Tải bản đầy đủ

CHÚ GIẢI cốt tủy PHÚ

CHÚ GIẢI CỐT TỦY PHÚ
Trước xem Phúc đức mọi vì
Thứ thời xét đến Thiên di cho rành
Các cung đối chiếu Thể Dùng
Định chưng tam hợp ngọ dùng tinh vi
Mệnh không chính diệu xấu ghê
Một thời yểu triết hai thời bần cô
Cát tinh gặp phải hung đồ
Như ngọc có vết lấy đâu thập toàn
Đã được xem đến Ngũ hành
Mới hay Mệnh cục gặp miền tương sinh
Hợp cục thời được hiển vinh
Tương sinh thì được hiển vinh rõ ràng
Mệnh thân vận hạn bốn bề
Mà được tốt cả giàu sang đến già
Mệnh thân vận hạn xấu xa
Chung thân khất cái người ta chê cười
Giáp Quý giáp Lộc mấy người
Quyền Lộc lưỡng giáp trong đời tốt thay
Bính Đinh Nhâm Quý mới hay
Tọa cung Thìn Tuất hợp nay cách kỳ

Âm Dương Khôi Việt Tử vi
Thai Tọa Tả Hữu cùng thị Khúc Xương
Đều là giáp quý giàu sang trong đời
Lại như lục Giáp sinh nhân
Khoa lộc dần thượng Hóa quyền sửu nay
Lộc, Trinh tài lợi an bài
Cũng là giáp Quý thự thời hiển vinh
Bản cung đa cát chiếu lai các miền
Mới hòng phú quý kiêm toàn

Page8

Đó là Mệnh giáp quý tinh


Nhược bằng hung sát thời liền phá ngay
Giáp Không giáp Kiếp chẳng hay
Dương, Đà, Linh, Hỏa giáp liền Mệnh viên
Mệnh Thân Tị Hợi an bài
Tham Liêm tọa thủ kiêm toàn giàu sang
Ấy đa cát hội mệnh h−ơng
Nh−ợc bằng cát thiểu ra đ−ờng lại nhân
Mấy ng−ời hμ tiện khó khăn
Bởi ch−ng Không Kiếp vμo cung Phúc Tμi
Vinh hoa phú quý khác loμi
Bởi vì Quyền Lộc đóng vμo mệnh thân
Kìa nh− hậu phú tiền bần
Tu hoμn mệnh ngộ cát thần Khúc X−ơng
Ai an Mệnh Sửu Mùi h−ơng
Hai sao cố thủ đoán đ−ờng mới hay
Vận ngộ Kiếp Sát cung đầy Hao Không
Khôi Việt X−ơng Khúc mệnh cung
Ấy ng−ời đa học mong hòng thμnh thân
Phụ Bật tọa thủ Mệnh Thân
Siêng thay đôn hậu từ nhân khoan hồng
Lộc Quyền ngọ th−ợng Mệnh cung
Gặp sao T−ớng Phá triều vòng tμi quan
Ấy thời nên đấng y quan
Hanh thông gặp hội mây rồng thong dong
Hóa khoa hãm địa mặc lòng


Đoán rằng thủ mệnh chẳng mong nghiệp gì
Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui
Cũng lμ vô dụng hóa vi cơ hμn
Việt, Khôi, Long, Phụng triều sân quan tμi

