có tuần triệt đóng thì xuất ngoại thnh danh
Cung thê có Tham lang thì lấy vợ l con gái trởng.
18. Phong cáo Thai Tọa hiển ấm thừa quang.
Tả Hữu đồng cung thân vô hoạnh lự.
Có sao phong cáo Thai tọa l hởng đợc phúc đức tổ phụ.
Có Tả Hữu đồng cung l ngời sung sớng không phải lo sầu.
19. Nhật nguyệt c Quan lộc, phú quí nan danh.
Xơng Khúc nhập mệnh thân, ti danh quán thế.
Cung quan lộc c mão thìn tỵ ngọ có nhật, cự dậu tuất hợi tý có nguyệt thì giu
sang vô kể, mệnh thân có sơng khúc c sử mùi l có ti văn chơng quán
thế.
20. Địa kiếp độc thủ thị kỷ phi nhân.
Tham lang độc c đa h thiếu thực.
Có sao Địa kiếp một mình thủ thân mệnh thì ích kỷ.
Có một sao Tham lang ở mệnh thân l ngời chỉ dối giá.
21. Thiên hình Thất sát cơng táo nhi cô
Liêm trinh Phá quân hiểm phòng vô hạn.
Ngời có Hình Sát thủ thân mệnh l ngời nóng nẩy không ai dám chơi.
Có Liêm Phá thì phải luôn luôn đề phòng sự hiểm nguy.
22. Lộc mã Thiên di sinh ti hữu lực.
Cự Cơ Điền trạch phú hữu lâu di.
Cung thiên di có lộc mã thì giu có lớn.
Điền trạch có Cự cơ thì giu có lâu di.
23. Thiên khốc Hóa quyền minh danh vu thế.
Thiên phủ Vũ khúc tích ngọc đôi kim.
Có Khốc Quyền l có tiếng lu lại đời đời.
Có Phủ Vũ l giu có vng chôn ngọc cất.
24. Thiên mã yếu thủ Điền ti.
Thiên tớng hỷ c Thê vị.
Cung Điền Ti nên có Thiên mã, vì lúc phát tiền vo nhanh nh ngựa chạy.

Page1

Cung Thê nên có Thiên tớng l ngời phúc hậu đứng đắn.
25. Hỏa Linh hãm tử tức, đáo lão vô nhi khốc.
Thiên không liệt mệnh viên, chung thân phong hoa ách.
Cung tử tức có sao Hỏa linh đến gi cũng không con.
Cung mệnh có thiên không suốt đời bị cái ách gió giăng.

3


26. Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm ti phúc chi hơng.
Xuất thế vinh hoa, Nhật Nguyệt chiếu h không chi địa.
Cung ti phúc có Kiếp Không l ngời nghèo hèn.
Có Nhật Nguyệt đắc địa chiếu mệnh vô chính điện lại đợc Tam không thì
ra đời vinh hiển.
27. Tứ sát an tng vợng địa.
Lỡng Hao thiết kỵ Ti cung.
Tứ sát: Không, Kiếp, Kinh đ đợc nơi vợng địa thì yên ổn, không phá.
Cung Ti kỵ nhất Song hao.
28. Cô thần Quả tú yếu thủ Điền ti,
Bạch hổ Tang môn bất nghi Điền trạch.
Cung điền ti nên có sao Cô quả,
Không nên có sao tang hổ ở cung Điền trạch.
29. Hung tinh đắc địa phát Dã nh lôi,
Cát tinh miếu vợng tầm thờng sự nghiệp.
Có hung tinh đắc địa thì phát mạnh nh sấm.
Cát tinh miếu vợng thì phát thờng thờng m lên.
30. Mệnh hảo bất nh vận hảo.
Thân hung bất nhợc hạn hung.
Mệnh tốt không bằng hạn tốt.
Thân hung không bằng hạn hung.
31. Thất sát c quan đắc vị, uy áp vạn nhân.
Tham Linh thủ mệnh miếU viên, tớng tớng chi quí.
Cung quan có sao thất sát đắc địa l ngời oai nghi áp đợc muôn ngời.
Mệnh có tham linh miếu vợng l ngời rất quý văn võ ton ti lm đến tể
tớng.
32. Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần.
Nhật Nguyệt phản bối h vọng thanh quang, tối hỷ ngoại chiều Khôi
Việt.
Tử Phủ cùng ở Dần Thân l ngời phúc hậu chỉ sợ lại gặp Tuần triệt thì đảm
Nhật Nguyệt ở hãm địa l phản bội, không sáng đợc nếu gặp đợc Khôi Việt
lại l tốt.
33. Cơ Lơng sảo biến đa ti, ngộ Xơng khúc nhi đa ti mẫn tiệp.
Tham lang nãi lãng đãng chi tính, ngộ khoa quyền nhi học nghiệp tinh.

