Tải bản đầy đủ

Thực hiện quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dưỡng, chăm sóc đàn gà và đàn lợn thịt thương phẩm tại trại Nguyễn Hồng Phong huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

DƢƠNG VĂN HIẾU

Chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH PHÒNG, TRỊ BỆNH VÀ NUÔI DƯỠNG,
CHĂM SÓC ĐÀN GÀ VÀ ĐÀN LỢN THỊT THƯƠNG PHẨM TẠI TRẠI
NGUYỄN HỒNG PHONG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa: Chăn nuôi Thú y
Khóa học: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

DƢƠNG VĂN HIẾU

Chuyên đề:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH PHÒNG, TRỊ BỆNH VÀ NUÔI DƯỠNG,
CHĂM SÓC ĐÀN GÀ VÀ ĐÀN LỢN THỊT THƯƠNG PHẨM TẠI TRẠI
NGUYỄN HỒNG PHONG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Lớp: K44 - TY - N01
Khoa: Chăn nuôi Thú y
Khóa học: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Trang

Thái Nguyên, năm 2017


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trƣớc hết, em xin chân thành
cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Chăn nuôi Thú y đã tạo điều kiện giúp đỡ
em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn
cô giáo ThS. Phạm Thị Trang đã tận tình hƣớng dẫn cho em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân tại trại Nguyễn Hồng
Phong, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho em trong
quá trình thực hiện đề tài.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân, bạn bè đã luôn
ủng hộ, động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017
Sinh viên


Dƣơng Văn Hiếu


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang

Bảng 3.1. Lịch sát trùng trại lợn thịt ............................................................... 31
Bảng 4.1. Tình hình chăn nuôi của trại gà năm 2016 và năm 2017 ............... 33
Bảng 4.2. Kết quả thực hiện vệ sinh, sát trùng tại trại gà ............................... 34
Bảng 4.3. Kết quả thực hiện quy trình nuôi dƣỡng, chăm sóc đàn gà ............ 35
Bảng 4.4. Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn gà tại trại .................. 37
Bảng 4.5. Kết quả thực hiện vệ sinh, sát trùng tại trại lợn.............................. 39
Bảng 4.6. Kết quả thực hiện quy trình nuôi dƣỡng, chăm sóc đàn lợn .......... 40
Bảng 4.7. Kết quả phòng bệnh cho đàn lợn tại trại......................................... 41
Bảng 4.8. Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn lợn tại trại ................. 42


iii

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................... ii
Phần 1: MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................. 1
1.2. Mục đích, mục tiêu và yêu cầu của chuyên đề .......................................... 1
1.2.1. Mục đích.................................................................................................. 1
1.2.2. Yêu cầu.................................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ............................................................ 3
2.1 Điều kiện cơ sở thực tập.............................................................................. 3
2.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 3
2.1.2. Điều kiện khí hậu .................................................................................... 4
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của trại............................................................................ 5
2.1.4. Cơ sở vật chất của trại ............................................................................. 5
2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của trại................................................................ 6
2.2. Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề ...................................................... 7
2.2.1. Đặc điểm sinh trƣởng khả năng sản xuất và phẩ m chấ t thiṭ của lơ ̣n ...... 8
2.2.2. Mô ̣t số bê ̣nh thƣờng gă ̣p ở lơ ̣n thiṭ ........................................................ 13
2.2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ........................................... 23
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 28
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu .............................................................................. 28
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 28
3.3. Nội dung thực hiện ................................................................................... 28
3.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phƣơng pháp thực hiện...................................... 28
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 28
3.4.2 Phƣơng pháp thực hiện đối với trại gà ................................................... 29


iv

3.4.3. Phƣơng pháp thực hiện đối với trại lợn ................................................ 30
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 33
4.1. Kết quả đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, huyện
Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên ........................................................................ 33
4.2. Kết quả thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dƣỡng, phòng, trị bệnh tại trại gà . 33
4.2.1. Phòng bệnh bằng phƣơng pháp vệ sinh, sát trùng tại trại gà ................ 33
4.2.2. Kết quả thực hiện quy trình nuôi dƣỡng và chăm sóc đàn gà............... 35
4.3.1. Kết quả thực hiện phòng bệnh bằng phƣơng pháp vệ sinh, sát trùng tại
trại lợn ............................................................................................................. 38
4.3.2. Kết quả thực hiện quy trình nuôi dƣỡng và chăm sóc đàn lợn ............. 39
4.3.3. Kết quả phòng trị bệnh tại trại lợn bằng vắc xin................................... 41
4.3.4. Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn lợn ................................... 42
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................... 43
5.1. Kết luận .................................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu tiếng Anh


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, chăn nuôi ngày càng có vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu
của ngành nông nghiệp. Sản phẩm của ngành chăn nuôi là nguồn thực phẩm
không thể thiếu đƣợc đối với nhu cầu đời sống con ngƣời.
Chính vì sự quan trọng của ngành chăn nuôi và để hoàn thành chƣơng
trình học trong Nhà trƣờng, thực hiện phƣơng châm “Học đi đôi với hành”,
“Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, giai đoạn thực tập tốt nghiệp tại cơ sở
trƣớc khi ra trƣờng rất quan trọng đối với mỗi sinh viên. Qua đó, sinh viên có
thể củng cố và hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học, nâng cao tay
nghề. Đồng thời, sinh viên sẽ tạo cho mình tính tự lập, lòng yêu nghề, có
phong cách làm việc đúng đắn, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất.
Sinh viên sẽ nắm đƣợc phƣơng pháp tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và sáng tạo. Sau
khi ra trƣờng, sinh viên có thể trở thành một ngƣời cán bộ khoa học có
chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp
phát triển đất nƣớc.
Xuất phát từ những cơ sở khoa học và thực tiễn trên, đƣợc sự đồng ý
của Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hƣớng dẫn và cơ sở thực tập,
tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: “Thực hiện quy trình phòng, trị bệnh và
nuôi dưỡng, chăm sóc đàn gà và đàn lợn thịt thương phẩm tại trại Nguyễn
Hồng Phong, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục đích, mục tiêu và yêu cầu của chuyên đề
1.2.1. Mục đích
- Đánh giá tình hình chăn nuôi tại cơ sở.