Page8

Tử vi tọa thủ mệnh thân


Tiền triền củng hợp chiếu lai
Cuộc nay phúc hậu nμo ai sánh cùng
Tử vi thủ mệnh ngọ cung
Nh− vồ sát thấu vμo giòng Tam công
Ấy lμ tuổi Giáp, Kỷ, Đinh
Vμ ai ất mệnh khá mong đ−ợc nhờ
Thiên phủ thủ Mệnh Tuất cung
Lại phùng cát hội Tam công rμnh rμnh
Hỏa cục Giáp Kỷ sinh nhân
Mệnh Thân tại Tuất m−ời phần chẳng sai
Khoa Quyền Lộc hội Tμi Quan
Tam ph−ơng thủ chiếu đáng tμi văn nhân
Ví dụ lại gặp Cát thần
Lμm quan ngôi đến Đại thần triều trung
Vũ khúc thủ Thìn Tuất cung
Sửu Mùi lμ thứ ấy vòng miếu viên
Lại phùng Tả Hữu Lộc Quyền
Tam ph−ơng cung chiếu uy quyền vinh hoa
Lại xem ám Lộc minh Khoa
Cách nμy quan đến quốc gia Đại thần
Vốn lμ Khoa Hợi Lộc Dần
Mệnh an Dần Hợi đ−ợc ăn cách nμy
Nhật Nguyệt thủ Mệnh Sửu nμy
Quan c− Hầu bá tuổi thì Bính Đinh
Cự môn cung Mão ch− nhân
Bình sinh thì đ−ợc m−ời phân hơn ng−ời
Tham Linh tịnh thủ chẳng chơi
Tμi kiêm văn vũ suốt đời vinh thân
Mệnh an Tứ mộ có phần hiển vinh

Page8

Ấy lμ Mậu Kỷ sinh nhân


Khôi Việt tọa thủ khá hòng khoa danh
Mệnh Thân an tọa tứ Sinh(1)
Canh phùng Lộc Mã thủ thμnh Mệnh viên
Tam ph−ơng củng chiếu đều yên
Kinh nhân giáp đệ danh trên bảng rồng
Phụ Bật hội cát vô hung
Mệnh Thân tọa thủ lμ giòng lμm quan
Tham lang Hỏa tú đồng viên
Một trung tọa thủ uy quyền t−ớng khanh
Cự môn thái d−ơng đồng lâm
Dần cung tọa thủ ba đời quan phong
Thứ nơi tọa thủ thân cung
Hoặc th−ợng sinh cách chức sang yếu dùng
Cách Tử Phủ triều mệnh trung
Lại gia Thất sát ấy giòng quan sang
Dần Thân Tị Hợi bốn cung
Ng−ỡng Đẩu Triều đẩu anh hùng ai qua
Cơ L−ơng lại gặp Hóa khoa
Lâm vμo Thìn Tuất thực lμ tốt thay
Tham lang ngộ Hỏa sánh tầy
Gặp sao Tả Hữu chiếu rμy Mão cung
Ngôi cao phát đến công khanh
Hμo hoa phong nhã nổi danh trong ngoμi
Ấy lμ Giáp Kỷ mấy ng−ời
Gặp sao Th−ơng khổ tiền rời bạc muôn?
Tý Ngọ mệnh th−ợng Cự môn
Thạch trung ẩn ngọc quan phong đời đời
Cơ l−ơng đóng ở Sửu Mùi
(1)

Tứ sinh-Dần, Thân,Tị, Hợi

Page8

Lại thêm tứ sát suốt đời long đong


Tử vi Phụ Bật đồng cung
Nhất hô bách nặc quan phong hơn ng−ời
Thổ cục Bính Đinh mấy ng−ời
Tham Vũ thủ Mệnh một đời giμu sang
Sửu Mùi Tham Vũ đồng h−ơng
Thiếu niên bất phát thời th−ờng bôn ba
Giáp Nhật giáp Nguyệt ái qua
Giáp X−ơng giáp Khúc thực lμ tốt thay
Giáp Bát tọa giáp Tam thai
Thiếu niên sớm dự lầu đμi nghênh ngang
Giáp Tả giáp Hữu khác th−ờng
Giáp Long giáp Ph−ợng vẻ vang hơn ng−ời
Giáp Quyền giáp Lộc tốt t−ơi
Ấy lμ quý cách hơn đời
Canh gia cát hỏa chiếu vμo Mệnh Thân
Tam giáp hung mới kể lần
Giáp Không giáp Kiếp phi yễu tắc bần
Giáp Kình giáp Đμ đa chuân
Giáp Linh giáp Hỏa m−ời phân khó thêm
Mấy ng−ời phú quý nan toμn
L−ỡng Hao Hóa kỵ chiếu miền tμi quan
Mấy ng−ời dự bậc quan sang
Hợi Tý T−ớng ấn cùng lμng cát tinh
Kia nh− phụ nữ chuyên quyền
L−ơng trùng Lộc Mã mệnh viên rõ rμng
Mấy ng−ời hiếu sắc hoang dâm
Văn x−ơng Văn khúc hội cung Riêu Y
Mấy ng−ời trọng trấn biên thùy
Mấy ng−ời đánh bắc dẹp đông