4

Page1

đi nhiều.


Ngời có sao Cơ lơng miếu vợng có nhiều ti năng mu biến, gặp đợc
sơng khúc l có nhiều ti năng cần mẫn.
Có Tham lang l tính lời nhác gặp Khoa Quyền thì học hnh rất giỏi.
34. Thiên đồng ngộ kiếp không bất cát,
Cự môn phùng đ kỵ tối hung.
Đồng gặp không kiếp thì xấu, cự môn gặp đ kỵ thì rất hung.
35. Song ngữ Thiên tớng Phá quân, thanh cao minh mẫn.
Tứ mộ Liêm trinh, Thất sát phú quí phong lu.
Tớng phá ở cung Tý Hợi l ngời thông minh cần mẫm thanh cao.
Thìn Tuất Sửu Mùi có Liêm Sát l giu có phong lu.
36. Xơng Khúc học lực phùng Tuế Dơng thiên tác tụng s.
Khôi Việt văn khoa, ngộ Đ kỵ thiên vi dật sĩ.
Có Xơng Khúc gặp Thái tuế, Kình dơng l luật s.
Có khôi việt gặp đ kỵ lại l kẻ sĩ ẩn dật.
37. Tả phụ phùng cát tinh bất vi yểu triết,
Hữu bật phùng Quả tú tất dã trờng sinh.
Có Tả phụ gặp đợc sao tốt không phải l ngời chết non.
Có Hữu bật gặp Quả tú thì sống lâu.
38. Thiên mã ngộ Tuần không chung thân bôn tẩu
Thanh long c Phúc đức, nhân đinh chúng đa.
Có Mã gặp Tuần l cả đời bôn tẩu.
Có Thanh long c cung Phúc thì có nhiều con.
39. Long trì khoa đệ, yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ kham u.
Phụng các quan giai, tụ Khốc H nhi bá thiên hữu hoạn.
Có sao Long trì gặp Nhật Nguyệt hãm thì khoa đệ khó thnh, buồn rầu khó tả.
Có sao Phợng các gặp Khốc H ắt có nhiều hoạn nạn.
40. Địa kiếp Địa không Tỵ Hợi lỡng nghi.
Thiên hình Thiên riêu Dậu Sửu tối cát.
Không Kiếp ở cung Tỵ Hợi thì hoạn phát.
Hình Riêu c Dậu Sửu thật tốt.

Page1

41. Mệnh c hoa hỷ hớng tử dơng nhi phú quí kham kỳ.
Thân hữu hồng đo kiêm thai tọa nhi công danh khả tất.
Mệnh có hoa hỷ có tử dơng chiếu thì giu sang
Thân có hồng đo thêm thai tọa ắt có công danh.
42. Mệnh trung Hồng ngộ Kiếp Không mạc đm phú quí.

