Tải bản đầy đủ

ĐỀ KT HKI 2017 2018

ĐỀ CHÍNH
TRƯỜNG TH ĐẠI LÃNH 2
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 5 . . . .

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
Năm học : 2017 - 2018
Môn: Lịch sử + Địa lý
Thời gian: 40 phút
(50 phút dành cho học sinh tiếp thu chậm)

A. Lịch sử: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
A. 5/6/1914

B. 5/6/1912

C. 5/6/1913

D. 5/6/1911


Câu 2. Hàng năm ngày “Kỉ miệm Cách mạng tháng tám” là ngày?
A. 19/8

B. 19/9

C. 19/10

D. 18/8

Câu 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
A. Việt Nam.

B. Hồng Công (Trung Quốc).

C. Thái Lan

D. Lào.

Câu 4. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì ?
A. Phan Bội Châu

B. Tôn Thất Thuyết

C. Anh Lê

D. Nguyễn Ái Quốc

Câu5. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng:
A

B

Nguyễn Trường Tộ

Phong trào Đông du

Phan Bội Châu

Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.


Tôn Thất Thuyết

Đề nghị canh tân đất Đề nghị canh tân đất

Câu 6. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc
kháng chiến chống Pháp?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Câu 7. Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
II.Địa lí: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


Câu 1. Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía nào ?
A. Đông, Nam và Tây.

B. Bắc, Đông và Nam.

C. Đông, Nam và Đông Nam.

D. Đông, Nam và Tây Nam.

Câu 2: Dân tộc nào của nước ta có số dân đông nhất ?
A. Tày

B. Chăm

C. Hoa

D. Kinh

Câu 3: Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu:
A. Vùng núi và cao nguyên

B. Vùng núi và đồng bằng

C. Vùng núi và ven biển

D. Cao Nguyên và ven biển

Câu 4. Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là ngành nào ?
A. Chăn Nuôi.

B. Trồng trọt.

C. Trồng rừng.

D. Nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Câu 5 Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là :
A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
B. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
C. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
Câu 6. Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm
của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng băng và ven biển?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...................................................
Câu 7. Em hãy nêu vai trò của sông ngòi nước ta?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..................................................................


ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ HKI LỚP 5 NH: 2017-2018
I. Lịch sử: (5 đ)
Câu 1: ( 0.5 điểm) - Ý- D
Câu 2: (0.5 điểm) - Ý- A
Câu 3: ( 0.5 điểm) - Ý- B
Câu 4: (0.5 điểm) - Ý- D
Câu 5: (1.5 điểm) Mỗi ý nối đúng ghi 0.5 điểm
Nguyễn Trường Tộ

-

Đề nghị canh tân đất Đề nghị canh tân đất

Phan Bội Châu

-

Phong trào Đông du

Tôn Thất Thuyết Tôn Thất Thuyết -

Mở cuộc phản công ở kinh thành Huế.

Câu 6: (1 điểm)
- Đập tan âm mưu muốn kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp.
- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
Câu 7: (0.5. điểm)
- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một
nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
Địa lí: (5 điểm)
Câu 1: (0.5 điểm) Khoanh vào D
Câu 2: (0.5 điểm) Khoanh vào D
Câu 3: (0.5 điểm) Khoanh vào A
Câu 4 : (0.5 điểm) Khoanh vào B
Câu 5: (0.5 điểm) Khoanh vào C
Câu 6: (1. điểm)
- Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu
phong phú, dân cư đông đúc.
Câu 7: (1.5 điểm)
Sông ngòi bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống
của nhân dân. Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn
và cho ta nhiều thuỷ sản,…
* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1./.


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý
Cuối học kì I . Lớp 5
Mạch kiến
thức, kĩ
năng
1. Hơn tám
mươi năm
chống thực
dân Pháp
xâm lược và
đô hộ (1858
- 1945)
2. Bảo vệ
chính quyền
non
trẻ,
trường kỳ
kháng chiến
chống Pháp
(1945
1954)

Số câu
và số
điểm
Số câu
Câu số

Mức 1
TN

TL

Mức 2
TN

Số
điểm

TL

Mức 3
TN TL

TN

TL

5

1

1.5

1,5
1

Câu số

1,2,
3,4

7

2

0.5

Địa lý Việt Câu số
Nam
Số
điểm
Số câu
Tổng
Số
điểm

TL

1

4

Số câu

TN

Tổng

1

Số câu

Số
điểm

Mức 4

1

4

2

2

1,5

5

2

2,5

2,5

6

1
4
1,2,
3,4

1

1

1

5

6

7

2

0,5

1

1,5

8

1

2

2

1

9

5

4

0,5

2,5

2

1

4,5

5,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×