Page8

Hóa quyền Thiên khốc đóng vì Ngọ cung


Phá quân Thiên việt đóng cùng Kình D−ơng
Quan giai thanh quý Mệnh hμnh tuổi Đinh
Kỷ sinh thời thứ bình th−ờng
Nh−ợc bằng tuổi Quý nên đ−ờng phú ông
Khúc L−ơng thủ Mệnh Ngọ cung
Lμm quan ngôi đến Tam công dμnh phần
Thứ thời thủ ở Dần cung
Hoặc L−ơng c− Ngọ Khúc tòng Tý xung
Kìa nh− song Lộc tuần phùng
Hân nhiên nhập t−ớng Bột công hán triều
Bởi Mệnh cung cát tú chiều
Tam ph−ơng Tam hóa đồng triều mệnh viên
Văn x−ơng ám củng một miền
Đời x−a Giả Nghị đ−ợc toμn đăng khoa
Bản cung đa cát vốn lμ
Tam phong X−ơng Khúc Hóa khoa triền vμo
Lại xem D−ơng Hỏa hai sao
Mộ trung thủ Mệnh quyền hμo ai đ−ơng
Hỏa ngộ Tham Vũ đồng hμnh
ấy lμ uy chấn biên ph−ơng rõ rμng
Lý Quảng chẳng đ−ợc Hầu phong
Vì ch−ng Lực sĩ Kình d−ơng t−ơng phùng
Nhan Hồi thác thủa niên trung
Bởi Văn x−ơng hãm lại phùng Thiên th−ơng
Ấy Sửu nhân tọa Dần ph−ơng
Mùi cung X−ơng ngộ Thiên th−ơng D−ơng Đμ
Trọng Do mãnh liệt vô gia
Phá Tham tọa thủ ở tòa Thân cung
Vì ch−ng Cơ tú L−ơng Đồng hợp xung

Page8

Ai bằng Hạng Vũ anh hùng


Ấy lμ an mệnh thìn cung
L−ơng Thân Cự Tý hợp xung chiếu liền
Lại thêm Khoa Lộc Hóa quyền
Ở cung xung chiếu lμ miền Thiên di
Dần Thân Mệnh an tốt ghê
Đồng L−ơng tọa thủ ấy thời vinh hoa
Giáp canh mấy tuổi Dần Thân
Cũng đều phú quý gần xa tiếng đồn
Tuất Thìn cung hãm Cự môn
Gặp vμo cung ấy thời mình phải th−ơng
Lộc Mã ngộ Bại Tuyệt h−ơng
Tuế ngộ Không Kiếp lμ ph−ơng không lμnh
Ví nh− vận hạn suy khuynh
Tử vi thủ mệnh thì mình mới yên
Cô bần đa h−ớng thọ niên
Giμu sang thì lại thiếu niên cô hồn(1)
Hạn phùng Thái tuế Tang môn
Lục Châu x−a phải kinh hồn xa lâu
Mệnh thân Thái tuế Quan phù
Hạn phùng hung sát hình tù oan gia
Hạn hμnh Địa võng Thiên la
Khuất Nguyên x−a thuở trầm hμ (2) long đong
Bởi hạn hμnh Thìn Tuất cung
Canh (3)phùng Vũ khúc với cùng Tam lang
Lại thêm Thái tuế Khốc Tang
Kiếp Không tứ sát một ph−ờng xấu xung
Vận phùng Địa kiếp Địa không
Thuở x−a Nguyễn Tịch mới cùng khốn thân
Lại thêm l−u sát bần cùng hổ danh