5


Thân nội tuế phùng đ kỵ mạc đạo phồn hoa.
Mệnh có Hồng loan gặp Kiếp Không thì nghèo khó.
Thân có Thái tuế gặp Đ Kỵ l ngời quê kịch ngu độn.
43. Phá quân xung phá văn tinh, tam canh bão vân song chi hận.
Hóa khoa trợ thnh văn diệu, nhất giáp đề mai bảng chi vinh
44. Thái tuế phùng Thất sát trí dũng hữu d.
Thiên mã ngộ Tam thai anh hùng vô đối.
Có Thái tuế gặp Thất sát l ngời trí dũng có thừa.
Có Mã gặp Tam thai l anh hùng vô địch
45. Sửu Mùi Ân quí tơng phùng tam sinh hữu hạnh.
Tý Ngọ Khốc H tịnh thủ nhất thế xng hùng.
Ân quí ở cung sửu mùi thì nhiều sự may mắn.
Khốc H ở cung tý ngọ l đệ nhất anh hùng.
46. Giáp Thai giáp Tọa danh phận tảo vinh.
Giáp Sát giáp Liêm công danh vãn đạt
Giáp Thai Tọa thì nhỏ tuổi đã có công danh
Giáp Liêm Sát thì già mới có công danh.
47. Phụ Bật phùng Thiên tớng Địch thị lơng y.
Đo Hồng ngộ Thiên cơ Doãn vi sảo họa.
Có phụ bật gặp thiên tớng thì nh họ Địch lm thầy thuốc giỏi
Có Đo Hồng gặp Thiên cơ nh họ Doãn l họa sĩ nổi danh
48. Lơng tại tỵ đắc dật du.
Riêu tại hợi vi minh mẫn.
Có Thiên lơng ở cung Tỵ l ngời chơi bời
Có Thiên riêu ở cung Hợi l ngời thông minh mẫn tiệp.
49. Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, lơng thơng quân tử
Kiếp Không Phục binh phùng Dơng nhận lộ thợng kiếp đồ.
Có sao Tử phá ở thìn tuất l hạng "Quân tử" bất lơng
Có Kiếp Không Phục binh gặp Kình dơng l tụi côn đồ kẻ cớp.
50. Tuần triệt bất khả ngộ lộc tồn, t cơ phá hoại.

Page1

Dơng nhận phùng Nhật nguyệt bịnh tật triền miên
Lộc tồn gặp tuần triệt l cơ nghiệp tan tnh.
Kình dơng gặp nhật nguyệt l bịnh tật liên miên.
51. Hình Hỏa kỵ phần Thiên mã
Sát Phá hỷ trợ Kình dơng

6


Có Thiên mã gặp Hình Hỏa Kỵ thì nguy hiểm.
Có kình dơng hãm địa lại gặp sát phá nữa thì sự hung cng mạnh
52. Tử vi c Dậu ton vô uy lực chi công,
Thất sát tại thân hởng đắc an ton chi phúc.
Có Tử vi ở cung Dậu thì không có uy lực.
Có Thất sát ở cung Thân thì hởng đợc phúc hon ton.
53. Phúc Vũ củng chiều Sửu vị, kim bạch mãn tơng sơng.
Đồng Tham miếu vợng ngọ cung, điền trạch thâu thiên hạ.
Có Thiên lơng hay Vũ khúc ở cung Sửu l giu có vng bạc đầy dơng.
Có Thiên đồng hay Tham lang ở cung Ngọ thì nh cửa có khắp thiên hạ.
54. Phá Liêm ngộ Hỏa tử nghiệp vô nghi.
Tham kỵ trùng riêu thủy tai nan miễn.
Có Phá Liêm ngộ Hỏa ắt chết không sai
Có Tham Kỵ gặp Riêu chết đuối không tránh đợc.
55. Bần tiện mạc ngôn Thìn Tuất, tra dơng thu ảnh canh phu vinh.
Cát diệu đồng tại Hợi Dần, vãn nhật tuyết hoa đa trác lạc.
Mệnh ở cung Thìn Tuất thì không nói đến bần tiện nếu đợc Thái dơng c
Thìn thì cung đợc vinh hiển.
Mệnh ở cung Hợi Dần có Thái dơng gặp sao tốt thì về gi lại đợc phong hoa
tuyết nguyệt chi thời.
56. Nhất dơng sinh tý. Nhất âm sinh ngọ
Nhật nguyệt trùng chiếu lỡng tơng nghi
Một dơng sinh ở cung tý
Một âm sinh ở cung ngọ, có nhật nguyệt chiếu ở đấy thì tốt lắm (Nhật ngọ
nguyệt tý)
57. Vật khai dần, vụ thnh thân, Tử Phủ đồng cung vi đắc địa.
Thủy cùng Thìn Tuất mộc cục sát hơng.
Vật bắt đầu ở cung dần, việc thnh ở cung thân, Tử Phủ đồng cung ở Dần
Thân l đắc địa. Có sao thuộc thủy lâm cung Thìn Tuất gặp ngời mộc cục
thì chết.

