Tải bản đầy đủ

Hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại trại lợn công ty CP Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và sử dụng phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LỘC VĂN HIỂN
Tên đề tài:
HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY
CP BÌNH MINH, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ SỬ DỤNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa


: Chăn nuôi Thú y

Khóa học

: 2011 - 2016

Thái Nguyên – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LỘC VĂN HIỂN
Tên đề tài:
HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY
CP BÌNH MINH, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ SỬ DỤNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Chăn nuôi Thú y

Khóa học

: 2011 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng
Khoa Chăn nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông LâmThái Nguyên - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới
toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã truyền đạt
cho em những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm học vừa qua.
Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S. Nguyễn Mạnh Cường đã tận
tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành báo
cáo tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi
Thú y, đặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn Vi sinh vật đã giúp đỡ em
hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn công ty CP Bình Minh cùng toàn thể anh em
kỹ thuật, công nhân trong trang trại đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em trong
suốt quá trình thực tập.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè đã giúp
đỡ và động viên em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực
tập tốt nghiệp.
Trong quá trình thực tập vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa
vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi
sai sót.
Kính mong được sự góp ý nhận xét của quý thầy cô để giúp cho kiến thức
của em ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc
sau này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Lộc văn Hiển


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1.

Sơ đồ bố trí thí nghiệm ............................................................ 36

Bảng 4.1.

Kết quả công tác phục vụ sản xuất .......................................... 44

Bảng 4.2.

Tỷ lệ lợn con mắc bệnh theo đàn và theo cá thể ...................... 45

Bảng 4.3.

Tỷ lê ̣ lơ ̣n con mắ c hội chứng tiêu chảy theo các tháng ........... 47

Bảng 4.4.

Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi .............. 49

Bảng 4.5.

Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt tính biệt ....................... 53

Bảng 4.6.

Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy .............................. 53

Bảng 4.7.

Bảng kết quả triệu chứng lơ ̣n con mắ c tiêu chảy ..................... 55

Bảng 4.8.

Kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn bằng hai loại
thuốc-CP Nor- 100 và MD- Tylogenta .................................... 57


iii
DANH MỤC HÌNH VẼ
Trang
Hình 4.1.

Tỷ lệ lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắ c hội chứng tiêu
chảy theo các tháng .................................................................. 48

Hình 4.2.

Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) ....... 49

Hình 4.3.

Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy (%) ........................ 54


iv
MỤC LỤC

Trang
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU............................................................... 4
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 4
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển trại chăn nuôi Bình Minh ................... 4
2.1.2. Thuận lợi và khó khăn ............................................................................. 7
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 4
2.2.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con .................................................................. 7
2.2.2. Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy ............................................................ 9
2.2.3. Nguyên nhân gây ra hội chứng tiêu chảy.............................................. 10
2.2.4. Cơ chế sinh bệnh ................................................................................... 19
2.2.5.Triệu chứng ............................................................................................ 21
2.2.6. Bệnh tích ............................................................................................... 22
2.2.7. Một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy. ................................ 22
2.2.8. Biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn ............................................. 23
2.2.9. Một số loại thuốc để điều trị bệnh phân trắng lợn con tại công ty CP
Bình Minh ....................................................................................................... 27
2.3. Vài nét về nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ trong và ngoài
nước ................................................................................................................. 31
2.3.1. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trong nước .................................... 31
2.3.2. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trên thế giới .................................. 34
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......35
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 35


v
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .............................................................. 35
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 35
3.3.1. Hội chứng tiêu chảy trên đàn lơ ̣n con , nuôi ta ̣i Công ty CP Bình Minh ,
xã Phù Lưu Tế, huyê ̣n Mỹ Đức – Hà Nội. ...................................................... 35
3.3.2. Đánh giá hiê ̣u lực điề u tri ̣hội chứng tiêu chảy của hai phác đồ khác
nhau. ................................................................................................................ 35
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 35
3.4.1. Điều tra gián tiếp ................................................................................... 35
3.4.2. Điều tra trực tiếp .................................................................................. 36
3.4.3. Phương pháp xác đinh
̣ hiê ̣u quả sử du ̣ng của hai phác đồ .................... 36
3.4.4. Phương pháp xác đinh
̣ các chỉ tiêu ....................................................... 36
3.4.5. Phương pháp xử lý số liê ̣u..................................................................... 37
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 38
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 38
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 38
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 40
4.1.3. Công tác khác. ....................................................................................... 43
4.2. Kết quả nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn con ............................... 45
4.2.1. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh theo đàn và theo cá thể ........................ 45
4.2.2. Kết quả theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày
tuổi qua các tháng............................................................................................ 46
4.2.3. Hội chứng tiêu chảy trên lợn con theo mẹ theo lứa tuổi. ...................... 49
4.2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc tiêu chảy ở lợn theo tính biệt .............. 52
4.2.5. Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy ............................................. 53
4.2.6. Kết quả theo dõi triê ̣u chứng lâm sàng ở lợn mắc tiêu chảy ................. 55
4.2.7. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn ............................. 57
PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ ................................................................. 59


vi
5.1. Kết luận .................................................................................................... 59
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 61
1. Tài liệu trong nước ...................................................................................... 61
2. Tài liệu nước ngoài ...................................................................................... 64