Page8

Ấy lμ vận hạn tuần phùng


Văn x−ơng Văn khúc phùng Trinh
Thủ cung tị hợi Tân sinh chẳng tròn
Nh−ợc bằng Vũ T−ớng tinh triền
Hóa lμm quan tr−ởng Lộc Quyền thong dong
Những ng−ời mệnh lý phùng không
Cát vô hung hữu công danh chớ mμng
Nh− sinh xứ ngộ Địa không
Ấy ng−ời yểu triết độ vòng trung niên
Vì an Mệnh tại Hợi viên
Tý thời sinh giả khôn yên đ−ợc mình
Tị an mệnh ngọ thời sinh
Phùng Không ấy hẳn bỏ mình thiếu niên
Mệnh Thân ngộ Kiếp chẳng yên
(1)

Chết non

(2)

Chết đuối

(3)

Canh phùng lμ lại gặp

Bại tμi gia Sát Kỵ phùng cμng hung
Ai bằng Hạng Vũ anh hùng
Đại Tiểu hạn chí Địa không bỏ mình
Thạch Sùng cự phú thênh thênh
Vận phùng Địa kiếp hạn hμnh vong gia
Chuyên quyền kìa Lã hậu bμ
Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên
D−ơng Phi hiếu sắc hữu duyên
Tam ph−ơng Xương Khúc chiếu miền Mệnh cung
Lại gia Cơ Nguyệt hội Đồng
Ấy lμ gái đẹp dâm phong đa tình
Thiên l−ơng mμ ngộ Mã tinh
Chỉ nghi Tị Hợi Thân Dần
Thiên mã thủ Mệnh Thiên l−ơng miếu vμo

Page8

Nữ mệnh hèn hạ có tình hoang dâm


Khúc X−ơng giáp quý tốt sao
Giáp ch−ng nam Mệnh quan cao tỏ t−ờng
Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi ph−ơng
Hai ph−ơng Phụ Bật Khúc X−ơng giáp kề
Tử(1) c− Mão Dậu khá chê
Lại gia Sát tẩu lμ nghề tăng ni
Cát đa vô sát chẳng chi
Việt Khôi Tả Hữu ấy thì lại sang
Trinh thủ Mệnh Mão Dậu ph−ơng
Lại thêm sát tẩu lμ ph−ờng công t−
Cách nμy Tả Hữu đồng c−
Tuất Thìn thủ Mệnh ấy ai sánh tầy
Tam ph−ơng đa cát triều lai
Tôn c− cực phẩm quan giai ai bì,
Liêm trinh Thất sát đồng vì
Thủ cung Tị Hợi khu trì Thiên th−ơng
Đặng thông ngã tử năm tr−ờng
Hạn hμnh giáp hãm hao th−ơng lụy mình,
Kìa nh− Phu tử tuyệt l−ơng
(1)

Tử vi

Hạn hμnh Thìn Tuất hạn hμnh vừa qua
Đoán rằng: số mới đầu hμo
Tuổi Tân Nhâm Kỵ ắt lμ tai th−ơng
Với lμ Cự Hỏa Kình d−ơng
Tam tinh thủ Mệnh ắt đ−ờng chẳng hay
L−ỡng hạn phùng Sát xấu thay
Hóa ra ải tử thực rμy trầm h−ơng
Mã đầu đái kiếm lạ đ−ờng
Ví chẳng yểu triết thời đ−ờng hình th−ơng
Thứ thời tại Mão Kình d−ơng lạc ngμn