Văn Xơng C ngọ, ký viết: khốn, đắc, thủy diệu chung thnh đại khí
Có sao Thiên cơ l sao hnh Mộc ở vo cung Sửu thuộc âm Thổ, trong kinh nói:
tốt, nếu lại đợc sao thuộc Thủy nữa thì ti năng tiền bạc lại bồi thêm.
Sao Văn xơng l Dơng kim ở vo cung Ngọ l dơng Hỏa bị khắc chế, nên
nói rằng: nguy khốn nếu đợc sao thuộc hnh Thủy lâm vo thì sau thnh đại
khí, lớn lao danh tiếng.

7

Page1

58. Thiên cơ c Sửu, kinh vân: hi, đắc, thủy diệu cánh nại ti hồi


59. Thất sát Tý Ngọ Dần Thân thọ khảo,
Thiên hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng.
Thất sát ở 4 cung trên l ngời sống lâu.
Thiên hình ở 4 cung trên an mệnh l ngời anh hùng.
60. Dơng nhận hãm tu bị thiết, miếu vợng c nhi ho kiệt dơng
danh. Thiên, ấm lâm thả thiện đm binh, Tuất cung tị nhi văn chơng
quán thế.
Có Kình hãm l kẻ trộm cớng, miếu vợng lại l kẻ anh hùng danh tiếng.
Cơ Lơng ở cung Tuất l mu sĩ bn về binh cơ giỏi lại l văn chơng quán
thế.
61. Phá tại Khảm Ly, tam thiếu tam công quyền đắc trọng
Dơng c Đoi Chấn lục Mậu lục Giáp phúc nan ton.
Phá quân tại Tý Ngọ cung l ngời lm đến tam thiếu, tam công quyền cao
chức trọng. Kình dơng ở mão dậu ngời sinh năm Mậu Giáp thì phúc khó ton.
62. Dơng nhận Hỏa Tinh uy quyền xuất chúng
Đồng hnh Tham Vũ uy áp biên di
Kinh gặp hỏa miếu vợng l số đại tớng.
Tham Vũ ở tứ Mộ l số nguyên nhung oai áp man di
63. Âm Dơng hội Xơng Khúc xuất thế vinh hoa.
Phụ Bật ngộ Ti cung y chu trớc tử
Âm Dơng đắc địa gặp sơng khúc thì đợc vinh hiển.
Phụ Bật đắc địa ở cung Ti l Tể tớng
64. Phì mãn Kim ô tuy gia sát nhi chi phú.
Thanh kỳ Ngọc thỏ, tuy lạc hãm nhi bất bần.
Thái dơng đắc địa gặp sát tinh vẫn giu có
Thái âm lạc hãm vẫn đợc phong lu không sợ nghèo.
65. Nhật nguyệt giáp ti, bất quyền tắc phú
Không Kiếp giáp mệnh, phi yểu tắc bần
Nhật nguyệt giáp Ti, không giu thì sang
Không Kiếp giáp mệnh, không chết non thì nghèo.

Page1

66. tháI âm hội văn xơng thê cung, thiềm cung triết quế.
Tứ mộ hội Vũ khúc Tử tức quí vi thực hòe.
Cung Thê có Văn xơng gặp Tam không l lấy con nh danh giá.
Cung tử tức ở Thìn Tuất Sửu Mùi có Vũ khúc l sinh con quí tử.
67. Thiên mã ngộ Trờng sinh nhi hởng phúc.