2

- Thực hiện quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dƣỡng, chăm sóc đàn lợn
thịt thƣơng phẩm tại cơ sở.
- Thực hiện quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dƣỡng, chăm sóc đàn gà
thịt tại cơ sở.
1.2.2. Yêu cầu
- Đánh giá đƣợc tình hình chăn nuôi tại cơ sở.
- Thực hiện đƣợc quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dƣỡng, chăm sóc
đàn lợn thịt thƣơng phẩm tại cơ sở đạt hiệu quả tốt.
- Thực hiện đƣợc quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dƣỡng, chăm sóc
đàn gà thịt tại cơ sở đạt hiệu quả tốt.


3

Phần 2
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Điều kiện cơ sở thực tập
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.1. Vị trí địa lý trại gà
Trại gà thịt Nguyễn Hồng Phong đƣợc xây dựng năm 2014, là trại gia
công của Công ty cổ phần CP Việt Nam với quy mô xây dựng có khả năng
nuôi 18.000 gà thịt. Trại đƣợc xây dựng tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lƣơng,
tỉnh Thái Nguyên với diện tích 1.000 m².
Xã Sơn Cẩm có diện tích 16,52 km² nằm ven sông Cầu, giáp với hai xã
Minh Lập và Hóa Thƣợng thuộc huyện Đồng Hỷ ở phía Đông Bắc và xã Cao
Ngạn thuộc thành phố Thái Nguyên ở phía Đông. Phía Nam giáp với Tân
Long thuộc thành phố Thái Nguyên, phía Đông Nam giáp với xã An Khánh
thuộc huyện Đại Từ, phía Tây giáp với xã Cổ Lũng và phía Tây Bắc giáp với
xã Vô Tranh đều thuộc huyện Phú Lƣơng. Đất đai trên địa bàn xã gồm có đất
phù sa không đƣợc bồi, đất phù sa ngòi suối, đất đỏ vàng, đất nâu vàng trên
phù sa cổ, đất vàng nhạt trên đá cát. Địa hình nói chung khá bằng phẳng mặc
dù cũng có một vài ngọn núi, trong đó lớn nhất là núi Sơn Cẩm nằm ven quốc
lộ 3. Điều kiện địa lý của xã rất thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển
thức ăn cũng nhƣ việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa của trại.
2.1.1.2. Vị trí địa lý trại lợn
Trại lợn Nguyễn Hồng Phong đƣợc xây dựng năm 2012, là trại gia công
của Công ty cổ phần CP Việt Nam với quy mô 1.150 lợn thịt thƣơng phẩm.
Trại đƣợc xây dựng tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên với
diện tích gần 2 ha.


4

Xã Cổ Lũng là một xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Phú Lƣơng,
với diện tích tự nhiên 16,5 km2. Cách trung tâm huyện Phú Lƣơng trên 5 km,
cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 12 km. Xã Cổ Lũng có quốc lộ 3 và
quốc lộ 37 và tuyến đƣờng sắt Quan Triều - Núi Hồng chạy qua địa bàn. Cổ
Lũng giáp với Sơn Cẩm ở phía Đông và Đông Nam, với hai xã Cù Vân và An
Khánh thuộc huyện Đại Từ ở phía Nam và Tây, phía Bắc giáp với thị trấn
Giang Tiên và xã Vô Tranh.
Xã Cổ Lũng giáp với sông Đu ở phía Bắc và Đông, sông là ranh giới tự
nhiên giữa Cổ Lũng với Giang Tiên, Vô Tranh và phần phía Bắc của xã Sơn
Cẩm. Ngoài ra, xã Cổ Lũng còn có giáp với nhánh chính của suối Phƣợng
Hoàng, tạo thành ranh giới tự nhiên với xã An Khánh và một phần xã Cù Vân.
Điều kiện địa lý nhƣ trên của xã rất thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển
thức ăn cũng nhƣ việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa của trại.
2.1.2. Điều kiện khí hậu
Hai trang trại thuộc tỉnh Thái Nguyên nằm trong khu vực trung du và
miền núi bắc bộ, chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do đó, trại
Nguyễn Hồng Phong cũng chịu ảnh hƣởng chung của khí hậu vùng, nhiệt độ
thay đổi theo mùa rõ rệt.
Mùa hè nóng ẩm, mƣa nhiều (từ tháng 4 đến tháng 8), mùa đông lạnh,
khô (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau). Nhiệt độ trung bình năm khoảng
23,4oC. Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7oC; nhiệt độ tối cao lên tới
41oC. Ở độ cao 400 m nhiệt độ trung bình năm 20,6oC; Từ độ cao 1.000 m trở
lên nhiệt độ chỉ còn 16oC. Nhiệt độ thấp tuyệt đối có thể xuống 0,2oC. Nhiệt
độ cao tuyệt đối 33,1oC.
Lƣợng mƣa trung bình 2.500 mm, phân bố không đều trong năm, tập
trung nhiều vào tháng 7, tháng 8, độ ẩm không khí 86,1%. Vùng thấp thƣờng
khô hanh vào tháng 12, tháng 1. Từ độ cao 400 m trở lên, không có mùa khô.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×