Page8

Ngọ cung thủ Mệnh Kình d−ơng


Dần Thân Tị Hợi bốn viên
Đμ la tọa thủ đoán bμn th−ơng thân
Tọa Tý Ngọ ngộ Phá quân
Lại gia cát diệu danh thuần Tam công
X−ơng Tham thủ Tị Hợi cung
Lại thêm Sát Kỵ ấu trung toái thi
Triều đẩu Ng−ỡng đẩu cách kỳ
Giáp đa cát hội quan thì thanh tân
Ấy Thất sát thủ Mệnh Thân
Tọa cung Tý Ngọ Dần Thân lμ triều
Thiên di Thất sát chẳng nhiều
Ấy lμ Ng−ỡng đẩu Vua yêu Chúa dùng
Khúc X−ơng thủ giữa Mùi cung
Lại gia cát củng ngoμi vòng tam ph−ơng
Đoán rằng t−ớc lộc hiển d−ơng
Nh−ợc vô cát hóa Khúc X−ơng vô dùng
Nhật c− Mão Thìn Tị cung
Nguyệt Dậu Tuất Hợi Mệnh cung an bμi
Lại phùng X−ơng Khúc Việt Khôi
Thanh vân sớm b−ớc v−ợng đ−ờng văn giai
Hợp Lộc củng Lộc Quan Tμi
Đại thần bích cự đáng tμi nam nhi
Hoặc c− Mệnh hoặc Thiên di
Song Lộc thủ chiếu ấy thì giầu sang,
Lại nh− Mệnh tọa âm d−ơng
Tμi Quan nhị vị Khúc X−ơng hội phùng
Hoặc X−ơng Khúc thủ Mệnh cung
Tμi Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa
Mệnh Thân chính diệu tinh đa
Ấy lμ quan chức ngôi cao

Page8

Tμi Quan Phụ Bật hợp gia chiếu vμo


Y bμi tr−ớc tử quyền hμo hiển vinh
Cự L−ơng T−ớng ngộ Tham Trinh
Tọa cung Thân Mệnh danh thμnh tam công
Song Lộc tại Phu Thê cung
Vợ chồng phối hợp vốn giòng giμu sang
Vũ Khúc thủ Tị Hợi h−ơng
Gia sát nghề nghiệp tìm ph−ơng an mình
Tham lang tọa Tị Hợi h−ơng
Gia sát thủ Mệnh th−ờng ngục trung
Khoa Quyền Lộc triều Mệnh cung
Giμu sang vinh hiển thong dong thập phần
Nμo ai lục Giáp sinh nhân
Lộc tồn tọa thủ Dần cung phải thời
X−ơng Khúc Long Phụng sanh đôi
Thái d−ơng Cự Mão lục Tân cách nμy
Lộc tồn thủ Mệnh bốn vì
Nh− vô Sát tấu đoán đầy nh− y
Khôi Việt giáp Mệnh cách nμy
Phong vân gặp hội khoa thi bảng vμng
Ấy ng−ời an mệnh ngọ ph−ơng
Tử vi tọa thủ Việt Khôi t−ơng phùng
Cự c− Tý Ngọ nhị cung
Thạch trung ẩn ngọc thời cùng Tam công
Ấy ai Mệnh Tý Ngọ cung
Cự môn tọa thủ mới hòng lμm nên
Lại phùng Dần Tuất Thân Thìn
Nhị tinh hợp chiếu Hóa quyền Hóa khoa
Minh lộc ám lộc đây mμ
Lấy cách cẩm th−ợng thêm hoa rμnh rμnh
Mệnh tinh tại hợi Lộc tinh đông trần

Page8

Ví nh− lục giáp sinh nhân


Lộc tồn thủ ở cung Dần
Ấy Dần hội họp nên thân cách nμy
Mệnh Thìn Tuất ngộ Phá quân
Phú nhi bất quý ấy thời hô danh
Phá quân X−ơng Khúc phùng Hình
Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao đao
Mộ trung Tham Vũ hai sao
Ngoμi ba m−ơi tuổi thọ hμo khá mong
Thiên đồng tọa thủ Tuất cung
Đinh nhân ngộ cát thì giòng giμu sang
Cự môn Thìn Tuất hãm cung
Tân nhân ngộ cát thì danh tác thμnh
Cơ L−ơng tọa thủ Dậu thμnh
Tuy rằng Hóa cát chẳng vinh hoa gì
Nhật Nguyệt phản bội thấy huy
Bản cung đa cát có khi nên giμu
An Thân Mệnh yếu tinh cầu
Thời giờ đích thực đoán hầu y nhiên
Nh− ng−ời âm chất diên niên
Dù có hãm địa cũng yên bảo toμn,
Ấy lμ có đức thì nên
Ví Thân Mệnh nh−ợc thọ niên vĩnh toμn
Lại nh− Mệnh thực phùng kiên (1)
Khô miêu đắc vũ (2) nh− tiên hóa rồng
Mệnh suy hạn nh−ợc chằng mong,
Khác nμo nộn thảo lại phùng phong c−ơng