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, trồ ng tro ̣t và chăn nuôi là hai thành phầ n quan tro ̣ng trong cơ
cấ u sản xuấ t nông nghiê ̣p, trong đó chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lơ ̣n nói
riêng luôn đóng góp mô ̣t phầ n lớn vào thu nhâ ̣p của người dân
. Chăn nuôi không
những cung cấ p mô ̣t lươ ̣ng lớn sản phẩ m cho nhu cầ u tiêu thu ̣ trong nước mà
còn cung cấp cho xuất khẩu. Vì thế chăn nuôi ngày càng có vị trí hết sức quan
trọng trong cơ cấu của ngành nông nghệp. Sản phẩm của ngành chăn nuôi là
nguồn thực phẩm không thể thiếu được đối với nhu cầu đời sống con người. Chủ
trương hiện nay của nhà nước là phát triển ngành chăn nuôi thành ngành sản
xuất hàng hóa thực sự nhằm tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao phục
vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần cho xuất khẩu.
Nói đến ngành chăn nuôi phải kể đến chăn nuôi lợn bởi tầm quan trọng và
ý nghĩa thiết thực của nó đối với đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Chăn
nuôi lợn đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng
thu nhập và là cơ hội làm giàu cho nông dân.
Theo thống kê của tổ chức nông lương thế giới (FAO), Việt Nam là nước
nuôi nhiều lợn, đứng hàng thứ 7 thế giới, hàng thứ 2 Châu Á và ở vị trí hàng
đầu khu vực Đông Nam Châu Á. Hiện nay nước ta đang có 23 triệu đầu lợn,
bình quân tốc độ tăng hàng năm là 3,9%. Đảm bảo cung cấp 80% sản phẩm
thịt cho thị trường nội địa và một phần xuất khẩu. Kế hoach đến năm 2010
Việt Nam sẽ có 25 triệu đầu lợn và sẽ đạt sản lượng 2 triệu tấn thịt. Chiếm tỷ
trọng trên 30% tổng thu nhập của ngành nông nghiệp.
Để có đươ ̣c kế t quả trên ngoài viê ̣c tăng nhanh số đầ u lơ ̣n

, ngành chăn

nuôi lơ ̣n nước ta đã và đang từng bước đưa các tiế n bô ̣ khoa ho ̣c kỹ thuâ ̣t vào
thực tế sản xuấ t , từ khâu cải ta ̣o con giố ng , nâng cao chấ t lươ ̣ng thức ăn đế n


2
viê ̣c hoàn thiê ̣n quy trin
̀ h chăm sóc và nuôi dưỡng . Tuy vâ ̣y bên ca ̣nh những
tiế n bô ̣ đa ̣t đươ ̣c , chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng còn gặp
không ít khó khăn, đă ̣c biê ̣t là vấ n đề dich
̣ bê ̣nh . Dịch bệnh thường xuyên xảy
ra đã gây nhiều thiệt hại, làm hạn chế sự phát triển, giảm hiệu quả kinh tế của
ngành chăn nuôi. Trong đó hội chứng tiêu chảy với đặc điểm dịch tễ hết sức
phức tạp đang gây nên những thiệt hại to lớn, làm giảm năng suất, chất lượng
đàn vật nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Ở Việt Nam tỷ lệ lợn mắc
hội chứng tiêu chảy rất cao, có địa phương 70% -80%, tỷ lệ chết 18% - 20%.
Lợn không chết cũng còi cọc và chậm phát triển.
Hội chứng tiêu chảy xảy ra ở các giống lợn và mọi lứa tuổi và gây hiệu
quả nghiêm trọng và tổn thất rất lớn. Hội chứng tiêu chảy do nhiều nguyên
nhân gây ra như vi khuẩn , virus, thức ăn kém phẩ m chấ t, chăn nuôi không
đúng quy trin
̀ h , thời tiế t thay đổ i đô ̣t ngô ̣t hay do mô ̣t số bê ̣nh truyề n nhiễm ,
bê ̣nh nô ̣i khoa và bê ̣nh ký sinh trùng ... Ở nước ta do nhiều yếu tố tác động
như thời tiế t , tâ ̣p quán chăn nuôi , điề u kiê ̣n dinh dưỡ ng, môi trường số ng ,
trình độ khoa học kỹ thuật nên hội chứng tiêu chảy rất cao .Trong hội chứng
tiêu chảy ở lợn con, E.coli và Salmonella là hai nguyên nhân gây bệnh quan
trọng và rất phổ biến.
Để giảm thiểu những thiệt hại do hội chứng tiêu chảy gây ra đối với cơ sở
nuôi lợn tập trung, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hội chứng tiêu chảy ở
lợn con tại trại lợn công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Hà Nội và sử dụng
phác đồ điều trị”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
- Đánh giá được hô ̣i chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ tại trại lợn
công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Hà Nội.
- Thử nghiệm một số phác đồ điều trị.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×