8


Thanh long vạn phái thừa Mộc dục đi thanh quang.
Sao Mã ngộ Trờng sinh l hởng phúc.
Long gặp Mộc dục thì danh tiếp đẹp đẽ.
68. Thiên phủ lâm giải ách nhi vô bệnh,
Địa kiếp lâm phúc đức nhi hữu tai
Cung Giải ách có Thiên phủ l không có bệnh.
Cung Phúc đức có Địa kiếp ắt lắm tai ơng
69. Quyền Lộc trùng phùng Chu Bột tuế lai nhập tớng.
Khôi việt đối chiếu giả nghị niên thiếu đăng khoa.
Gặp Quyền Lộc thì nh Chu Bột gặp vận đợc lên lm tớng.
Gặp Khôi Việt đối chiếu nh Giả Nghị nhỏ tuổi đã đỗ cao.
70. Bạch hổ cung lâm Trơng công chi cô hồn thích thích.
Thanh long phiếm bải, Thái công chi triều Đẩu hân hân.
Mệnh có Bạch hổ lâm nh Trơng Công lúc no cũng cùng hồ rợu thất thểu.
Thanh long c Tý nh Thái công vui gặp Văn Vơng
71. Quí ngộ quí hơng phùng chi quí thịnh.
Ti c ti vị ngộ giả phú xa.
Nh Khôi Việt c Quan lộc l quí rất thịnh bền.
72. Tang môn thậm khổ thiên hạ, thung huyên lãnh đạm.
Quan phù tồn kinh địa võng trất cốc bi sầu.
Gặp Tang môn ở cung Thìn l ngời rất sầu khổ, ở nơi huyên náo vui vẻ cũng
lãnh đạm
Quan phù ở cung Tuất rất sợ, ắt có sự buồn rầu về gông cùm.
73. Long cốt liên quan hiên ngang lăng miếu.
Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cơng.
Thanh long gặp quan đái l ngời hiên ngang trong Triều đình.
Kình dơng c Ngọ l hng Đại tớng trấn ngự biên cơng.
74. Chích hỏa phần Thiên mã bất nghi viễn hnh.
Thốn Kim khuyết Kình dơng phản hiềm tao khổn.
Mã ngộ hỏa không nên đi xa.

Page1

Kinh dơng c dậu gặp nguy khốn.
75. Hoạt lộc trùng phùng phu tử văn chơng quán thế.
Song lộc lỡng ngộ Thái công chi vũ lợc siêu quần.
Gặp Lộc tồn v Hóa lộc nh phu tử có ti văn chơng hơn đời.
Gặp Song lộc miếu vợng nh Thái công có ti văn vũ hơn ngời