(3)

Lại bμn Tinh tính suy t−ờng
Kinh d−ơng, Cự, Phá, tính c−ơng khác đ−ờng
Thiên phủ, Thiên t−ớng, đồng, l−ơng
(1)

Ng−ời sinh năm d−ơng Tý dần thìn ngọ thân tuất lại gặp d−ơng tinh ơ cung d−ơng

(2)

Mạ khô đ−ợc m−a t−ới

Page8

Thủ cung thân mệnh thiện l−ơng hòa bình,


(3)

Lμ mầm cỏ gặp gió s−ơng

Kiếp Không Linh Hỏa tứ tinh
Ấy đều trắc trở những sinh bất th−ờng
Thiên cơ Thiên t−ớng Khúc X−ơng
Những ng−ời thanh tú từ t−ờng thông minh
Nhật Nguyệt Phụ Bật ch− tinh
Đều lμ t−ớng mạo kỳ thanh khoan hồng
Liêm trinh Vũ Phá hợp xung
Lại ngộ hóa cát đều cùng giμu sang
Kìa nh− Thất sát Kình d−ơng
Hộ t−ơng điệt kiến hình th−ơng lụy mình
Tham lang Thất sát Liêm trinh
Phá quân D−ơng nhận cùng hình Đμ la
Lục tinh thủ chiếu thân ta
Lại thêm Hóa kỵ ắt lμ tâm hung,
Hỏa Linh Th−ơng Sứ Kiếp Không
Chuyên đ−ờng tác họa trùng trùng hội kinh
Cự môn Hóa kỵ nhị tinh,
Mệnh Thân vận hạn l−u hμnh gặp nhau
Lại thêm Thái tuế Quan phù
Th−ờng hay khẩu thiệt ra mầu tranh đua
Hạn phùng Tang Điếu đồng l−u
Ắt lμ tại nạn quản giao đấy rầy
Sát Tham hãm địa xấu thay
Sát thời yếu tử Tham thì dâm phong
Mệnh cung bọt tuyệt nh−ợc phùng,
Bằng nh− Thiên lộc có công phù trì
Lại nh− Thiên phủ Tử vi
Cũng lμ Phụ Bật hợp đầy triều lai
Bất quyền tắc phú hẳn ai so tầy

Page8

Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tμi


Mã đầu đới kiếm cách kỳ
Lμm quan trấn thủ biên thùy nổi danh
Ấy lμ bính mậu sinh nhân
Lộc tồn tỵ thủ biên thùy nổi danh,
Ấy lμ Bính Mậu sinh nhân,
Lộc tồn tỵ thủ Ngọ danh Mã đầu
Hình Tù giáp Ấn tất đâu
Chuyên tu hình tr−ợng lai mầu tăng s−
Ấy Thiên T−ớng Mệnh Thân c−
Liêm trinh D−ơng nhận giáp kề hai bên
Tμi c− Tμi vị t−ơng truyền
Hai sao hợp chiếu giμu bên lỗ tiền
Ngọ cung Nhật lệ trung thiên
Của giμu địch quốc chuyên quyền giàu sang
Nguyệt c− Tý cũng chằng nhiều
Bính Đinh tuổi ấy tọa triều thanh trung
Tử vi Phụ Bật t−ơng đồng
Nhất hô bách nặc anh hùng thong dong
Khúc x−ơng Phá Dần Mão cung
Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ rμng
Lộc c− Nô bộc chẳng mμng
Ví dù giμu có lμ đ−ờng bôn ba
Tử phùng Hình Kỵ một nhμ
Tuy rằng hóa cát đã lμ chẳng hay
Nhật ngộ X−ơng Quan lộc nμy
Dự trong Hoμng điện thực ngay đứng đầu
Nguyệt phùng Khúc hội Thê cung
Ra tay bẻ quế thiềm cung danh thμnh
Tuyệt ngộ Thất sát Kỵ Hình
Tham, Đồng thủ ngộ Sinh h−ơng

Page8

Thiếu niên yểu triết nh− hình Nhan uyên


Đoán rằng h−ởng thọ đồng niên Kiều, Bμnh
Lại nh− Liêm Sát Thiên Hình
Hội c− Quan lộc vận hμnh tao th−ơng
Quan phù giáp Hình Th−ơng
C− Thiên di địa ly h−ơng ngộ hình
Mệnh Thân tọa thủ nhị tinh
Cơ Đồng hợp chiếu tu hμnh tăng ni
Mệnh vô chinh diệu đấy dầy
Phụ Bật đơn thủ ấy thì ly tông
Thất sát tọa thủ Mệnh cung
Lại ngộ l−u sát hình th−ơng khốn mình
Mệnh viên mμ gặp D−ơng, Linh
Lại thêm Bạch hổ lục hình đau th−ơng
Tấu th− l−u lộc cát t−ờng
Thanh long T−ớng Phục lμ đ−ờng hiển vinh
Hao c− Lộc vị vô duyên
Tham c− v−ợng địa chuột miền Đông sơn
Lộc tồn thủ Điền trạch cung
Đôi kim tích ngọc phú ông ai bì,
Ấm Tμi (1)ngộ cát Thiên di
Cự phú quý giá ấy ng−ời phú ông
Tham lang cự Hợi Tý cung
Danh vi phiếm thủy thỏa lòng Đμo hoa
Hình ngộ Tham hợp một nhμ
Phong l−u thải tr−ợng nhẩn nha yên mình
Mệnh ngộ Thất sát Liêm trinh
Mai thi lộ th−ợng (2)thây hình khá th−ơng
Phá Quân, Cự ám Đồng L−ơng
Thủy trung tác tủng thế th−ờng mấy ai
Tử ngộ Phụ Bật ra tμi kinh bang

Page8

Quân thần khánh hội duyên hμi


Giải luận mệnh viên bí truyền
Ấy trong phú đoán đã t−ờng
Nay ta diễn nghĩa rõ rμng mμ xem
Thiên khôi nay gọi lμ đầu
Cung Thân Kiếp ắt âu có tì
Nh−ợc bằng Khôi ngộ Tử vi
Gia hồng hồng đỏ tóc thì tốt sao
Trong cung giáp có Hồng Đμo
Tóc dμi đến gót tốt sao thủa nμy
Kiếp, Không sầu não bằng nay
(1)

Ấm: Thiên l−ơng, Tμi: Thái âm

(2)

Chết đ−ờng

Tang môn Linh Hỏa các loμi hung tinh
Hễ mμ hội với Khôi tinh
Tóc đâu đỏ kệch rõ rμng chẳng sai
Thiên đồng da trắng tóc dμi
Thiên t−ớng mặt đẹp ai tầy bằng ta
Tả Hữu thực tốt thay mμ
Văn Khúc thì đỏ Hóa khoa xanh rì
Kình d−ơng lăm cháy bẩn ghê
Thanh long Mộc dục cũng y một ròng
Mệnh cung Khôi ngộ Hình dung,
Trên đầu có vết vμ cùng sẹo đau,
Đμ la đinh cái chẳng hầu
Khốc H− thiên giỗ trên đầu ăn ra
Bμng sao Nhật Sát cùng lμ Tang môn
Đμ Hỏa nét mặt thực buồn
Trên đầu phải bỏng trừ khôn đ−ợc nμo
Sao Thiên mã ngộ Khôi viên
Tấu th− ch−a có bao giờ
Tuần không ngộ Kỵ rõ rμng sứt môi.

Page8

Trên đầu có vết hai bên ấy lμ


Page8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×