9


76. Vũ khúc gặp Cô thần nh Hn nguyên trừ quỉ.
Văn xơng gặp Quả tú nh Trơng đế s đi tầm tiên.
77. Kinh dơng ngộ Lực sĩ, Lý Quảng bất Hầu.
Bạch hổ kiếp Tớng quân Đo Tiềm kiên ẩn.
Kình ngộ Lực sĩ l Lý Quảng có công đánh Phiên m không đợc phong Hầu.
Bạch hổ gặp Tớng quân nh Đo Tiềm kiên tâm ẩn dật.
78. Kinh Đ tơng giáp mệnh phá điền trạch phu quân
Hỏa Linh phá đơng thân, bại điền ti Tổ nghiệp.
Mệnh có Kinh Đ giáp, số đn b thì chỉ phá tan cơ nghiệp nh chồng.
Hỏa Linh phá ngay cung Thân thì bán sạch tổ nghiệp.
79. Phá quân tinh khốc bất nhân, vật an thân mệnh
Văn xơng tính thanh thả khiết, tử ích phu sơng.
80. Hình xã Dơng Đ hởng phúc ngũ Tuần chi hậu.
Tính cần Mã Khúc Tứ thập nhi tiền
Gặp Dơng Đ miếu vợng thì ngoi 50 tuổi mới gọi l đợc hởng phúc.
Có Mã Khúc có tính cần kiệm thì đợc hởng trớc 40 tuổi.
81. Yến anh phùng Ngọc Nữ giai do Cơ ngộ Kình Dơng
Tề tử kiến Kim phu giai do Phá quân phùng Thiên mã.
Có Cơ gặp Kinh dơng nh Yến anh gặp Ngọc nữ.
Có Phá phùng Mã nh ngời nớc Tề gặp ngời nớc Kim(đố kỵ nhau)
82. Vơng Bột đầu h, Phá Quân hãn Thiên Thơng Thủy cục.
Vơng Lơng ải ngục, Liêm Trinh hãm Địa kiếp Hỏa cung.
Có phá quân gặp Thiên Thơng ở cung Thủy thì nh Vơng Bột chết đuối.
Có Liêm Trinh gặp Địa Kiếp ở cung Tỵ.
Ngọ thì nh Vơng Lơng tự thăt cổ trong ngục.
83. Bát Tọa hớng Dơng thị tụng cung cấm.
Thất Sát triển đẩu nhập tớng phủ môn.
Có Thái Dơng gặp Bát Tọa l ngời đợc khen ngợi trong Cung cấm.
Thất Sát c Tý Ngọ Dần Thân l đợc liệt l hạng Tớng trong Phủ.

Văn xơng triều Nhật Ngọ vị phong trần địa bộ thế nan mâu.
Nguyệt ở cung Tý hợi có Văn Khúc c cung Thê l số lấy Công chúa hay Phò mã
hay ngời thờng lấy vợ đẹp con nh khuê các.
Nhật ở cung Ngọ có Văn xơng l ngời lịch duyệt, trên đời khó ngời bì kịp.
85. Hóa Khoa tối vi kỳ vật hớng Thiên Thơng nhi ám hối.

10

Page1

84. Văn Khúc hí nguyệt Hợi cung, quốc sắc thiên hơng nhân sở úy.


Hóa Lộc hon vi hảo, nhợc c Mộ địa di tăng bi.
Có Khoa thì rất tốt chỉ sợ gặp Thiên Thơng thì bị hãm tối.
Có Lộc thì tốt chỉ sợ ở Mộ địa thì lại l buồn rầu.
86. Thiên Đồng bạch thủ thnh gia.
Địa Kiếp chi đan tâm phơng lắm.
Thiên Đồng miếu vợng l ngời tay trắng làm nên sự nghiệp.
Địa Kiếp miếu vợng l ngời giữ đợc lòng son dạ sắt sau.
87. Dơng Đ Hỏa Linh vị chi tứ Sát, đơn phùng Cơ tú nhi hữu duyên.
Hổ Tang Điếu Bịnh vị chi tứ Hung hạnh ngộ Đồng tinh nhi hóa Cát.
Bốn Sát tinh l Dơng Đ Hỏa Linh, gặp Thiên Cơ một mình l ngời có Duyên.
Bốn Hung tinh l Hổ Tang Điếu Binh m gặp Thiên Đồng thì lại hóa ra tốt.
88. Lãng lý Đo sa gia Địa Kiếp, tam canh khai tởng giai nhi.
Vân đầu khởi chớng gia Thiên không, sổ tuế h t Hiền phụ.
Có Đo hoa gia Địa Kiếp l ngời chơi bời suốt đêm tởng đến ngời đẹp.
Có Hóa Kỵ gặp Thiên Không l nghi ngờ cho vợ hiền trong nhiều năm.
89. Văn Khúc Vũ Khúc đồng Mệnh Lý Linh loại Tớng Tớng chi vinh
Lu Sơng Văn Khúc đồng cung. Phong Đỗ liệt trởng duy chi thị
Mệnh có Văn Vũ miếu vợng nh Lý Linh vinh hiển lm đến Tể Tớng.
Mệnh có Văn Khúc gặp Văn Sơng đồng cung nh Phong Đỗ văn võ ton ti kẻ
dới trớng rất đông.
90. Lộc c Nô bộc túng hữu quan dã bôn trì.
Đẩu c Thê cung tuy hữu phú nhi cơng ngạnh.
Cung Nô có Lộc tuy lm quan nhng nay đây mai đó.
Cung Thê có Đẩu quân thì cũng đợc giu có nhng cơng ngạnh.
91. Đan Quế Đan trì chiếu Điều Trạch phúc tỷ Thạch Sùng.
Văn Quế Văn Hoa đối Phu Thê thọ nh Bnh Tổ.
Cung Điều Trạch có Thái Dơng từ cung Mão đến Ngọ, có Thái Âm từ Dậu đến Tý
l giu nh Thạch Sùng.
Cung Phu thê có xơng Khúc Sửu Mùi chiếu l sống lâu nh Bnh tổ.
92. Hữu bật đơn thủ Mệnh cung, ly hơng thứ xuất.
Tả phụ trung lai Mệnh vị, tiên tổ hữu quang

Page1

Có một Hữu Bật thủ Mệnh l ngời phải xa quê hơng.
Có Tả Phụ l Ông Cha đợc danh thơm.
93. Thiên Lơng bảo t ti dĩ d nhân
Thất sát thủ tha ti vi kỷ vật.
Có Thiên Lơng l lấy tiền của mình lm việc phúc.

11


Có Thất Sát l lấy tiền của của ngời lm của mình.
94. Vũ Khúc thủ Tử cung, bất tất Cô thần nhi hữu hại.
Đ l lâm Phụ vị, bất tu Quả Tú diệc tăng bi.
Cung Tử có Vũ khúc, không hiếm thì có hại.
Cung phụ có Đ la, không bồ côi ở một mình thì cũng buồn rầu.
95. Khải úy hm Kim chi Bạch Hổ.
Kham nghi hí Thủy chi Thanh Long.
Sao Bạch Hổ đóng cung Dậu l có oai quyền lớn. Sao Thanh Long c cung Tý rất
tốt.
96. Đo Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch Tấn triều nhi túy khách
Đại Hao lâm Quan phủ, Lu Nghị Tôn thất chi hu hồ.
Mệnh có Đo Hoa gặp Phi Liêm nh đời Tấn có Nguyễn Tịch rợu chè lúc no
cũng say.
Có Đại hao gặp Quan phủ nh Lu Nghị có họ nh Vua m than ôi cũng bị hình
phạt roi vọt.
97. Nhật lạc Mùi cung, vi nhân tiền cần hậu lãn.
Nguyệt tn Dần vị, tác sự hữu thủy vô chung.
Nhật ở cung Mùi l ngời trớc siêng sau nhác.
Nguyệt ở cung Dần, lm việc thì có đầu không đuôi.
98. Nhật Nguyệt thủ bất nh chiếu Mệnh,
Khoa Quyền củng bất nh lâm viên
Mệnh có Nhật Nguyệt thủ không bằng chiếu.
Mệnh có Khoa Quyền củng chiếu không bằng lâm vo.
99. Hữu Bật hội vi Phu cung, vi nhân hữu tiểu tinh chi phận.
Đẩu tinh lâm vi Phu vị, vi nhân tắc cù mộc chi cô.
Cung phu có sao Hữu bật l hạng vợ bé.
Có sao Đẩu quân l hạng vợ cả bị cô đơn.
100. Tả Hữu Nhật Nguyệt, lâm Tử vị, khách trập trập trung t.
Xơng Khúc Tả Hữu hội Thê cung diễn chân chân lân chỉ.
Cung Tử Tức có Tả Hữu Nhật Nguyệt có sự vui mừng liên tiếp nhng trong lòng
vẫn phải lo nghĩ.

Page1

Cung Thê có Xơng Khúc Tả Hữu thì có nhiều con đẹp đẽ hiền lnh.

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×